Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Γιώργος Ι. Δέλλιος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (5)

Συγγραφέας

Γ. Δέλλιος, Γενικοί Όροι Συναλλαγών, 2η έκδ., 2013
Γ. Δέλλιος, Προστασία των καταναλωτών και σύστημα του ιδιωτικού δικαίου, τόμ. 1, 2005

Πρόλογος

Μ. Νάζου, Συγκρούσεις συμφερόντων στις σχέσεις επιμέλειας ξένων υποθέσεων, 2024
Β. Παπαδούλη, Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, 2022
Μ. Χοΐδου, Ο καθορισμός του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, 2020

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (14)

Γ. Δέλλιος, Σύμβαση ομαδικής ασφάλισης μισθωτών και συνταξιούχων ασφαλιστικής εταιρίας - Ιδιαιτερότητες και επιμέρους ζητήματα ρύθμισης, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, τόμ. 1, 2022
Γ. Δέλλιος, Ζητήματα αναφορικά με τη δυνατότητα γενικευμένης «αναγνώρισης του δικαιώματος αποκατάστασης της ζημίας των καταναλωτών» από καταχρηστικούς ΓΟΣ μέσω συλλογικής αγωγής (άρθρ. 10 § 16 περ. δ΄ Ν. 2251/1994), σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Γ. Δέλλιος/Α. Βαλτούδης, Συμβάσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο. Κύρος γενικών όρων συναλλαγών και συναφή ζητήματα, σε: ΕπισκΕΔ 1-2/2015
Γ. Δέλλιος, Η «έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας» ως προϋπόθεση, σε: ΕπισκΕΔ 1/2014
Γ. Δέλλιος, Το ζήτημα της προστασίας ή μη του λήπτη επαγγελματικού τραπεζικού δανείου ως καταναλωτή, σε: ΕπισκΕΔ 1/2013
Γ. Δέλλιος, Η έννομη σχέση λιμένος - χρήστη λιμενικών υπηρεσιών, με αναφορά στον Κανονισμό Λιμένος, σε: Τμ. Ναυτιλίας-Επιχ/κών Υπηρ. Σχολή Επιστημών & Διοίκ.-Παν. Αιγαίου, Δίκαιο Λιμένων & Λιμενική Πολιτική, 2011
Γ. Δέλλιος, Τα όρια της προστασίας από την «ανεπιθύμητη» σύμβαση. Προδημοσίευση από τον τιμητικό τόμο για τον καθηγητή Μαριάνο Καράση. με αφορμή το παράδειγμα των δυνατοτήτων αποδέσμευσης του συμβαλλομένου με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια Υ.Α...., σε: ΕπισκΕΔ 1/2010
Γ. Δέλλιος, Η νέα μορφή συλλογικής αγωγής του άρθρου 10 §16 περ. δ΄ ν. 2251/1994 (άρθρο 13 ν. 3587/2007) στο παράδειγμα των καταχρηστικών όρων των καταναλωτικών συμβάσεων, σε: Αρμ 7/2008
Γ. Δέλλιος, Νομολογιακές εξελίξεις σχετικά με τον έλεγχο του περιεχομένου των όρων τραπεζικών πιστωτικών συμβάσεων, σε: ΕπισκΕΔ 1/2005
Γ. Δέλλιος, Το τεκμήριο υπαιτιότητας του παρέχοντος υπηρεσίες, σε: Αρμ 2/2004
Γ. Δέλλιος, Η απαγόρευση απαλλακτικών ρητρών που «δεν αποτέλεσαν αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης» μετά την τροποποίηση των άρθρων 332, 334 § 2 ΑΚ (άρθρ. 2 Ν. 3043/2002), σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Το νέο δίκαιο των πραγματικών ελαττωμάτων στην πώληση (Ν. 3043/2002), 2003
Γ. Δέλλιος, Η απαγόρευση απαλλακτικών ρητρών που «δεν αποτέλεσαν αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης» μετά την τροποποίηση των άρθρων 332, 334 § 2 ΑΚ (άρθρο 2 ν. 3043/2002), σε: Αρμ 3/2003
Γ. Δέλλιος, Η διαφορά των δικαιοδοτικών κριτηρίων μεταξύ ατομικής και συλλογικής αγωγής για τον έλεγχο των γενικών όρων στις καταναλωτικές συναλλαγές, σε: ΕπισκΕΔ 2/2002
Γ. Δέλλιος, Τομές της σύγχρονης αρεοπαγητικής νομολογίας στα ζητήματα του συλλογικού ελέγχου των γενικών όρων καταναλωτικών συμβάσεων, σε: ΕλλΔνη 6/2001