Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Λάμπρος Ε. Κοτσίρης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (19)

Συγγραφέας

Λ. Κοτσίρης, Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2018
Λ. Κοτσίρης/Ε. Κοτσίρη, Greek Law On Partnerships and Corporations, 5η έκδ., 2018
Λ. Κοτσίρης, Πτωχευτικό δίκαιο, 10η έκδ., 2017
Λ. Κοτσίρης, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Κοινοτικό Κεκτημένο, 7η έκδ., 2017
Λ. Κοτσίρης, Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, 2η έκδ., 2012
Λ. Κοτσίρης, Πτωχευτικό Δίκαιο, 8η έκδ., 2011
Λ. Κοτσίρης, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Κοινοτικό Κεκτημένο, 6η έκδ., 2011
Λ. Κοτσίρης/Ε. Σταματούδη, Νόμος για την Πνευματική Ιδιοκτησία, 2009

Επιστημονική επιμέλεια

Λ. Κοτσίρης/Ε. Σταματούδη, Νόμος για την Πνευματική Ιδιοκτησία, 2009

Επιμέλεια Σειράς

Ζ. Γιαννοπούλου, Η εταιρική συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Όμιλο οικονομικού σκοπού με έδρα την Ελλάδα, 2012
Ε. Γκολογκίνα-Οικονόμου, Η ευθύνη στη συνδυασμένη μεταφορά εμπορευμάτων, 2η έκδ., 2010
Α. Δεσποτίδου, Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση, 2009
Τ.-Ε. Συνοδινού, Πνευματική ιδιοκτησία & νέες τεχνολογίες, 2008
Δ. Χατζημιχαήλ, Ο αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ για σπουδαίο λόγο, 2005
Τ.-Ε. Συνοδινού, Η νομική προστασία των βάσεων δεδομένων, 2004
Ν. Ελευθεριάδης, Καταχρηστική κατάπτωση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής και προσωρινή δικαστική προστασία, 2002

Διεύθυνση Σειράς

Α. Δεσποτίδου, Φύση και λειτουργία της εκδοτικής σύμβασης, 2003
Κ. Κυπρούλη, Το συγγενικό δικαίωμα ερμηνευτών εκτελεστών καλλιτεχνών, 2000
Α. Παπαδοπούλου, Το δικαίωμα του δημιουργού για τη διατήρηση της ακεραιότητας του έργου του, 1997

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (15)

Λ. Κοτσίρης, Δικηγόρος και Τεχνολογία, σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Ελεγκτικό Συνέδριο, Δίκαιο και Τεχνολογία, 2019
Λ. Κοτσίρης, Δίκαιο και Πραγματικός Κόσμος, σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Ελεγκτικό Συνέδριο, Οικονομική Ανάπτυξη & Δίκαιο, 2017
Λ. Κοτσίρης, «Εξυγίανση πιστωτικού ιδρύματος». Αύξηση κεφαλαίου, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Λ. Κοτσίρης, Γνωμοδότηση, σε: ΕΕμπΔ 1/2016
Λ. Κοτσίρης, Ανάκληση Πτωχεύσεως, σε: ΕΕμπΔ 3/2016
Λ. Κοτσίρης, Εξελικτική θεωρία vs. Ordoliberalismus. Προς μία νέα γενική ρήτρα για τον ελεύθερο ανταγωνισμό;, σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Παναγιώτη Ι. Κανελλόπουλο, 2015
Λ. Κοτσίρης, Ζητήματα ανταγωνισμού από τη συμμέτοχη της Δ.Ε.Η. στο μετοχικό κεφάλαιο της Δ.Ε.Π.Α., σε: Ενέργεια&Δίκαιο 13-14/2010
Λ. Κοτσίρης, 1. Ο Δημοσιογράφος ως Δημιουργός - Εισαγωγικό Σημείωμα, σε: Συλλογικό Έργο, Δημοσιογράφοι και εκδότες ΜΜΕ, 2009
Λ. Κοτσίρης, The new Greek Bankruptcy Code, σε: RHDI 1/2009
Λ. Κοτσίρης, Η λογική των ορισμών. Ένα παράδειγμα: «βασικός μέτοχος είναι», σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Λ. Κοτσίρης/Π. Αρβανιτάκης, Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 39 ν. 3259/2004 για τη ρύθμιση οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα, σε: ΕλλΔνη 2/2006
Λ. Κοτσίρης, Δίκαιο και πολιτική (Φιλοσοφική προσέγγιση «διαπλοκής» δικαίου και πολιτικής μέσω και της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας), σε: Συμβούλιο της Επικρατείας, Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2004
Λ. Κοτσίρης, Προσδιορισμός περιουσιακής ζημίας. Αποκατάσταση της αξίας αντικατάστασης. Θεωρία της διαφοράς και σύγκριση πραγματικής/υποθετικής περιουσίας του ζημιωθέντος, σε: Αρμ 11/2004
Λ. Κοτσίρης, Προς ένα αναμορφωμένο δίκαιο αφερεγγυότητας, σε: Αρμ 4/2002
Λ. Κοτσίρης, Λειτουργία των γενικών αρχών του δικαίου στην Κοινοτική έννομη τάξη, σε: ΕλλΔνη 1/1990