Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (31)

Συγγραφέας

Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 - Κανονισμός Βρυξέλλες Ια, 2020
Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007 (Κανονισμός μικροδιαφορών), 2019
Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007 (Κανονισμός επιδόσεων), 2018
Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 (Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα), 2016
Π. Αρβανιτάκης, Οι διάδικοι στην πολιτική και διοικητική δίκη, 2005
Π. Αρβανιτάκης, Η κατ΄ ουσίαν έρευνα της διαφοράς μετά την εξαφάνιση της πρωτόδικης αποφάσεως κατά τον ΚΠολΔ, 2001
Π. Αρβανιτάκης, Τα χρονικά όρια του δεδικασμένου, 1995
Π. Αρβανιτάκης, Ζητήματα αποδεικτικών εγγράφων κατά τον ΚΠολΔ, 1992

Πρόλογος

Συλλογικό Έργο, Εθνικός και Υπερεθνικός Δικαιικός Χώρος, 2022
Γ. Λαζαρίδης, Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων διατροφής στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, 2021
Ι. Ρεβολίδης, Διεθνής δικαιοδοσία και διαδίκτυο, 2020
Α.-Χ. Καλαντζή, Σύγκρουση δικαιοδοσίας μεταξύ κρατικών δικαστηρίων και διαιτησίας ή διαμεσολάβησης στον ευρωπαϊκό χώρο, 2020

Επιστημονική επιμέλεια

Συλλογικό Έργο, Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συλλογικό Έργο, Εθνικός και Υπερεθνικός Δικαιικός Χώρος, 2022
Συλλογικό Έργο, Συγκριτικό δικονομικό δίκαιο και δικονομική ενοποίηση, 2021

Συνεργάτης

Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007 (Κανονισμός μικροδιαφορών), 2019

Επιμέλεια Σειράς

Κ. Κόμνιος, Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία, 2021
Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007 (Κανονισμός επιδόσεων), 2018
Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 (Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα), 2016

Διεύθυνση Σειράς

Σ. Καραμέρος, Αθέτηση ρήτρας παρεκτάσεως αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας και αποζημιωτική ευθύνη, 2023
Α.-Χ. Καλαντζή, Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων, 2023
Α. Πανταζόπουλος, Οι συμφωνίες παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας επί αστικών - εμπορικών διαφορών, 2023
Β. Μποκοβός, Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων κατά τον Καν. 1215/2012 και άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, 2023
Ρ. Τσερτσίδου, Τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια της συμφωνίας περί διαιτησίας, 2023
Ε. Δρούγκα, Η εκχώρηση κατά το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2022
Ε. Τζουνάκου, Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον Κανονισμό 655/2014, 2021
Γ. Λαζαρίδης, Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων διατροφής στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, 2021
Ι. Ρεβολίδης, Διεθνής δικαιοδοσία και διαδίκτυο, 2020
Α.-Χ. Καλαντζή, Σύγκρουση δικαιοδοσίας μεταξύ κρατικών δικαστηρίων και διαιτησίας ή διαμεσολάβησης στον ευρωπαϊκό χώρο, 2020
Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 - Κανονισμός Βρυξέλλες Ια, 2020
Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007 (Κανονισμός μικροδιαφορών), 2019

Συμβολές σε συλλογικά έργα (266)

Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ - Ασφαλιστικά μέτρα - Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας - Διαιτησία, 2η έκδ., 2020
Συμβολές (129) +
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ - Συμπλήρωμα, 2003
Συμβολές (5) +
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ, τόμ. 2, 2000
Συμβολές (132) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (54)

Π. Αρβανιτάκης, Ενεργητική νομιμοποίηση προς διεκδίκηση οφειλών από δάνεια της πρώην ‘ΑΤΕ Α.Ε.’ με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε: Αρμ 3/2024
Π. Αρβανιτάκης, Περί του (καταργητέου) άρθρου 998 § 6 ΚΠολΔ, σε: Συλλογικό Έργο, Οι αρχές του ίσου και του δικαίου, 2023
Π. Αρβανιτάκης, Η νομιμοποίηση των εταιριών διαχειρίσεως (ΕΔΑΔΠ) τιτλοποιημένων δυνάμει του ν. 3156/2003 απαιτήσεων, σε: ΕλλΔνη 1/2023
Π. Αρβανιτάκης, Επιτρεπτό αναιρέσεως εναντίον αποφάσεως που βεβαιώνει την κατ’ άρθρο 947 § 1 γ΄ ΚΠολΔ παράβαση και καταδικάζει σε χρηματική ποινή, μετά τον ν. 4335/2015, σε: Αρμ 11/2023
Π. Αρβανιτάκης, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΟΜΟΔΙΚΙΑ, σε: Συλλογικό Έργο, Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Π. Αρβανιτάκης, Ζητήματα νομιμοποιήσεως από τη διάσπαση πιστωτικού ιδρύματος για έννομες σχέσεις υπαχθείσες στη δευτερογενή αγορά δανείων, σε: Αρμ 1/2022
Π. Αρβανιτάκης, Ικανότητα δικαστικής παραστάσεως και νομιμοποίηση στη διαδικασία ειδικής διαχειρίσεως, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, τόμ. 1, 2022
Π. Αρβανιτάκης, Συλλογική Αγωγή και Πιλοτική Δίκη, σε: Αρμ 8/2022
Π. Αρβανιτάκης, Αντικειμενική σώρευση και ομοδικία με εναγόμενους εντός και εκτός ΕΕ, σε: Lex&Forum 3/2022
Π. Αρβανιτάκης, Εθνικοί δικονομικοί κανόνες μη συμβατοί με τις ευρωπαϊκές νομοθετικές επιλογές (Στο παράδειγμα των άρθρ. 237 § 1 και 155 § 1 εδ. β΄ ΚΠολΔ), σε: Συλλογικό Έργο, Εθνικός και Υπερεθνικός Δικαιικός Χώρος, 2022
Π. Αρβανιτάκης, Διαδικασία κηρύξεως της εκτελεστότητας αλλοδαπής ναυτικής υποθήκης. Η έννοια του «δημοσίου εγγράφου» κατά τον ΚανΒρ Ι & Ια, σε: Lex&Forum 1/2021
Π. Αρβανιτάκης, Lex fori και lex europensis, σε: Lex&Forum 2/2021
Π. Αρβανιτάκης, Ασύμμετρες ρήτρες παρεκτάσεως κατά τον Κανονισμό 1215/2012, σε: Lex&Forum 3/2021
Π. Αρβανιτάκης, Η επίδραση αλλοδαπής διαιτητικής αποφάσεως θεσμικής διαιτησίας με διάδικο τη μητρική εταιρία σε δική της θυγατρικής στην ημεδαπή, σε: Συλλογικό Έργο, Συγκριτικό δικονομικό δίκαιο και δικονομική ενοποίηση, 2021
Π. Αρβανιτάκης, Αποτελεσματική δικαστική προστασία και κατοχύρωση των δικονομικών δικαιωμάτων των μερών στη διαδικασία ειδικής διαχειρίσεως (άρθρα 68-77 Ν.4307/2014)[*], σε: Αρμ 1/2020
Π. Αρβανιτάκης, Δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημιώσεως επί επελεύσεως του κινδύνου μετά την κατάσχεση του ασφαλισμένου ενυπόθηκου ακινήτου, σε: Αρμ 4/2020
Π. Αρβανιτάκης/Κ. Μακρίδου, Η ημιτελής τροποποίηση ως προς την τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια (Στο πλαίσιο των εργασιών της από 6.5.2020 νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την τροποποίηση διατάξεων του ΚΠολΔ), σε: ΕΠολΔ 3/2020
Π. Αρβανιτάκης, «Αποτελεσματικότητα» («effektivität») και «αποδοτικότητα» («effizienz») της δικαστικής προστασίας, στο παράδειγμα του ν.4335/2015, σε: Αρμ 6/2019
Π. Αρβανιτάκης, Θέση προσώπου σε στερητική δικαστική συμπαράσταση και διάρκεια της παρασχεθείσας δικαστικής πληρεξουσιότητας, σε: Αρμ 3-4/2019
Π. Αρβανιτάκης, Περί του (καταργητέου) άρθρου 998 § 6 ΚΠολΔ, σε: ΕΠολΔ 5/2019
Π. Αρβανιτάκης, Η νέα (μετά τον ν. 4335/2015) τακτική διαδικασία στον πρώτο βαθμό στις δίκες με στοιχεία αλλοδαπότητας: δίκαιο χωρίς σύνορα ή δίκαιο με κλειστά σύνορα;, σε: Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Δίκαιο χωρίς σύνορα, 2018
Π. Αρβανιτάκης, Υποκειμενικά όρια και τριτενέργεια του δεδικασμένου επί σωρευτικής αναδοχής χρέους, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Π. Αρβανιτάκης, Ζητήματα αναγγελίας και κατατάξεως απαιτήσεων στη διαδικασία υπαγωγής επιχειρήσεως σε ειδική διαχείριση κατ’ άρθρ. 68-77 ν. 4307/2014, σε: Αρμ 7/2018
Π. Αρβανιτάκης, Αρμόδιο Δικαστήριο για την αφαίρεση ή την κήρυξη ως ανισχύρου κληρονομητηρίου, χορηγηθέντος πριν από τις τροποποιήσεις των Ν.4055/2012 και 4335/2015, σε: Αρμ 10/2018
Π. Αρβανιτάκης, Νομοθετικές παρεμβάσεις στο δικαιοδοτικό έργο: Ειδικότερα, η θέσπιση νέας προθεσμίας ακυρώσεως μιας ήδη δικαστικώς απρόσβλητης πράξεως, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Επετειακός Τόμος, 2017
Π. Αρβανιτάκης, Υποκειμενικά όρια και τριτενέργεια του δεδικασμένου επί σωρευτικής αναδοχής χρέους, σε: Αρμ 3/2017
Π. Αρβανιτάκης, Αντικειμενικά και υποκειμενικά όρια της συμφωνίας περί υπαγωγής της διαφοράς σε διαιτησία του Τ.Ε.Ε., σε: Αρμ 5/2017
Π. Αρβανιτάκης, Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. Πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στο πεδίο του ius novorum, ιδίως σε σχέση με τους προνομιακούς ισχυρισμούς, σε: Νομική Σχολή ΑΠΘ/Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή, 2016
Π. Αρβανιτάκης, Ανταγωγή λογοδοσίας σε δίκη για την οριστική ανάθεση της γονικής μέριμνας, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Π. Αρβανιτάκης, Διαχρονικό δίκαιο των προνομίων κατά τους ν. 4335/2015 και 4336/2015 και επέκταση του προνομίου του Δημοσίου για μη καταβολή ΦΠΑ στην ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία της επιχειρήσεως, σε: ΕΠολΔ 4/2016
Π. Αρβανιτάκης, Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, σε: ΕΠολΔ 2/2014
Π. Αρβανιτάκης, Προθεσμία εφέσεως κατ’ αποφάσεως που διατάσσει παροχή λογοδοσίας χωρίς αίτημα καταβολής του καταλοίπου, σε: ΕΠολΔ 6/2013
Π. Αρβανιτάκης/Ι. Κτενίδης, Το κατ’ άρθρο 5 § 2 ν. 3869/2010 τεκμήριο σιωπηρής αποδοχής του υποβληθέντος από τον οφειλέτη σχεδίου διευθετήσεως των οφειλών του, σε: ΕΠολΔ 3/2013
Π. Αρβανιτάκης, Δικονομικά ζητήματα του ν. 3869/2010, σε: ΕΠολΔ 2/2013
Π. Αρβανιτάκης, Τροποποιήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1215/2012 στις διατάξεις περί διεθνούς δικαιοδοσίας, σε: Αρμ 11/2013
Π. Αρβανιτάκης, Κύρος επιδόσεως αγωγής κατά αλλοδαπού νομικού πρόσωπου σε «εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του» στην ημεδαπή, σύμφωνα με τον κανονισμό 1393/2007, σε: ΕΠολΔ 4/2012
Π. Αρβανιτάκης, H αίτηση διορθώσεως της αποφάσεως ως διαδικαστική πράξη που διακόπτει την εν επιδικία παραγραφή κατ’ άρθρο 261.2 ΑΚ, σε: ΕΠολΔ 3/2010
Π. Αρβανιτάκης, Το διαδικαστικό πλαίσιο του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, σε: Αρμ 10/2010
Π. Αρβανιτάκης, Η έννοια του «τόπου όπου συνέβη το ζημιογόνο γεγονός» επί σύνθετης αδικοπρακτικής συμπεριφοράς κατά το άρθρο 5 σημ. 3 ΣυμΛουγκ/ΚανΒρ Ι, σε: ΕΠολΔ 4/2009
Π. Αρβανιτάκης, Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο των διασυνοριακών επιδόσεων: ο Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007, σε: ΕΠολΔ 6/2009
Π. Αρβανιτάκης, Κάλυψη από το δεδικασμένο της μη προταθείσας ενστάσεως μειώσεως της ποινικής ρήτρας στο προσήκον μέτρο, σε: ΕΠολΔ 2/2008
Π. Αρβανιτάκης, Επίδραση της νομολογίας του ΔΕΚ στην ερμηνεία και εφαρμογή των εγχώριων δικονομικών κανόνων της κύριας διαδικασίας, σε: Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Η πολιτική δίκη υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ, 2008
Π. Αρβανιτάκης, Η ένσταση πλαστότητας στην κατ’ έφεση δίκη, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Π. Αρβανιτάκης, Έπαινος προς τον τιμώμενο Καθηγητή Peter Gilles, σε: Αρμ 10/2007
Λ. Κοτσίρης/Π. Αρβανιτάκης, Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 39 ν. 3259/2004 για τη ρύθμιση οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα, σε: ΕλλΔνη 2/2006
Π. Αρβανιτάκης, Η ένσταση πλαστότητας στην κατ’ έφεση δίκη, σε: Αρμ 9/2006
Π. Αρβανιτάκης, Ασφαλιστικά μέτρα πριν από την κήρυξη της εκτελεστότητας αλλοδαπής αποφάσεως στην ημεδαπή κατά τον Κανονισμό 44/2001, σε: Αρμ 5/2004
Π. Αρβανιτάκης, Εκτέλεση αλλοδαπής αποφάσεως και αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων οιονεί νομής για την παράδοση αντικαταστατών πραγμάτων εις χείρας του Ο.Λ.Θ., σε: Αρμ 3/2003
Π. Αρβανιτάκης, Χρονικά και υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου επί αγωγής του ΤΕΕ για την καταβολή αμοιβής μέλους του, σε: ΕλλΔνη 2/2002
Π. Αρβανιτάκης, Κύρος δεύτερης κατασχέσεως εις χείρας του ιδίου τρίτου από τον ίδιο κατάσχοντα για την αυτή απαίτηση, σε: Αρμ 7/2002
Π. Αρβανιτάκης, Σκέψεις για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην κατ’ έφεση δίκη ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, σε: Αρμ 5/2001
Π. Αρβανιτάκης, Διασυνοριακές επιδόσεις στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο κατά τον κανονισμό (ΕΚ) 1348/2000 του συμβουλίου, σε: Αρμ 12/2001
Π. Αρβανιτάκης, Προϋποθέσεις παραδεκτού της κύριας αγωγής περί πλαστότητας, σε: ΕλλΔνη 1/2000
Π. Αρβανιτάκης, Διεθνής δικαιοδοσία στις σύνθετες δίκες κατά τη Σύμβαση των Βρυξελλών, σε: Συλλογικό Έργο, Η σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων, 2000

Σχόλια σε αποφάσεις (280)

ΑΠ 1181/2022 Τμ.Α2, σε: Lex&Forum 3/2022, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΔΕΕ της 10.2.2022, C-522/20, OE κατά VY, σε: Lex&Forum 4/2022, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης, Σ.-Α. Καπακτσή
ΜΕφΠειρ 682/2022, σε: Lex&Forum 3/2023, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΔΕΕ της 15.4.2021, C-30/19 Diskrimineringsombudsmannen κατά Braathens Regional Aviation AB, σε: Lex&Forum 2/2021, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΛαμ 12/2021, σε: Lex&Forum 2/2021, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 1335/2020, σε: ΕΕμπΔ 2/2021, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΔΕΕ (διάταξη) της 13.2.2020, C-606/19, flightright GmbH κατά Iberia LAE SA Operadora Unipersonal, σε: Lex&Forum 3/2021, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 1405/2019 (Τμ. Α2), σε: Lex&Forum 1/2021, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 939/2018, σε: ΕΠολΔ 5/2018, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 585/2017, σε: Αρμ 4/2017, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΑθ 1265/2017, σε: Αρμ 4/2017, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 140/2016 Τμ.1, σε: ΕΠολΔ 4/2016, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 4392/2013, σε: ΕΠολΔ 2/2013, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΦλωρ 16/2012, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 3740/2012, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 46/2012, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 47/2012, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕιρΒερ 63/2012, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕιρΕδεσ 48/2012, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕιρΜεγαλοπόλεως 4/2012, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕιρΣητείας 6/2012, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 276/2012 Τμ. Δ, σε: ΕΠολΔ 3/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 168/2012, σε: ΕΠολΔ 3/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 151/2012, σε: ΕΠολΔ 3/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 123/2012, σε: ΕΠολΔ 3/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 17752/2012, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 23368/2012, σε: ΕΠολΔ 5/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 481/2012 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1455/2011, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΑθ 2555/2011, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 51/2011 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 1437/2011 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΡοδ 1534/2011, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕιρΧαλανδρίου 1/2011, σε: ΕΠολΔ 3/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΑθ 4594/2011, σε: ΕΠολΔ 4/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 458/2011 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 4/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 2558/2011, σε: ΕΠολΔ 6/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΦλωρ 18/2011, σε: ΕΠολΔ 6/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 1027/2011 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 30859/2011, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕιρΛαρ 95/2011, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 541/2011 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΡοδ 1402/2011, σε: ΕΠολΔ 6/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1254/2011, σε: ΕΠολΔ 6/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1075/2011, σε: ΕΠολΔ 6/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 28083/2011, σε: ΕΠολΔ 6/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 63/2010, σε: ΕΠολΔ 1/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 435/2010, σε: ΕΠολΔ 1/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΘεσ 32194/2010, σε: ΕΠολΔ 1/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΛαρ 3154/2010, σε: ΕΠολΔ 1/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΔΕΕ της 14.1.2010, C-233/08, σε: ΕΠολΔ 1/2010, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΔΠρΠειρ 170/2010, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 1736/2010 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΚω 440/2010, σε: ΕΠολΔ 2/2010, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΤρΔΠρΣερ 193/2010, σε: ΕΠολΔ 3/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 1520/2010 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 4/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 1090/2010 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 6/2010, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 796/2009, σε: ΕΠολΔ 1/2010, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 1612/2009 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2010, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 2888/2009, σε: ΕΠολΔ 2/2010, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 1879/2009, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 880/2009 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 62/2009, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΑθ 7405/2009, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΔΕΚ της 16.7.2009, C-189/08, Zuid-Chemie BV κατά Philippo’s Mineralenfabriek NV/SA, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΔΕΚ της 23.4.2009, C-167/08, Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik International, VO Sembodja BV, Parc Healthcare International Ltd κατά Omnipol Ltd, σε: Αρμ 1/2010, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΒερ 189/2008, σε: ΕΠολΔ 1/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 5998/2008, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 1288/2008, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 701/2008, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 1946/2008 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 3/2009, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 222/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 135/2008 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΑμφ 7/2008, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 264/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΔΕΚ 8.5.2008 C-14/07 Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR κατά Industrie- und Handelskammer Berlin, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΔΕΚ 22.5.2008 C-462/06 Glaxosmithkline και Laboratoires Glaxosmithkline κατά J.-P. Rouard, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 1071/2008 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΝαυπλ 207/2008, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΚερκ 2537/2008, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΚερκ 2537/2008, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΟλομΑΠ 27/2007, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 10/2007 Tμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 7093/2007, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 14/2007 Tμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 107/2007 Tμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΔΕΚ 11.10.2007 C-98/06 Freeport plc κατά Olle Arnoldsson, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΟλομΑΠ 9/2007, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΝαυπλ 252/2007, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 1760/2007 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 1606/2007 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 5397/2007, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΕΚ 3.12.2007 Τ-312/07 R ΙΙ (Διάταξη Προέδρου) Δήμος Περάματος κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 325/2007 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 3/2009, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 835/2007 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 1739/2007 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΝαυπλ 460/2007, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΔΕΚ της 13.7.2006, C-103/05, Reisch Montage AG κ / Kiesel Baumaschinen Handels GmbH, σε: Αρμ 1/2007, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 1872/2005, σε: Αρμ 3/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 567/2005, σε: Αρμ 3/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 8795/2005, σε: Αρμ 5/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 745/2005, σε: Αρμ 6/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 985/2005, σε: Αρμ 6/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΔΕΚ της 1.3.2005, C-281/02, Owusu κ / Jackson, σε: Αρμ 4/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΠειρ 116/2005, σε: Αρμ 4/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΚεφ 302/2005, σε: Αρμ 9/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΒολ 9/2005, σε: Αρμ 9/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΑθ 5371/2005, σε: Αρμ 9/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΘεσ 5314/2005, σε: Αρμ 8/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕιρΑθ 1198/2005, σε: Αρμ 8/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΠατρ 362/2005, σε: Αρμ 10/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1902/2005, σε: Αρμ 10/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΡοδ 91/2005, σε: Αρμ 11/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1548/2004, σε: Αρμ 1/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1221/2004, σε: Αρμ 1/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΧαλκιδικ 25/2004, σε: Αρμ 1/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΑθ 6586/2004, σε: Αρμ 2/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 993/2004, σε: Αρμ 3/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΠατρ 20/2004, σε: Αρμ 3/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 23194/2004, σε: Αρμ 5/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 12869/2004, σε: Αρμ 7/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 130/2004 (Πρακτ.), σε: Αρμ 7/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 128/2004, σε: Αρμ 11/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 27332/2004, σε: Αρμ 12/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 3066/2004, σε: Αρμ 4/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1650/2004, σε: Αρμ 7/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΘεσ 2116/2004, σε: Αρμ 8/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΘεσ 6590/2004, σε: Αρμ 6/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΛαρ 138/2004, σε: Αρμ 5/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1947/2003, σε: Αρμ 2/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 2092/2003, σε: Αρμ 5/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 7782/2003, σε: Αρμ 5/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 2019/2003, σε: Αρμ 5/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΑθ 4075/2003, σε: Αρμ 6/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΘεσ 25782/2003, σε: Αρμ 7/2005, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 2081/2003, σε: Αρμ 1/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 2218/2003, σε: Αρμ 3/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 2404/2003, σε: Αρμ 3/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΘεσ 18605/2003, σε: Αρμ 4/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΠειρ 470/2003, σε: Αρμ 4/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 30257/2003, σε: Αρμ 4/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΘεσ 33325/2003, σε: Αρμ 7/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1972/2003, σε: Αρμ 7/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1821/2003, σε: Αρμ 8/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΠειρ 6636/2003, σε: Αρμ 8/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΚερκ 317/2003, σε: Αρμ 8/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 7200/2003, σε: Αρμ 6/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕισΠρΗρακλ 4/2003, σε: Αρμ 6/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 20276/2003, σε: Αρμ 6/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1914/2003, σε: Αρμ 9/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1847/2003, σε: Αρμ 9/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1809/2003, σε: Αρμ 5/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 3308/2003, σε: Αρμ 2/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΚατ 487/2003, σε: Αρμ 2/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 16225/2003, σε: Αρμ 2/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1844/2003, σε: Αρμ 10/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1968/2003, σε: Αρμ 10/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 6900/2003, σε: Αρμ 10/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1842/2003, σε: Αρμ 10/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1954/2003, σε: Αρμ 12/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1957/2003, σε: Αρμ 12/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 5794/2003, σε: Αρμ 12/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 15501/2003, σε: Αρμ 11/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 20301/2003, σε: Αρμ 11/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1208/2003, σε: Αρμ 11/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 112/2003, σε: Αρμ 3/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 7458/2003, σε: Αρμ 4/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕιρΚαβ 20/2003, σε: Αρμ 2/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΔΕΚ της 8.5.2003, C-111/01, Gantner / Basch, σε: Αρμ 6/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 10282/2003 (Διαταγή πληρωμής), σε: Αρμ 6/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 71/2003, σε: Αρμ 7/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 3588/2003, σε: Αρμ 7/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1870/2003, σε: Αρμ 9/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΘεσ 10250/2003, σε: Αρμ 9/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
Πρωτοδικείο Γενεύης της 2.5.2003, JTPI 5330/2003, σε: Αρμ 10/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 11470/2003, σε: Αρμ 11/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΘεσ 22513/2003, σε: Αρμ 12/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 10756/2003, σε: Αρμ 12/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΠειρ 25/2003, σε: Αρμ 8/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1769/2003, σε: Αρμ 8/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1727/2003, σε: Αρμ 8/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΠειρ 1009/2002, σε: Αρμ 9/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΚαβ 2245/2002, σε: Αρμ 9/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΠειρ 268/2002, σε: Αρμ 11/2004, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΚαστ 476/2002, σε: Αρμ 3/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 29717/2002, σε: Αρμ 3/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΑθ 1460/2002, σε: Αρμ 4/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1028/2002, σε: Αρμ 5/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΒερ 727/2002, σε: Αρμ 5/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΘεσ 33182/2002, σε: Αρμ 2/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΤρικ 513/2002, σε: Αρμ 2/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 205/2002, σε: Αρμ 6/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 32684/2002, σε: Αρμ 6/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 22741/2002, σε: Αρμ 6/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΛευκ 5/2002, σε: Αρμ 7/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΑΘ 4375/2002, σε: Αρμ 7/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΑθ 704/2002, σε: Αρμ 9/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΧαλκ 384/2002, σε: Αρμ 10/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΠειρ 278/2002, σε: Αρμ 10/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΑΘ 2494/2002, σε: Αρμ 11/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑΘ 5522/2002, σε: Αρμ 11/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 5646/2002, σε: Αρμ 12/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΑΘ 1676/2002, σε: Αρμ 6/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘρ 129/2002, σε: Αρμ 8/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΘεσ 5688/2002, σε: Αρμ 7/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΚοζ 39/2002, σε: Αρμ 7/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΑθ 1962/2002, σε: Αρμ 7/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΚατ 1108/2002, σε: Αρμ 11/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 23615/2002, σε: Αρμ 10/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΑθ 1037/2002, σε: Αρμ 12/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 20581/2002, σε: Αρμ 12/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 246/2001, σε: Αρμ 1/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΠειρ 1165/2001, σε: Αρμ 7/2003, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΚαβ 1262/2001, σε: Αρμ 1/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
Εφθεσ 1515/2001, σε: Αρμ 1/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρθεσ 14656/2001, σε: Αρμ 1/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 22060/2001, σε: Αρμ 1/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1128/2001, σε: Αρμ 2/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρθεσ 27759/2001, σε: Αρμ 2/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1402/2001, σε: Αρμ 4/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΟρεστ 12/2001, σε: Αρμ 4/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 5355/2001, σε: Αρμ 4/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΚαλ 864/2001, σε: Αρμ 4/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΠειρ 894/2001, σε: Αρμ 3/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 17589/2001, σε: Αρμ 3/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΠειρ 732/2001, σε: Αρμ 3/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 8007/2001, σε: Αρμ 5/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΠειρ 904/2001, σε: Αρμ 6/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 6470/2001, σε: Αρμ 6/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 24010/2001, σε: Αρμ 8/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΔυτΜακ 44/2001, σε: Αρμ 8/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 5333/2001, σε: Αρμ 7/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 2069/2001, σε: Αρμ 9/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 2443/2001, σε: Αρμ 9/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 10946/2001, σε: Αρμ 9/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 2206/2001, σε: Αρμ 11/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1320/2001, σε: Αρμ 11/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΘεσ 27327/2001, σε: Αρμ 10/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 2010/2001, σε: Αρμ 10/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΤρικ 78/2001, σε: Αρμ 3/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘρ 7/2001, σε: Αρμ 5/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΚαλ 164/2001, σε: Αρμ 5/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 693/2001, σε: Αρμ 5/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΣερ 61/2001, σε: Αρμ 6/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕιρΡοδολιβ 36/2001, σε: Αρμ 6/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΘεσ 9852/2001, σε: Αρμ 7/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1359/2001, σε: Αρμ 8/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 12590/2001, σε: Αρμ 8/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΒολ 236/2001, σε: Αρμ 8/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1364/2001, σε: Αρμ 9/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 4189/2001, σε: Αρμ 9/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 4338/2001, σε: Αρμ 10/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕιρΘεσ 2901/2001, σε: Αρμ 10/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΤρικ 479/2001, σε: Αρμ 10/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘρ 22/2001, σε: Αρμ 11/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 12452/2001, σε: Αρμ 11/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΚαλ 29/2001, σε: Αρμ 11/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 4069/2001, σε: Αρμ 4/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΔΕΚ της 17.9.2000, C-334/2000, Tacconi / HWS, σε: Αρμ 12/2002, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 2513/2000, σε: Αρμ 2/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 2516/2000, σε: Αρμ 2/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΤρικ 653/2000, σε: Αρμ 2/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 2525/2000, σε: Αρμ 2/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 2601/2000, σε: Αρμ 1/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 25189/2000, σε: Αρμ 1/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 18/2000, σε: Αρμ 3/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1597/2000, σε: Αρμ 3/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΔρ 41/2000, σε: Αρμ 5/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑιγ 209/2000, σε: Αρμ 6/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 10/2000, σε: Αρμ 6/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕιρΘεσ 249/2000, σε: Αρμ 7/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1802/2000, σε: Αρμ 7/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕιρΠειρ 67/2000, σε: Αρμ 7/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 9382/2000, σε: Αρμ 9/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΚαβ 192/2000, σε: Αρμ 9/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΔρ 251/2000, σε: Αρμ 4/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 2846/2000, σε: Αρμ 4/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΘεσ 2905/2000, σε: Αρμ 4/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 5876/1999, σε: Αρμ 1/2001, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 9385/1995, σε: ΕπισκΕΔ 4/1995, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης, Σ. Ψυχομάνης