Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Στυλιανός Δ. Μαυρίδης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (6)

Συγγραφέας

Σ. Μαυρίδης, Το δικαίωμα στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων, 2024
Σ. Μαυρίδης, Εθνικός προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, 2η έκδ., 2023
Σ. Μαυρίδης, Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου, 2021
Σ. Μαυρίδης, Εθνικός προϋπολογισμός και ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, 2019
Σ. Μαυρίδης, Δημόσιες συμβάσεις και Πανεπιστήμιο στο νέο θεσμικό πλαίσιο, 2014
Σ. Μαυρίδης, Τα κριτήρια δημοσιονομικής πειθαρχίας στην οικοδόμηση της Ευροζώνης, 2011

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (28)

Σ. Μαυρίδης, Κατασταλτικός Έλεγχος: Ο ex post μηχανισμός ελέγχου της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, σε: Αρμ 5/2023
Σ. Μαυρίδης/Ι. Συκούδη, Η υπεργολαβία και η στήριξη στην ικανότητα τρίτων στις δημόσιες συμβάσεις έργων, σε: ΔιΔικ 4/2023
Σ. Μαυρίδης, H δικαιοδοσία εκδίκασης διαφοράς δημοσιονομικής διόρθωσης σε βάρος τελικού δικαιούχου επωφεληθέντος από διάθεση ενωσιακών πόρων: Σκέψεις με αφορμή τον διάλογο μεταξύ Συμβουλίου της Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε: ΕφημΔΔ 6/2023
Σ. Μαυρίδης, Το σύστημα των ιδίων πόρων και η πορεία προς τη δημοσιονομική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε: Αρμ 1/2022
Σ. Μαυρίδης, Η Απρόοπτη Μεταβολή των Συνθηκών ως περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης, σε: Συλλογικό Έργο, Δημόσιες συμβάσεις – Κρίσιμα ζητήματα και πρόσφατες εξελίξεις, 2022
Σ. Μαυρίδης/Κ. Σημαιοφορίδου/Ι. Συκούδη, Η εφαρμογή των άρθρων ΑΚ 288 και 388 στις δημόσιες συμβάσεις έργων, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, τόμ. 2, 2022
Σ. Μαυρίδης, Η ιδιάζουσα δημοσιονομική ευθύνη του διατάκτη στον κατασταλτικό έλεγχο, σε: ΕφημΔΔ 4/2022
Σ. Μαυρίδης/Ε. Μακρή, Η παραγραφή του δικαιώµατος της φορολογικής διοίκησης προς έκδοση πράξης προσδιορισµού φόρου, ως ισχύει µετά τους ν. 4646/2019 και 4701/2020, σε: ΔιΔικ 1/2021
Σ. Μαυρίδης, Φορολογία εισοδήματος από μισθώματα ιδίως με τα νέα μέτρα αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, σε: Συλλογικό Έργο, Μισθώσεις, ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης, 2021
Σ. Μαυρίδης/Ι. Συκούδη, Οι γενικές αρχές του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε: ΕΕΕυρΔ 2/2021
Σ. Μαυρίδης, Φορολογία εισοδήματος από μισθώματα ιδίως με τα νέα μέτρα αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, σε: Συλλογικό Έργο, Μισθώσεις, ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης, 2η έκδ., 2021
Σ. Μαυρίδης, Συστήματα κατανομής εδρών του δημοτικού συμβουλίου (ν. 3852/2010, 4555/2018, 4604/2019 και 4804/2021). Η ειδικότερη περίπτωση του συστήματος ακραιφνούς αντίστροφης κατανομής, σε: ΔιΔικ 6/2021
Σ. Μαυρίδης, Οι δεσμεύσεις διαχείρισης του δημοσίου χρήματος υπό το πρίσμα των κανόνων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης, σε: ΔιΔικ 3/2020
Σ. Μαυρίδης, Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου. Η περίπτωση του αναγκαστικού πλειστηριασμού, σε: ΕπΑκ 4/2020
Σ. Μαυρίδης, Ειδική απαλλαγή ΦΠΑ: η προμήθεια ναυτικού πράκτορα για μεσολαβητική εργασία εξυπηρέτησης άμεσης ανάγκης πλοίου, σε: ΔιΔικ 1/2019
Σ. Μαυρίδης, Η φορολογική αντιμετώπιση της διασυνοριακής μεταφοράς ζημιών, σε: ΔιΔικ 3/2019
Σ. Μαυρίδης, Η κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του χρυσού κανόνα, σε: ΔιΔικ 2/2018
Σ. Μαυρίδης, Το δικονομικό οπλοστάσιο ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τον προσυμβατικό έλεγχο: Αίτηση ανάκλησης – Αίτηση αναθεώρησης, σε: ΔιΔικ 3/2017
Σ. Μαυρίδης/Α. Κουτουλίδου, Η υποχρέωση συμμόρφωσης των Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού και των Νομικών τους Προσώπων και η υποχρέωση (;) για εξόφληση απαιτήσεων που επιδικάσθηκαν με καταψηφιστικές δικαστικές αποφάσεις που έχουν κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστές ή έχουν καταστεί τελεσίδικες, σε: Αρμ 1/2017
Σ. Μαυρίδης, Δηµόσιο χρήµα, υπόλογοι και ελεγκτικοί µηχανισµοί: ο κατασταλτικός έλεγχος βήµα προς βήµα, σε: ΔιΔικ 4/2016
Σ. Μαυρίδης, Η δικονομική αυτονομία των κρατών μελών κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου: Η περίπτωση των δικονομικών Οδηγιών 89/665, 92/13 και 2007/66 για τις δημόσιες συμβάσεις, σε: ΕΕΕυρΔ 3/2016
Σ. Μαυρίδης, Η δυνατότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού να προβαίνουν σε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις λόγω δημόσιας ωφέλειας, σε: ΔιΔικ 2/2015
Σ. Μαυρίδης, Η θέσπιση κατώτατου ορίου αφορολόγητου ποσού: απλή δυνατότητα ή συνταγματική επιταγή;, σε: ΔιΔικ 3/2013
Σ. Μαυρίδης, Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ, τους φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 68 § 5 ν. 3863/2010 ως ισχύει, σε: ΔιΔικ 5/2013
Σ. Μαυρίδης, ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ, Ο.Ν.Ε. ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ, σε: Συλλογικό Έργο, Δημόσια Οικονομικά και Δίκαιο, 2013
Σ. Μαυρίδης, Η αρμοδιότητα πειθαρχικού ελέγχου σε μέλος ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής για παραπτώματα που συνδέονται με το κλινικό του έργο σε πανεπιστημιακή κλινική, ανήκει στα όργανα του Πανεπιστημίου ή στα όργανα του Νοσοκομείου και της ιεραρχίας του..., σε: Αρμ 1/2013
Σ. Μαυρίδης, Περιορισμοί του δικαιώματος εκλογής κατ’ άρθρο 2 παρ. 7 Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν.Δ. 3026/1954) (Άρθρο 104 «ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑ» του Σχεδίου του νέου Κώδικα περί Δικηγόρων, όπως ο τελευταίος δόθηκε στη δημόσια διαβούλευση): Συνταγματικά θεμιτοί ή όχι;, σε: Αρμ 7/2013
Σ. Μαυρίδης, Η ασφαλιστική εισφορά ως οικονομικό βάρος και η αναδρομική επιβολή της, σε: ΕφημΔΔ 4/2012