Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Παναγιώτης Κ. Παναγιώτου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Π. Παναγιώτου, Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία, 2023
Π. Παναγιώτου, Το δίκαιο των μετασχηματισμών επιχειρήσεων, 2021

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (18)

Π. Παναγιώτου, Ζητήματα από την ευθύνη ιδρυτών για πλημμέλειες κατά το ιδρυτικό στάδιο στην ΑΕ μετά τo N. 4548/18, σε: ΕΕμπΔ 1/2022
Π. Παναγιώτου, Η διάσπαση επιχειρήσεων στο νέο δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών (Ν. 4601/2019), σε: Συλλογικό Έργο, Οικονομία - τεχνολογία - δίκαιο και εργασία, 2020
Π. Παναγιώτου, H εσωτερική και εξωτερική ευθύνητων μελών του ΔΣ στην ΑΕ μετά τον ν. 4548/2018, σε: ΕλλΔνη 6/2018
Π. Παναγιώτου, Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και το δικαίωμα προτίμησης των μετοχών στην ΑΕ ΑΕ μετά το ν. 4548/2018, σε: Αρμ 8/2018
Π. Παναγιώτου, Η εκχώρηση του αυτοτελούς δικαιώματος ψήφου, σε: Αρμ 3/2017
Π. Παναγιώτου, Η αγωγή του μετόχου ως μέσο ελέγχου των δράσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Π. Παναγιώτου, Ζητήματα από την αύξηση κεφαλαίου και το δικαίωμα προτίμησης στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ), σε: ΕΕμπΔ 1/2016
Π. Παναγιώτου, Διαχείριση και ευθύνη των διαχειριστών στις προσωπικές και στις προσωποπαγείς κεφαλαιουχικές εταιρίες, σε: ΕλλΔνη 4/2015
Π. Παναγιώτου, Η οργάνωση και λειτουργία της ετερόρρυθμης εταιρίας κατά μετοχές κατά τα ισχύοντα στο ελληνικό και γερμανικό δίκαιο, σε: Αρμ 6/2015
Π. Παναγιώτου, Η εκχώρηση του αυτοτελούς δικαιώματος ψήφου του εταίρου, σε: Αρμ 12/2015
Π. Παναγιώτου, Η οργάνωση και λειτουργία της ετερόρρυθμης εταιρίας κατά μετοχές κατά τα ισχύοντα στο ελληνικό και γερμανικό δίκαιο, σε: Αρμ 4/2014
Π. Παναγιώτου, Νομικά ζητήματα από τη μεταβίβαση της επιχείρησης και τη συρροή αξιώσεων στο ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο (με αφορμή την ΑΠ 737/2011), σε: ΕλλΔνη 3/2013
Π. Παναγιώτου, Νομικά ζητήματα με αφορμή την απόφαση ΕφΘεσ 577/2010. Η αύξηση κεφαλαίου με εταιρικά μέσα και το δικαίωμα προτίμησης. Το ανυπόστατο της απόφασης. Η μεταβίβαση της ονομαστικής μετοχής. Η ονομαστική μετοχή ως αξιόγραφο και ως αντικείμενο τακτικής, σε: ΕλλΔνη 3/2011
Π. Παναγιώτου, Η μεταβίβαση και κατάσχεση της εμπορικής επωνυμίας, σε: ΕπισκΕΔ 3/2010
Π. Παναγιώτου, Η κατάσχεση της επιχείρησης (1022 ΚΠολΔ), σε: ΕλλΔνη 5/2009
Π. Παναγιώτου, Ζητήματα ευθύνης από τη μεταβίβαση της επιχείρησης με ειδική διαδοχή, σε: ΕλλΔνη 1/2008
Π. Παναγιώτου, Ζητήματα ευθύνης από τη μεταβίβαση της επιχείρησης με ειδική διαδοχή, σε: Αρμ 6/2008
Π. Παναγιώτου, Η τιμή έκδοσης και η αναλογία ανάληψης των νέων μετοχών, σε: ΕλλΔνη 2/1998