Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Σωτήρης Κ. Κυβέλος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Σ. Κυβέλος, Η ενδικοφανής προσφυγή, 2η έκδ., 2016

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (4)

Σ. Κυβέλος, Η διοικητική εκτέλεση εις βάρος των αλληλέγγυα συνευθυνόμενων προσώπων για την καταβολή φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών και η έννομη προστασία τους μετά τη ΣτΕ 498/2020 (επταμ.), σε: Αρμ 10/2020
Σ. Κυβέλος, Η συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής στις αποφάσεις της ΑΕΠΠ και των δικαστηρίων κατά το προσυμβατικό στάδιο, σε: ΔιΔικ 4/2019
Σ. Κυβέλος, Ο κανόνας της «ταυτότητας του αντικειμένου ενδικοφανούς προσφυγής και ενδίκου βοηθήματος» και η ανάγκη προηγούμενης «ακρόασης» του ασκήσαντος την ενδικοφανή προσφυγή από το δευτεροβάθμιο όργανο, σε: ΔιΔικ 5/2015
Ε. Πρεβεδούρου/Σ. Κυβέλος, Νεότερες εξελίξεις ως προς τον περιορισμό της υποχρέωσης συμμόρφωσης της Διοίκησης προς ακυρωτική απόφαση, σε: ΔιΔικ 6/2014

Σχόλια σε αποφάσεις (70)

ΣτΕ 209/2020 (Ολομέλεια), σε: Αρμ 1/2020, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΜΔΕφΑθ 71/2020 (σε συμβ. Τμήμα ΙΔ΄), σε: Αρμ 5/2020, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΜΔΠρΘεσ 1016/2020 (Τμήμα Ε΄), σε: Αρμ 6/2020, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΣτΕ 498/2020 (Τμήμα Β΄), σε: Αρμ 7/2020, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΤρΔΠρΘεσ 214/2020, σε: Αρμ 7/2020, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΜΔΠρΑθ 2605/2020 (Τμήμα 1°), σε: Αρμ 7/2020, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΣτΕ 359/2020 Ολομ., σε: Αρμ 8/2020, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΣτΕ 400/2020 (Τμήμα Β΄), σε: Αρμ 8/2020, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΔΕφΑθ 84/2020 (Τμήμα Η΄, σε Συμβ.), σε: Αρμ 9/2020, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΜΔΠρΘεσ 780/2020 (Τμήμα Στ΄), σε: Αρμ 9/2020, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΤρΔΠρΘεσ 4138/2020 (Τμήμα ΙΔ΄), σε: Αρμ 10/2020, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΜΔΠρΘεσ 1273/2020 (Τμήμα ΙΕ΄), σε: Αρμ 10/2020, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΤρΔΕφΑθ 1685/2020 (Τμήμα 7ο), σε: Αρμ 11/2020, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΜΔΠρΘεσ 4028/2020 (Τμήμα Α΄), σε: Αρμ 11/2020, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΣτΕ 1157/2020 (Τμήμα Γ΄), σε: Αρμ 12/2020, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΤρΔΕφΑθ 2582/2020 (Τμήμα 6ο), σε: Αρμ 1/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΜΔΕφΛαρ 163/2020 (Τμήμα Γ΄), σε: Αρμ 1/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΜΔΠρΑθ 7010/2020 (Τμήμα 26ο), σε: Αρμ 1/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΣτΕ 1819/2020 (Ολομέλεια), σε: Αρμ 2/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΤρΔΕφΑθ 1824/2020 (Τμήμα 18ο), σε: Αρμ 3/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΜΔΠρΘεσ 3098/2020 (Τμήμα Ε΄), σε: Αρμ 3/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΜΔΠρΘεσ 5573/2020 (Τμήμα ΙΕ΄), σε: Αρμ 3/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΜΔΠρΘεσ 5870/2020 (Τμήμα Ζ΄), σε: Αρμ 3/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΤρΔΠρΘεσ 5516/2020 (Τμήμα Ε΄), σε: Αρμ 4/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΜΔΠρΑθ 6442/2020 (Τμήμα 11ο), σε: Αρμ 5/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΜΔΠρΠειρ 3531/2020 (Τμήμα 11ο), σε: Αρμ 5/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΣτΕ 579/2020 (Τμήμα Α'), σε: Αρμ 6/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΣτΕ 1628/2020 (Τμήμα Β'), σε: Αρμ 6/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΣτΕ ΕΑ 33/2020 (Δ' Τμήμα), σε: Αρμ 7/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΔΠρΘεσ 6106/2020 (Τμήμα ΙΒ'), σε: Αρμ 7/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΔΠρΘεσ 6585/2020 (Τμήμα ΙΕ'), σε: Αρμ 7/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΣτΕ 1541/2020 (Τμήμα Ε'), σε: Αρμ 8/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΤρΔΠρΑθ 681/2020 (Τμήμα 13ο), σε: Αρμ 8/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΤρΔΠρΑθ 7979/2020 (Τμήμα 18ο), σε: Αρμ 8/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΔΠρΘεσ 5814/2020 (Τμήμα ΙΒ'), σε: Αρμ 8/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΣτΕ 291/2020 (Τμήμα Α'), σε: Αρμ 9/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΣτΕ 1632/2020 (Γ’ Τμήμα παραπ. στην επταμελή σύνθεση), σε: Αρμ 9/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΔΠρΑθ 3219/2020 (Τμήμα 20°), σε: Αρμ 9/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΔΠρΑθ 8523/2020 (Τμήμα 34°), σε: Αρμ 9/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΣτΕ ΕΑ 267/2020, σε: Αρμ 10/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΣτΕ ΕΑ 261/2020, σε: Αρμ 10/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΣτΕ 1918/2020, σε: Αρμ 11/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΔΠρΑΘ 7948/2020 (Τμήμα 28°), σε: Αρμ 11/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΔΠρΘεσ 2896/2020 (Τμήμα Θ'), σε: Αρμ 11/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΔΠρΑθ 15304/2020 (Τμήμα 18ο), σε: Αρμ 12/2021, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΓνΝΣΚ 191/2019 (Τμήμα Α΄), σε: Αρμ 3/2020, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΜΔΠρΑθ 1033/2019 (19ο Τμήμα), σε: Αρμ 3/2020, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΜΔΕφΑθ 329/2019 (ΙΔ΄ Τμήμα), σε: Αρμ 4/2020, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΣτΕ 986/2019 (Τμήμα Α΄), σε: Αρμ 5/2020, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΔΕφΑθ 172/2019 (Τμήμα ΙΓ΄ σε συμβούλιο), σε: Αρμ 5/2020, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΜΔΠρΑθ 14717/2019 (Τμήμα 33ο), σε: Αρμ 6/2020, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΟλΣτΕ 684/2019, σε: Αρμ 5/2019, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΣτΕ 1105/2019 (Τμήμα Δ΄), σε: Αρμ 7/2020, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΣτΕ 1686/2019 (Τμ. Β΄), σε: Αρμ 6/2019, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΣτΕ 1675/2019 (Τμήμα Β '), σε: Αρμ 9-10/2019, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΣτΕ 2386/2019 (Τμήμα Δ'), σε: Αρμ 9-10/2019, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΣτΕ 2062/2019 (Τμήμα Γ), σε: Αρμ 9-10/2019, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΤρΔΕφΘεσ 1534/2019 (Τμ. Ε΄), σε: Αρμ 7/2019, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΜΔΠρΠειρ 1648/2019 (Τμ. Β΄), σε: Αρμ 8/2019, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΜΔΠρΘεσ 508/2019 (Τμ. Ε΄), σε: Αρμ 8/2019, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΜΔΠρΘεσ 7176/2019 (Τμ. Β΄), σε: Αρμ 8/2019, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΣτΕ 860/2019 (Τμήμα Δ΄), σε: Αρμ 10/2020, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΠΠρΒολ 11/2018, σε: Αρμ 1/2018, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΔΕφΑθ 564/2016 (ακυρ), σε: ΔιΔικ 3/2016, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΣτΕ 819/2015 Στ΄ Τµ. (7µελές), σε: ΔιΔικ 3/2015, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΔΕφΑθ 3158/2015, σε: ΔιΔικ 5/2015, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΣτΕ 1373/2014 Β΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 3/2014, σχόλιο: Ε. Πρεβεδούρου, Σ. Κυβέλος
ΑΠ 657/2014 Α1 Τμ., σε: ΔιΔικ 4/2014, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΔΠρΑθ 5076/2012, σε: ΔιΔικ 3/2014, σχόλιο: Σ. Κυβέλος
ΣτΕ 778/2007, σε: Αρμ 6/2007, σχόλιο: Σ. Κυβέλος