Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Απόστολος Γέροντας


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (12)

Συγγραφέας

Α. Γέροντας, Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων, 2024
Α. Γέροντας, Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση, 2023
Α. Γέροντας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη/Σ. Φλογαΐτης, Διοικητικό δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Α. Γέροντας, Επιτομή Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, 2η έκδ., 2020
Α. Γέροντας, Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου, 2η έκδ., 2020
Α. Γέροντας/Σ. Λύτρας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη/Σ. Φλογαΐτης, Διοικητικό δίκαιο, 4η έκδ., 2018
Α. Γέροντας/Α. Ψάλτης, Ερμηνεία ΚΕΔΕ, 3η έκδ., 2016
Α. Γέροντας/Σ. Λύτρας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη/Σ. Φλογαΐτης, Διοικητικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2015
Α. Γέροντας, Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου, 2014
Α. Γέροντας, Επιτομή Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, 2014
Α. Γέροντας, Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο, 2η έκδ., 2011

Πρόλογος

Μ. Στυλιανίδου/Χ. Κουκάκης, Προκαταρκτική Εξέταση - Ένορκη Δικοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), 2021

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (26)

Α. Γέροντας, Το δικαίωμα της αναφοράς. Το άρθρο 10 του Συντάγματος, σε: ΔτΑ 97/2023
Α. Γέροντας, Η προθεσμία για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως. Πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, σε: ΕφημΔΔ 2/2022
Α. Γέροντας, Η νομολογιακή προσέγγιση των διατάξεων του ν. 2690/1999 για τα συλλογικά όργανα, σε: ΕφημΔΔ 5/2021
Α. Γέροντας, Η απόφαση PSPP (για το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) της 5.5.2020 του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας (BVerfG), σε: ΔτΑ 89/2021
Α. Γέροντας, Τοκοφορία οφειλών του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4607/2019 «Συμφωνία με Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων/ΦΠΑ/Αιγιαλός/ΝΣΚ/ΕΝΦΙΑ/Τοκοφορία οφειλών Δημοσίου», σε: ΕλλΔνη 4/2020
Α. Γέροντας, Η εφαρμογή του Αλγόριθμου στο διοικητικό δίκαιο. Μια πρώτη προσέγγιση, σε: ΔιΔικ 5/2020
Α. Γέροντας, H συμμετοχή δικηγόρων στη νομοθετική διαδικασία. Νομικά και δικαιοπολιτικά ζητήματα, σε: ΕλλΔνη 5/2019
Α. Γέροντας, Η εφαρμογή των άρθρων 200, 288 και 388 του ΑΚ στις δημόσιες συμβάσεις, σε: ΔιΔικ 5/2017
Α. Γέροντας, Το ένδικο βοήθηµα της προσφυγής στο δίκαιο δηµοσίων έργων, σε: ΔιΔικ 6/2017
Α. Γέροντας, Το όριο ηλικίας των δικαστών, σε: ΕφημΔΔ 6/2016
Α. Γέροντας, Η διαιτητική επίλυση των διαφορών από τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεων δημοσίων έργων. Μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση, σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 2015
Α. Γέροντας, Η πρόσφατη μεταρρύθμιση της διοικητικής δικαιοσύνης (ν. 3900/2010), σε: ΕφημΔΔ 3/2011
Α. Γέροντας, Το Μνημόνιο και η δικαιοπαραγωγική διαδικασία, σε: ΕφημΔΔ 5/2010
Α. Γέροντας, Οι «εσωτερικές αναθέσεις» (in-house transactions - αναθέσεις) στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων κατά τη νομολογία του ΔΕΚ, σε: ΕφημΔΔ 3/2008
Α. Γέροντας, Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η παροχή έννομης προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (με αφορμή τις υποθέσεις C-432/05, Unibet και C-354-5/04, Gestoras και Segi), σε: ΕφημΔΔ 5/2008
Α. Γέροντας, Η αντισυνταγματικότητα και η μη συμβατότητα του προσδιορισμού του τόκου υπερημερίας σε 6% κατά το άρθρο 21 του Δ/τος της 26.6/10.7.1944 προς τις διατάξεις της ΕΣΔΑ και του κοινοτικού δικαίου, σε: ΔιΔικ 2/2008
Α. Γέροντας, Ο «εξευρωπαϊσμός» του διοικητικού δικαίου, σε: ΔιΔικ 3/2007
Α. Γέροντας/Ζ. Παπαϊωάννου, Τυχόν αντισυνταγματικότητα και μη συμβατό με το σύνταγμα και τις θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές, αλλά και με το κοινοτικό δίκαιο, των διατάξεων του ν. 3037/2002 και της κοινής υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότησή του, σε: ΔιΔικ 5/2005
Α. Γέροντας, H διασυνοριακή διοικητική πράξη, σε: ΔιΔικ 2/2004
Α. Γέροντας, Οι αναγνωριστικές αγωγές στο γερμανικό διοικητικό δικονομικό δίκαιο, σε: ΔιΔικ 6/1998
Α. Γέροντας, Η προσωρινή δικαστική προστασία στα δημόσια έργα. Υπεροχή του δημόσιου συμφέροντος ή αποτελεσματική προστασία του πολίτη;, σε: ΔιΔικ 5/1997
Α. Γέροντας, “Ελλείμματα” δικαστικής προστασίας, σε: ΔιΔικ 3/1996
Α. Γέροντας, Η μεταφορά των κοινοτικών οδηγιών στο εσωτερικό δίκαιο με τη μορφή των εγκυκλίων. Μια κριτική θεώρηση της νομολογίας του ΔΕΚ, σε: ΔιΔικ 5/1995
Α. Γέροντας, Η εφαρμογή των θεσμών της διοίκησης αλλοτρίων και της προσυμβατικής ευθύνης στο διοικητικό δίκαιο, σε: ΔιΔικ 5/1992
Α. Γέροντας, Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των πληροφοριών - Μια νέα πρόκληση, σε: ΔιΔικ 1/1990
Α. Γέροντας, Οι μηχανογραφημένες διοικητικές πράξεις, σε: ΔιΔικ 4/1989

Σχόλια σε αποφάσεις (13)

ΔΕφΑθ 4805/2017, σε: ΔιΔικ 3/2018, σχόλιο: Α. Γέροντας
ΜΔΠρΘεσ 372/2017, σε: ΔιΔικ 3/2018, σχόλιο: Α. Γέροντας
ΣτΕ 1130/2017 Στ΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 3/2018, σχόλιο: Α. Γέροντας
ΔΕφΑθ 1226/2016, σε: ΔιΔικ 3/2018, σχόλιο: Κ. Σαμαρτζής, Α. Γέροντας
ΣτΕ 2080/2014 Στ΄ Τμ. (7μελές), σε: ΔιΔικ 4/2014, σχόλιο: Α. Γέροντας
ΣτΕ 1501/2014 Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 4/2014, σχόλιο: Α. Γέροντας
ΔΕφΑθ 3830/2013, σε: ΔιΔικ 4/2014, σχόλιο: Α. Γέροντας
Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (Πρώτο Τμήμα), Αποφάσεις τής 30ης Ιουλίου 2008, 1 BvR 3262/07, 1 BvR 402/08, 1 BvR 906/08, σε: ΕφημΔΔ 4/2008, σχόλιο: Α. Γέροντας
Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο Απόφαση υπ' αριθ. 1 BvR 538/06 της 27ης Φεβρουαρίου 2007, σε: ΕφημΔΔ 1/2007, σχόλιο: Α. Γέροντας
ΤρΔΠρΠειρ 470/2007, σε: ΕφημΔΔ 2/2007, σχόλιο: Α. Γέροντας
ΕλΣυν 233/2007 Τμ.VI, σε: ΕφημΔΔ 6/2007, σχόλιο: Α. Γέροντας
ΔΕΚ 26.10.2006, C-65/05, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, σε: ΕφημΔΔ 5/2006, σχόλιο: Α. Γέροντας
ΣτΕ ΕΑ 1137/2006, σε: ΕφημΔΔ 6/2006, σχόλιο: Α. Γέροντας