Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Κ. Πολυζωγόπουλος, Η αρχή της μη ικανοποίησης του δικαιώματος, 2013
Κ. Πολυζωγόπουλος, Νομικές Μελέτες, τόμ. 2, 2011

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (8)

Κ. Πολυζωγόπουλος, Οι κατ' άρθ. 214 ΚΠολΔ έννομες συνέπειες της υποβολής αιτήσεως για συμβιβαστική επέμβαση του Ειρηνοδίκη, σε: ΕλλΔνη 2/2016
Κ. Πολυζωγόπουλος, Ένδικα μέσα κατ’ αποφάσεως που εκδόθηκε επί αναψηλαφήσεως, σε: ΕΠολΔ 1/2015
Κ. Πολυζωγόπουλος, Γενική Εισαγωγή στις δικονομικού χαρακτήρα διατάξεις του ν. 3524/2007, με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2004/48. Οι νομοθετικές επιλογές, σε: ΕΠολΔ 4/2013
Κ. Πολυζωγόπουλος, Πνευματική Ιδιοκτησία – Συμφωνία-πλαίσιο για συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων – Θέματα αναγκαστικής εκτελέσεως, σε: ΕλλΔνη 2/2013
Κ. Πολυζωγόπουλος, Η διεύρυνση των λόγων αναιρέσεως κατ’ άρθρο 56 π.δ. 18/1989 με βάση τους λόγους αναιρέσεως του άρθρου 559 ΚΠολΔ, σε: ΕΠολΔ 2/2012
Κ. Πολυζωγόπουλος, Οι τροποποιήσεις των διατάξεων περί των ενδίκων μέσων του ΚΠολΔ με τα άρθρα 43 - 50 ν. 3994/2011, σε: ΕΠολΔ 5/2012
Κ. Πολυζωγόπουλος, ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Δικονομικά ζητήματα του πτωχευτικού δικαίου, 2012
Κ. Πολυζωγόπουλος, The Collective Action in Greek Law for the Protection of the Consumer, σε: Συλλογικό Έργο, Studia in Honorem Pelayia Yessiou-Faltsi, 2007

Σχόλια σε αποφάσεις (1)

ΕφΑθ 1105/2011, σε: ΕλλΔνη 6/2012, σχόλιο: Κ. Πολυζωγόπουλος