Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Στέφανος-Σπυρίδων Πανταζόπουλος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (13)

Συγγραφέας

Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 5η έκδ., 2023
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Αναγκαστική Εκτέλεση, 2η έκδ., 2022
Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 4η έκδ., 2022
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Ένδικα Μέσα και Ανακοπές, 2η έκδ., 2022
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Ένδικα μέσα και ανακοπές, 2020
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 4η έκδ., 2019
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 3η έκδ., 2016
Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 3η έκδ., 2016
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής, 2015
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής, 2012
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Αναψηλάφηση της απόφασης λόγω ψευδών αποδεικτικών μέσων, 2009

Επιστημονική επιμέλεια

Χ. Μαχαίρας/Γ. Ορφανίδης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η Διαμεσολάβηση, 2024

Συμβολές σε συλλογικά έργα (70)

Χ. Μαχαίρας/Γ. Ορφανίδης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η Διαμεσολάβηση, 2024
Συμβολές (2) +
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ - Ένδικα μέσα, 2η έκδ., 2020
Συμβολές (68) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (22)

Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων κατά την περίοδο 2004-2018, σε: Συλλογικό Έργο, Οι αρχές του ίσου και του δικαίου, 2023
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η διαχείριση της Δικαιοσύνης, σε: ΕλλΔνη 5/2023
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Ο νόμος 4842/2021 «ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις», σε: ΕλλΔνη 1/2022
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, De lege lata και de lege ferenda ρυθμίσεις στην αναγκαστική εκτέλεση με αφορμή τον ν. 4842/2021, σε: ΕλλΔνη 6/2022
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Διαταγή πληρωμής, ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής, υποθήκη και προσημείωση υποθήκης, σε: ΕλλΔνη 1/2021
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων κατά την περίοδο 2004-2018, σε: ΕλλΔνη 3/2019
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Ενωσιακό δίκαιο και εθνικός δικαστής. Ένας διαρκής πολυσήμαντος διάλογος, σε: ΕλλΔνη 4/2019
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Δικονομικά ζητήματα της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (καν. 1896/2006), σε: ΕΠολΔ 3/2019
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Σχέσεις ποινικής και πολιτικής δίκης. Iδίως το τεκμήριο αθωότητας και η πολιτική δίκη, σε: ΕλλΔνη 5/2019
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Οι διατάξεις των άρθρων 237 παρ. 6 και 254 ΚΠολΔ για τη διαταγή και απόφαση επανάληψης της συζήτησης, υπό το πρίσμα των δικονομικών αρχών του άρθρου 107 και 116 παρ. 2 ΚΠολΔ, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Οι διατάξεις των άρθρων 237 § 6 και 254 ΚΠολΔ για τη διαταγή και απόφαση επανάληψης της συζήτησης, υπό το πρίσμα των δικονομικών αρχών των άρθρων 107 και 116 § 2 ΚΠολΔ, σε: ΕλλΔνη 6/2017
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Οι νομοθετικές τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις δίκες των ειδικών διαδικασιών (άρθρα 591 επ. ΚΠολΔ), σε: ΕλλΔνη 3/2016
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Δικονομικά ζητήματα πρόσθετων λόγων ανακοπής, σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Οι τροποποιήσεις του ΚΠολΔ στα ένδικα μέσα, στις ειδικές διαδικασίες και στο γενικό μέρος της αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει του ν. 4335/2015, σε: ΕΠολΔ 3/2015
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Πρόσθετοι λόγοι ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, 2015
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις στα ένδικα μέσα, σε: ΕΠολΔ 2/2014
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 1896/2006 για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής, σε: Τμ. Πολιτικής Επιστήμης- Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ/Νομική Σχολή ΑΠΘ, Σύνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί Θεσμοί, τόμ. 2, 2013
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Οι νομοθετικές προτάσεις του Σχεδίου Νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής στις δίκες των ειδικών διαδικασιών, των ασφαλιστικών μέτρων και της εκούσιας δικαιοδοσίας, σε: ΕΠολΔ 2/2009
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η αθλητική δικαιοσύνη (Μετά τους ν. 2725/1999, 3057/2002, 3262/2004), σε: ΕλλΔνη 1/2005
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Ο νέος ν. 2915/2001 και ο τροποποιητικός αυτού ν. 3043/2002. De lege ferenda προτάσεις για την αποτελεσματική και ταχεία απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης, σε: ΕλλΔνη 1/2003
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η μετάβαση από το σύστημα των βιβλίων μεταγγραφών στο σύστημα του κτηματολογίου, σε: ΕλλΔνη 6/1998
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Σκέψεις για την αναπλήρωση της συναινέσεως του φυσικού γονέα με δικαστική απόφαση, λόγω καταχρηστικής αρνήσεως παροχής αυτής, σε: ΕλλΔνη 4/1990

Σχόλια σε αποφάσεις (85)

ΜΠρΘεσ 4214/2023, σε: ΕλλΔνη 5/2023, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΜΕφΑθ 175/2023 (Ασφ), σε: ΕλλΔνη 1/2024, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΕιρΘεσ 1019/2023 [μικρ], σε: ΕλλΔνη 1/2024, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΕφΘεσ 186/2023, σε: ΕλλΔνη 2/2024, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 493/2022 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2023, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Α. Πλεύρη
ΑΠ 1569/2022 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2023, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Φ. Ζωγραφάκη
ΕφΘεσ 1073/2022, σε: ΕλλΔνη 2/2023, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΕιρΘεσ 53/2022 (ανακ), σε: ΕλλΔνη 2/2023, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΜΕφΘεσ 1325/2022, σε: ΕλλΔνη 3/2023, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΜΕφΘεσ 1919/2022, σε: ΕλλΔνη 3/2023, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΜΠρΘεσ 6480/2022, σε: ΕλλΔνη 4/2023, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΜΠρΠατρ 762/2022 (ασφ), σε: ΕλλΔνη 4/2023, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 1712/2022 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2023, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΜΕφΘεσ 1/2021, σε: ΕλλΔνη 1/2022, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΜΕφΑθ 804/2021, σε: ΕλλΔνη 4/2022, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΜΠρΘεσ 10090/2021, σε: ΕλλΔνη 4/2022, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΜΠρΣυρ 128/2021, σε: ΕλλΔνη 4/2022, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΜΠρΑθ 4724/2021, σε: ΕλλΔνη 5/2022, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΜΠρΘεσ 10148/2021, σε: ΕλλΔνη 5/2022, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΕφΠατρ 68/2020, σε: ΕλλΔνη 4/2020, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΟλομΑΠ 4/2020 Πλήρης Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 4/2020, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Ι. Δεληκωστόπουλος
ΟλομΑΠ 5/2020 Πλήρης Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 5/2020, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 251/2020 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2020, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΕφΠατρ 21/2020, σε: ΕλλΔνη 1/2021, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΠΠρΣυρ 37/2020, σε: ΕλλΔνη 1/2021, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΕΔΔΑ της 19.11.2020, Ευστρατίου και άλλοι κατά Ελλάδας Προσφυγή 53221/14, σε: ΕλλΔνη 2/2021, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΕΔΔΑ της 10.12.2020, Ηλίας Παπαγεωργίου κατά Ελλάδας Προσφυγή 44101/13, σε: ΕλλΔνη 2/2021, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΜΠρΑθ 804/2019, σε: ΕλλΔνη 5/2019, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Ι. Δεληκωστόπουλος
ΜΠρΘεσ 7325/2019, σε: ΕλλΔνη 1/2020, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 1405/2019 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2020, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 1058/2019 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2020, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΜΠρΘεσ 9908/2019, σε: ΕλλΔνη 6/2020, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΜΕφΘεσ 2396/2018, σε: ΕλλΔνη 2/2019, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΕφΘεσ 1003/2018, σε: ΕλλΔνη 4/2019, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΔΕΕ της 19.12.2019, C-453/18 & 494/18 Bondora AS κατά Carlos V. C. (C453/18), XY (C494/18), σε: ΕλλΔνη 2/2020, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 1286/2018 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2021, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΕφΘεσ 1/2017, σε: ΕλλΔνη 3/2017, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΜΠρΠατρ 88/2017, σε: ΕλλΔνη 3/2017, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 475/2017 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2017, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΜΠρΘεσ 3404/2017, σε: ΕλλΔνη 1/2018, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΕφΑθ 3696/2017, σε: ΕλλΔνη 2/2018, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Ε. Κώνστα
ΜΕφΘεσ 1312/2017, σε: ΕλλΔνη 2/2018, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 1943/2017 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2018, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Α. Πανταζόπουλος, Ε. Στασινόπουλος
ΑΠ 1480/2017 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2018, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΜΕφΘεσ 1169/2017, σε: ΕλλΔνη 5/2019, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΟλομΑΠ 8/2017 Β΄ Τακτική Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 4/2017, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 218/2016 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2016, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 535/2016 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2017, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΕφΠειρ 229/2015, σε: ΕλλΔνη 2/2016, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 1372/2015 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2016, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Ι. Δεληκωστόπουλος
ΜΠρΣερ 84/2014, σε: ΕλλΔνη 3/2014, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 37/2014 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2014, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΜΕφΘεσ 1400/2014, σε: ΕλλΔνη 5/2014, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΜΠρΑθ 354/2014, σε: ΕλλΔνη 5/2014, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΜΠρΧαν 354/2014, σε: ΕλλΔνη 6/2014, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΠΠρΑθ 3616/2014, σε: ΕλλΔνη 1/2015, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Α. Πανταζόπουλος, Ε. Στασινόπουλος
ΜΠρΠατρ 1128/2014, σε: ΕλλΔνη 2/2015, σχόλιο: Κ. Γεωργίου, Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 2214/2014 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2015, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΜΠρΑθ 497/2014, σε: ΕλλΔνη 3/2015, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 1825/2013 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2014, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 45/2013 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2013, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 1681/2013 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2014, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 781/2013 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2014, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 1143/2013 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2013, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Γ. Βαλμαντώνης
ΕφΘεσ 215/2013, σε: ΕλλΔνη 5/2014, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 35/2013 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2015, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 1831/2012 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2014, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Χ. Παπαδάκης
ΕφΠειρ 668/2012, σε: ΕλλΔνη 4/2013, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Χ. Παπαδάκης
ΕφΠειρ 625/2012, σε: ΕλλΔνη 4/2013, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 1430/2012 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2014, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΕφΠειρ 298/2012, σε: ΕλλΔνη 5/2013, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΕφΠειρ 278/2012, σε: ΕλλΔνη 5/2013, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΠΠρΠειρ 3272/2012, σε: ΕλλΔνη 6/2013, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΜΠρΚεφ 4/2012, σε: ΕλλΔνη 5/2013, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 554/2012 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 5/2012, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΕφΠειρ 553/2012, σε: ΕλλΔνη 1/2014, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 1180/2011 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΕφΑθ 2651/2011, σε: ΕλλΔνη 4/2013, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΕφΠειρ 692/2011, σε: ΕλλΔνη 6/2014, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 374/2011 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΜΠρΑθ 1352/2011, σε: ΕλλΔνη 3/2015, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΜΠρΑθ 4882/2009, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΕφΘεσ 797/2009, σε: ΕΠολΔ 4/2010, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 460/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 1751/2007 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Σ.-Σ. Πανταζόπουλος