Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (9)

Συγγραφέας

Π. Γιαννόπουλος, Διαμεσολάβηση και Πολιτική Δίκη, 2020
Π. Γιαννόπουλος, Η απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης ως όρος του παραδεκτού της συζήτησης κατά το Ν. 4512/2018, 2018
Π. Γιαννόπουλος, Ερμηνευτικά προβλήματα και αλληλεπίδραση της νέας τακτικής διαδικασίας με τον Κανονισμό 1393/2007, 2018
Π. Γιαννόπουλος, Διαφθορά, Διαιτησία και Δημόσια Τάξη, 2017
Π. Γιαννόπουλος, Η δικηγορική αμοιβή κατά το νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) και η δικονομική προστασία της, 2016
Π. Γιαννόπουλος, Διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης και της τιμής πρώτης προσφοράς στον πλειστηριασμό, 2013
Π. Γιαννόπουλος, Προσωρινή προστασία του δανειστή στο στάδιο κηρύξεως της εκτελεστότητας, 2007
Π. Γιαννόπουλος, Οι ένορκες βεβαιώσεις, 2005

Συνεργάτης

Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007 (Κανονισμός μικροδιαφορών), 2019

Συμβολές σε συλλογικά έργα (31)

Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007 (Κανονισμός μικροδιαφορών), 2019
Συμβολές (8) +
Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007 (Κανονισμός επιδόσεων), 2018
Συμβολές (4) +
Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 [Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα], 2016
Συμβολές (19) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (24)

Π. Γιαννόπουλος, Ερμηνευτικά προβλήματα από την επιβολή κατάσχεσης εις χείρας του Δημοσίου με έμφαση στην περίπτωση της κατάσχεσης για μέλλουσες απαιτήσεις. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 145 ν. 4270/2014, σε: ΕλλΔνη 2/2020
Π. Γιαννόπουλος, Προβλήματα εφαρμοστέου δικαίου στην οριοθέτηση του συνδέσμου της διαμονής ως προκρίμματος της παρέκτασης της προθεσμίας του άρθρου 215 § 2 ΚΠολΔ[*], σε: Συλλογικό Έργο, Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις, 2020
Π. Γιαννόπουλος, Επιτρεπτό εξαναγκασμού σε λήψη ένορκης βεβαίωσης από «μη συνεργάσιμο» μάρτυρα μετά το Ν. 4335/2015;, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Η νέα τακτική διαδικασία, 2018
Σ. Σταματόπουλος/Π. Γιαννόπουλος, Διάρκεια ισχύος προσωρινής διαταγής επί παραπομπής της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατ’ άρθ. 46 ΚΠολΔ και ζητήματα προσωρινής έννομης προστασίας επί απειλής διακοπής διαρκούς προμηθευτικής σύμβασης, σε: ΕΠολΔ 1/2018
Π. Γιαννόπουλος, Η υποχρεωτική προδικασία διαμεσολάβησης υπό το Ν. 4512/2018- ερμηνευτικά ζητήματα υπό το πρίσμα του δικονομικού δικαίου: μια πρώτη καταγραφή, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Η υποχρέωση σε διαμεσολάβηση και τα ανακύπτοντα ζητήματα, 2018
Π. Γιαννόπουλος, Η αξίωση επί αναγκαστική εκτελέσει υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Π. Γιαννόπουλος, Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου από την αναγκαστική εκχώρηση υπέρ του επισπεύδοντος της κατασχόμενης απαίτησης στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου, 2017
Π. Γιαννόπουλος, Ερμηνευτικά προβλήματα της ταχυδρομικής επίδοσης κατά το άρθρο 14 Καν. 1393/2007, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Επετειακός Τόμος, 2017
Π. Γιαννόπουλος, Ο περιορισμός της δικαστικής αναστολής εκτέλεσης κατά το άρθρο 937 § 1 στ. γ΄ ΚΠολΔ υπό το πρίσμα της αξίωσης παροχής έννομης προστασίας (µε αφορμή τις ΜΠρΚαλ 202/2017και ΜΠρΑµαλ 58/2017), σε: ΕΠολΔ 4/2017
Σ. Σταματόπουλος/Π. Γιαννόπουλος, Ένδικο βοήθημα προσβολής αταξιών εκτέλεσης που επισπεύσθηκε κατά θανόντος και προθεσμία άσκησης αυτού. Νομιμοποίηση κληρονόμου προς άσκηση αγωγής διεκδίκησης του εκπλειστηριασθέντος κατ’ άρθρο 1020 ΚΠολΔ;, σε: ΕΠολΔ 6/2017
Π. Γιαννόπουλος/Χ. Τριανταφυλλίδης, Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στο πεδίο του δικαίου της αποδείξεως, σε: ΕλλΔνη 3/2016
Π. Γιαννόπουλος, Εφαρµοστέο δίκαιο ως προς την ερµηνεία των υποκειµενικών ορίων διαιτητικής ρήτρας, σε: ΕΠολΔ 5-6/2016
Π. Γιαννόπουλος, Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο κατά τον Κανονισμό 2201/2003 και τη Σύμβαση της Χάγης του 1996 για θέματα γονικής μέριμνας και προστασίας των ανηλίκων. Σημεία επαφής και απόκλισης, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Το διαζύγιο και οι συνέπειές του στις οικογενειακές έννομες σχέσεις, 2016
Σ. Σταματόπουλος/Π. Γιαννόπουλος, Ζητήματα ανάπτυξης στην Ελληνική έννομη τάξη απόφασης αγγλικού δικαστηρίου που επιδικάζει αποζημίωση σε περίπτωση συνέχισης δίκης ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου, σε: ΕΠολΔ 2/2015
Π. Γιαννόπουλος, Οι ειδικές διαδικασίες του ΚΠολΔ μετά τον ν. 4335/2015, σε: ΕΠολΔ 4-5/2015
Π. Γιαννόπουλος, Ο Κανονισμός 655/2014 «περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις», σε: ΕΠολΔ 6/2015
Π. Γιαννόπουλος, Οι τροποποιήσεις του Σχεδίου Νόμου για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορούν στην απόδειξη, σε: ΕΠολΔ 2/2014
Π. Γιαννόπουλος, Ασφαλιστικά μέτρα στο στάδιο κήρυξης της εκτελεστότητας κατά το άρθρο 47 § 1 Κανονισμού 44/2001. Ζητήματα από την παραπομπή της ρύθμισης στο εσωτερικό δικονομικό δίκαιο, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Ζητήματα Ασφαλιστικών Μέτρων, 2013
Π. Γιαννόπουλος, Διαδικαστικά προβλήματα από την εφαρμογή του άρθρου 495 § 4 ΚΠολΔ, σε: ΕΠολΔ 5/2012
Π. Γιαννόπουλος, Η ενέργεια της παρέμβασης στο δικονομικό διεθνές δίκαιο, σε: ΕΠολΔ 5/2009
Π. Γιαννόπουλος, Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών: σημεία επαφής και απόκλισης με το εθνικό δίκαιο, σε: ΕΠολΔ 6/2009
Π. Γιαννόπουλος, Κανονισμός 1896/2006 για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής: διάγραμμα της διαδικασίας και βασικά χαρακτηριστικά του θεσμού, σε: ΕΠολΔ 1/2008
Σ. Σταματόπουλος/Π. Γιαννόπουλος, (1) Κύρος ρήτρας παρέκτασης περιεχόμενης σε ΓΟΣ, οι οποίοι αποστέλλονται μετά την κατάρτιση της κύριας σύμβασης χωρίς ρητή επιβεβαίωση της αποδοχής τους από τον αντισυμβαλλόμενο, σε: ΕΠολΔ 5/2008
Π. Γιαννόπουλος, Δίκαιη δίκη, δικαίωμα αποδείξεως και «παραχρήμα» απόδειξη μετά το Ν. 2915/2001, σε: Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Η πολιτική δίκη υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ, 2008

Σχόλια σε αποφάσεις (225)

ΠΠρΠατρ 94/2020, σε: ΕΠολΔ 1/2020, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕιρΑθ 1065/2019, σε: ΕΠολΔ 2/2019, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 763/2019 Τµ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2019, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 5661/2019, σε: ΕΠολΔ 6/2019, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΣερ 248/2018 - Πλήρες κείμενο, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΔιοικΟλομΑΠ 34/2018, σε: ΕΠολΔ 3/2018, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 691/2018 Τµ.Γ, σε: ΕΠολΔ 5/2018, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΣπαρτ 191/2018, σε: ΕΠολΔ 5/2018, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΕφΑθ 801/2018, σε: Διαιτ 3/2018, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 2675/2018, σε: ΕΠολΔ 1/2019, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 14620/2018, σε: ΕΠολΔ 3/2019, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 19/2017 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 1/2017, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 519/2017 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 2/2017, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1176/2017 Τµ.Β1, σε: ΕΠολΔ 3/2017, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΣερ 124/2017, σε: ΕΠολΔ 3/2017, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕιρΓυθ 33/2017, σε: ΕΠολΔ 5/2017, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 18982/2017, σε: ΕΠολΔ 5/2017, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 14755/2017, σε: ΕΠολΔ 2/2018, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΞανθ 156/2017, σε: ΕΠολΔ 6/2018, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΕφΘεσ 378/2017, σε: ΕΠολΔ 3/2019, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΛαμ 17/2016, σε: ΕΠολΔ 4-5/2015, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΜεσολ 8/2016, σε: ΕΠολΔ 6/2015, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΚαλ 108/2016, σε: ΕΠολΔ 1/2016, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΑθ 746/2016, σε: ΕΠολΔ 2-3/2016, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 222/2016 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2-3/2016, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 266/2016 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2-3/2016, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΑθ 7189/2016, σε: ΕΠολΔ 1/2017, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΚαλ 51/2016, σε: ΕΠολΔ 2/2017, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 5756/2016, σε: ΕΠολΔ 3/2017, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΓυθείου 36/2016, σε: ΕΠολΔ 3/2017, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΘεσ 4613/2015, σε: ΕΠολΔ 1/2015, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 341/2015 Τμ. Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2015, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΟλΣτΕ 1858/2015, σε: ΕΠολΔ 2/2015, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΘεσ 351/2015, σε: ΕΠολΔ 3/2015, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΔΕΕ της 22.10.2015, C-523/14, Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA κατά VSB Machineverhuur BV, Van Sommeren Bestrating BV, Jos van Sommeren, σε: ΕΠολΔ 6/2015, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΚαλ 22/2015, σε: ΕΠολΔ 1/2016, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 3343/2014, σε: ΕΠολΔ 3/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 1427/2014, σε: ΕΠολΔ 4/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 9461/2014, σε: ΕΠολΔ 4/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΒερ 271/2014, σε: ΕΠολΔ 4/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΘεσ 12313/2014, σε: ΕΠολΔ 5/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 18323/2014, σε: ΕΠολΔ 5/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΠατρ 104/2014, σε: ΕΠολΔ 4/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕιρΑθ 322/2014, σε: ΕΠολΔ 4/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΑθ 595/2014, σε: ΕΠολΔ 1/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕιρΘεσ 3182/2014, σε: ΕΠολΔ 1/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΦλωρ 14/2014, σε: ΕΠολΔ 6/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΕυρυτ 10/2014, σε: ΕΠολΔ 1/2015, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 2214/2014 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2015, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΕφΙωαν 108/2014, σε: ΕΠολΔ 2/2015, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΧαν 354/2014, σε: ΕΠολΔ 3/2015, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕιρΑθ 611/2014, σε: ΕΠολΔ 4-5/2015, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 21480/2013, σε: ΕΠολΔ 3/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΑθ 10053/2013, σε: ΕΠολΔ 4/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 1552/2013, σε: ΕΠολΔ 1/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΑθ 4778/2013, σε: ΕΠολΔ 5/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΑθ 1630/2013, σε: ΕΠολΔ 3/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΧαν 41/2013, σε: ΕΠολΔ 3/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΑθ 1090/2013, σε: ΕΠολΔ 3/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 22937/2013, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΕυρυτ 157/2013, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕιρΑθ 165/2013, σε: ΕΠολΔ 4/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΧαν 281/2013, σε: ΕΠολΔ 5/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΧαν 3/2013, σε: ΕΠολΔ 2/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΑθ 136/2013, σε: ΕΠολΔ 2/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΑθ 669/2013, σε: ΕΠολΔ 2/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΧαλκιδικ 96/2013, σε: ΕΠολΔ 2/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΓνΝΣΚ 147/2013 Τμ.Α, σε: ΕΠολΔ 2/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 275/2013 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 6/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 15573/2013, σε: ΕΠολΔ 6/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 1927/2012, σε: ΕΠολΔ 1/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΑθ 1738/2012, σε: ΕΠολΔ 4/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΠατρ 204/2012, σε: ΕΠολΔ 1/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΕδεσ 11/2012, σε: ΕΠολΔ 1/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΝαυπλ 59/2012, σε: ΕΠολΔ 1/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΚερκ 130/2012, σε: ΕΠολΔ 1/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 149/2012, σε: ΕΠολΔ 3/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 34/2012, σε: ΕΠολΔ 3/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΘεσ 21372/2012, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΑγρ 441/2012, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΠειρ 3365/2012, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 15793/2012, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 227/2012 Τμ.Δ (Συμβ), σε: ΕΠολΔ 6/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος, Ν. Κατηφόρης
ΠΠρΚορ 251/2012, σε: ΕΠολΔ 6/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕιρΦλωρ 124/2012, σε: ΕΠολΔ 6/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 24547/2012, σε: ΕΠολΔ 6/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1914/2011 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 303/2011 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 60/2011 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΔΕΕ 17.2.2011, C-283/09 Artur Weryński κατά Mediatel 4B spółka z o.o., σε: ΕΠολΔ 1/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 1013/2011, σε: ΕΠολΔ 3/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 38/2011, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 24281/2011, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΑθ 21734/2011, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΛαρ 32/2011, σε: ΕΠολΔ 3/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΘεσ 12591/2011, σε: ΕΠολΔ 3/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 487/2011 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 4/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 1137/2011, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕιρΑλμωπ 78/2011, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 1203/2011, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 1337/2011, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 14016/2011, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 15/2011 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1731/2010 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 424/2010, σε: ΕΠολΔ 1/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 461/2010, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΑθ 5555/2010, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΠειρ 5375/2010, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΚατ 469/2010, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 26982/2010, σε: ΕΠολΔ 3/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΑθ 4467/2010, σε: ΕΠολΔ 3/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΚιλκ 368/2010, σε: ΕΠολΔ 3/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΙωαν 744/2010, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΚερκ 497/2010, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΗρακλ 1928/2010, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΦλωρ 122/2010, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΦλωρ 78/2010, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 408/2010 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 19/2010, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 361/2010, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 315/2010 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 337/2010, σε: ΕΠολΔ 6/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 354/2010 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 188/2010 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 375/2010, σε: ΕΠολΔ 6/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1650/2010 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 2714/2009, σε: ΕΠολΔ 1/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 927/2009, σε: ΕΠολΔ 1/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1320/2009 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1344/2009 Τμ. Γ, σε: ΕΠολΔ 2/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1294/2009 Τμ. Δ, σε: ΕΠολΔ 2/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΟρεστ 381/2009, σε: ΕΠολΔ 3/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕιρΘεσ 5977/2009, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΕδεσ 30/2009, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 15499/2009, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΑθ 1172/2009, σε: ΕΠολΔ 4/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1957/2009 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1511/2009 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 351/2009, σε: ΕΠολΔ 4/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΡοδ 35/2009, σε: ΕΠολΔ 4/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 428/2009, σε: ΕΠολΔ 4/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΘεσ 624/2009, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΠειρ 56/2009, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕιρΚομ 85/2009, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 275/2009, σε: ΕΠολΔ 3/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 235/2009, σε: ΕΠολΔ 3/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΠειρ 262/2009, σε: ΕΠολΔ 3/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 308/2009 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 431/2009, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 21847/2009, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
Γερμανικό Ακυρωτικό της 25.2.2009 [XII ZB 224/06] (BGH-Τμ.12ο), σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΔΕΚ 17.9.2009, C-347/08, Vorarlberger Gebietskrankenkasse κατά WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG, σε: ΕΠολΔ 6/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1297/2009 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1395/2009 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΠειρ 6747/2009, σε: ΕΠολΔ 5/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΑμφ 2/2008, σε: ΕΠολΔ 1/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 36690/2008, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1391/2008 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 1/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1855/2008 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 1/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
Γαλλικό Ακυρωτικό της 4.6.2008 (1ο Αστικό Τμήμα) αρ.: 680, SNF, société par actions simplifiée κατά Cytec industries BV, σε: ΕΠολΔ 1/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 41/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1903/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 39915/2008, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1886/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
Γερμανικό Ακυρωτικό της 21.5.2008 [ΙΙΙ ΖΒ 14/07] [3ο Αστικό Τμήμα], σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 193/2008 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 993/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 3/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1762/2008 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 3/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 164/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 180/2008 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 192/2008 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 2/2008 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 205/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 369/2008 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 227/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 55/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 18/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 33/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 187/2008 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 77/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
Ιταλικό Ακυρωτικό 14199/2008 (Ολομέλεια Αστικού Τμήματος), σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΑθ 4343/2008, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΘεσ 2679/2008, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΑθ 1120/2008, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΑθ 2533/2008, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 693/2008 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 611/2008 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 881/2008 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 773/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 462/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 13/2008 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Κ. Γιαννόπουλος, Π. Γιαννόπουλος
Γερμανικό Ακυρωτικό της 28.5.2008 [XII ZR 61/06], σε: ΕΠολΔ 6/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος, Ι. Γερμανός
ΑΠ 990/2008 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΒερ 43/2008, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1400/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
Γαλλικό Ακυρωτικό της 5.3. 2008 [1ο Τμήμα] [Sté Docteur Wolman GmbH c/ SA Cecil] αρ. αίτησης αναίρεσης: 06-21949, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 997/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1184/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΑθ 2273/2008, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1285/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1066/2007 Tμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 416/2007 Tμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1821/2007 Tμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 417/2007 Tμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 436/2007 Tμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1573/2007 Tμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 418/2007 Tμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΘεσ 39219/2007, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1647/2007 Tμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
Γαλλικό Ακυρωτικό της 6.3.2007 (1ο Αστικό Τμήμα) αρ.: 05-20869, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
Γαλλικό Ακυρωτικό της 29.6.2007 (1ο Αστικό Τμήμα), αρ.: 05-18053, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΘεσ 35933/2007, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1576/2007 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1724/2007 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1704/2007 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 318/2007 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο Πράξη της 14.6.2007, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1851/2007 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1835/2007 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
Court of Appeal (Queen’s Bench - Civil) της 4.7.2007 [2007] EWCA Civ 662 Banco Nacional de Comercio Extrerior v. SΝC Empresa de Telecommunicaciones de Cuba SA, British Telecommunications PLC (παρεμβαίνουσα), σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕιρΘεσ 5342/2007, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 3043/2007, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1708/2007 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΚορ 2576/2006, σε: ΕΠολΔ 1/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
Γερμανικό Ακυρωτικό Δικαστήριο της 21.12.2006 IX ZB 150/05, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος