Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Κυριάκος Δ. Γεωργίου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (4)

Συγγραφέας

Κ. Γεωργίου, Η αρχή της μη ικανοποιήσεως της ασφαλιστέας αξιώσεως στο πεδίο του Ιδιωτικού Δικαίου, 2019
Κ. Γεωργίου, Ασφαλιστικά Μέτρα, τόμ. 2, 2016
Κ. Γεωργίου, Ασφαλιστικά Μέτρα, τόμ. 1, 2015
Κ. Γεωργίου, Η αστική ευθύνη από τροχαία ατυχήματα, 2012

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (23)

Κ. Γεωργίου, Η έννοια της ΚΠολΔικ 240: ποιοι ισχυρισμοί υπάγονται στο Πεδίο εφαρμογής αυτής κατά την Έκκλητη Δίκη, σε: Αρμ 2/2023
Κ. Γεωργίου, Η ανταίτηση ασφαλιστικών μέτρων υπό την ισχύ του άρθρου 23 ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής»: Είναι πάντοτε επιτρεπτή δικονομικώς η προφορική άσκηση αυτής; Γνήσια και μη..., σε: ΕλλΔνη 2/2019
Κ. Γεωργίου, Αναγκαστική εκτέλεση της αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων κατά αλλοδαπού Δημοσίου, σε: ΕλλΔνη 3/2018
Κ. Γεωργίου, Η ικανότητα προς το δικολογείν: ιστορική διαδρομή της ΚΠολΔ 94 και το πρόβλημα της ικανότητας προς το δικολογείν στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, σε: ΕλλΔνη 1/2016
Κ. Γεωργίου, Συγγενείς και μη τραυματισθέντος παρέσχον σε αυτόν υπηρεσίες, άνευ αμοιβής, ως νοσοκόμοι του. Δικαιούται ο παθών αποζημίωση από τον δράστη της αδικοπραγίας;, σε: ΕλλΔνη 3/2016
Κ. Γεωργίου, Τα βουλεύματα ως βάσεις δικαστικών τεκμηρίων, σε: ΕλλΔνη 6/2016
Κ. Γεωργίου, Άμεση αντιπροσώπευση - πληρεξουσιότητα - εντολή: εννοιολογική διάκριση και λειτουργική σύνδεση αυτών. Νοείται κατάχρηση πληρεξουσιότητας;, σε: ΕλλΔνη 1/2015
Κ. Γεωργίου, Η ρήτρα της μη ικανοποιήσεως του ασφαλιστέου δικαιώματος (ΚΠολΔ 692 § 4), σε: ΕλλΔνη 3/2014
Κ. Γεωργίου, Η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων σε ζητήματα ουσιαστικού δεδικασμένου και η κριτική της, σε: ΕλλΔνη 3/2007
Κ. Γεωργίου, Η αλήθεια της αιτίας ως προϋπόθεση του κύρους μονομερών δικαιοπραξιών, σε: ΕλλΔνη 6/2004
Κ. Γεωργίου, Η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, υπό το πρίσμα των σύγχρονων εξελίξεων, σε: ΕλλΔνη 3/2003
Κ. Γεωργίου, Διαχείριση ενίων ισχυρισμών των διαδίκων της διεκδικητικής αγωγής από απόψεως ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, σε: ΕλλΔνη 5/2003
Κ. Γεωργίου, H έννοια της αναγκαστικής εκτελέσεως στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, σε: ΕλλΔνη 6/2000
Κ. Γεωργίου, Ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 692 ΚΠολΔικ, σε: ΕλλΔνη 1/1999
Κ. Γεωργίου, Η αξίωση προς παράλειψη και η προσωρινή δικαστική προστασία της, σε: ΕλλΔνη 7/1999
Κ. Γεωργίου, Σχέσεις δικαιωμάτων και αγωγών νομής και κυριότητας, σε: ΕλλΔνη 8/1998
Κ. Γεωργίου, Οι έννοιες του «επικείμενου κινδύνου» και της «επείγουσας περίπτωσης» στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (ΚΠολΔ 682 § 1), σε: ΕλλΔνη 1/1997
Κ. Γεωργίου, Προβλήματα στην προσωρινή δικαστική προστασία των αξιώσεων συμμετοχής στα συζυγικά αποκτήματα, σε: ΕλλΔνη 2/1996
Κ. Γεωργίου, Προσεπίκληση. Η νομική φύση και η λειτουργία της στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, σε: ΕλλΔνη 5/1996
Κ. Γεωργίου, Απόσβεση & εξάλειψη προσημείωσης (ΑΚ 1323,1330. ΚΠολΔ 724 § 1), σε: ΕλλΔνη 5/1995
Κ. Γεωργίου, Συνέπειες της προσβολής της φυσικής εξουσίασης επί του πράγματος, σε: ΕλλΔνη 7/1993
Κ. Γεωργίου, Η αξίωση των ΑΚ 1400, 1402 και η προσωρινή της προστασία, σε: ΕλλΔνη 7/1992
Κ. Γεωργίου, Βιντεοκασσέτα - μαγνητοταινία και πλαστογραφία, σε: ΕλλΔνη 7/1990

Σχόλια σε αποφάσεις (39)

ΠΠρΠειρ 371/2020, σε: ΕλλΔνη 2/2020, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΜΠρΠατρ 183/2019, σε: ΕλλΔνη 3/2019, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΜΠρΠειρ 1/2019, σε: ΕλλΔνη 6/2019, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΜΠρΘεσ 537/2019, σε: ΕλλΔνη 1/2020, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΑΠ 1243/2019 Β2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2020, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΑΠ 1269/2019 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2020, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΜΠρΘεσ 11513/2019, σε: ΕλλΔνη 3/2020, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΕφΘεσ 391/2018, σε: ΕλλΔνη 3/2018, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΜΠρΘεσ 1950/2018, σε: ΕλλΔνη 6/2018, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος, Κ. Γεωργίου
ΠΠρΑθ 226/2018, σε: ΕλλΔνη 1/2019, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΜΠρΗλ 9/2017, σε: ΕλλΔνη 3/2017, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΑΠ 458/2017 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2017, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΜΠρΠειρ 45/2017, σε: ΕλλΔνη 5/2017, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΜΠρΠειρ 1326/2017, σε: ΕλλΔνη 5/2018, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΜΕφΘεσ 1957/2017, σε: ΕλλΔνη 5/2019, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΕφΘεσ 700/2017, σε: ΕλλΔνη 3/2020, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΕφΘεσ 43/2016, σε: ΕλλΔνη 4/2016, σχόλιο: Ε. Στασινόπουλος, Κ. Γεωργίου
ΜΠρΘεσ 1298/2016, σε: ΕλλΔνη 4/2016, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΑΠ 514/2016 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2017, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΑΠ 397/2016 Β1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2017, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΑΠ 338/2016 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2017, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΜΠρΘεσ 501/2015, σε: ΕλλΔνη 4/2015, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΜΠρΘεσ 467/2015, σε: ΕλλΔνη 4/2015, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΜΠρΘεσ 4596/2015, σε: ΕλλΔνη 4/2015, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΜΠρΠατρ 220/2015, σε: ΕλλΔνη 5/2015, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΜΠρΠατρ 247/2015, σε: ΕλλΔνη 5/2015, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΜΠρΠατρ 470/2015, σε: ΕλλΔνη 2/2016, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΑΠ 1396/2015 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2016, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΜΠρΠατρ 166/2015, σε: ΕλλΔνη 5/2016, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΜΠρΑθ 2750/2014, σε: ΕλλΔνη 3/2014, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΜΠρΠατρ 1111/2014, σε: ΕλλΔνη 6/2014, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΜΠρΑθ 5292/2014, σε: ΕλλΔνη 1/2015, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΠΠρΘεσ 18191/2014, σε: ΕλλΔνη 2/2015, σχόλιο: Τ. Σταυρακίδης, Κ. Γεωργίου, Ε. Στασινόπουλος
ΜΠρΠατρ 1128/2014, σε: ΕλλΔνη 2/2015, σχόλιο: Κ. Γεωργίου, Σ.-Σ. Πανταζόπουλος
ΠΠρΒολ 44/2014, σε: ΕλλΔνη 3/2015, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΜΠρΘεσ 1092/2013, σε: ΕλλΔνη 2/2014, σχόλιο: Κ. Γεωργίου, Σ. Μούζουρα
ΜΠρΠειρ 2025/2013, σε: ΕλλΔνη 5/2014, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΑΠ 1879/2013 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2017, σχόλιο: Κ. Γεωργίου
ΜΠρΠειρ 1536/1993, σε: ΕλλΔνη 7/1995, σχόλιο: Κ. Γεωργίου