Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (6)

Συγγραφέας

Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η δικονομική έννομη τάξη, τόμ. 5, 2019
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η δικονομική έννομη τάξη, τόμ. 3, 2009
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η δικονομική έννομη τάξη, τόμ. 4, 2009
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η επίδοση δικογράφων στην αλλοδαπή, 1989
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η ομοδικία εις την πολιτικήν δίκην, 1970

Πρόλογος

Χ. Τριανταφυλλίδης, Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από τραπεζικές συμβάσεις, 2018

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (42)

Π. Γέσιου-Φαλτσή, Συμμετοχή και ψήφος σε Γενική Συνέλευση Ανώνυμης Εταιρείας δυνάμει αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως επί αμφισβητήσεως της μετοχικής ιδιότητας προσώπου. Ζητήματα επί ανακλήσεως της παραπάνω αποφάσεως, σε: ΕλλΔνη 1/2019
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Ο ν. 4335/2015 (άρθρο 215 § 2) απέναντι στους Καν. 1393/2007 (άρθρα 9 και 19) και 1215/2012 (άρθρο 45 § 1β), σε: ΕλλΔνη 6/2019
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Ζητήματα της αποδεικτικής διαδικασίας διαιτητικής δίκης που διεξάγεται κατά τους κανόνες του ICC, σε: ΕλλΔνη 1/2018
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Αποβολή από ξενοδοχειακό συγκρότημα δυνάμει διαταγής αποδόσεως μισθίου και βασιμότητα αιτήματος της μισθώτριας εταιρείας για την προσωρινή επανεγκατάστασή της ως του πρόσφορου ασφαλιστικού μέτρου στο πλαίσιο της προσωρινής ρυθμίσεως καταστάσεως, σε: ΕλλΔνη 4/2018
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η παθητική νοµιµοποίηση επί αγωγής του υπερθεµατιστή για αδικαιολόγητο πλουτισµό όταν ακυρώνεται ο πλειστηριασµός, σε: ΕΠολΔ 2/2018
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Το δεδικασμένο στη διοικητική δίκη της προσφυγής, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Όρια δεσµεύσεως των πολιτικών δικαστηρίων από το δεδικασµένο αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, σε: ΕΠολΔ 5/2018
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Αδικαιολόγητη αναγκαστική εκτέλεση και αποζημίωση κατά τις διατάξεις για την αδικοπραξία, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Επετειακός Τόμος, 2017
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η µόνιµη διαιτησία της ΡΑΕ – Ζητήµατα της διαιτητικής διαδικασίας, σε: ΕΠολΔ 5/2017
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η αναγκαστική και η συντηρητική κατάσχεση των ειδικών περιουσιακών στοιχείων με παράδειγμα τα δικαιώματα από τη σύμβαση δικαιοχρήσεως (franchising), σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Οι ενδοκοινοτικές αποφάσεις για την αναγνώριση της πατρότητας και τα ζητήματα της αντιθέσεώς τους προς την ελληνική δημόσια τάξη, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Προσωρινή απαγόρευση μεταβολής της περιουσιακής καταστάσεως ως ασφαλιστικό μέτρο για την εξασφάλιση χρηματικής απαιτήσεως - Τα δικαιώματα από τις συμβάσεις δικαιοχρήσεως (Franchising) ως αντικείμενο κατασχέσεως (άρθρα 1022επ), σε: ΕΠολΔ 5/2013
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η αναγκαστική εκτέλεση των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων μετά την επιβολή του επανακαθορισμού τους με τα άρθρα 30 ν. 2789/2000 και 39 ν. 3259/2005, σε: ΕλλΔνη 2/2013
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η έδρα των νομικών προσώπων κατά τα άρθρα 60 § 1 Καν. 44/2001, 10 ΑΚ και 25 ΚΠολΔ –Υποκειμενικά όρια δεδικασμένου και εκτελεστότητας ενδοκοινοτικής αποφάσεως κατά «εν τοις πράγμασι» ομόρρυθμης εταιρίας με πραγματική έδρα στην Ελλάδα, σε: ΕΠολΔ 1/2012
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Αρνητική αναγνωριστική αγωγή και αίτηση κηρύξεως εκτελεστότητας αγγλικών αποφάσεων κατά τον Καν. 44/2001, σε: ΕΠολΔ 2/2011
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Ανεφάρμοστο του λόγου ανακοπής για την παρακώλυση του ελεύθερου συναγωνισμού στον πλειστηριασμό για τη δικαστική διανομή ακινήτου - Προϋποθέσεις προσβολής της εκθέσεως πλειστηριασμού και κατακυρώσεως για πλαστότητα, σε: ΕλλΔνη 1/2011
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Παραδεκτό αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων που ασκείται με τις προτάσεις ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου επί απορρίψεως από το Μονομελές Πρωτοδικείο όμοιας προηγούμενης, σε: ΕΠολΔ 3/2010
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Συντέλεση της επιδόσεως στην αλλοδαπή των εγγράφων της διαγνωστικής και της εκτελεστικής διαδικασίας, σε: ΕΠολΔ 5/2010
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Σύγχρονες μεταρρυθμιστικές τάσεις των Κωδίκων Πολιτικής Δικονομίας στην Ευρώπη, σε: ΕΠολΔ 1/2009
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Οι μεταρρυθμιστικές τάσεις του Δικαίου της Αναγκαστικής Εκτελέσεως, σε: ΕΠολΔ 3/2009
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δικαίωμα αποδείξεως και τραπεζικό απόρρητο, σε: ΕλλΔνη 2/2009
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Συνέπειες και χρονική διάρκεια αναστολής του άρθρου 938 ΚΠολΔ- Σχέση διαδικασιών επανακαθορισμού των άρθρων 30 ν. 2789/2000 και 39 ν. 3559/2004, σε: ΕλλΔνη 1/2008
Π. Γέσιου-Φαλτσή, The European Enforcement Order after five years of experience in Greece, σε: RHDI 1/2008
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η συμφωνία πιστωτών και προβληματικής επιχειρήσεως (άρθρο 44 ν. 1892/1990) ως υπόθεση της εκούσιας δικαιοδοσίας, σε: ΕπισκΕΔ 4/2007
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Ο αναιρετικός έλεγχος της αποφάσεως που καταδικάζει σε χρηματική ποινή κατά το άρθρο 947 ΚΠολΔ, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Αναιρετικός έλεγχος δυνάμει του άρθρου 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολΔ της αποφάσεως, που βεβαιώνει παράβαση υποχρεώσεως παραλείψεως και καταδικάζει σε χρηματική ποινή (άρθρο 947 § 1 ΚΠολΔ), σε: ΕλλΔνη 1/2006
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Απαγόρευση κατασχέσεως ακινήτων που τελούν υπό δικαστική μεσεγγύηση, σε: ΕλλΔνη 5/2005
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Ανεφάρμοστο του Καν. 44/2001 της ΕΕ για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων επί αιτήσεων μη αναγνωρίσεως – Προϋποθέσεις του παραδεκτού κύριας παρεμβάσεως, σε: ΕλλΔνη 2/2004
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστός Τίτλος και οι επιδράσεις του στο δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως στην Ευρώπη, σε: ΕλλΔνη 4/2004
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων για την κρίση ανακοπών κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως, σε: Συμβούλιο της Επικρατείας, Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2004
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Ζητήματα από την εφαρμογή του άρθρου 30 ν. 2789/2000 για τον επανακαθορισμό των προς τα πιστωτικά ιδρύματα οφειλών και προϋποθέσεις αναγκαστικής εκτελέσεως με βάση το ν.δ. του 1923, σε: ΕλλΔνη 1/2003
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου ή των άλλων ν.π.δ.δ. με κατάσχεση στα χέρια τρίτου μετά το Σ/2001 και τον ΚΔιοικΔ, σε: ΕλλΔνη 5/2002
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Κύρος μισθώσεως ακινήτου που βαρύνεται με υποθήκες υπέρ Τραπεζών – Η τύχη της μισθώσεως στη διαδικασία της ειδικής εκκαθαρίσεως, σε: ΕλλΔνη 3/2001
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Τρόπος κοινοποιήσεως της διαιτητικής αποφάσεως κατά τον Κανονισμό Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και κατά τον ΚΠολΔ - Κίνηση της προθεσμίας για την αγωγή ακυρώσεως, σε: ΕλλΔνη 5/2000
Γ. Μητσόπουλος/Π. Γέσιου-Φαλτσή, Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων δυνάμει συμφωνίας παρεκτάσεως. Διεθνής δικαιοδοσία για λόγους δημοσίας τάξεως και για λόγους συνάφειας, σε: ΕλλΔνη 3/1998
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Ανάκληση της εντολής προς άμεση εκτέλεση - ζητήματα επί εκτελέσεως περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως ακινήτου - διαδοχική εκτέλεση, σε: ΕλλΔνη 6/1998
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Ζητήματα ανακλήσεως ασφαλιστικού μέτρου και αντικαταστάσεως με εγγυοδοσία – Ζητήματα δωσιδικίας της συνάφειας, σε: ΕλλΔνη 8/1997
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η επίδραση του ν. 2298/1995 στις θεμελιώδεις αρχές της αναγκαστικής εκτελέσεως, σε: ΕλλΔνη 2/1996
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Προϋποθέσεις διορθώσεως διαταγής πληρωμής και δεδικασμένο, σε: ΕλλΔνη 7/1994
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Ασφαλιστικά μέτρα στον ενιαίο Ευρωπαϊκό χώρο. Η προσωρινή έννομη προστασία ιδιωτικών δικαιωμάτων κατά το Κοινοτικό δίκαιο, σε: ΕλλΔνη 2/1993
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Ζητήματα από τη διαδικασία δικαστικής διανομής κοινού κληρονομιαίου ακινήτου, σε: ΕλλΔνη 2/1992
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Η αρχή της αναλογικότητας στην αναγκαστική εκτέλεση, σε: ΕλλΔνη 2/1991