Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Νικόλαος Κ. Κλαμαρής


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (38)

Συγγραφέας

Γ. Ράμμος/Ν. Κλαμαρής/Ν. Κατηφόρης, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 5η έκδ., 2023
Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 4η έκδ., 2022
Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 3η έκδ., 2016

Πρόλογος

Ε. Σπερδόκλη, Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2021
Γ. Κουτσούκου, Έννομες συνέπειες των αποφάσεων του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί προδικαστικής παραπομπής, 2020
Χ. Λαγανάς, Οι σταθμίσεις του δικονομικού νομοθέτη στο διαχρονικό δίκαιο της ρυθμίσεως της διαδικασίας και των διαδικαστικών πράξεων, 2018
Χ. Τριανταφυλλίδης, Η έννοια του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό και στο εσωτερικό δίκαιο, 2018

Επιμέλεια Σειράς

Π. Γιαννόπουλος, Η απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης ως όρος του παραδεκτού της συζήτησης κατά το Ν. 4512/2018, 2018
Γ. Κόντης, Επίκαιρα ζητήματα κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών κατά το εθνικό και κοινοτικό δικονομικό δίκαιο, 2018
Κ. Βουλγαράκης, Η διαιτησία υπό το φως της ευρωπαϊκής επιρροής στο δικονομικό δίκαιο, 2018
Γ. Ορφανίδης, Η αναστολή εκτελέσεως για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων μετά το ν. 4335/2015, 2017
Ε. Ασημακοπούλου, Η σύγχρονη φυσιογνωμία της συζητητικής αρχής, 2017
Π. Χριστοδούλου, Τα μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα, 2017
Π. Γιαννόπουλος, Διαφθορά, Διαιτησία και Δημόσια Τάξη, 2017
Β. Χατζηϊωάννου, Η δίκη της πτώχευσης και των προληπτικών μέτρων της, 2016
Δ. Μπαμπινιώτης, Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης και αντικείμενο της έκκλητης δίκης, 2016

Διεύθυνση Σειράς

Ν. Σκαλτσάς, Η δικονομική μεταχείριση των ενστάσεων στην κατ’ έφεση δίκη, 2024
Ε. Φερεντίνου, Η διακριτική εξουσία του δικαστηρίου στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων, 2024
Χ. Μιχαηλίδου, Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση, 2023
Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022
Α. Βεζυρτζή, Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας, 2022
Δ. Πηλαβάκη, Τα προβλήματα διαπίστωσης της γνησιότητας της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και η ευθύνη των παρόχων των υπηρεσιών της, 2021
Ε. Σπερδόκλη, Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2021
Π. Γιαννόπουλος, Διαμεσολάβηση και Πολιτική Δίκη, 2020
Ζ. Χατζηγιαννάκος, Η Δικαστική Πραγματογνωμοσύνη κατά τον ΚΠολΔ, 2020
Γ. Κουτσούκου, Έννομες συνέπειες των αποφάσεων του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί προδικαστικής παραπομπής, 2020
Α. Φλώρου, Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, 2020
Β. Βασιλάκη, Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου, 2η έκδ., 2020
Ι. Μαντζουράνης, Οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές υπό επαναξιολόγηση, 2019
Α.-Μ. Ιωαννίδη, Η εμμάρτυρη απόδειξη στην πολιτική δίκη κατά το ελληνικό, αγγλικό και κυπριακό δίκαιο, 2019
Γ. Τσάκνη, Η διοίκηση της δικαιοσύνης, 2019
Χ. Τριανταφυλλίδης, Η έννοια του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό και στο εσωτερικό δίκαιο, 2018
Χ. Λαγανάς, Οι σταθμίσεις του δικονομικού νομοθέτη στο διαχρονικό δίκαιο της ρυθμίσεως της διαδικασίας και των διαδικαστικών πράξεων, 2018
Γ. Ορφανίδης, Κατάχρηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής του τρίτου κατ' άρθρ. 936 ΚΠολΔ, 2018
Δ. Μηχιώτης, Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2018
Χ. Ευθυμίου, Η απαγόρευση διάθεσης στον ΚΠολΔ, 2018
Χ. Τριανταφυλλίδης, Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από τραπεζικές συμβάσεις, 2018

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (59)

Ν. Κλαμαρής, Τα εισαγωγικά Διαγνωστικής Δίκης Ένδικα Βοηθήματα και Ένδικα Μέσα της Καποδιστριακής Πολιτικής Διαδικασίας 1830 – Σκέψεις για τις εισαγωγικές, διαγνωστικής δίκης, κρίσιμες διαδικαστικές πράξεις της Πολιτικής Διαδικασίας 1830 – Ένδικα..., σε: Συλλογικό Έργο, Οι αρχές του ίσου και του δικαίου, 2023
Ν. Κλαμαρής, Σκέψεις/Επισημάνσεις ως προς την έννοια, τη λειτουργία, το αντικείμενο και τη φύση της «Αυτόνομης Ερμηνείας» του Ενωσιακού Δικαίου υπό το πρίσμα των Κλασικών Μεθόδων Ερμηνείας, σε: ΕΕΕυρΔ 1/2023
Ν. Κλαμαρής, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ/ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ/ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ..., σε: Συλλογικό Έργο, Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Ν. Κλαμαρής, Χαρακτηριστικά Ορόσημα της σταδιακής εξελικτικής πορείας της Διασυνοριακής/Διεθνούς Αναγκαστικής Εκτελέσεως από το Εθνικό/Αυτόνομο Δικονομικό Δίκαιο και τις Διμερείς και Πολυμερείς Συμβάσεις Δικαστικής Αρωγής στη Σύμβαση των Βρυξελλών και στους..., σε: ΕΕΕυρΔ 3/2023
Ν. Κλαμαρής, Διεθνής Δικαιοδοσία των Ελληνικών Πολιτικών Δικαστηρίων (Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς-Τμήματος Ναυτικών Διαφορών) κατά τα άρθρα 3 και 35 ΚΠολΔ (σε συνδυασμό και με το άρθρο 16 ΠΚ), στην περίπτωση όπου τόπος τελέσεως της επικαλούμενης..., σε: Lex&Forum 1/2022
Π. Γέμτος/Α. Τσαμπάση/Θ. Ξανθόπουλος/Ι. Αναστόπουλος/Π. Μπερνίτσας/Β. Σκουρής/Π. Χριστόφορος/Ν. Κλαμαρής/Ε. Βολουδάκης/Σ. Ταλιαδούρου, Πόρισμα 29ης Οκτωβρίου 1990 για τη μελέτη του υφισταμένου νομικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα μη κρατικών ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε: ΕφημΔΔ 2/2022
Ν. Κλαμαρής, Η Δικονομική Νομική Φύση της Συμφωνίας/Ρήτρας Διαμεσολαβήσεως ως κατά νόμον διαρθρωμένης διαδικασίας προς επίλυση ιδιωτικών διαφορών, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, τόμ. 1, 2022
Ν. Κλαμαρής, Kρίσιμα ζητήματα του Διεθνούς Αστικού Δικονομικού Δικαίου και του Ευρωπαϊκού Δικονομικού Δικαίου στο επίκεντρο του διεθνούς επιστημονικού διαλόγου των σε διεθνές επίπεδο (και στο πλαίσιο διεθνών συνεδρίων) επιστημονικών συζητήσεων, σε: ΕΕΕυρΔ 2/2022
Ν. Κλαμαρής, Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (μετά το Ν. 4842/2021) σε επανεκκίνηση (κατάργηση στρεβλώσεων του Ν. 4335/2015 και προσπάθεια για επιστροφή σε, κάποια, δικονομική κανονικότητα) - Σκέψεις για κάποιες μεταρρυθμίσεις του Ν. 4842/2021 (και) υπό το..., σε: Συλλογικό Έργο, Σὺ καὶ δικαστὴς ἄριστος, 2022
Ν. Κλαμαρής, Ακαδημαϊκή Αναφορά στο Επιστημονικό/Ερευνητικό Έργο, στην Ακαδημαϊκή Προσφορά και στη Διδασκαλία, καθώς και στην Προσωπικότητα του Καθηγητού Thomas Sutter-Somm, σε: ΕΠολΔ 1/2021
Ν. Κλαμαρής, Επιλεγμένα ζητήματα του ευρωπαϊκού αστικού δικονομικού δικαίου υπό το πρίσμα της ερμηνευτικής κατ’ άρθρον υπομνηματιστικής προσεγγίσεως των P. Schlosser και B. Hess, σε: ΕΕΕυρΔ 3/2021
Ν. Κλαμαρής, Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (μετά τον ν. 4842/2021) σε επανεκκίνηση (κατάργηση στρεβλώσεων του ν. 4335/2015 και προσπάθεια για επιστροφή σε, κάποια, δικονομική κανονικότητα). Σκέψεις για κάποιες μεταρρυθμίσεις του ν. 4842/2021 (και) υπό το..., σε: ΕΠολΔ 5/2021
Ν. Κλαμαρής, Ο K.-J.-A. Mittermaier για την Πολιτική Δικονομία («Gesetzbuch über das Civil-Verfahren») του 1834 και τον Οργανισμό Δικαστηρίων και Συμβολαιογράφων («Gerichts- und Notariatsordnung») του 1834 (Δύο χαρακτηριστικοί δικονομικοί νόμοι –με διεθνή..., σε: ΕΠολΔ 5/2021
Ν. Κλαμαρής, Σκέψεις για κάποια Δικονομικά (και διαχρονικού/δικονομικού δικαίου) Ζητήματα στη Δικαστηριακή τους Προβολή και στη Νομολογιακή τους Διάσταση (με αφορμή την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου με αριθμό 27ΕΙΔ/2021), σε: ΕΠολΔ 6/2021
Ν. Κλαμαρής, Η «Πιλοτική Δίκη» με βάση το υπό διαβούλευση Σχέδιο-Νόμου. Σκέψεις νομοτεχνικής και δογματικής φύσεως ως προς την προβλεπόμενη ρύθμιση με κριτική αξιολόγηση, σε: Συλλογικό Έργο, Συγκριτικό δικονομικό δίκαιο και δικονομική ενοποίηση, 2021
Ν. Κλαμαρής, Η Οργάνωση της Δικαιοσύνης την εποχή του Κυβερνήτου Ιωάννου Καποδίστρια, σε: ΕλλΔνη 2/2021
Ν. Κλαμαρής, Τα εισαγωγικά διαγνωστικής δίκης ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα της Καποδιστριακής Πολιτικής Διαδικασίας 1830, σε: Αρμ 8/2021
Ν. Κλαμαρής, Η στην Ελληνική Έννοµη Τάξη Νοµοθετική Εξελικτική Πορεία της Διαµεσολαβήσεως ως διά νόµου διαρθρωµένης διαδικασίας και διά νόµου θεσπιζοµένου, µε τη δοµή της διαρθρωµένης διαδικασίας, τρόπου επιλύσεως των διαφορών, σε: ΕΠολΔ 5/2020
Ν. Κλαμαρής, Ζητήµατα εκλογής Κοσµήτορος σε περίπτωση ενός µόνον υποψηφίου, σε: ΕφημΔΔ 1/2019
Ν. Κλαμαρής, Ακαδημαϊκή Αναφορά στο επιστημονικό έργο και στην προσωπικότητα του Καθηγητού Loïc Cadiet, σε: ΕΠολΔ 5/2019
Ν. Κλαμαρής, Η Νέα Τακτική Διαδικασία υπό το πρίσμα των Θεμελιωδών Αρχών της Πολιτικής Δίκης - Η προβολή των ισχυρισμών -, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Η νέα τακτική διαδικασία, 2018
Ν. Κλαμαρής, Σκέψεις ως προς ορισμένες πτυχές και διακινδυνεύσεις της Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, σε: ΕλλΔνη 4/2018
Ν. Κλαμαρής, H Διαµεσολάβηση (κατά τον ν. 4512/2018) (Θέσεις µε βάση την οµιλία στον ΔΣΑ, 19.6.2018), σε: ΕΠολΔ 3/2018
Ν. Κλαμαρής, Ακαδημαϊκή Αναφορά στο επιστημονικό έργο και στην προσωπικότητα του Καθηγητού κ. Burkhard Hess, σε: ΕΠολΔ 1/2018
Ν. Κλαμαρής, Η «διαδικαστική γλωσσική διάσταση» της Δημοσίας Τάξεως και του Δικαιώματος Ακροάσεως ως προϋπoθέσεων για τη, ή μή, αναγνώριση/εκτέλεση Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων λόγω χρήσεως αλλοδαπής γλώσσας-λ.χ. της κινεζικής γλώσσας- σε διαιτητική διαδικασία, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Ν. Κλαμαρής, Το «Οικογενειακό Δικαστήριο» ως ένα «Πρότυπο εξειδικευµένο Δικαστήριο» υπό το πρίσµα (ιδίως) των αρχικών σχετικών επιστηµονικών συζητήσεων στη Γερµανία, σε: ΕΠολΔ 5/2018
Ν. Κλαμαρής, Η Νοµιµοποίηση και το Έννοµο Συµφέρον: Προϋποθέσεις Παροχής Εννόµου Προστασίας ή Διαδικαστικές Προϋποθέσεις της Δίκης;, σε: ΕΠολΔ 6/2018
Ν. Κλαμαρής, Σκέψεις ως προς ορισμένες πτυχές και διακινδυνεύσεις της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Επετειακός Τόμος, 2017
Ν. Κλαμαρής, Ζητήματα μετακινήσεως Καθηγητών ΑΕΙ (άρθ. 16 παρ. 5 ν. 4009/2011) και χρονοδιάγραμμα των νομίμων αναγκαίων ενεργειών, σε: ΕφημΔΔ 4/2017
Ν. Κλαμαρής, Η «διαδικαστική γλωσσική διάσταση»της Δημοσίας Τάξεως και του Δικαιώματος Ακροάσεως ως προϋποθέσεων για την, ή μη, αναγνώριση/εκτέλεση Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων λόγω χρήσεως αλλοδαπής γλώσσας –λ.χ. της κινεζικής γλώσσας– σε διαιτητική..., σε: ΕΠολΔ 6/2017
Ν. Κλαμαρής, Σκέψεις, παρατηρήσεις και επισημάνσεις ως προς τις απαρχές (σε διεθνές και σε ελληνικό επίπεδο) της ιδέας και της πορείας των συζητήσεων και προτάσεων για τη δημιουργία Οικογενειακών Δικαστηρίων, σε: ΕλλΔνη 1/2016
Ν. Κλαμαρής, Ακαδημαϊκή αναφορά στο επιστημονικό έργο και την προσωπικότητα του Καθηγητού Isaak Meier, σε: ΕΠολΔ 2-3/2016
Ν. Κλαμαρής, Σκέψεις, παρατηρήσεις και επισημάνσεις ως προς τις απαρχές (σε διεθνές και σε ελληνικό επίπεδο) της ιδέας και της πορείας των συζητήσεων και προτάσεων για τη δημιουργία Οικογενειακών Δικαστηρίων, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Ν. Κλαμαρής, Ακαδηµαϊκή αναφορά στο επιστηµονικό έργο και στην προσωπικότητα του Καθηγητού Herbert Roth, σε: ΕΠολΔ 5-6/2016
Ν. Κλαμαρής, Ο κανονισμός 655/2014 για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Δεσμεύσεως Λογαριασμού και η εξελικτική του πορεία –με συγκριτική αναφορά, από την προηγηθείσα Πρόταση της 25.7.2011– υπό το πρίσμα και την έποψη κάποιων γενικών χαρακτηριστικών τελολογικών και..., σε: ΕΠολΔ 2/2015
Ν. Κλαμαρής, Ζητήµατα «Προβαδίσµατος», «Προτεραιότητας» και «Αρχαιότητας» µεταξύ Καθηγητών των ΑΕΙ, σε: ΕφημΔΔ 4/2015
Ν. Κλαμαρής, Ζητήματα ουσιαστικά, διαδικαστικά και δικονομικά σχετικά με τις Υπηρεσιακές, οικονομικές/μισθολογικές και ακαδημαϊκές συνέπειες ΚΑΘΩΣ και ΤΟ χρονικό σημείο ενάρξεως των συνεπειών αυτών σε περίπτωση ποινικής καταδίκης Καθηγητών ΑΕΙ, σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 2015
Ν. Κλαμαρής, Ο κανονισμός 655/2014 για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Δεσμεύσεως Λογαριασμού και η εξελικτική του πορεία –με συγκριτική αναφορά, από την προηγηθείσα Πρόταση της 25.7.2011– υπό το πρίσμα και την έποψη κάποιων γενικών χαρακτηριστικών τελολογικών και..., σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Παναγιώτη Ι. Κανελλόπουλο, 2015
Ν. Κλαμαρής, Ακαδημαϊκή αναφορά στην προσωπικότητα και στο έργο του Καθηγητού Peter Gottwald, σε: ΕΠολΔ 1/2014
Ν. Κλαμαρής, Το επιτρεπτό ή μη της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των ανακοπών που ασκούνται κατά πρωτοκόλλου που εκδίδεται κατ’ άρθρο 115 του από 11/12 Νοεμβρίου 1929 Διατάγματος, σε: ΕΠολΔ 3/2014
Ν. Κλαμαρής, Τα βασικά δομικά στοιχεία των Διεθνικών Αρχών της Πολιτικής Δικονομίας του Αμερικανικού Ινστιτούτου Δικαίου, σε: ΕλλΔνη 3/2014
Ν. Κλαμαρής, Καταδίκη Καθηγητού ΑΕΙ σε στερητική της ελευθερίας ποινή για παράβαση καθήκοντος με τριετή αναστολή., σε: ΕφημΔΔ 2/2014
Ν. Κλαμαρής, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Δικονομικά ζητήματα του δικαίου προστασίας του καταναλωτή, 2014
Ν. Κλαμαρής, The independence of a meritorious elite: The government of judges and democracy, σε: RHDI 1/2014
Ν. Κλαμαρής, Η απόφαση επί της συλλογικής αναγνωριστικής αγωγής για την αναγνώριση του δικαιώματος αποκαταστάσεως της ζημίας που υφίστανται οι καταναλωτές από την παράνομη συμπεριφορά του προμηθευτού [Σκέψεις ως προς τη νομική φύση, τη δομή, το περιεχόμενο..., σε: ΕΠολΔ 5/2013
Ν. Κλαμαρής, Η «εκδίκηση» του Ν. 3810/1957, σε: ΕΠολΔ 1/2012
Ν. Κλαμαρής, Υποχρεωτική η κατάθεση «ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου» για τη νόμιμη συμμετοχή στη διαδικασία πλειστηριασμού/πλειοδοσίας εκείνου που υπερθεματίζει για λογαριασμό τρίτου. Συμβολή στην ερμηνεία της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου..., σε: ΕΠολΔ 2/2012
Ν. Κλαμαρής, Ακαδημαϊκός έπαινος (Laudatio) του Καθηγητού κ. Rolf Stürner, σε: ΕΠολΔ 6/2012
Ν. Κλαμαρής, Η επίδραση (άμεση ή έμμεση) της Γαλλικής Νομικής Σκέψεως (Νομοθεσίας και Θεωρίας) στην ελληνική Δικονομική Επιστήμη και στη διαμόρφωση των θεσμών του Ελληνικού Αστικού Δικονομικού Δικαίου, σε: ΕΠολΔ 5/2011
Ν. Κλαμαρής, H ανάλυση της δομής του συλλογισμού, η σημασία των δογματικών θεωριών και η νομική φύση της συμφωνίας της διαιτησίας στο έργο του Σ. Ν. Κουσούλη, σε: ΕΠολΔ 6/2011
Ν. Κλαμαρής, H «δίκη πρότυπο» ή «πιλοτική δίκη» για τις αγωγές των επενδυτών·ένας νέος γερμανικός δικονομικός θεσμός, σε: ΕΠολΔ 2/2010
Ν. Κλαμαρής, Η ρύθμιση της Διαμεσολαβήσεως στα ελληνικά σχέδια νόμου, σε: ΕΠολΔ 4/2010
Ν. Κλαμαρής, Έννοια και όρια της Διαιτησίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) κατά το π.δ. 723/1979, σε: ΕΠολΔ 5/2010
Ν. Κλαμαρής, Ακαδημαϊκή αναφορά στην επιστημονική και πανεπιστημιακή προσφορά του Καθηγητού Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως, σε: ΕΠολΔ 6/2010
Ν. Κλαμαρής, 20 χρόνια λειτουργίας του Πρωτοδικείου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε: ΕΠολΔ 5/2009
Ν. Κλαμαρής, Η επιτάχυνση της δίκης και η αποσυμφόρηση των πολιτικών δικαστηρίων στη Γερμανία, σε: ΕΠολΔ 2/2008
Ν. Κλαμαρής, Ακαδημαϊκός έπαινος (Laudatio) του Καθηγητού κ. Peter Schlosser, σε: ΕΠολΔ 6/2008
Ν. Κλαμαρής, Οι τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τους νόμους 2915/2001 και 3043/2002, σε: ΕλλΔνη 5/2007
Ν. Κλαμαρής, Ζητήματα εννόμου συμφέροντος, αοριστίας της αγωγής και επιδείξεως εγγράφων υπό το πρίσμα του συνταγματικού δικονομικού δικαιώματος δικαστικής προστασίας, σε: ΕλλΔνη 3/2003

Σχόλια σε αποφάσεις (6)

ΑΠ 904/2021 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2022, σχόλιο: Ν. Κλαμαρής
ΓνμδΕισΑΠ 11/2020, σε: ΕΠολΔ 1/2022, σχόλιο: Κ. Καλαβρός, Ν. Κλαμαρής, Γ. Ορφανίδης
ΕφΘεσ 244/2018, σε: ΕΠολΔ 4/2019, σχόλιο: Ν. Κλαμαρής
ΑΠ 1081/2014 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 6/2014, σχόλιο: Ν. Κλαμαρής
ΑΠ 1521/2013 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 6/2014, σχόλιο: Ν. Κλαμαρής
ΑΠ 2141/2007 Tμ.A2, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Ν. Κλαμαρής