Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Νικόλαος Θ. Νίκας


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (41)

Συγγραφέας

Ν. Νίκας, Πολιτική Δικονομία, τόμ. 1, 2η έκδ., 2020
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ - Ένδικα μέσα, 2η έκδ., 2020
Ν. Νίκας, Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας, 3η έκδ., 2018
Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 2, 2η έκδ., 2018
Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 1, 2η έκδ., 2017
Ν. Νίκας, Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας, 2η έκδ., 2016
Ν. Νίκας/Ε. Σαχπεκίδου, Ευρωπαϊκή Πολιτική Δικονομία, 2016
Ν. Νίκας, Νομικές μελέτες, τόμ. 2, 2014
Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 2, 2012
Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 1, 2010
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 3, 2007
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 2, 2005
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ - Συμπλήρωμα, 2003
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 1, 2003
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ, τόμ. 1, 2000
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ, τόμ. 2, 2000
Ν. Νίκας, Νομικές Μελέτες, τόμ. 1, 1999

Πρόλογος

Συλλογικό Έργο, Η σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων, 2000

Επιστημονική επιμέλεια

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Η πολιτική δίκη υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ, 2008
Συλλογικό Έργο, Studia in Honorem Pelayia Yessiou-Faltsi, 2007
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ - Συμπλήρωμα, 2003
Συλλογικό Έργο, Η σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων, 2000

Επιμέλεια Σειράς

Π. Γιαννόπουλος, Η απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης ως όρος του παραδεκτού της συζήτησης κατά το Ν. 4512/2018, 2018
Γ. Κόντης, Επίκαιρα ζητήματα κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών κατά το εθνικό και κοινοτικό δικονομικό δίκαιο, 2018
Κ. Βουλγαράκης, Η διαιτησία υπό το φως της ευρωπαϊκής επιρροής στο δικονομικό δίκαιο, 2018
Π. Χριστοδούλου, Τα μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα, 2017
Γ. Ορφανίδης, Η αναστολή εκτελέσεως για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων μετά το ν. 4335/2015, 2017
Ε. Ασημακοπούλου, Η σύγχρονη φυσιογνωμία της συζητητικής αρχής, 2017
Π. Γιαννόπουλος, Διαφθορά, Διαιτησία και Δημόσια Τάξη, 2017
Β. Χατζηϊωάννου, Η δίκη της πτώχευσης και των προληπτικών μέτρων της, 2016
Δ. Μπαμπινιώτης, Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης και αντικείμενο της έκκλητης δίκης, 2016

Διεύθυνση Σειράς

Π. Γιαννόπουλος, Διαμεσολάβηση και Πολιτική Δίκη, 2020
Ι. Μαντζουράνης, Οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές υπό επαναξιολόγηση, 2019
Γ. Τσάκνη, Η διοίκηση της δικαιοσύνης, 2019
Α.-Μ. Ιωαννίδη, Η εμμάρτυρη απόδειξη στην πολιτική δίκη κατά το ελληνικό, αγγλικό και κυπριακό δίκαιο, 2019
Χ. Τριανταφυλλίδης, Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από τραπεζικές συμβάσεις, 2018
Γ. Ορφανίδης, Κατάχρηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής του τρίτου κατ' άρθρ. 936 ΚΠολΔ, 2018
Δ. Μηχιώτης, Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2018
Χ. Ευθυμίου, Η απαγόρευση διάθεσης στον ΚΠολΔ, 2018
Χ. Λαγανάς, Οι σταθμίσεις του δικονομικού νομοθέτη στο διαχρονικό δίκαιο της ρυθμίσεως της διαδικασίας και των διαδικαστικών πράξεων, 2018
Χ. Τριανταφυλλίδης, Η έννοια του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό και στο εσωτερικό δίκαιο, 2018

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (35)

Ν. Νίκας, Η μεταστροφή της νομολογίας ως λόγος ανακλήσεως των εκδιδόμενων κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας αποφάσεων (ΚΠολΔ 758), σε: ΕλλΔνη 5/2019
Ν. Νίκας, Αναγνώριση ανυπαρξίας διαιτητικής αποφάσεως (ΚΠολΔ 901 Ι στοιχ. α΄, β΄) - Αγωγή ακυρώσεως διαιτητικής αποφάσεως (ΚΠολΔ 897 αρ. 1, 4, 6), σε: ΕΠολΔ 4/2018
Ν. Νίκας, Συνεγγυητικό· απλή οµοδικία (ΚΠολΔ 74 αρ. 1 περ. α΄) µε τη συνεναγόµενη κυρίως οφειλέτιδα Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ). Επίδοση της αποφάσεως σε έναν (απλό) οµόδικο κινεί και αφετηριάζει την προθεσµία ασκήσεως ενδίκων µέσων..., σε: ΕΠολΔ 6/2018
Ν. Νίκας, Διαιτητική συμφωνία· δέσμευση και της μη συμβαλλόμενης σ’ αυτή μητρικής εταιρίας, που ασκεί απόλυτο έλεγχο και επηρεάζει τη λήψη των αποφάσεων της θυγατρικής, που την υπέγραψε. Ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 283 και 246 ΚΠολΔ στη διαιτητική..., σε: Διαιτ 3/2018
Ν. Νίκας, Συµψηφισµός στη δίκη επί της ανακοπής κατά της εκτελέσεως, σε: ΕΠολΔ 1/2017
Ν. Νίκας, Ο (ΜΑΚΡΥΣ) ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ, σε: Νομική Σχολή ΑΠΘ/Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή, 2016
Ν. Νίκας, Ζητήματα από την εκτέλεση αγγλικής διαταγής (order) στην Ελλάδα κατά τον Κανονισμό 44/2001 (Βρυξέλλες Ι), σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Ν. Νίκας, Τα όρια του ελέγχου διαιτητικής αποφάσεως για αντίθεσή της στη δημόσια τάξη από τον δικαστή της αγωγής ακυρώσεώς της, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Ν. Νίκας, Πορίσματα ημερίδας, σε: ΕΠολΔ 2/2014
Ν. Νίκας, Προϋποθέσεις επεκτάσεως του δεδικασμένου στις ενστάσεις οι οποίες στηρίζονται σε διαπλαστικό δικαίωμα, σε: ΕΠολΔ 3/2014
Ν. Νίκας, Ζητήματα παρεκτάσεως, εκκρεμοδικίας και συνάφειας κατά τον Κανονισμό Βρυξέλλες Ι, σε: ΕΠολΔ 4/2014
Ν. Νίκας, Προτεραιότητα επί συγκρούσεως αμετάκλητων διαπλαστικών αποφάσεων, σε: ΕλλΔνη 3/2014
Ν. Νίκας, Ζητήματα από την εκτέλεση αγγλικής διαταγής (order) στην Ελλάδα κατά τον Κανονισμό 44/2001 (Βρυξέλλες Ι), σε: ΕΠολΔ 6/2013
Ν. Νίκας, Διαιτησία. Η διαιτητική ρήτρα καλύπτει αυτομάτως και τη μεταγενέστερη τροποποιητική σύμβαση, η οποία παραπέμπει απλώς στο κείμενο της προηγούμενης συμβάσεως που την περιέχει, δεσμεύει δε και τους διαδόχους. Η διαιτητική αυτή ρήτρα είναι έγκυρη..., σε: ΕΠολΔ 1/2013
Ν. Νίκας, Σαράντα πέντε χρόνια εφαρμογής του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σε: ΕΠολΔ 3/2012
Ν. Νίκας, Σύγκρουση δεδικασμένων, σε: ΕΠολΔ 4/2012
Ν. Νίκας, Αποζημίωση για άδικη εκτέλεση, σε: ΕΠολΔ 3/2011
Ν. Νίκας, Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο επί αγωγών διαζυγίου και συμμετοχής στα αποκτήματα Ελλήνων υπηκόων, που κατοικούν στην Ελβετία· εκκρεμοδικία και αναγνώριση των εκατέρωθεν δικαστικών αποφάσεων, σε: ΕΠολΔ 5/2011
Ν. Νίκας, Είδος και διαδικασία λήψεως ασφαλιστικών μέτρων πριν από την κήρυξη της εκτελεστότητας αλλοδαπής αποφάσεως κατά το άρθρο 47 Ι ΚανΒρ Ι (καν. 44/2001), σε: ΕΠολΔ 6/2011
Ν. Νίκας, Υπαγωγή στην έννοια του καταναλωτή των επενδυτών σε σύνθετα χρηματοοικονομικά παράγωγα και τα δικαιοδοτικά τους προνόμια κατά τη σύμβαση του Λουγκάνο, σε: ΕΠολΔ 4/2010
Ν. Νίκας, Ρήτρα υπαγωγής σε διαιτησία διαφορών, που αφορούν αποκλειστικά στην εκτέλεση και ερμηνεία της συμβάσεως μισθώσεως μεταξύ ΕΟΤ και ιδιώτη:, σε: ΕΠολΔ 1/2009
Ν. Νίκας, Η τριτενέργεια του δεδικασμένου στο έργο του Στέλιου Κουσούλη, σε: ΕΠολΔ 2/2009
Ν. Νίκας, Ρήτρα υπαγωγής σε διαιτησία διαφορών, που αφορούν αποκλειστικά στην εκτέλεση και ερμηνεία της συμβάσεως μισθώσεως μεταξύ ΕΟΤ και ιδιώτη·, σε: ΕΠολΔ 5/2009
Ν. Νίκας, Επέκταση του δεδικασμένου επί προδικαστικού ζητήματος και στο μέλος διαδίκου νομικού προσώπου (ΚΠολΔ 329), σε: ΕΠολΔ 1/2008
Ν. Νίκας, Η ματαίωση και η αναστολή του πλειστηριασμού κατόπιν συμφωνίας επισπεύδοντος δανειστή και οφειλέτη μετά την αναγγελία δανειστών, σε: ΕΠολΔ 3/2008
Ν. Νίκας, Η νομική βοήθεια στην ποινική δίκη, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 2, 2007
Ν. Νίκας, Η τύχη της αιτήσεως ανακλήσεως απορριπτικής αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων, που εισάγεται στο πολυμελές πρωτοδικείο ως δικαστήριο της κύριας δίκης, σε: ΕλλΔνη 3/2005
Ν. Νίκας/Γ. Διαμαντόπουλος, Η δυνατότητα χρήσεως στην πολιτική δίκη αποδεικτικών μέσων που αποκτήθηκαν παράνομα, σε: ΕλλΔνη 3/2004
Ν. Νίκας, Ακύρωση διαιτητικής αποφάσεως, σε: ΕλλΔνη 2/2001
Ν. Νίκας, Υποκατάσταση του προβλεπόμενου από το ουσιαστικό δίκαιο τύπου, μέσω των πρακτικών δικαστικού συμβιβασμού σε δίκη ασφαλιστικών μέτρων, σε: ΕλλΔνη 3/2001
Ν. Νίκας, Η οριοθέτηση της δικαιοδοσίας των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων υπό το φως των σύγχρονων νομολογιακών εξελίξεων, σε: ΕλλΔνη 5/1997
Ν. Νίκας, Επίκαιρα ζητήματα από τη διαταγή πληρωμής, σε: ΕλλΔνη 6/1996
Ν. Νίκας, Κύρος της προσημειώσεως, που εγγράφεται με βάση ανακριβές αντίγραφο της αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων, σε: ΕλλΔνη 1/1995
Ν. Νίκας, Δικαιοδοσία για την εκδίκαση διαφορών από ατυχήματα, που προκαλούν αυτοκίνητα οδηγούμενα από κρατικά όργανα, σε: ΕλλΔνη 3/1995
Ν. Νίκας, Η ανταγωγή στις γαμικές διαφορές, σε: ΕλλΔνη 4/1990

Σχόλια σε αποφάσεις (10)

ΑΠ 1161/2010 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Ν. Νίκας
ΕφΘεσ 121/2010, σε: ΕλλΔνη 1/2011, σχόλιο: Ν. Νίκας
ΕφΘεσ 956/2009, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Ν. Νίκας
ΑΠ 831/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Ν. Νίκας
ΟλομΑΠ 19, 20/2007, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Ν. Νίκας
ΑΠ 2155/2007 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Ν. Νίκας
ΕφΘεσ 2295/2007, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Ν. Νίκας
ΕΔΔΑ Προσφυγή αριθ. 60457/00, Απόφαση 5.2.2004 Κοσμοπούλου κατά Ελλάδος, σε: ΕΠολΔ 3/2009, σχόλιο: Ν. Νίκας
ΑΠ 855/1995 Α΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/1996, σχόλιο: Ν. Νίκας
ΔΕΚ της 13.7.1995, C-474/93, Hengst Import BV κατά Anna Maria Campese (προδικαστική), σε: ΕπισκΕΔ 1/1996, σχόλιο: Ν. Νίκας