Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Νικόλαος Κ. Κλαμαρής


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (21)

Συγγραφέας

Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 3η έκδ., 2016

Πρόλογος

Χ. Λαγανάς, Οι σταθμίσεις του δικονομικού νομοθέτη στο διαχρονικό δίκαιο της ρυθμίσεως της διαδικασίας και των διαδικαστικών πράξεων, 2018
Χ. Τριανταφυλλίδης, Η έννοια του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό και στο εσωτερικό δίκαιο, 2018

Επιμέλεια Σειράς

Π. Γιαννόπουλος, Η απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης ως όρος του παραδεκτού της συζήτησης κατά το Ν. 4512/2018, 2018
Γ. Κόντης, Επίκαιρα ζητήματα κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών κατά το εθνικό και κοινοτικό δικονομικό δίκαιο, 2018
Κ. Βουλγαράκης, Η διαιτησία υπό το φως της ευρωπαϊκής επιρροής στο δικονομικό δίκαιο, 2018
Γ. Ορφανίδης, Η αναστολή εκτελέσεως για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων μετά το ν. 4335/2015, 2017
Ε. Ασημακοπούλου, Η σύγχρονη φυσιογνωμία της συζητητικής αρχής, 2017
Π. Χριστοδούλου, Τα μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα, 2017
Π. Γιαννόπουλος, Διαφθορά, Διαιτησία και Δημόσια Τάξη, 2017
Β. Χατζηϊωάννου, Η δίκη της πτώχευσης και των προληπτικών μέτρων της, 2016
Δ. Μπαμπινιώτης, Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης και αντικείμενο της έκκλητης δίκης, 2016

Διεύθυνση Σειράς

Ι. Μαντζουράνης, Οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές υπό επαναξιολόγηση, 2019
Α.-Μ. Ιωαννίδη, Η εμμάρτυρη απόδειξη στην πολιτική δίκη κατά το ελληνικό, αγγλικό και κυπριακό δίκαιο, 2019
Γ. Τσάκνη, Η διοίκηση της δικαιοσύνης, 2019
Χ. Τριανταφυλλίδης, Η έννοια του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό και στο εσωτερικό δίκαιο, 2018
Χ. Λαγανάς, Οι σταθμίσεις του δικονομικού νομοθέτη στο διαχρονικό δίκαιο της ρυθμίσεως της διαδικασίας και των διαδικαστικών πράξεων, 2018
Γ. Ορφανίδης, Κατάχρηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής του τρίτου κατ' άρθρ. 936 ΚΠολΔ, 2018
Δ. Μηχιώτης, Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2018
Χ. Ευθυμίου, Η απαγόρευση διάθεσης στον ΚΠολΔ, 2018
Χ. Τριανταφυλλίδης, Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από τραπεζικές συμβάσεις, 2018

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (41)

Ν. Κλαμαρής, Ζητήµατα εκλογής Κοσµήτορος σε περίπτωση ενός µόνον υποψηφίου, σε: ΕφημΔΔ 1/2019
Ν. Κλαμαρής, Ακαδημαϊκή Αναφορά στο επιστημονικό έργο και στην προσωπικότητα του Καθηγητού Loïc Cadiet, σε: ΕΠολΔ 5/2019
Ν. Κλαμαρής, Η Νέα Τακτική Διαδικασία υπό το πρίσμα των Θεμελιωδών Αρχών της Πολιτικής Δίκης - Η προβολή των ισχυρισμών -, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Η νέα τακτική διαδικασία, 2018
Ν. Κλαμαρής, Σκέψεις ως προς ορισμένες πτυχές και διακινδυνεύσεις της Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, σε: ΕλλΔνη 4/2018
Ν. Κλαμαρής, H Διαµεσολάβηση (κατά τον ν. 4512/2018) (Θέσεις µε βάση την οµιλία στον ΔΣΑ, 19.6.2018), σε: ΕΠολΔ 3/2018
Ν. Κλαμαρής, Ακαδημαϊκή Αναφορά στο επιστημονικό έργο και στην προσωπικότητα του Καθηγητού κ. Burkhard Hess, σε: ΕΠολΔ 1/2018
Ν. Κλαμαρής, Η «διαδικαστική γλωσσική διάσταση» της Δημοσίας Τάξεως και του Δικαιώματος Ακροάσεως ως προϋπoθέσεων για τη, ή μή, αναγνώριση/εκτέλεση Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων λόγω χρήσεως αλλοδαπής γλώσσας-λ.χ. της κινεζικής γλώσσας- σε διαιτητική διαδικασία, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Ν. Κλαμαρής, Το «Οικογενειακό Δικαστήριο» ως ένα «Πρότυπο εξειδικευµένο Δικαστήριο» υπό το πρίσµα (ιδίως) των αρχικών σχετικών επιστηµονικών συζητήσεων στη Γερµανία, σε: ΕΠολΔ 5/2018
Ν. Κλαμαρής, Η Νοµιµοποίηση και το Έννοµο Συµφέρον: Προϋποθέσεις Παροχής Εννόµου Προστασίας ή Διαδικαστικές Προϋποθέσεις της Δίκης;, σε: ΕΠολΔ 6/2018
Ν. Κλαμαρής, Σκέψεις ως προς ορισμένες πτυχές και διακινδυνεύσεις της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Επετειακός Τόμος, 2017
Ν. Κλαμαρής, Ζητήματα μετακινήσεως Καθηγητών ΑΕΙ (άρθ. 16 παρ. 5 ν. 4009/2011) και χρονοδιάγραμμα των νομίμων αναγκαίων ενεργειών, σε: ΕφημΔΔ 4/2017
Ν. Κλαμαρής, Η «διαδικαστική γλωσσική διάσταση»της Δημοσίας Τάξεως και του Δικαιώματος Ακροάσεως ως προϋποθέσεων για την, ή μη, αναγνώριση/εκτέλεση Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων λόγω χρήσεως αλλοδαπής γλώσσας –λ.χ. της κινεζικής γλώσσας– σε διαιτητική..., σε: ΕΠολΔ 6/2017
Ν. Κλαμαρής, Σκέψεις, παρατηρήσεις και επισημάνσεις ως προς τις απαρχές (σε διεθνές και σε ελληνικό επίπεδο) της ιδέας και της πορείας των συζητήσεων και προτάσεων για τη δημιουργία Οικογενειακών Δικαστηρίων, σε: ΕλλΔνη 1/2016
Ν. Κλαμαρής, Ακαδημαϊκή αναφορά στο επιστημονικό έργο και την προσωπικότητα του Καθηγητού Isaak Meier, σε: ΕΠολΔ 2-3/2016
Ν. Κλαμαρής, Σκέψεις, παρατηρήσεις και επισημάνσεις ως προς τις απαρχές (σε διεθνές και σε ελληνικό επίπεδο) της ιδέας και της πορείας των συζητήσεων και προτάσεων για τη δημιουργία Οικογενειακών Δικαστηρίων, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Ν. Κλαμαρής, Ακαδηµαϊκή αναφορά στο επιστηµονικό έργο και στην προσωπικότητα του Καθηγητού Herbert Roth, σε: ΕΠολΔ 5-6/2016
Ν. Κλαμαρής, Ο κανονισμός 655/2014 για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Δεσμεύσεως Λογαριασμού και η εξελικτική του πορεία –με συγκριτική αναφορά, από την προηγηθείσα Πρόταση της 25.7.2011– υπό το πρίσμα και την έποψη κάποιων γενικών χαρακτηριστικών τελολογικών και..., σε: ΕΠολΔ 2/2015
Ν. Κλαμαρής, Ζητήµατα «Προβαδίσµατος», «Προτεραιότητας» και «Αρχαιότητας» µεταξύ Καθηγητών των ΑΕΙ, σε: ΕφημΔΔ 4/2015
Ν. Κλαμαρής, Ζητήματα ουσιαστικά, διαδικαστικά και δικονομικά σχετικά με τις Υπηρεσιακές, οικονομικές/μισθολογικές και ακαδημαϊκές συνέπειες ΚΑΘΩΣ και ΤΟ χρονικό σημείο ενάρξεως των συνεπειών αυτών σε περίπτωση ποινικής καταδίκης Καθηγητών ΑΕΙ, σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 2015
Ν. Κλαμαρής, Ο κανονισμός 655/2014 για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Δεσμεύσεως Λογαριασμού και η εξελικτική του πορεία –με συγκριτική αναφορά, από την προηγηθείσα Πρόταση της 25.7.2011– υπό το πρίσμα και την έποψη κάποιων γενικών χαρακτηριστικών τελολογικών και..., σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Παναγιώτη Ι. Κανελλόπουλο, 2015
Ν. Κλαμαρής, Ακαδημαϊκή αναφορά στην προσωπικότητα και στο έργο του Καθηγητού Peter Gottwald, σε: ΕΠολΔ 1/2014
Ν. Κλαμαρής, Το επιτρεπτό ή μη της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των ανακοπών που ασκούνται κατά πρωτοκόλλου που εκδίδεται κατ’ άρθρο 115 του από 11/12 Νοεμβρίου 1929 Διατάγματος, σε: ΕΠολΔ 3/2014
Ν. Κλαμαρής, Τα βασικά δομικά στοιχεία των Διεθνικών Αρχών της Πολιτικής Δικονομίας του Αμερικανικού Ινστιτούτου Δικαίου, σε: ΕλλΔνη 3/2014
Ν. Κλαμαρής, Καταδίκη Καθηγητού ΑΕΙ σε στερητική της ελευθερίας ποινή για παράβαση καθήκοντος με τριετή αναστολή., σε: ΕφημΔΔ 2/2014
Ν. Κλαμαρής, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Δικονομικά ζητήματα του δικαίου προστασίας του καταναλωτή, 2014
Ν. Κλαμαρής, The independence of a meritorious elite: The government of judges and democracy, σε: RHDI 1/2014
Ν. Κλαμαρής, Η απόφαση επί της συλλογικής αναγνωριστικής αγωγής για την αναγνώριση του δικαιώματος αποκαταστάσεως της ζημίας που υφίστανται οι καταναλωτές από την παράνομη συμπεριφορά του προμηθευτού [Σκέψεις ως προς τη νομική φύση, τη δομή, το περιεχόμενο..., σε: ΕΠολΔ 5/2013
Ν. Κλαμαρής, Η «εκδίκηση» του Ν. 3810/1957, σε: ΕΠολΔ 1/2012
Ν. Κλαμαρής, Υποχρεωτική η κατάθεση «ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου» για τη νόμιμη συμμετοχή στη διαδικασία πλειστηριασμού/πλειοδοσίας εκείνου που υπερθεματίζει για λογαριασμό τρίτου. Συμβολή στην ερμηνεία της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου..., σε: ΕΠολΔ 2/2012
Ν. Κλαμαρής, Ακαδημαϊκός έπαινος (Laudatio) του Καθηγητού κ. Rolf Stürner, σε: ΕΠολΔ 6/2012
Ν. Κλαμαρής, Η επίδραση (άμεση ή έμμεση) της Γαλλικής Νομικής Σκέψεως (Νομοθεσίας και Θεωρίας) στην ελληνική Δικονομική Επιστήμη και στη διαμόρφωση των θεσμών του Ελληνικού Αστικού Δικονομικού Δικαίου, σε: ΕΠολΔ 5/2011
Ν. Κλαμαρής, H ανάλυση της δομής του συλλογισμού, η σημασία των δογματικών θεωριών και η νομική φύση της συμφωνίας της διαιτησίας στο έργο του Σ. Ν. Κουσούλη, σε: ΕΠολΔ 6/2011
Ν. Κλαμαρής, H «δίκη πρότυπο» ή «πιλοτική δίκη» για τις αγωγές των επενδυτών·ένας νέος γερμανικός δικονομικός θεσμός, σε: ΕΠολΔ 2/2010
Ν. Κλαμαρής, Η ρύθμιση της Διαμεσολαβήσεως στα ελληνικά σχέδια νόμου, σε: ΕΠολΔ 4/2010
Ν. Κλαμαρής, Έννοια και όρια της Διαιτησίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) κατά το π.δ. 723/1979, σε: ΕΠολΔ 5/2010
Ν. Κλαμαρής, Ακαδημαϊκή αναφορά στην επιστημονική και πανεπιστημιακή προσφορά του Καθηγητού Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως, σε: ΕΠολΔ 6/2010
Ν. Κλαμαρής, 20 χρόνια λειτουργίας του Πρωτοδικείου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε: ΕΠολΔ 5/2009
Ν. Κλαμαρής, Η επιτάχυνση της δίκης και η αποσυμφόρηση των πολιτικών δικαστηρίων στη Γερμανία, σε: ΕΠολΔ 2/2008
Ν. Κλαμαρής, Ακαδημαϊκός έπαινος (Laudatio) του Καθηγητού κ. Peter Schlosser, σε: ΕΠολΔ 6/2008
Ν. Κλαμαρής, Οι τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τους νόμους 2915/2001 και 3043/2002, σε: ΕλλΔνη 5/2007
Ν. Κλαμαρής, Ζητήματα εννόμου συμφέροντος, αοριστίας της αγωγής και επιδείξεως εγγράφων υπό το πρίσμα του συνταγματικού δικονομικού δικαιώματος δικαστικής προστασίας, σε: ΕλλΔνη 3/2003

Σχόλια σε αποφάσεις (4)

ΕφΘεσ 244/2018, σε: ΕΠολΔ 4/2019, σχόλιο: Ν. Κλαμαρής
ΑΠ 1081/2014 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 6/2014, σχόλιο: Ν. Κλαμαρής
ΑΠ 1521/2013 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 6/2014, σχόλιο: Ν. Κλαμαρής
ΑΠ 2141/2007 Tμ.A2, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Ν. Κλαμαρής