Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

7 Ιουν 2024

ΔΕΕ C-743/22: Αντίθεση στο Δίκαιο της ΕΕ εθνικών ρυθμίσεων προβλεπουσών διαφοροποιημένους συντελεστές ΕΦΚ στο έδαφος ενός κράτους μέλους ανάλογα με την περιοχή

Το αιτούν δικαστήριο (Tribunal Supremo, Ανώτατο Δικαστήριο, Ισπανία) υπέβαλλε στο ΔΕΕ αίτηση προδικαστικής παραπομπής στο πλαίσιο της δίκης DISA Suministros y Trading SLU (DISA) κατά Agencia Estatal de Administración Tributaria (κεντρική κρατική φορολογική αρχή Ισπανίας) με αντικείμενο αιτήσεις που υπέβαλε η αναιρεσείουσα προκειμένου να της επιστραφεί ο φόρος που είχε καταβάλει βάσει συμπληρωματικού φορολογικού συντελεστή που έχει θεσπίσει μια από τις αυτόνομες κοινότητες επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των πετρελαιοειδών. Ειδικότερα, το προδικαστικό ερώτημα αναφέρεται στην ερμηνεία της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ (συγκεκριμένα του άρθρου 5) σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας. Η υπό κρίση υπόθεση παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα ότι η επίμαχη εθνική διάταξη παρείχε τη δυνατότητα σε κάθε ισπανική αυτόνομη κοινότητα να καθορίζει δικό της περιφερειακό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των πετρελαιοειδών, ο οποίος εφαρμοζόταν αθροιστικά με τον εθνικό συντελεστή. Περαιτέρω, για να θεωρηθεί ότι υπηρετεί ειδικό σκοπό, κατά την έννοια του άρθρου 1 §2 της Οδηγίας 2008/118, ο φόρος του οποίου το προϊόν έχει προκαθορισμένο προορισμό, πρέπει να στοχεύει στην εκπλήρωση του προβαλλόμενου ειδικού σκοπού, με συνέπεια να υφίσταται άμεση σχέση μεταξύ της χρήσης των εσόδων και του σκοπού του επίμαχου φόρου. Ελλείψει τέτοιου μηχανισμού προκαθορισμένης διάθεσης των εσόδων, μπορεί να γίνει δεκτό ότι φόρος ο οποίος πλήττει προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης υπηρετεί ειδικό σκοπό μόνον αν η δομή της επιβάρυνσης αυτής έχει σχεδιαστεί, ιδίως από πλευράς της φορολογητέας ύλης ή του φορολογικού συντελεστή, έτσι ώστε να επηρεάζει τη συμπεριφορά των φορολογουμένων κατά τρόπο που να συμβάλλει στην εκπλήρωση του προβαλλόμενου ειδικού σκοπού. Το ΔΕΕ απεφάνθη ότι η Οδηγία 2003/96 αναφορικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική νομοθεσία η οποία επιτρέπει σε περιφέρειες ή αυτόνομες κοινότητες να καθορίζουν διαφορετικούς συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης για το ίδιο προϊόν και για την ίδια χρήση αναλόγως της περιοχής στην οποία καταναλώνεται το προϊόν, εκτός των προβλεπόμενων σχετικά περιπτώσεων.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΔΕΕ της 30.5.2024, C-743/22, Αίτηση προδικαστικής απόφασης, DISA Suministros y Trading SLU (DISA) κατά Agencia Estatal de Administración Tributaria - Πλήρες κείμενο