Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Κωνσταντίνος Γώγος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (5)

Συγγραφέας

Κ. Γώγος, Η ανυπόστατη διοικητική πράξη, 2012
Κ. Γώγος, Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, 2009
Κ. Γώγος, Η δικαστική προσβολή παραλείψεων της διοίκησης, 2005

Πρόλογος

Β. Τσιγαρίδας, Η αρχή iura novit curia στη Διοικητική Δίκη, 2021

Επιστημονική επιμέλεια

Συλλογικό Έργο, Το Δικαστήριο της ΕΕ. Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών, 2016

Συμβολές σε συλλογικά έργα (47)

Ι. Σαρμάς/Ξ. Κοντιάδης/Χ. Ανθόπουλος, ΕΣΔΑ, 2021
Συμβολές (1) +
Β. Σκουρής, Συνθήκη της Λισσαβώνας, 2020
Συμβολές (46) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (25)

Κ. Γώγος, Η θεραπεία των πλημμελειών στη διαδικασία εκλογής των αιρετών οργάνων ΟΤΑ, σε: ΔιΔικ 4/2023
Κ. Γώγος, Η ένταση δικαστικού ελέγχου της περιβαλλοντικής αδειoδότησης υπό το φως του ενωσιακού δικαίου, σε: Ελληνική Εταιρία Δικαίου του Περιβάλλοντος, Το βιώσιμο Κράτος, 2022
Κ. Γώγος, Οι νομικές υπηρεσίες ως αντικείμενο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, σε: ΔιΔικ 3/2022
Κ. Γώγος, Η θεραπεία των σφαλμάτων της διοικητικής διαδικασίας, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, τόμ. 1, 2022
Κ. Γώγος, Η εύλογη διάρκεια της δίκης ως όψη του δικαιώματος στη χρηστή απονομή της δικαιοσύνης, σε: Συλλογικό Έργο, Σὺ καὶ δικαστὴς ἄριστος, 2022
Κ. Γώγος, Κανόνες δεοντολογίας στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε: Συλλογικό Έργο, Οργάνωση, Στελέχωση και λειτουργία των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, 2022
Κ. Γώγος, Δηµιουργούν οι αόριστες νοµικές έννοιες πράγµατι διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης;, σε: ΔιΔικ 1/2021
Κ. Γώγος, Η αξίωση αποζημίωσης του παρανόμως αποκλεισθέντος από δημόσια σύμβαση για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), Δημόσιες συμβάσεις - Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις, 2021
Κ. Γώγος, Προβλήματα χωροθέτησης των αιολικών πάρκων ενόψει της προστασίας της άγριας ορνιθοπανίδας, σε: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 2019
Κ. Γώγος, Ο δικαστικός έλεγχος των διαδικαστικών τύπων στις φορολογικές διαφορές, σε: ΔιΔικ 6/2019
Κ. Γώγος, Η μεταρρύθμιση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τον ν. 4014/2011– πέντε χρόνια μετά, σε: ΕφημΔΔ 2/2016
Κ. Γώγος, Προς µια ενωσιακή δικονοµία των περιβαλλοντικών διαφορών: όψεις της δικαστικής προστασίας κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων υπό το φως της νεότερης νοµολογίας του ΔΕΕ, σε: ΕφημΔΔ 4/2015
Κ. Γώγος, Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ενωσιακό δίκαιο: διαδικαστική απλώς ή και ουσιαστική διασφάλιση του περιβαλλοντικού αγαθού;, σε: ΕφημΔΔ 2/2014
Κ. Γώγος, ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ Ν. 3900/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, σε: Συλλογικό Έργο, Δημόσια Οικονομικά και Δίκαιο, 2013
Κ. Γώγος, Οι «απλές» ιδιωτικές γνωμοδοτήσεις κατ’ άρθρο 168 ΚΔΔ και το δικαίωμα αποδείξεως, σε: ΕφημΔΔ 2/2012
Κ. Γώγος, Όροι και προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό ακινήτου που κείταισε εκτός σχεδίου περιοχή και προορίζεται για την εγκατάσταση θερμοηλεκτρικού σταθμού ως γηπέδου κατά την πολεοδομική νομοθεσία, σε: Ενέργεια&Δίκαιο 18/2012
Κ. Γώγος/Π. Δαγτόγλου, Ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που γεννώνται εξ αιτίας αίτησης για την ακύρωση της παράλειψης της Δ.Ε.Η. να μεταβιβάσει στο Ελληνικό Δημόσιο περιβαλλοντικώς αποκατεστημένες εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν απ’ αυτήν για την εξόρυξη λιγνίτη, σε: Ενέργεια&Δίκαιο 17/2012
Κ. Γώγος, «Έγκλημα» και τιμωρία: Η διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση μεταξύ δικαίου και πολιτικής, σε: ΕφημΔΔ 4/2010
Κ. Γώγος, Συνταγματικότητα της διάταξης του άρθρου 9§7 του Ν. 2944/2001 περί απαγόρευσης λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά των εκτελούμενων από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. έργων ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητα για την άσκηση των δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας, που..., σε: Ενέργεια&Δίκαιο 11/2009
Κ. Γώγος, Ζητήματα σχετικά με την κάμψη της απαγόρευσης της κατάτμησης κληροτεμαχίων, αποδοθέντων προς αγροτική αποκατάσταση, της κυριότητας επί αυτών και της οικοδομικής αξιοποίησής τους για συμπληρωματικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, όταν αυτά..., σε: Ενέργεια&Δίκαιο 10/2008
Κ. Γώγος, Η συμμετοχή δικαστικών λειτουργών στο έργο της διοίκησης μετά την αναθεώρηση του άρθρου 89 του Συντάγματος, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Κ. Γώγος, Η δικαστική προστασία κατά παραλείψεων της διοίκησης σε περιβαλλοντικές διαφορές, σε: ΕφημΔΔ 1/2006
Κ. Γώγος, Η προθεσμία άσκησης της ενδοστρεφούς προσφυγής των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, σε: ΕφημΔΔ 4/2006
Κ. Γώγος, Η σιωπηρή θετική διοικητική πράξη, σε: Συμβούλιο της Επικρατείας, Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2004
Κ. Γώγος, Η προαπόδειξη στην διοικητική δικονομία, σε: ΕλλΔνη 3/2001

Σχόλια σε αποφάσεις (2)

ΣτΕ ΕΑ 113/2008, σε: ΕφημΔΔ 2/2008, σχόλιο: Κ. Γώγος
ΑΕΔ 4/2006, σε: Αρμ 3/2007, σχόλιο: Κ. Γώγος