Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (9)

Συγγραφέας

Π. Γιαννόπουλος, Διαμεσολάβηση και Πολιτική Δίκη, 2020
Π. Γιαννόπουλος, Η απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης ως όρος του παραδεκτού της συζήτησης κατά το Ν. 4512/2018, 2018
Π. Γιαννόπουλος, Ερμηνευτικά προβλήματα και αλληλεπίδραση της νέας τακτικής διαδικασίας με τον Κανονισμό 1393/2007, 2018
Π. Γιαννόπουλος, Διαφθορά, Διαιτησία και Δημόσια Τάξη, 2017
Π. Γιαννόπουλος, Η δικηγορική αμοιβή κατά το νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) και η δικονομική προστασία της, 2016
Π. Γιαννόπουλος, Διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης και της τιμής πρώτης προσφοράς στον πλειστηριασμό, 2013
Π. Γιαννόπουλος, Προσωρινή προστασία του δανειστή στο στάδιο κηρύξεως της εκτελεστότητας, 2007
Π. Γιαννόπουλος, Οι ένορκες βεβαιώσεις, 2005

Συνεργάτης

Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007 (Κανονισμός μικροδιαφορών), 2019

Συμβολές σε συλλογικά έργα (32)

Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 - Κανονισμός Βρυξέλλες Ια, 2020
Συμβολές (1) +
Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007 (Κανονισμός μικροδιαφορών), 2019
Συμβολές (8) +
Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007 (Κανονισμός επιδόσεων), 2018
Συμβολές (4) +
Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 (Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα), 2016
Συμβολές (19) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (69)

Π. Γιαννόπουλος, Η Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις ως μη δικαιούχος διάδικος στη διαγνωστική δίκη και στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Κριτική επισκόπηση των ρυθμίσεων του Ν. 4354/2015 και de lege ferenda προτάσεις-, σε: Συλλογικό Έργο, Οι αρχές του ίσου και του δικαίου, 2023
Π. Γιαννόπουλος, Προσφυγή και αγωγή στη διεθνή εμπορική διαιτησία (άρθρα 29 και 31 ν. 5016/2023), σε: Διαιτ 1/2023
Σ. Σταματόπουλος/Π. Γιαννόπουλος, Επενέργειες συμβατικής ρήτρας που προβλέπει απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών των συμβαλλομένων πλευρών και, σε περίπτωση αποτυχίας αυτής, επίλυση της διαφοράς με διαιτησία. Συνέπειες της παράλειψης της απόπειρας εξωδικαστικής..., σε: Διαιτ 2/2023
Π. Γιαννόπουλος, ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ - ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡ. 12 ΚΑΙ 33 ΚΑΝ 655/2014, σε: Συλλογικό Έργο, Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Π. Γιαννόπουλος, Συνέπειες ελλείψεων στην καταχώρηση κατ’ άρθρ. 10 § 8 ν. 3156/2003 της περίληψης της σύμβασης τιτλοποίησης απαιτήσεων στο αρμόδιο ενεχυροφυλακείο. Αναγκαιότητα χρήσης του τυποποιημένου εγγράφου της Υ.Α. ΥπΔικ 20783/2020 για την καταχώρηση στο..., σε: Αρμ 12/2023
Π. Γιαννόπουλος, Προβλήματα παράλληλης ισχύος αντιφατικών διατάξεων εισαγγελικής διαταγής και απόφασης ασφαλιστικών μέτρων που ρυθμίζουν θέματα διαμονής του τέκνου. Προϋποθέσεις αφαίρεσης της επιμέλειας/γονικής μέριμνας για παράλειψη συμμόρφωσης σε δικαστική..., σε: ΕΠολΔ 5/2023
Π. Γιαννόπουλος, Δικονομικά ζητήματα της ανακοπής του άρθρου 973 § 6 ΚΠολΔ, σε: ΕΠολΔ 6/2023
Π. Γιαννόπουλος, Δικονομικά ζητήματα από τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου με το Ν. 4800/2021, σε: Αρμ 2/2022
Π. Γιαννόπουλος, Οι μεταρρυθμίσεις του ν. 4842/2021 στις ειδικές διαδικασίες, τα ασφαλιστικά μέτρα και την εκούσια δικαιοδοσία, σε: ΕλλΔνη 1/2022
Π. Γιαννόπουλος, Η νέα διαδικασία εκδίκασης των αιτήσεων ρύθμισης υπερχρεωμένων νοικοκυριών κατά το Ν. 4745/2020. Μια κριτική αποτίμηση, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 2022
Π. Γιαννόπουλος, Χρόνος λήξης προθεσμίας για την κατάθεση έφεσης, επί κατάθεσης του εφετηρίου με ηλεκτρονικά μέσα. Εφαρμοστέα και εν προκειμένω η ρύθμιση του άρθρου 144 § 1 ΚΠολΔ. Εκπρόθεσμο έφεσης που κατατέθηκε με ηλεκτρονικά μέσα κατά την τελευταία ημέρα της..., σε: Αρμ 6/2022
Π. Γιαννόπουλος, Επιτρεπτό εκχώρησης της απαίτησης του υπερθεματιστή κατά του συμβολαιογράφου προς σύνταξη και παράδοση της κατακυρωτικής έκθεσης υπέρ τρίτου, μετά την καταβολή του πλειστηριάσματος. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 1005 § 1 ΚΠολΔ, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, τόμ. 1, 2022
Π. Γιαννόπουλος, Η δικονομική θέση της διαχειρίστριας τιτλοποιημένων απαιτήσεων ως πρόβλημα επικάλυψης του πεδίου εφαρμογής των Ν. 3156/2003 και 4354/2015, σε: Αρμ 10/2022
Π. Γιαννόπουλος, Παθητική νομιμοποίηση των υπολοίπων διαδίκων, πέραν εκείνου που επέσπευσε τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, στην καταβολή της αμοιβής πραγματογνώμονος, σε: ΕΠολΔ 3/2022
Π. Γιαννόπουλος, Ο τόπος στον οποίο έδρασε ο δράστης ως σύνδεσμος διεθνούς δικαιοδοσίας στην περίπτωση διασυνοριακών αδικοπραξιών με περισσότερους συνεργούς, σε: Συλλογικό Έργο, Εθνικός και Υπερεθνικός Δικαιικός Χώρος, 2022
Π. Γιαννόπουλος, Οι μεταρρυθμίσεις του Ν. 4842/2021 στις ειδικές διαδικασίες, τα ασφαλιστικά μέτρα και την εκούσια δικαιοδοσία, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Η πολιτική δίκη στη δίνη των συνεχών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ (με αφορμή τις τροποποιήσεις των νόμων 4842 και 4855/2021), 2022
Π. Γιαννόπουλος, Ερμηνευτικά ζητήματα που αναφύονται από τη ρύθμιση του άρθρου 83 Ν. 4790/2021 όσον αφορά την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων, Μελετήματα Sakkoulas Online, 2021
Σ. Σταματόπουλος/Π. Γιαννόπουλος, Ελεύθερη εκποίηση κατασχεθέντος ακινήτου κατ’ άρθρο 998 § 6 ΚΠολΔ· Προϋποθέσεις και διαδικασία της εκποίησης· Αταξίες της διαδικασίας και ενεργητική νομιμοποίηση προς άσκηση ανακοπής άρθρου 933 ΚΠολΔ, σε: Αρμ 6/2021
Π. Γιαννόπουλος, Διακοπή των δικονομικών προθεσμιών επί διενέργειας ΥΑΣ εκ παραδρομής σε υπόθεση που δεν καταλαμβανόταν από την υποχρέωση διεξαγωγής της, σε: Αρμ 9/2021
Π. Γιαννόπουλος, Η απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου κατά το Ν. 4738/2020. Δικονομικά ζητήματα και de lege ferenda προτάσεις, σε: Αρμ 10/2021
Π. Γιαννόπουλος, Υποχρεωτικά προφορικός χαρακτήρας της δίκης στη δευτεροβάθμια δίκη της εκούσιας δικαιοδοσίας. Μια κριτική προσέγγιση της κρατούσας γνώμης στη νομολογία και de lege ferenda προτάσεις, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Η Έφεση κατά τον ΚΠολΔ, 2021
Π. Γιαννόπουλος, Applicable law for the determination by an arbitral tribunal of the ratione materiae and personae scope of res judicata of another arbitral award, σε: Συλλογικό Έργο, Δίκαιη δίκη, οριστικότητα και δημόσια τάξη ως επικρατούσες αρχές στη διεθνή εμπορική διαιτησία, 2021
Π. Γιαννόπουλος, Επιτρεπτό εκχώρησης της απαίτησης του υπερθεματιστή κατά του συμβολαιογράφου προς σύνταξη και παράδοση της κατακυρωτικής έκθεσης υπέρ τρίτου, μετά την καταβολή του πλειστηριάσματος. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 1005 § 1 ΚΠολΔ, σε: ΕπΑκ 4/2021
Π. Γιαννόπουλος, Οι ένορκες βεβαιώσεις μετά τον ν. 4842/2021, σε: ΕΠολΔ 5/2021
Π. Γιαννόπουλος, Δικονομικά ζητήματα από τη ρύθμιση του άρθρου 8 ν. 4821/2021 για την κτηματολογική ΥΑΣ, σε: ΕΠολΔ 5/2021
Π. Γιαννόπουλος, Χαρακτήρας της δίκης με αντικείμενο τη βεβαίωση των ποινών του άρθρου 947 § 1 ΚΠολΔ ως δίκης περί την εκτέλεση και επιτρεπτό προσβολής της απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου με έκτακτα ένδικα μέσα, σε: ΕΠολΔ 6/2021
Π. Γιαννόπουλος, Ερμηνευτικά προβλήματα από την επιβολή κατάσχεσης εις χείρας του Δημοσίου με έμφαση στην περίπτωση της κατάσχεσης για μέλλουσες απαιτήσεις. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 145 ν. 4270/2014, σε: ΕλλΔνη 2/2020
Π. Γιαννόπουλος, Προβλήματα εφαρμοστέου δικαίου στην οριοθέτηση του συνδέσμου της διαμονής ως προκρίμματος της παρέκτασης της προθεσμίας του άρθρου 215 § 2 ΚΠολΔ[*], σε: Συλλογικό Έργο, Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις, 2020
Π. Γιαννόπουλος, Διαδικαστικά ζητήματα της προσωρινής διαταγής, σε: Αρμ 3/2020
Π. Γιαννόπουλος, Η εκουσία δικαιοδοσία ως ειδική διαδικασία και η σχέση της με το άρθρο 591 ΚΠολΔ, σε: Αρμ 5/2020
Κ. Καλαβρός/Σ. Τσαντίνης/Π. Γιαννόπουλος, Ενημερωτικό Σημείωμα για τις ρυθμίσεις του άρθρου 74 ν. 4690/2020 για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων, σε: ΕΠολΔ 2/2020
Π. Γιαννόπουλος, Η νέα διαδικασία εκδίκασης των αιτήσεων ρύθμισης υπερχρεωμένων νοικοκυριών κατά το Ν. 4745/2020. Μια κριτική αποτίμηση-, σε: Αρμ 12/2020
Π. Γιαννόπουλος, The power of the court of interim measures to collect sua sponte evidence as a problem of delineation of the relation betweencourt and parties, σε: Συλλογικό Έργο, Relations between judge and parties in German and Greek civil trial, 2020
Π. Γιαννόπουλος, Η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις ως μη δικαιούχος διάδικος στη διαγνωστική δίκη και στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Κριτική επισκόπηση των ρυθμίσεων του ν.4354/2015 και de lege ferenda προτάσεις, σε: Αρμ 3-4/2019
Π. Γιαννόπουλος, Επιτρεπτό εξαναγκασμού σε λήψη ένορκης βεβαίωσης από «μη συνεργάσιμο» μάρτυρα μετά το Ν. 4335/2015;, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Η νέα τακτική διαδικασία, 2018
Σ. Σταματόπουλος/Π. Γιαννόπουλος, Διάρκεια ισχύος προσωρινής διαταγής επί παραπομπής της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατ’ άρθ. 46 ΚΠολΔ και ζητήματα προσωρινής έννομης προστασίας επί απειλής διακοπής διαρκούς προμηθευτικής σύμβασης, σε: ΕΠολΔ 1/2018
Π. Γιαννόπουλος, Η υποχρεωτική προδικασία διαμεσολάβησης υπό το Ν. 4512/2018- ερμηνευτικά ζητήματα υπό το πρίσμα του δικονομικού δικαίου: μια πρώτη καταγραφή, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Η υποχρέωση σε διαμεσολάβηση και τα ανακύπτοντα ζητήματα, 2018
Π. Γιαννόπουλος, Η αξίωση επί αναγκαστική εκτελέσει υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Π. Γιαννόπουλος, Η υποχρεωτική προδικασία διαμεσολάβησης υπό το ν. 4512/2018. Ερμηνευτικά ζητήματα υπό το πρίσμα του δικονομικού δικαίου: μια πρώτη καταγραφή, σε: Αρμ 1/2018
Π. Γιαννόπουλος, Ζητήματα ως προς το χαρακτήρα της νομιμοποίησης της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις ν.4354/2015 κατά τη δικαστική άσκηση υπό διαχείριση απαιτήσεων τραπεζικού ιδρύματος, σε: Αρμ 11/2018
Π. Γιαννόπουλος, Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου από την αναγκαστική εκχώρηση υπέρ του επισπεύδοντος της κατασχόμενης απαίτησης στην κατάσχεση εις χείρας τρίτου, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου, 2017
Π. Γιαννόπουλος, Ερμηνευτικά προβλήματα της ταχυδρομικής επίδοσης κατά το άρθρο 14 Καν. 1393/2007, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Επετειακός Τόμος, 2017
Π. Γιαννόπουλος, Ο περιορισμός της δικαστικής αναστολής εκτέλεσης κατά το άρθρο 937 § 1 στ. γ΄ ΚΠολΔ υπό το πρίσμα της αξίωσης παροχής έννομης προστασίας (µε αφορμή τις ΜΠρΚαλ 202/2017και ΜΠρΑµαλ 58/2017), σε: ΕΠολΔ 4/2017
Σ. Σταματόπουλος/Π. Γιαννόπουλος, Ένδικο βοήθημα προσβολής αταξιών εκτέλεσης που επισπεύσθηκε κατά θανόντος και προθεσμία άσκησης αυτού. Νομιμοποίηση κληρονόμου προς άσκηση αγωγής διεκδίκησης του εκπλειστηριασθέντος κατ’ άρθρο 1020 ΚΠολΔ;, σε: ΕΠολΔ 6/2017
Π. Γιαννόπουλος, Επιτρεπτό ανάκλησης κατ’ άρθρο 696 § 3 ΚΠολΔ αναστολής προσωρινά εκτελεστής απόφασης που διατάχθηκε κατ’ άρθρο 912 ΚΠολΔ, σε: Αρμ 4/2017
Π. Γιαννόπουλος, Οι διατάξεις περί μικροδιαφορών μετά τη μεταρρύθμιση του Ν. 4335/2015, σε: Αρμ 5/2017
Π. Γιαννόπουλος, H αξίωση επί αναγκαστική εκτέλεσει υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ, σε: Αρμ 10/2017
Π. Γιαννόπουλος/Χ. Τριανταφυλλίδης, Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στο πεδίο του δικαίου της αποδείξεως, σε: ΕλλΔνη 3/2016
Π. Γιαννόπουλος, Εφαρµοστέο δίκαιο ως προς την ερµηνεία των υποκειµενικών ορίων διαιτητικής ρήτρας, σε: ΕΠολΔ 5-6/2016
Π. Γιαννόπουλος, Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο κατά τον Κανονισμό 2201/2003 και τη Σύμβαση της Χάγης του 1996 για θέματα γονικής μέριμνας και προστασίας των ανηλίκων. Σημεία επαφής και απόκλισης, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Το διαζύγιο και οι συνέπειές του στις οικογενειακές έννομες σχέσεις, 2016
Π. Γιαννόπουλος, Η αρχή ne bis in idem στην πολιτική δίκη ως εκδήλωση του δικαιώματος στη δίκαιη δίκη κατά το άρθρο 6 §1 ΕΣΔΑ. Αντίκτυπος της νομολογίας του ΕΔΔΑ στο ελληνικό δικονομικό δίκαιο, σε: Αρμ 3/2016
Σ. Σταματόπουλος/Π. Γιαννόπουλος, Συνομολόγηση ρήτρας διαμεσολάβησης σε σύμβαση έργου και επίπτωσή της στο αγώγιμο των αξιώσεων των συμβαλλόμενων μερών, σε: Αρμ 5/2016
Π. Γιαννόπουλος, Κώλυμα ορισμού διαιτητή ο οποίος επιλήφθηκε προ του ορισμού του, ως πληρεξούσιος δικηγόρος διάδικου μέρους, εξωδικαστικών υποθέσεων συναφών με την εκκρεμή σε διαιτησία διαφορά, σε: Αρμ 8/2016
Σ. Σταματόπουλος/Π. Γιαννόπουλος, Ζητήματα ανάπτυξης στην Ελληνική έννομη τάξη απόφασης αγγλικού δικαστηρίου που επιδικάζει αποζημίωση σε περίπτωση συνέχισης δίκης ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου, σε: ΕΠολΔ 2/2015
Π. Γιαννόπουλος, Οι ειδικές διαδικασίες του ΚΠολΔ μετά τον ν. 4335/2015, σε: ΕΠολΔ 4-5/2015
Π. Γιαννόπουλος, Ο Κανονισμός 655/2014 «περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις», σε: ΕΠολΔ 6/2015
Π. Γιαννόπουλος, Αποδεικτική ισχύς ένορκης βεβαίωσης που λήφθηκε στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας χωρίς προηγούμενη κλήτευση του αντιδίκου-καταστρατήγηση των προϋποθέσεων του παραδεκτού της λήψης ένορκης βεβαίωσης και ενσωμάτωση ανυπόστατης ένορκης..., σε: Αρμ 2/2015
Π. Γιαννόπουλος, Όρια κυριαρχικής εξουσίας του δικαστηρίου των ασφαλιστικών μέτρων προς χαρακτηρισμό δικογράφου που τιτλοφορείται «αίτηση διόρθωσης απόφασης». Επιτρεπτό χαρακτηρισμού της αίτησης, ως αίτησης μεταρρύθμισης της απόφασης κατ’ άρθρο 696 παρ. 3..., σε: Αρμ 4/2015
Π. Γιαννόπουλος, Ανεπίδεκτο συρροής συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης επί ανώμαλης εξέλιξης σύμβασης πώλησης αγροτικών προϊόντων. Επενέργεια παροχής αξιογράφων «χάριν καταβολής» επί ενεργητικής ενοχής εις ολόκληρον (Γνωμοδοτικό Σημείωμα), σε: Αρμ 6/2015
Π. Γιαννόπουλος, Οι τροποποιήσεις του Σχεδίου Νόμου για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορούν στην απόδειξη, σε: ΕΠολΔ 2/2014
Π. Γιαννόπουλος, Ασφαλιστικά μέτρα στο στάδιο κήρυξης της εκτελεστότητας κατά το άρθρο 47 § 1 Κανονισμού 44/2001. Ζητήματα από την παραπομπή της ρύθμισης στο εσωτερικό δικονομικό δίκαιο, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Ζητήματα Ασφαλιστικών Μέτρων, 2013
Π. Γιαννόπουλος, Διαδικαστικά προβλήματα από την εφαρμογή του άρθρου 495 § 4 ΚΠολΔ, σε: ΕΠολΔ 5/2012
Π. Γιαννόπουλος, Η ενέργεια της παρέμβασης στο δικονομικό διεθνές δίκαιο, σε: ΕΠολΔ 5/2009
Π. Γιαννόπουλος, Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών: σημεία επαφής και απόκλισης με το εθνικό δίκαιο, σε: ΕΠολΔ 6/2009
Π. Γιαννόπουλος, Η χρήση των ενόρκων βεβαιώσεων ως αποδεικτικού μέσου στην πολιτική δίκη κατά το σχέδιο του νέου ΚΠολΔ, σε: Αρμ 6/2009
Π. Γιαννόπουλος, Κανονισμός 1896/2006 για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής: διάγραμμα της διαδικασίας και βασικά χαρακτηριστικά του θεσμού, σε: ΕΠολΔ 1/2008
Σ. Σταματόπουλος/Π. Γιαννόπουλος, (1) Κύρος ρήτρας παρέκτασης περιεχόμενης σε ΓΟΣ, οι οποίοι αποστέλλονται μετά την κατάρτιση της κύριας σύμβασης χωρίς ρητή επιβεβαίωση της αποδοχής τους από τον αντισυμβαλλόμενο, σε: ΕΠολΔ 5/2008
Π. Γιαννόπουλος, Δίκαιη δίκη, δικαίωμα αποδείξεως και «παραχρήμα» απόδειξη μετά το Ν. 2915/2001, σε: Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Η πολιτική δίκη υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ, 2008
Π. Γιαννόπουλος, Αντίθεση αλλοδαπής αποφάσεως στην ελληνική δημόσια τάξη λόγω επιδικάσεως υπέρμετρης δικαστικής δαπάνης (σκέψεις εξ αφορμής της ΕφΑΘ 6115/2005), σε: Αρμ 11/2006

Σχόλια σε αποφάσεις (256)

ΑΠ 1710/2023 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2023, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΕφΘρ 389/2023, σε: ΕΠολΔ 6/2023, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 1100/2023, σε: ΕΠολΔ 6/2023, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΡοδ 66/2022, σε: ΕΠολΔ 5/2021, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΑθ 850/2022, σε: ΕΠολΔ 1/2022, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 5814/2022, σε: ΕΠολΔ 3/2022, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΙωαν 333/2022, σε: ΕΠολΔ 3/2022, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 6600/2022, σε: ΕΠολΔ 3/2022, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΧαλκ 461/2022, σε: ΕΠολΔ 3/2022, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 10080/2022, σε: ΕΠολΔ 4/2022, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕιρΘεσ 225/2022, σε: ΕΠολΔ 4/2022, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΤρικ 65/2022, σε: ΕΠολΔ 4/2022, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 73/2022 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 6/2022, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΕφΛαρ 358/2022, σε: Διαιτ 2/2023, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΣερ 52/2021, σε: ΕΠολΔ 5/2020, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΑθ 131/2021 - Πλήρες κείμενο, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΑθ 131/2021, σε: ΕΠολΔ 3/2021, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΚαβ 256/2021, σε: ΕΠολΔ 4/2021, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΟλομΑΠ 8/2021, σε: ΕΠολΔ 5/2021, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΑθ 575/2021, σε: ΕΠολΔ 5/2021, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΣερ 7/2021, σε: ΕΠολΔ 6/2021, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 805/2021 Τμ.Δ, σε: Διαιτ 3/2023, σχόλιο: Κ. Καλαβρός, Π. Γιαννόπουλος, Φ. Βαρέσης
ΠΠρΠατρ 94/2020, σε: ΕΠολΔ 1/2020, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕιρΑθ 976/2020, σε: ΕΠολΔ 5/2020, σχόλιο: Γ. Ορφανίδης, Π. Γιαννόπουλος, Α. Καστανίδης
ΜΠρΗρακλ 253/2020, σε: ΕΠολΔ 1/2021, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΛαμ 76/2020, σε: ΕΠολΔ 2/2021, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕιρΑθ 1065/2019, σε: ΕΠολΔ 2/2019, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 763/2019 Τµ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2019, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 5661/2019, σε: ΕΠολΔ 6/2019, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΔιοικΟλομΑΠ 34/2018, σε: ΕΠολΔ 3/2018, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΣερ 248/2018 - Πλήρες κείμενο, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 691/2018 Τµ.Γ, σε: ΕΠολΔ 5/2018, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΣπαρτ 191/2018, σε: ΕΠολΔ 5/2018, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΕφΑθ 801/2018, σε: Διαιτ 3/2018, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 2675/2018, σε: ΕΠολΔ 1/2019, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 14620/2018, σε: ΕΠολΔ 3/2019, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 19/2017 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 1/2017, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 519/2017 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 2/2017, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1176/2017 Τµ.Β1, σε: ΕΠολΔ 3/2017, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΣερ 124/2017, σε: ΕΠολΔ 3/2017, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕιρΓυθ 33/2017, σε: ΕΠολΔ 5/2017, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 18982/2017, σε: ΕΠολΔ 5/2017, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 14755/2017, σε: ΕΠολΔ 2/2018, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΞανθ 156/2017, σε: ΕΠολΔ 6/2018, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΕφΘεσ 378/2017, σε: ΕΠολΔ 3/2019, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΛαμ 17/2016, σε: ΕΠολΔ 4-5/2015, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΜεσολ 8/2016, σε: ΕΠολΔ 6/2015, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΚαλ 108/2016, σε: ΕΠολΔ 1/2016, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΑθ 746/2016, σε: ΕΠολΔ 2-3/2016, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 222/2016 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2-3/2016, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 266/2016 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2-3/2016, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΑθ 7189/2016, σε: ΕΠολΔ 1/2017, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΚαλ 51/2016, σε: ΕΠολΔ 2/2017, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 5756/2016, σε: ΕΠολΔ 3/2017, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΓυθείου 36/2016, σε: ΕΠολΔ 3/2017, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΘεσ 4613/2015, σε: ΕΠολΔ 1/2015, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 341/2015 Τμ. Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2015, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΟλΣτΕ 1858/2015, σε: ΕΠολΔ 2/2015, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΘεσ 351/2015, σε: ΕΠολΔ 3/2015, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΔΕΕ της 22.10.2015, C-523/14, Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA κατά VSB Machineverhuur BV, Van Sommeren Bestrating BV, Jos van Sommeren, σε: ΕΠολΔ 6/2015, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΚαλ 22/2015, σε: ΕΠολΔ 1/2016, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΘεσ 16598/2015, σε: ΕΠολΔ 6/2020, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 3343/2014, σε: ΕΠολΔ 3/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 1427/2014, σε: ΕΠολΔ 4/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 9461/2014, σε: ΕΠολΔ 4/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΒερ 271/2014, σε: ΕΠολΔ 4/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΘεσ 12313/2014, σε: ΕΠολΔ 5/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 18323/2014, σε: ΕΠολΔ 5/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΠατρ 104/2014, σε: ΕΠολΔ 4/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕιρΑθ 322/2014, σε: ΕΠολΔ 4/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΑθ 595/2014, σε: ΕΠολΔ 1/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕιρΘεσ 3182/2014, σε: ΕΠολΔ 1/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΦλωρ 14/2014, σε: ΕΠολΔ 6/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΕυρυτ 10/2014, σε: ΕΠολΔ 1/2015, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 2214/2014 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2015, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΕφΙωαν 108/2014, σε: ΕΠολΔ 2/2015, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΧαν 354/2014, σε: ΕΠολΔ 3/2015, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕιρΑθ 611/2014, σε: ΕΠολΔ 4-5/2015, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 21480/2013, σε: ΕΠολΔ 3/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΑθ 10053/2013, σε: ΕΠολΔ 4/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 1552/2013, σε: ΕΠολΔ 1/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΑθ 4778/2013, σε: ΕΠολΔ 5/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΑθ 1630/2013, σε: ΕΠολΔ 3/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΧαν 41/2013, σε: ΕΠολΔ 3/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΑθ 1090/2013, σε: ΕΠολΔ 3/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 22937/2013, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΕυρυτ 157/2013, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕιρΑθ 165/2013, σε: ΕΠολΔ 4/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΧαν 281/2013, σε: ΕΠολΔ 5/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΧαν 3/2013, σε: ΕΠολΔ 2/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΑθ 136/2013, σε: ΕΠολΔ 2/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΑθ 669/2013, σε: ΕΠολΔ 2/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΧαλκιδικ 96/2013, σε: ΕΠολΔ 2/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΓνΝΣΚ 147/2013 Τμ.Α, σε: ΕΠολΔ 2/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 275/2013 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 6/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 15573/2013, σε: ΕΠολΔ 6/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 1927/2012, σε: ΕΠολΔ 1/2014, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΑθ 1738/2012, σε: ΕΠολΔ 4/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΠατρ 204/2012, σε: ΕΠολΔ 1/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΕδεσ 11/2012, σε: ΕΠολΔ 1/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΝαυπλ 59/2012, σε: ΕΠολΔ 1/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΚερκ 130/2012, σε: ΕΠολΔ 1/2013, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 149/2012, σε: ΕΠολΔ 3/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 34/2012, σε: ΕΠολΔ 3/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΘεσ 21372/2012, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΑγρ 441/2012, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΠειρ 3365/2012, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 15793/2012, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 227/2012 Τμ.Δ (Συμβ), σε: ΕΠολΔ 6/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος, Ν. Κατηφόρης
ΠΠρΚορ 251/2012, σε: ΕΠολΔ 6/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕιρΦλωρ 124/2012, σε: ΕΠολΔ 6/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 24547/2012, σε: ΕΠολΔ 6/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1914/2011 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 303/2011 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 60/2011 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΔΕΕ 17.2.2011, C-283/09 Artur Weryński κατά Mediatel 4B spółka z o.o., σε: ΕΠολΔ 1/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 1013/2011, σε: ΕΠολΔ 3/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 38/2011, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 24281/2011, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΑθ 21734/2011, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΛαρ 32/2011, σε: ΕΠολΔ 3/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΘεσ 12591/2011, σε: ΕΠολΔ 3/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 487/2011 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 4/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 1137/2011, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕιρΑλμωπ 78/2011, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 1203/2011, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 1337/2011, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 14016/2011, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 15/2011 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1731/2010 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 424/2010, σε: ΕΠολΔ 1/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 461/2010, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΑθ 5555/2010, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΠειρ 5375/2010, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΚατ 469/2010, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 26982/2010, σε: ΕΠολΔ 3/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΑθ 4467/2010, σε: ΕΠολΔ 3/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΚιλκ 368/2010, σε: ΕΠολΔ 3/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΙωαν 744/2010, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΚερκ 497/2010, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΗρακλ 1928/2010, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΦλωρ 122/2010, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΦλωρ 78/2010, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 408/2010 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 19/2010, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 361/2010, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 315/2010 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 337/2010, σε: ΕΠολΔ 6/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 354/2010 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 188/2010 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 375/2010, σε: ΕΠολΔ 6/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1650/2010 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 2714/2009, σε: ΕΠολΔ 1/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 927/2009, σε: ΕΠολΔ 1/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1320/2009 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1344/2009 Τμ. Γ, σε: ΕΠολΔ 2/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1294/2009 Τμ. Δ, σε: ΕΠολΔ 2/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΟρεστ 381/2009, σε: ΕΠολΔ 3/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕιρΘεσ 5977/2009, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΕδεσ 30/2009, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 15499/2009, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΑθ 1172/2009, σε: ΕΠολΔ 4/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1957/2009 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1511/2009 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 351/2009, σε: ΕΠολΔ 4/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΡοδ 35/2009, σε: ΕΠολΔ 4/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 428/2009, σε: ΕΠολΔ 4/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΘεσ 624/2009, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΠειρ 56/2009, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕιρΚομ 85/2009, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 275/2009, σε: ΕΠολΔ 3/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 235/2009, σε: ΕΠολΔ 3/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΠειρ 262/2009, σε: ΕΠολΔ 3/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 308/2009 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 431/2009, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 21847/2009, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
Γερμανικό Ακυρωτικό της 25.2.2009 [XII ZB 224/06] (BGH-Τμ.12ο), σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΔΕΚ 17.9.2009, C-347/08, Vorarlberger Gebietskrankenkasse κατά WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG, σε: ΕΠολΔ 6/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1297/2009 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1395/2009 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΠειρ 6747/2009, σε: ΕΠολΔ 5/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΑμφ 2/2008, σε: ΕΠολΔ 1/2010, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 36690/2008, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1391/2008 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 1/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1855/2008 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 1/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
Γαλλικό Ακυρωτικό της 4.6.2008 (1ο Αστικό Τμήμα) αρ.: 680, SNF, société par actions simplifiée κατά Cytec industries BV, σε: ΕΠολΔ 1/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 41/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1903/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 39915/2008, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1886/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
Γερμανικό Ακυρωτικό της 21.5.2008 [ΙΙΙ ΖΒ 14/07] [3ο Αστικό Τμήμα], σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 193/2008 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 993/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 3/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1762/2008 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 3/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 164/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 180/2008 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 192/2008 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 2/2008 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 205/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 369/2008 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 227/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 55/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 18/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 33/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 187/2008 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 77/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
Ιταλικό Ακυρωτικό 14199/2008 (Ολομέλεια Αστικού Τμήματος), σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΑθ 4343/2008, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΘεσ 2679/2008, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΑθ 1120/2008, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΑθ 2533/2008, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 693/2008 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 611/2008 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 881/2008 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 773/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 462/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 13/2008 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Κ. Γιαννόπουλος, Π. Γιαννόπουλος
Γερμανικό Ακυρωτικό της 28.5.2008 [XII ZR 61/06], σε: ΕΠολΔ 6/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος, Ι. Γερμανός
ΑΠ 1400/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 990/2008 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΒερ 43/2008, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 997/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1184/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΑθ 2273/2008, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1285/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
Γαλλικό Ακυρωτικό της 5.3. 2008 [1ο Τμήμα] [Sté Docteur Wolman GmbH c/ SA Cecil] αρ. αίτησης αναίρεσης: 06-21949, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1066/2007 Tμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 416/2007 Tμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1821/2007 Tμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 417/2007 Tμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 436/2007 Tμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1573/2007 Tμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 418/2007 Tμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΘεσ 39219/2007, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1647/2007 Tμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
Γαλλικό Ακυρωτικό της 6.3.2007 (1ο Αστικό Τμήμα) αρ.: 05-20869, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
Γαλλικό Ακυρωτικό της 29.6.2007 (1ο Αστικό Τμήμα), αρ.: 05-18053, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΠΠρΘεσ 35933/2007, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1576/2007 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1724/2007 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1704/2007 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 318/2007 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο Πράξη της 14.6.2007, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1851/2007 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1835/2007 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
Court of Appeal (Queen’s Bench - Civil) της 4.7.2007 [2007] EWCA Civ 662 Banco Nacional de Comercio Extrerior v. SΝC Empresa de Telecommunicaciones de Cuba SA, British Telecommunications PLC (παρεμβαίνουσα), σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕιρΘεσ 5342/2007, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΕφΘεσ 3043/2007, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΑΠ 1708/2007 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΚορ 2576/2006, σε: ΕΠολΔ 1/2009, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
Γερμανικό Ακυρωτικό Δικαστήριο της 21.12.2006 IX ZB 150/05, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΑθ 322/2005, σε: Αρμ 6/2005, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΘεσ 4826/2004, σε: Αρμ 5/2004, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΑθ 7810/2003, σε: Αρμ 1/2004, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΞανθ 347/2003, σε: Αρμ 9/2003, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος
ΜΠρΧαλκ 93/2003, σε: Αρμ 11/2003, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος