Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Βιβλία


Η άμυνα κατά της εκτέλεσης

Συγγραφέας
Σειρά
Αριθ. σειράς
5
ISBN
978-960-568-677-2
Σελίδες
XXX+649
Έτος
2017
Τιμή έντυπης έκδοσης
€ 54.0

Χ. Μιχαηλίδου, Η άμυνα κατά της εκτέλεσης, 2017


H μονογραφία εξετάζει τον θεσμό της άμυνας στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια ιστορική και δικαιοσυγκριτική παρουσίαση του θεσμού στην εξέλιξή του, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται ειδικότερα ζητήματα του θεσμού στο ελληνικό δίκαιο με έμφαση στη νομική φύση και στο αντικείμενο της δίκης της ανακοπής υπό δικαιοσυγκριτική σκοπιά. Στη συνέχεια, το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται διεξοδικά στους λόγους ανακοπής και στην προθεσμία προβολής τους ενόψει των νέων τροποποιήσεων που επήλθαν στο άρθρ. 934 ΚΠολΔ με τον ν. 4335/2015. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι επιμέρους ρυθμίσεις που διέπουν την ανακοπή του άρθρ. 933 ΚΠολΔ λαμβάνοντας υπόψη και τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι ν. 4055/2012 και ν. 4335/2015. Στο πέμπτο κεφάλαιο διακρίνεται η ανακοπή του άρθρ. 933 ΚΠολΔ από άλλες ανακοπές στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης και ειδικότερα από την ανακοπή τρίτου (άρθρ. 936 ΚΠολΔ), αλλά και από την ανακοπή κατά της αναγγελίας δανειστή (άρθρ. 971 παρ. 2 ΚΠολΔ) και την ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης (άρθρ. 979 παρ. 2 ΚΠολΔ). Επίσης λαμβάνει χώρα και οριοθέτηση μεταξύ της ανακοπής του άρθρ. 933 ΚΠολΔ και της διορθωτικής ανακοπής των άρθρ. 954 παρ. 4 και 993 παρ. 2 ΚΠολΔ. Περαιτέρω, επιχειρείται και ο συσχετισμός μεταξύ της ανακοπής του άρθρ. 933 ΚΠολΔ και της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής των άρθρ. 632 & 633 ΚΠολΔ. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ζήτημα της αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης που συνδέεται άμεσα με τον θεσμό της ανακοπής και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά την κατάργηση του άρθρ. 938 ΚΠολΔ με τον ν. 4335/2015. Το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω ευδοκίμησης της ανακοπής του άρθρ. 933 ή 936 ΚΠολΔ βάσει του άρθρ. 940 παρ. 3 ΚΠολΔ και η οριοθέτησή του από την αδικοπρακτική ευθύνη του άρθρ. 914 ΑΚ αναλύεται στο τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης.
Σε όλα τα ως άνω ζητήματα εντοπίζονται συχνά κενά και αντινομίες ιδιαίτερα υπό την ισχύ των νεότερων διατάξεων του ΚΠολΔ και η συγγραφέας ευρισκόμενη σε διαρκή διάλογο με τη θεωρία και τη νομολογία προτείνει με την χρήση των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων στον δικαστή, στον δικηγόρο και στον μελετητή του δικαίου λύσεις στα ως άνω ζητήματα.

Διαθέσιμο σε:

     
Ανάγνωση online