Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (4)

Συγγραφέας

Ν. Κατηφόρης, Αναστολή πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας, 2014
Ν. Κατηφόρης, Η Δικονομία της Ρυθμίσεως Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων - Συμπλήρωμα, 2013
Ν. Κατηφόρης, Η Δικονομία της Ρυθμίσεως Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων - (ν. 3869/2010), 2013
Ν. Κατηφόρης, Το επεκτατικό αποτέλεσμα της εφέσεως, 2012

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (15)

Ν. Κατηφόρης, Οι αόριστες νομικές έννοιες στη δικαστική απόφαση, σε: ΕΠολΔ 6/2019
Ν. Κατηφόρης, Η εισαγωγή στον ΚΠολΔ με το ν. 4335/2015 του συστήματος πολλαπλών κατασχέσεων, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Ν. Κατηφόρης, Τα όρια και οι προϋποθέσεις της επιτρεπτής ερµηνείας ασαφούς δικαστικής αποφάσεως, σε: ΕΠολΔ 2/2017
Ν. Κατηφόρης, Δεδικασμένο και εκτελεστότητα στις ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα και στις λοιπές οντότητες, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Ενώσεις προσώπων και λοιπές οντότητες στην Πολιτική Δίκη, 2016
Ν. Κατηφόρης, The implementation of Article 34(4) of Council Regulation (EC) No 44/2001 in irreconcilable judgments issued by courts of the same Member State (in the context of the judgment of the European Court of Justice of 26th September 2013,..., σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Festschrift für Professor Nikolaos K. Klamaris, τόμ. 2, 2016
Ν. Κατηφόρης, Ενδοδιαδικαστική δέσµευση στο πλαίσιο της ίδιας υποθέσεως (άρθρο 580 § 4 ΚΠολΔ), σε: ΕΠολΔ 5-6/2016
Ν. Κατηφόρης, Η εφαρμογή του άρθρου 34 σημ. 4 Κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 στις ασυμβίβαστες αποφάσεις του ιδίου κράτους μέλους, σε: ΕλλΔνη 3/2015
Ν. Κατηφόρης, Η έννοια του «χρόνου πλειστηριασμού» στη διάταξη του άρθρου 975 αρ. 4 ΚΠολΔ, σε: ΕΠολΔ 3/2015
Ν. Κατηφόρης, Ικανοποίηση δανειστών και κατάσχεση στα χέρια τρίτου, σε: ΕΠολΔ 2/2014
Ν. Κατηφόρης, Κατάσχεση επιχειρήσεως, σε: ΕΠολΔ 2/2012
Ν. Κατηφόρης, ΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Δικονομικά ζητήματα του πτωχευτικού δικαίου, 2012
Ν. Κατηφόρης, Collective litigation in Greece: The role of judges & provisional measures in class actions, σε: RHDI 1/2012
Ν. Κατηφόρης, Συμμετοχή τρίτων πιστωτών στη δίκη για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων κατά τον ν. 3869/2010, σε: ΕΠολΔ 3/2011
Ν. Κατηφόρης, Οι «παρενέργειες» της κατ’ άρθρο 691 § 5 ΚΠολΔ αποτυπώσεως της προσωρινής διαταγής στα δημόσια βιβλία, σε: ΕΠολΔ 5/2011
Ν. Κατηφόρης, Η έννοια της «αμφίβολης» απαίτησης, κατά τη διάταξη του άρθρου 978 § 1 εδ. α' ΚΠολΔ, σε: ΕλλΔνη 7/1997

Σχόλια σε αποφάσεις (256)

ΑΠ 56/2019 Τµ.Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2019, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 160/2019 Τµ.Γ, σε: ΕΠολΔ 1/2020, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 147/2019 Τµ.Β2, σε: ΕΠολΔ 1/2020, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΟλομΑΠ 5/2018, σε: ΕΠολΔ 2/2018, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 318/2018 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2018, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 128/2018 Τµ.Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2018, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 436/2018 Τµ.Δ, σε: ΕΠολΔ 4/2018, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 246/2018 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2018, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1077/2018 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 4/2018, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 213/2018 Τµ.Α1, σε: ΕΠολΔ 6/2018, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 304/2018 Τµ.Γ, σε: ΕΠολΔ 6/2018, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 785/2018 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 1/2019, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 936/2018 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 1/2019, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΑθ 7017/2018, σε: ΕΠολΔ 3/2019, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1056/2018 Τµ.A2, σε: ΕΠολΔ 4/2019, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 626/2018 Τµ.Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2019, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 143/2017 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 2/2017, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 131/2017 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2017, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 7/2017 Τµ.Γ, σε: ΕΠολΔ 3/2017, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 260/2017 Τµ.A2, σε: ΕΠολΔ 3/2017, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 250/2017 Τµ.Α1, σε: ΕΠολΔ 3/2017, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 335/2017 Τµ.Β2, σε: ΕΠολΔ 3/2017, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΕιρΑθ 238/2017, σε: ΕΠολΔ 3/2017, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 327/2017 Τμ. Β2, σε: ΕΠολΔ 4/2017, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 279/2017 Τμ. Γ, σε: ΕΠολΔ 4/2017, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 26/2017 Τμ. Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2017, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 663/2017 Τμ. Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2017, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1065/2017 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 6/2017, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 954/2017 Τμ.Γ2, σε: ΕΠολΔ 6/2017, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 645/2017 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 6/2017, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 572/2017 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 2/2018, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1283/2017 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2018, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 674/2017 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 2/2018, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1441/2017 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2018, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 817/2017 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2018, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1580/2017 Τµ.Δ, σε: ΕΠολΔ 3/2018, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 863/2017 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 1/2019, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 950/2017 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 1/2019, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 134/2016 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 1/2016, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΠειρ 229/2016, σε: ΕΠολΔ 2-3/2016, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΠΠρΘεσ 942/2016, σε: ΕΠολΔ 2-3/2016, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 13/2016 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2-3/2016, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 43/2016 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 2-3/2016, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΛαμ 113/2016, σε: ΕΠολΔ 4/2016, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΠρεβ 4/2016, σε: ΕΠολΔ 4/2016, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΛαμ 78/2016, σε: ΕΠολΔ 4/2016, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΚαλ 144/2016, σε: ΕλλΔνη 6/2016, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 514/2016 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5-6/2016, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΘεσ 4953/2016, σε: ΕΠολΔ 5-6/2016, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 234/2016 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5-6/2016, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 534/2016 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 1/2017, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 323/2016 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 1/2017, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 136/2016 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 1/2017, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 169/2015 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2015, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 433/2015 Τμ. Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2015, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 153/2015 Τμ. Δ, σε: ΕΠολΔ 2/2015, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 82/2015 Τμ. Γ, σε: ΕΠολΔ 2/2015, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 335/2015 Τμ. Α1, σε: ΕΠολΔ 3/2015, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 229/2015 Τμ. Δ, σε: ΕΠολΔ 3/2015, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 388/2015 Τμ. Γ, σε: ΕΠολΔ 3/2015, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 164/2015 Τμ. Α1, σε: ΕΠολΔ 3/2015, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 480/2015 Τμ. Α1, σε: ΕΠολΔ 4-5/2015, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 504/2015 Τμ. Γ, σε: ΕΠολΔ 4-5/2015, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1077/2015 Τμ. Α2, σε: ΕΠολΔ 4-5/2015, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1052/2015 Τμ. Α2, σε: ΕΠολΔ 4-5/2015, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 345/2015 Τμ. Α1, σε: ΕΠολΔ 4-5/2015, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 593/2015 Τμ. Β2, σε: ΕΠολΔ 4-5/2015, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1284/2015 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 6/2015, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1299/2015 Τμ. Δ, σε: ΕΠολΔ 6/2015, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 997/2015 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 6/2015, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1326/2015 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 1/2016, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1293/2015 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 1/2016, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 238/2015 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 1/2016, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΑθ 7491/2015, σε: ΕΠολΔ 1/2016, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1346/2015 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 2-3/2016, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΘεσ 15438/2015, σε: ΕΠολΔ 2-3/2016, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1411/2015 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2-3/2016, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 37/2014 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 3/2014, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 188/2014 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 3/2014, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 182/2014 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 3/2014, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 419/2014 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 4/2014, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 223/2014 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 4/2014, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 428/2014 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 4/2014, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 204/2014 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2014, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1226/2014 Τμ.A1, σε: ΕΠολΔ 5/2014, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΕιρΑθ 220/2014, σε: ΕΠολΔ 5/2014, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 644/2014 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 5/2014, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 721/2014 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 5/2014, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 639/2014 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2014, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΑθ 3177/2014, σε: ΕΠολΔ 1/2014, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΑθ 401/2014, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1701/2014 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 6/2014, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 148/2014 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 6/2014, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΛαρ 535/2014, σε: ΕΠολΔ 6/2014, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1051/2014 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 6/2014, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1458/2014 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2015, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1851/2014 Τμ.A2, σε: ΕΠολΔ 1/2015, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1948/2014 Τμ. A2, σε: ΕΠολΔ 1/2015, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1898/2014 Τμ.A2, σε: ΕΠολΔ 1/2015, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1603/2014 Τμ. A2, σε: ΕΠολΔ 2/2015, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1737/2014 Τμ. A2, σε: ΕΠολΔ 3/2015, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1995/2013 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 3/2014, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 2208/2013 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 4/2014, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 262/2013 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 4/2014, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΑθ 6883/2013, σε: ΕΠολΔ 1/2014, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1083/2013 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2014, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 143/2013 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 1/2014, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1231/2013 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 1/2014, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 812/2013 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1143/2013 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 5/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΑθ 6636/2013, σε: ΕΠολΔ 4/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 61/2013 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 3/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 77/2013 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 3/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 78/2013 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 3/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 80/2013 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 3/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1085/2013 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1031/2013 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 986/2013 Τμ.B1, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 289/2013 Τμ.B1, σε: ΕΠολΔ 4/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 92/2013 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 4/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 54/2013 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 527/2013 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 4/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΔΕΕ της 21.3.2013, C324/12, Novontech-Zala kft. Κατά Logicdata Electronic & Software Entwicklungs GmbH, σε: ΕΠολΔ 4/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΔΕΕ της 13.6.2013, C144/12, Goldbet Sportwetten GmbH κατά Massimo Sperindeo, σε: ΕΠολΔ 4/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 864/2013 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 5/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 892/2013 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 399/2013 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 5/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1231/2013 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 5/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 361/2013 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 961/2013 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 5/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1285/2012 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 3/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1589/2012 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 3/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1599/2012 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 3/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1591/2012 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 3/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 962/2012 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 3/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 863/2012 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 3/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 755/2012 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 4/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΔΕΕ της 13.12.2012, C215/11, Iwona Szyrocka κατά SiGer Technologie GmbH, σε: ΕΠολΔ 4/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1564/2012 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1505/2012 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 2/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΠΠρΚορ 104/2012, σε: ΕΠολΔ 2/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΑιγίου 10/2012, σε: ΕΠολΔ 2/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1552/2012 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 1/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1335/2012 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 1/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΤριπ 8/2012, σε: ΕΠολΔ 1/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΠΠρΛαρ 4/2012, σε: ΕΠολΔ 1/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 129/2012 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 109/2012 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 3/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΕιρΘεσ 302/2012, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΕφΘεσ 20/2012, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΘηβ 164/2012, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΕιρΑθ 360/2012, σε: ΕΠολΔ 5/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 462/2012 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 5/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 515/2012 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 5/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 530/2012 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 5/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 130/2012 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 5/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 243/2012 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΕιρΑθ 5901/2012, σε: ΕΠολΔ 5/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 227/2012 Τμ.Δ (Συμβ), σε: ΕΠολΔ 6/2012, σχόλιο: Π. Γιαννόπουλος, Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1397/2012 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 6/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 482/2012 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 6/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 266/2012 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 6/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 169/2012 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 6/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 965/2011 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 1/2013, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΕιρΑθ 118/2011, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΕιρΕλευσίνας 1/2011, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΕιρΠειρ 85/2011, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΕιρΧαλκίδας 375/2011, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΕιρΠειρ 60/2011, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΕιρΑχαρνών 2/2011, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1147/2011 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 949/2011 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1510/2011 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1511/2011 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1478/2011 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1754/2011 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΠΠρΑθ 253/2011, σε: ΕΠολΔ 3/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1716/2011 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 3/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1898/2011 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 241/2011 Τμ. Α1, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 517/2011 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 5/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΑθ 1932/2011 (Διατ. Πληρ.), σε: ΕΠολΔ 4/2011, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 13/2011 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 4/2011, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 161/2011 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 4/2011, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 57/2011 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2011, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1877/2011 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 6/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 294/2011 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 336/2011 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 212/2011 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 529/2011 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 960/2011 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 6/2011, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 653/2011 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 6/2011, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1131/2011 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 6/2011, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 956/2011 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 6/2011, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1364/2010 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 1/2011, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1636/2010 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1604/2010 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΘηβ 758/2010, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΘεσ 2577/2010, σε: ΕΠολΔ 2/2010, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΑθ 5845/2010, σε: ΕΠολΔ 3/2011, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 366/2010 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 3/2011, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1720/2010 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 3/2011, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 228/2010 Τμ.A2, σε: ΕΠολΔ 3/2011, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1515/2010 Τμ.A1, σε: ΕΠολΔ 3/2011, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1248/2010 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΕφΘεσ 4/2010, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 911/2010 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΕφΘεσ 25/2010, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 353/2010 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 4/2010, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΕφΚρήτης 330/2009, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1065/2009 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2010, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 734/2009 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 1/2010, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 936/2009 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2010, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΤριπ 116/2009, σε: ΕΠολΔ 1/2010, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΕφΘεσ 2644/2009, σε: ΕΠολΔ 1/2010, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 609/2009 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 1/2010, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1313/2009 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2010, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΠΠρΛαρ 331/2009, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1637/2009 Τμ. Γ, σε: ΕΠολΔ 2/2010, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1687/2009 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2010, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1803/2009 Τμ. Γ, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 2122/2009 Τμ. Δ, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1798/2009 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 2353/2009 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2010, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 37/2009 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 22/2009 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 199/2009 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 255/2009 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 33/2009 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 958/2009 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2009, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΕφΘεσ 566/2009, σε: ΕΠολΔ 5/2009, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΕφΘεσ 411/2009, σε: ΕΠολΔ 5/2009, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΕφΘεσ 330/2009, σε: ΕΠολΔ 5/2009, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 908/2009 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 5/2009, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1395/2008 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 1/2009, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΑθ 3292/2008, σε: ΕΠολΔ 1/2009, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΘεσ 31276/2008, σε: ΕΠολΔ 1/2009, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΗλ 237/2008, σε: ΕΠολΔ 1/2009, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΑθ 1248/2008, σε: ΕΠολΔ 1/2009, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΔΕΚ 2.10.2008, C-372/07, Nicole Hassett κατά South Eastern Health Board, σε: ΕΠολΔ 1/2009, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1932/2008 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1893/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1917/2008 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 3/2009, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1981/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 3/2009, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 315/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΟλομΑΠ 4/2008, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1610/2008 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2009, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1229/2008 Τμ.A, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Δ. Δημητρίου, Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 933/2008 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 1197/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΟλομΑΠ 3/2007, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Σ. Σταματόπουλος, Ν. Κατηφόρης
ΟλομΑΠ 13/2007, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 2050/2007 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 2222/2007 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΑΠ 536/2007 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2009, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης
ΜΠρΚορ 674/2006, σε: ΕΠολΔ 1/2009, σχόλιο: Ν. Κατηφόρης