Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ιωάννης Σ. Δεληκωστόπουλος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (6)

Συγγραφέας

Ι. Δεληκωστόπουλος, Η προσωρινή διαταγή κατά τον ΚΠολΔ, 2019
Ι. Δεληκωστόπουλος, Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων, 2η έκδ., 2019
Ι. Δεληκωστόπουλος, Η αναζήτηση της αλήθειας στην πολιτική δίκη, 2016
Ι. Δεληκωστόπουλος, Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων, 2016
Ι. Δεληκωστόπουλος, Ζητήματα από την εφαρμογή του κανονισμού 44/2001 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων, 2011
Ι. Δεληκωστόπουλος, Οι δικονομικοί λόγοι αναίρεσης, 2009

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (27)

Ι. Δεληκωστόπουλος, Αναστολή εκτελεστότητας διαταγής πληρωμής, κατ’ άρθρο 632 § 3 ΚΠολΔ, ενώ εκκρεμεί η διαδικασία της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, σε: ΕλλΔνη 1/2019
Ι. Δεληκωστόπουλος, Η δημόσια τάξη ως λόγος ακυρώσεως διαιτητικής αποφάσεως κατά το άρθρο 897 αριθ. 6 ΚΠολΔ, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Ι. Δεληκωστόπουλος, Η ανίσχυρη δικαστική απόφαση κατ’ άρθρο 313 ΚΠολΔ, σε: ΕΠολΔ 4/2018
Ι. Δεληκωστόπουλος, Αδυναµία τροπής της προσηµείωσης σε υποθήκη. Επί διάσπασης της ενοχικής από την εμπράγματη ευθύνη και επί δικαστικού συμβιβασμού στην αλλοδαπή, σε: ΕΠολΔ 5/2018
Ι. Δεληκωστόπουλος, Evaluation of evidence under Greek Law, σε: Συλλογικό Έργο, Evidence in Spanish and Greek Procedural Law, 2018
Ι. Δεληκωστόπουλος, Παράβαση του καθήκοντος αυτοεξαίρεσης του δικαστή κατ’ άρθρο 55 ΚΠολΔ, σε: ΕΠολΔ 1/2017
Ι. Δεληκωστόπουλος, Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αριθ. 11 ΚΠολΔ μετά την εφαρμογή του ν. 4335/2015, σε: ΕλλΔνη 3/2017
Ι. Δεληκωστόπουλος, Άσκηση δεύτερης έφεσης από τον ίδιο διάδικο κατά της αυτής απόφασης: οι εξαιρέσεις στον κανόνα του άρθρου 514 ΚΠολΔ, σε: ΕΠολΔ 3/2017
Ι. Δεληκωστόπουλος, Η κατοικία και η έδρα ως προϋποθέσεις εφαρµογής και ως βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας στον κανονισµό 1215/2012, σε: ΕΠολΔ 5/2017
Ι. Δεληκωστόπουλος, Εσφαλμένος χαρακτηρισμός ευθείας αναγνωριστικής αγωγής ως πλαγιαστικής και προσεπίκληση αναγκαίου ομοδίκου, σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Ι. Δεληκωστόπουλος, Δικαστική διάγνωση της παύσης ισχύος διαταγών πληρωμής ελλείψει εγκύρων επιδόσεων, σε: ΕλλΔνη 5/2016
Ι. Δεληκωστόπουλος, Η δημόσια τάξη ως λόγος ακυρώσεως διαιτητικής αποφάσεως κατά το άρθρο 897 αρ. 6 ΚΠολΔ, σε: ΕΠολΔ 4/2016
Ι. Δεληκωστόπουλος, Δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων επί διασυνοριακών ευρωπαϊκών οικογενειακών διαφορών, σε: ΕΠολΔ 4-5/2015
Ι. Δεληκωστόπουλος, Δωσιδικία της αδικοπραξίας στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη: η προβληματική κατ’ εφαρμογή του κανονισμού 1215/2012 –Μνήμη Στεφάνου Δεληκωστόπουλου–, σε: ΕΠολΔ 4/2014
Ι. Δεληκωστόπουλος, Ασύμμετρη δικαστική προστασία: αντι-αγωγική διαταγή και ποινική αποζημίωση, σε: ΕΠολΔ 1/2014
Ι. Δεληκωστόπουλος, Περί δημοσίας τάξεως, σε: ΕΠολΔ 6/2014
Ι. Δεληκωστόπουλος, Εσφαλμένος χαρακτηρισμός ευθείας αναγνωριστικής αγωγής ως πλαγιαστικής και προσεπίκληση αναγκαίου ομοδίκου, σε: ΕλλΔνη 6/2014
Ι. Δεληκωστόπουλος, Η έδρα της εταιρείας στο ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο, σε: ΕΠολΔ 2/2013
Ι. Δεληκωστόπουλος, Κύρος ρήτρας παρέκτασης υπέρ τρίτου σε αξίωση από αδικοπραξία. Διεθνής δικαιοδοσία ημεδαπών δικαστηρίων κατ’ άρθρο 5 § 3 του κανονισμού 44/2001. Τόπος όπου έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός και τόπος επελεύσεως της άμεσης αρχικής ζημίας, σε: ΕΠολΔ 2/2012
Ι. Δεληκωστόπουλος, Εναλλακτικοί δικαιοδοτικοί σύνδεσμοι για διαφορές στο διαδίκτυο, σε: ΕλλΔνη 5/2012
Ι. Δεληκωστόπουλος, Από την προβληματική της αλήθειας στην πολιτική δίκη, σε: ΕΠολΔ 4/2012
Ι. Δεληκωστόπουλος, ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Δικονομικά ζητήματα του πτωχευτικού δικαίου, 2012
Ι. Δεληκωστόπουλος, Ασφαλιστικά μέτρα κατά τον κανονισμό (ΕΚ) 44/2001, σε: ΕΠολΔ 1/2011
Ι. Δεληκωστόπουλος, Δικαστική προστασία μετόχου ΑΕ επί κατασχέσεως ακινήτων σε περίπτωση έλλειψης διοίκησης της ΑΕ, σε: ΕΠολΔ 3/2011
Ι. Δεληκωστόπουλος, Ασύμμετρη προστασία δανειστών: η περίπτωση της προσημείωσης υποθήκης, σε: ΕΠολΔ 6/2011
Ι. Δεληκωστόπουλος, Το δεδικασμένο υπό την επίδραση του ευρωπαϊκού δικαίου, σε: ΕΠολΔ 5/2010
Ι. Δεληκωστόπουλος, Ζητήματα δεδικασμένου και πραγματικών περιστατικών εξ επόψεως αναιρετικού ελέγχου, σε: ΕΠολΔ 1/2009

Σχόλια σε αποφάσεις (71)

ΟλομΑΠ 1/2019 Πλήρης Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 2/2019, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΜΠρΑθ 3692/2019, σε: ΕΠολΔ 1/2019, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΜΠρΑθ 268/2019, σε: ΕΠολΔ 2/2019, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΔΕΕ της 14.2.2019, C-630/17, Anica Milivojević κατά Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen, σε: ΕλλΔνη 4/2019, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΜΠρΑθ 804/2019, σε: ΕλλΔνη 5/2019, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος, Ι. Δεληκωστόπουλος
ΜΕφΑθ 6271/2019, σε: ΕλλΔνη 1/2020, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 1166/2019 Τµ.Α2, σε: ΕΠολΔ 6/2019, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΠΠρΑθ 2892/2019, σε: ΕλλΔνη 3/2020, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΔΕΕ της 8.3.2018, C-64/17 Saey Home & Garden NV/SA κατά Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA, σε: ΕλλΔνη 2/2018, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΜΠρΑθ 1247/2018, σε: Διαιτ 2/2018, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΜΠρΡοδ 233/2018, σε: ΕΠολΔ 4/2018, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος, Γ. Κοπακάκης
ΜΠρΘεσ 1950/2018, σε: ΕλλΔνη 6/2018, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος, Κ. Γεωργίου
ΟλομΑΠ 8/2017 Β΄ Τακτική Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 4/2017, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 93/2017 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2017, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 155/2017 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2017, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΔΕΕ της 15.6.2017, C-249/16 Saale Kareda κατά Stefan Benkö, σε: ΕλλΔνη 5/2017, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΜΠρΑθ 10504/2017, σε: ΕΠολΔ 5/2017, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΔΕΕ της 20.12.2017, C-649/16 Peter Valach, Alena Valachová, SC Europa ZV II a.s., SC Europa LV a.s., VAV Parking a.s., SC Europa BB a.s., Byty A s.r.o. κατά Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s., Stadt Banská Bystrica, σε: ΕλλΔνη 1/2018, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος, Α. Πανταζόπουλος
ΑΠ 2102/2017 Β1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2018, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΜΕφΔωδ 302/2017, σε: ΕλλΔνη 3/2018, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΔΕΕ της 20.4.2016, C-366/13, Profit Investment SIM SpA, κατά Stefano Ossi, Commerzbank Brand Dresdner Bank AG, Andrea Mirone, Eugenio Magli, Francesco Redi, Profit Holding SpA, Redi & Partners Ltd, Enrico Fiore, E3 SA, σε: ΕΠολΔ 1/2016, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 317/2016 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2-3/2016, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΜΠρΚαλ 110/2016, σε: ΕΠολΔ 4/2016, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 302/2016 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2016, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΜΠρΑθ 3443/2016, σε: ΕλλΔνη 6/2016, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΜΠρΑθ 490/2016, σε: ΕΠολΔ 5-6/2016, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 741/2016 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2017, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 368/2016 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2018, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 1109/2015 Τμ.Β2, σε: ΕΠολΔ 3/2015, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΟλομΑΠ 20/2015, σε: ΕΠολΔ 4-5/2015, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΟλομΑΠ 20/2015 (Πλήρης Ολομέλεια), σε: ΕλλΔνη 1/2016, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος, Α. Βαθρακοκοίλης
ΔΕΕ της 21.5.2015, C-352/13, Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA κατά Akzo Nobel NV, Solvay SA/NV, Kemira Oyj, FMC Foret SA παρισταμένων των: Evonik Degussa GmbH, Chemoxal SA, Edison SpA, σε: ΕλλΔνη 1/2016, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΔΕΕ της 16.7.2015, C-184/14, A κατά B, σε: ΕλλΔνη 3/2016, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος, Α. Βαθρακοκοίλης
ΑΠ 1372/2015 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2016, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος, Ι. Δεληκωστόπουλος
ΔΕΕ της 1.10.2014, C-436/13, E. κατά B., σε: ΕλλΔνη 1/2015, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΔΕΕ της 12.11.2014, C-656/13, L κατά M, σε: ΕλλΔνη 1/2015, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 2028/2014 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2015, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 1772/2014 Τμ.A2, σε: ΕΠολΔ 2/2015, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 806/2014 Β2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2015, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 714/2013 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 4/2013, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΔΕΕ της 7.2.2013, C543/10, Refcomp SpA κατά Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA, σε: ΕΠολΔ 3/2013, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 1572/2013 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2014, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 2162/2013 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2014, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 32/2013 Β1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2014, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΜΠρΘεσ 3570/2013, σε: ΕλλΔνη 5/2013, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΔΕΕ της 25.10.2012, C133/11, Folien Fischer AG, Fofitec AG κατά Ritrama SpA, σε: ΕΠολΔ 2/2013, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 1338/2012 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2013, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 221/2012 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 353/2012 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 1556/2012 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2013, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 3/2012 Πλήρης Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 228/2012 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2012, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 798/2012 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 349/2012 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΠΠρΛαρ 53/2012, σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΕφΘεσ 51/2012, σε: ΕΠολΔ 5/2012, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 1479/2011 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 514/2011 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2012, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΕφΑθ 2712/2011, σε: ΕλλΔνη 3/2012, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 1522/2011 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 3/2012, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 1348/2011 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΠΠρΑθ 861/2011, σε: ΕΠολΔ 4/2011, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΕφΘεσ 1103/2011, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΕφΘεσ 1257/2011, σε: ΕΠολΔ 6/2011, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 640/2010 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2012, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 685/2010 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2013, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΕφΠειρ 37/2010, σε: ΕλλΔνη 6/2012, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 2163/2009 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 1/2010, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 2163/2009 Τμ. Δ, σε: ΕΠολΔ 2/2010, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΑΠ 741/2009 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 5/2009, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος
ΕΔΔΑ Αριθ. προσφυγής 33977/06, 22.5.2008, Μεϊδάνης κατά Ελλάδος, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Ι. Δεληκωστόπουλος