Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (49)

Συγγραφέας

Κ. Καλαβρός, Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, 5η έκδ., 2023
Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 2, 2023
Κ. Καλαβρός, Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, 4η έκδ., 2021
Κ. Καλαβρός, Το ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της Διεθνούς Διαιτησίας, 2020
Κ. Καλαβρός, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, τόμ. 1, 2019
Κ. Καλαβρός, Διάλογοι με τη Νομολογία, 2018
Κ. Καλαβρός, Ακύρωση και ανυπαρξία διαιτητικών αποφάσεων, 2017
Κ. Καλαβρός, Η αναίρεση κατά τον ΚΠολΔ, 3η έκδ., 2017
Κ. Καλαβρός, Πολιτική Δικονομία, 4η έκδ., 2016
Κ. Καλαβρός, Τα όρια του αναιρετικού ελέγχου, 2015
Κ. Καλαβρός, Αιτήσεις και ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη, 2013
Κ. Καλαβρός, Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου της διαιτησίας, 2η έκδ., 2011
Κ. Καλαβρός, Το ανίσχυρο των διαδικαστικών πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης, 2010
Κ. Καλαβρός, Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης, 2009

Πρόλογος

Α. Πανταζόπουλος, Οι συμφωνίες παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας επί αστικών - εμπορικών διαφορών, 2023
Χ. Μιχαηλίδου, Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση, 2023
Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022
Ε. Τροβά, Η διαιτησία των επιμελητηρίων, 2021

Επιμέλεια Σειράς

Π. Γιαννόπουλος, Η απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης ως όρος του παραδεκτού της συζήτησης κατά το Ν. 4512/2018, 2018
Γ. Κόντης, Επίκαιρα ζητήματα κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών κατά το εθνικό και κοινοτικό δικονομικό δίκαιο, 2018
Κ. Βουλγαράκης, Η διαιτησία υπό το φως της ευρωπαϊκής επιρροής στο δικονομικό δίκαιο, 2018
Π. Χριστοδούλου, Τα μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα, 2017
Π. Γιαννόπουλος, Διαφθορά, Διαιτησία και Δημόσια Τάξη, 2017
Γ. Ορφανίδης, Η αναστολή εκτελέσεως για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων μετά το ν. 4335/2015, 2017
Ε. Ασημακοπούλου, Η σύγχρονη φυσιογνωμία της συζητητικής αρχής, 2017
Β. Χατζηϊωάννου, Η δίκη της πτώχευσης και των προληπτικών μέτρων της, 2016
Δ. Μπαμπινιώτης, Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης και αντικείμενο της έκκλητης δίκης, 2016

Διεύθυνση Σειράς

Ε. Φερεντίνου, Η διακριτική εξουσία του δικαστηρίου στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων, 2024
Ν. Σκαλτσάς, Η δικονομική μεταχείριση των ενστάσεων στην κατ’ έφεση δίκη, 2024
Χ. Μιχαηλίδου, Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση, 2023
Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022
Α. Βεζυρτζή, Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας, 2022
Δ. Πηλαβάκη, Τα προβλήματα διαπίστωσης της γνησιότητας της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και η ευθύνη των παρόχων των υπηρεσιών της, 2021
Ε. Σπερδόκλη, Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2021
Β. Βασιλάκη, Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου, 2η έκδ., 2020
Π. Γιαννόπουλος, Διαμεσολάβηση και Πολιτική Δίκη, 2020
Ζ. Χατζηγιαννάκος, Η Δικαστική Πραγματογνωμοσύνη κατά τον ΚΠολΔ, 2020
Γ. Κουτσούκου, Έννομες συνέπειες των αποφάσεων του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί προδικαστικής παραπομπής, 2020
Α. Φλώρου, Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, 2020
Α.-Μ. Ιωαννίδη, Η εμμάρτυρη απόδειξη στην πολιτική δίκη κατά το ελληνικό, αγγλικό και κυπριακό δίκαιο, 2019
Γ. Τσάκνη, Η διοίκηση της δικαιοσύνης, 2019
Ι. Μαντζουράνης, Οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές υπό επαναξιολόγηση, 2019
Χ. Λαγανάς, Οι σταθμίσεις του δικονομικού νομοθέτη στο διαχρονικό δίκαιο της ρυθμίσεως της διαδικασίας και των διαδικαστικών πράξεων, 2018
Χ. Τριανταφυλλίδης, Η έννοια του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό και στο εσωτερικό δίκαιο, 2018
Δ. Μηχιώτης, Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2018
Χ. Ευθυμίου, Η απαγόρευση διάθεσης στον ΚΠολΔ, 2018
Χ. Τριανταφυλλίδης, Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από τραπεζικές συμβάσεις, 2018
Γ. Ορφανίδης, Κατάχρηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής του τρίτου κατ' άρθρ. 936 ΚΠολΔ, 2018

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (22)

Κ. Καλαβρός, Η φυσιογνωμία του νέου νόμου 5016/2023, σε: Διαιτ 1/2023
Κ. Καλαβρός, Νομολογιακές διακυμάνσεις ως προς την έννοια της δημόσιας τάξης κατά τον δικαστικό έλεγχοτων διαιτητικών αποφάσεων, σε: ΕλλΔνη 1/2020
Κ. Καλαβρός/Σ. Τσαντίνης/Π. Γιαννόπουλος, Ενημερωτικό Σημείωμα για τις ρυθμίσεις του άρθρου 74 ν. 4690/2020 για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων, σε: ΕΠολΔ 2/2020
Κ. Καλαβρός, Opening of the Conference, σε: Συλλογικό Έργο, Relations between judge and parties in German and Greek civil trial, 2020
Κ. Καλαβρός, Παρατηρήσεις ως προς την έννοια της δημόσιας τάξης κατ’ άρθρο 34 § 2 εδ. β΄ περ. ββ΄ του ν. 2735/1999, σε: Διαιτ 1/2018
Κ. Καλαβρός, Ασφαλιστικά µέτρα και ουσιαστικό δίκαιο, σε: ΕΠολΔ 3/2018
Κ. Καλαβρός, Η εφαρμογή ουσιαστικών κανόνων αναγκαστικού δικαίου στο πλαίσιο της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας από την οπτική γωνία μίας ευρωπαϊκής χώρας, που έχει ενσωματώσει τον ΠρΝ της UNCITRAL, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Κ. Καλαβρός, Αποτίμηση και προοπτικές της διεθνούς διαιτησίας στην Ελλάδα, σε: Διαιτ 4/2018
Κ. Καλαβρός, Η νομιμοποίηση για άσκηση αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφασης, σε: Διαιτ 3/2018
Κ. Καλαβρός, Η έννοια της διεθνούς διαιτησίας κατά το άρθρο 1 § 2 του ν. 2735/1999, σε: ΕΠολΔ 5/2017
Κ. Καλαβρός, Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΟΨΕΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, σε: Νομική Σχολή ΑΠΘ/Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή, 2016
Κ. Καλαβρός, Έκταση της εξουσίας κρίσης του δικαστηρίου επί αγωγής ακύρωσης και αγωγής αναγνώρισης της ανυπαρξίας διαιτητικής απόφασης, σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Κ. Καλαβρός, Αντίθεση της διαιτητικής απόφασης προς διατάξεις δημόσιας τάξης ή προς τα χρηστά ήθη, σε: ΕλλΔνη 6/2015
Κ. Καλαβρός, Εισαγωγή - Η φυσιογνωμία των νέων ρυθμίσεων, σε: ΕΠολΔ 2/2014
Κ. Καλαβρός, Επιδίκαση εύλογης χρηματικής ικανοποίησης κατ’ άρθρο 932 ΑΚ και αναιρετικός έλεγχος -Ταυτόχρονα παρατηρήσεις στην ΑΠ 1141/2013, σε: ΕΠολΔ 3/2013
Κ. Καλαβρός, 45 χρόνια εφαρμογής του ΚΠολΔ -Παρελθόν, παρόν, μέλλον- Γενικό Μέρος, σε: ΕλλΔνη 1/2012
Κ. Καλαβρός, Ζητήματα από την τροποποίηση του άρθρου 580 § 3 ΚΠολΔ με τον ν. 4055/2012, σε: ΕΠολΔ 5/2012
Κ. Καλαβρός, Ζητήματα από την αναστολή των ατομικών διώξεων του πτωχεύσαντος οφειλέτη κατ’ άρθρο 25 του ΠτωχΚ, σε: ΕΠολΔ 6/2012
Κ. Καλαβρός, Σχέδιο νόμου για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκειά της, σε: ΕΠολΔ 6/2011
Κ. Καλαβρός, Αποζημίωση για άδικη εκτέλεση, σε: ΕΠολΔ 6/2010
Κ. Καλαβρός, Σπουδή για την τριτενέργεια του δεδικασμένου, σε: ΕΠολΔ 5/2008
Κ. Καλαβρός, Σκέψεις για τις τροποποιήσεις του δίκαιου της διαιτησίας με τον ν. 1816/88, σε: ΕλλΔνη 4/1990

Σχόλια σε αποφάσεις (56)

ΟλομΑΠ 1/2023, σε: ΕΠολΔ 2/2023, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 308/2023 Τμ.Α2, σε: Διαιτ 3/2023, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1037/2021 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 4/2022, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 805/2021 Τμ.Δ, σε: Διαιτ 3/2023, σχόλιο: Κ. Καλαβρός, Π. Γιαννόπουλος, Φ. Βαρέσης
ΓνμδΕισΑΠ 11/2020, σε: ΕΠολΔ 1/2022, σχόλιο: Κ. Καλαβρός, Ν. Κλαμαρής, Γ. Ορφανίδης
ΜΠρΑθ 1267/2018, σε: Διαιτ 2/2018, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 11/2017 Τμ. Α2 (Συμβ), σε: ΕλλΔνη 2/2017, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 2111/2017 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2018, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 366/2016 Τμ.A1, σε: ΕΠολΔ 4/2016, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 517/2016 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2016, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΟλομΑΠ 14/2015, σε: ΕΠολΔ 3/2015, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΟλομΑΠ 9/2015, σε: ΕΠολΔ 4-5/2015, σχόλιο: Κ. Καλαβρός, Ε. Γιαννακάκις
ΕφΑθ 3404/2014, σε: ΕΠολΔ 3/2014, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΕφΑθ 3690/2014, σε: ΕΠολΔ 3/2014, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1865/2014 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 1/2015, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1940/2014 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 1/2015, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1894/2014 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 1/2015, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1852/2013 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 1/2014, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 2069/2013 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 1/2014, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1861/2013 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1942/2013 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1141/2013 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 3/2013, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 161/2013 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2013, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1588/2013 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 6/2013, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1619/2012 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2013, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1618/2012 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2013, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1617/2012 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2013, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1261/2012 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 6/2012, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1715/2011 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2013, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 131/2010 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 4/2010, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΕφΘεσ 862/2009, σε: ΕΠολΔ 2/2010, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΟλομΑΠ 6/2009, σε: ΕΠολΔ 3/2009, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΟλομΑΠ 22/2009, σε: ΕΠολΔ 6/2009, σχόλιο: Κ. Καλαβρός, Α. Άνθιμος, Ν. Δαβράδος
ΟλομΑΠ 20/2009, σε: ΕΠολΔ 5/2009, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1226/2008 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2009, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1277/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 1/2009, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1725/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 1/2009, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1803/2008 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 1/2009, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1431/2008 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1816/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1820/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 40/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1908/2008 Τμ.Β, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1795/2008 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 3/2009, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1893/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 3/2009, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 683/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 894/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1242/2008 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΟλομΑΠ 23/2008, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1326/2008 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΟλομΑΠ 14/2007, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 1737/2007 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 2161/2007 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 746/2007 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 496/2007 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Κ. Καλαβρός
ΑΠ 65/2005 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Κ. Καλαβρός