Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Επιτομή Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου

Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-149-4
Σελίδες
XIV + 371
Έτος
2014
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 32.0

Α. Γέροντας, Επιτομή Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, 2014


Το έρ­γο αυ­τό έ­χει σκο­πό την συ­νο­πτι­κή πα­ρου­σί­α­ση βα­σι­κών ζη­τη­μά­των της ύ­λης του δι­οι­κη­τι­κού δικο­νο­μικού δι­καί­ου με α­να­φο­ρά κυ­ρί­ως στη νο­μο­λο­γί­α του ΣτΕ και των τα­κτι­κών διοι­κη­τι­κών δι­κα­στη­ρί­ων. Πα­ράλ­λη­λα α­πευ­θύ­νε­ται και στους νο­μι­κούς της πρά­ξης με σκο­πό την ε­νη­μέ­ρω­σή τους στις σύγ­χρο­νες ε­ξε­λί­ξεις του δι­οι­κη­τι­κού δι­κο­νο­μι­κού δι­καί­ου, έ­τσι ό­πως έ­χει δι­α­μορ­φω­θεί α­πό τη σχε­τι­κή νο­μο­λο­γί­α.

Ει­δι­κό­τε­ρα το έρ­γο αυ­τό κα­λεί­ται να αν­τι­με­τω­πί­σει τις ρα­γδαί­ες με­τα­βο­λές και προ­ο­πτι­κές, που έ­χουν ε­πέλ­θει σε ε­θνι­κό και κοι­νο­τι­κό ε­πί­πε­δο και να τις α­νι­χνεύ­σει και προ­σεγ­γί­σει θε­ω­ρη­τι­κά, λαμ­βά­νον­τας υ­πό­ψη και την α­πο­φα­σι­στι­κή συμ­βο­λή της νο­μο­λο­γί­ας στην ε­πε­ξερ­γα­σί­α και αν­τι­με­τώ­πι­ση των σχε­τι­κών ζη­τη­μά­των.

Η επιτομή αυτή προσανατολίζεται περισσότερο στη νομολογιακή προσέγ­γιση της ύλης του διοικητικού δικαίου με σκοπό να ενημερώσει τον αναγνώστη για τις νομολογιακές εξελίξεις και τις τάσεις που διαμορφώνονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, χωρίς βέβαια να ελλείπουν και οι κριτικές προ­σεγγίσεις συγκεκριμένων ζητημάτων.

Η έκδοση αυτή περιορίζεται στη βασική βιβλιο­γραφία και σε μια μεταγενέστερη έκδοση κάθε κεφά­λαιο θα συνοδεύεται και από τη σχετική βιβλιογραφία προκειμένου να καταστεί δυνατή η περαιτέρω έρευνα των συγκεκριμένων θεμάτων.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online