Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Σειρές


Δημοσιεύματα ΕΠολΔ


Υπό την επιμέλεια των Καθηγητών Φ. Καλαβρού, Ν. Κλαμαρή, Ν. Νίκα, η σειρά περιλαμβάνει πρωτότυπες μονογραφίες σε θέματα αστικού δικονομικού δικαίου.


Διαθέσιμοι τόμοι:

32.      Ν. Σκαλτσάς, Η δικονομική μεταχείριση των ενστάσεων στην κατ’ έφεση δίκη, 2024  
31.      Ε. Φερεντίνου, Η διακριτική εξουσία του δικαστηρίου στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων, 2024  
30.      Χ. Μιχαηλίδου, Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση, 2023  
29.      Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022  
28.      Α. Βεζυρτζή, Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας, 2022  
27.      Ε. Σπερδόκλη, Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2021  
26.      Δ. Πηλαβάκη, Τα προβλήματα διαπίστωσης της γνησιότητας της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και η ευθύνη των παρόχων των υπηρεσιών της, 2021  
25.      Α. Φλώρου, Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, 2020  
24.      Γ. Κουτσούκου, Έννομες συνέπειες των αποφάσεων του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί προδικαστικής παραπομπής, 2020  
23.      Ζ. Χατζηγιαννάκος, Η Δικαστική Πραγματογνωμοσύνη κατά τον ΚΠολΔ, 2020  
22.      Π. Γιαννόπουλος, Διαμεσολάβηση και Πολιτική Δίκη, 2020  
21.      Α.-Μ. Ιωαννίδη, Η εμμάρτυρη απόδειξη στην πολιτική δίκη κατά το ελληνικό, αγγλικό και κυπριακό δίκαιο, 2019  
20.      Γ. Τσάκνη, Η διοίκηση της δικαιοσύνης, 2019  
19.      Ι. Μαντζουράνης, Οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές υπό επαναξιολόγηση, 2019  
18.      Χ. Τριανταφυλλίδης, Η έννοια του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό και στο εσωτερικό δίκαιο, 2018  
17.      Χ. Ευθυμίου, Η απαγόρευση διάθεσης στον ΚΠολΔ, 2018  
16.      Δ. Μηχιώτης, Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2018  
15.      Β. Βασιλάκη, Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου, 2η έκδ., 2020  
14.      Χ. Λαγανάς, Οι σταθμίσεις του δικονομικού νομοθέτη στο διαχρονικό δίκαιο της ρυθμίσεως της διαδικασίας και των διαδικαστικών πράξεων, 2018  
13.      Γ. Ορφανίδης, Κατάχρηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής του τρίτου κατ' άρθρ. 936 ΚΠολΔ, 2018  
12.      Χ. Τριανταφυλλίδης, Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από τραπεζικές συμβάσεις, 2018  
11.      Κ. Βουλγαράκης, Η διαιτησία υπό το φως της ευρωπαϊκής επιρροής στο δικονομικό δίκαιο, 2018  
10.      Γ. Κόντης, Επίκαιρα ζητήματα κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών κατά το εθνικό και κοινοτικό δικονομικό δίκαιο, 2018  
9.      Π. Γιαννόπουλος, Η απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης ως όρος του παραδεκτού της συζήτησης κατά το Ν. 4512/2018, 2018  
8.      Π. Χριστοδούλου, Τα μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα, 2017  
7.      Ε. Ασημακοπούλου, Η σύγχρονη φυσιογνωμία της συζητητικής αρχής, 2017  
6.      Γ. Ορφανίδης, Η αναστολή εκτελέσεως για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων μετά το ν. 4335/2015, 2017  
5.      Χ. Μιχαηλίδου, Η άμυνα κατά της εκτέλεσης, 2017  
4.      Π. Γιαννόπουλος, Διαφθορά, Διαιτησία και Δημόσια Τάξη, 2017  
3.      Β. Χατζηϊωάννου, Η δίκη της πτώχευσης και των προληπτικών μέτρων της, 2016  
2.      Δ. Μπαμπινιώτης, Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης και αντικείμενο της έκκλητης δίκης, 2016  
1.      Σ. Τσαντίνης, Δεδικασμένο και Νομική Αιτία, 2016