Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Σπήλιος Α. Μούζουλας


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (8)

Συγγραφέας

Σ. Μούζουλας, Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa), 2022
Σ. Μούζουλας, Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών και Σύγχρονη Αγορά Κεφαλαίου, τόμ. 1, 2021
Σ. Μούζουλας, Η Οδηγία 2011/61/ΕΕ για τους διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, 2015
Β. Αντωνόπουλος/Σ. Μούζουλας, Ανώνυμες Εταιρίες, τόμ. 1, 2013
Β. Αντωνόπουλος/Σ. Μούζουλας, Ανώνυμες Εταιρίες, τόμ. 2, 2013
Σ. Μούζουλας, Το αμοιβαίο κεφάλαιο (οικο)νομική οντότητα, 2009
Σ. Μούζουλας, Ν. 3604/2007 για την αναμόρφωση και τροποποίηση του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, 2008
Σ. Μούζουλας, Ευθύνη της Α.Ε.Δ.Α.Κ. για την κατάχρηση ποσού επένδυσης σε αμοιβαίο κεφάλαιο, 2008

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (31)

Σ. Μούζουλας, Η ανα(δια)μόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών από τον ν. 4548/18, σε: ΕΕμπΔ 3/2019
Σ. Μούζουλας, Το «Παίξιμο του Ακορντεόν». Η ταυτόχρονη μείωση και αύξηση του κεφαλαίου ΑΕ, σε: ΕλλΔνη 3/2017
Σ. Μούζουλας, Ισλαμικά επενδυτικά κεφάλαια, σε: ΕπισκΕΔ 3/2017
Σ. Μούζουλας, Το ποδόσφαιρο ως επίκεντρο για την ανάπτυξη κερδοσκοπικής δραστηριότητας από επενδυτικά κεφάλαια, σε: ΕΕμπΔ 1/2017
Σ. Μούζουλας, Ο εναρμονισμός των εθνικών νομοθεσιών στον τομέα των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Μέρος 5ο), σε: ΕπισκΕΔ 3/2014
Σ. Μούζουλας, Η παραίτηση όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας. Σκέψεις με αφορμή την ΕιρΛαρ 9/2015, σε: ΕπισκΕΔ 4/2014
Σ. Μούζουλας, Η διάκριση των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων σε ανοικτού και κλειστού τύπου ως κριτήριο κατηγοριοποίησης των διαχειριστών τους, σε: ΕπισκΕΔ 4/2013
Σ. Μούζουλας, Κατηγοριοποίηση των εταιριών διαχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων με βάση τις οδηγίες 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ, σε: ΕπισκΕΔ 4/2011
Σ. Μούζουλας, Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δίκαιο των εταιριών και την εταιρική διακυβέρνηση, σε: ΕπισκΕΔ 3/2004
Σ. Μούζουλας, Ευθύνες των μη διοικούντων στελεχών Α.Ε. (λογιστών κλπ.) - Ασυμβίβαστα και περιορισμοί στους μετόχους, σε: ΕλλΔνη 5/2003
Σ. Μούζουλας, Η απόκτηση από εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου νεοεκδιδόμενων μη εισηγμένων κινητών αξιών, σε: ΕλλΔνη 5/2001
Σ. Μούζουλας, Ο κυπριακός Ν. 63(Ι)/2001/24.4.2001 για τους ανοικτού τύπου οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, τραπεζικές καταθέσεις και άλλα περιουσιακά πράγματα, σε: ΕπισκΕΔ 3/2001
Σ. Μούζουλας, Η διακυβέρνηση των εταιριών με εισηγμένες κινητές αξίες στο χρηματιστήριο, σε: ΕλλΔνη 3/2000
Σ. Μούζουλας, Εφαρμογή των αποφάσεων της επιτροπής κεφαλαιαγοράς αριθ. 6160/96 και 6162/96 στις αλλοδαπές Ε.Π.Ε.Υ. που παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα δια μέσου υποκαταστήματος, σε: ΕλλΔνη 5/2000
Σ. Μούζουλας, Τα αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας. Οι εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, σε: ΕπισκΕΔ 2/2000
Σ. Μούζουλας, Οι συνέπειες της άκυρης εκλογής διοικητικού συμβουλίου Α.Ε. και διοίκησης σωματείου - Συγκριτικές παρατηρήσεις, σε: ΕπισκΕΔ 1/1999
Σ. Μούζουλας, Η επένδυση των διαθεσίμων εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου σε μη εισηγμένες κινητές αξίες υπό το καθεστώς του ν. 1969/91, σε: ΕπισκΕΔ 4/1999
Σ. Μούζουλας, Συναλλαγές δια μέσου του internet, σε: ΕλλΔνη 1/1998
Σ. Μούζουλας, Ο κώδικας δεοντολογίας των εταιριών διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων και των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, σε: ΕλλΔνη 7/1998
Σ. Μούζουλας, Η ποσοστιαία μεταβολή των στοιχείων του ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου εκτός των ορίων που προβλέπει η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθ. 7293/129ης Σ./14.4.1998 για την ονοματολογική κατάταξη των Α/Κ, σε: ΕπισκΕΔ 2/1998
Σ. Μούζουλας, Η επένδυση στοιχείων του ενεργητικού ελληνικού αμοιβαίου κεφαλαίου σε αλλοδαπούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, σε: ΕπισκΕΔ 4/1997
Σ. Μούζουλας, Η σύγχρονη προβληματική της επιχείρησης – σκέψεις με αφορμή το νέο σχέδιο εμπορικού κώδικα, σε: ΕλλΔνη 1/1996
Σ. Μούζουλας, Συμμετοχή ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας στην ίδρυση ανώνυμης εταιρίας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, σε: ΕλλΔνη 3/1996
Σ. Μούζουλας, Η διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιριών (Corporate Governance), σε: ΕλλΔνη 7/1996
Σ. Μούζουλας, Η εσωτερική πληροφορία, σε: ΕπισκΕΔ 3/1996
Σ. Μούζουλας, Η εφαρμογή της αρχής της αυτονομίας της ιδιωτικής βούλησης στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, σε: ΕλλΔνη 2/1995
Σ. Μούζουλας, Αμοιβαία κεφάλαια, πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε: ΕλλΔνη 5/1995
Σ. Μούζουλας, Κλοπή τίτλου μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου. Αίτηση εξαγοράς μεριδίων χωρίς την εμφάνιση του τίτλου., σε: ΕπισκΕΔ 4/1995
Σ. Μούζουλας, Οι πρόσφατες τροποποιήσεις της νομοθεσίας των αμοιβαίων κεφαλαίων από το Π.Δ. 433/93, σε: ΕλλΔνη 1/1994
Σ. Μούζουλας, Η δυνατότητα απόκτησης μετοχών εταιρίας εκμετάλλευσης τηλεοπτικού σταθμού από εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, σε: ΕλλΔνη 6/1994
Σ. Μούζουλας, Το αμοιβαίο κεφάλαιο ως ομάδα περιουσίας, σε: ΕλλΔνη 5/1991

Σχόλια σε αποφάσεις (3)

ΜΠρΧίου 160/2000, σε: ΕπισκΕΔ 4/2004, σχόλιο: Σ. Μούζουλας, Β. Τουντόπουλος
ΜΠρΚερκ 385/2000, σε: ΕπισκΕΔ 4/2000, σχόλιο: Σ. Μούζουλας
ΣτΕ 1629/1992 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/1992, σχόλιο: Σ. Μούζουλας