Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (5)

Συγγραφέας

Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Γ. Διαμαντόπουλος, Δίκαιο Κτηματολογίου, 2013
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Νομικό καθεστώς μνημείων, 2009
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Η ακυρότητα λόγω εικονικότητας, 2η έκδ., 2004

Πρόλογος

Κ. Πλιάτσικας, Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, 2019

Επιστημονική επιμέλεια

ΕΔΕΚΑ/Ένωση Αστικολόγων, Το Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο σε ανοικτό διάλογο, 2019

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (17)

Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Από τα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών στο Εθνικό Κτηματολόγιο: Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 6 §§ 4 και 4α ν. 2664/1998 (ΕθνΚτημ), σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Ενέχυρο συνιστώμενο δυνάμει ενεχυρογράφου Γενικών Αποθηκών, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Επετειακός Τόμος, 2017
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Ερμηνεία Δημόσιας Διαθήκης, σε: ΕλλΔνη 5/2017
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Κτήση κυριότητας ακινήτου ελεύθερης ιδιοκτησίας με έκτακτη χρησικτησία, σε: ΕλλΔνη 1/2015
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Κτηματολόγιο και κληρονομική διαδοχή, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Κτηματολογικό Δίκαιο: Νομοθετική έκρηξη και νομολογιακή πραγματικότητα, 2014
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Επικύρωση ανώμαλης δικαιοπραξίας: Η περίπτωση των μεταβιβάσεων με ιδιωτικό έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, σε: ΕλλΔνη 5/2013
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Άρνηση μεταγενέστερης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία, με την αιτιολογία ότι από τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη δεν προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου (ΑΚ 1196), σε: ΕλλΔνη 6/2012
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Παρακράτηση οίκησης από συγκυρίους οικοδομής, σε: ΕλλΔνη 3/2011
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Γ. Διαμαντόπουλος, Πολλαπλή κτήση κυριότητας. Αντιφατικές αιτιολογίες δικαστικής απόφασης. Σιγή απόρριψη ένστασης χρησικτησίας. Προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες τακτικής και έκτακτης χρησικτησίας, σε: ΕλλΔνη 5/2009
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Η κατοχή αρχαίων κινητών μνημείων και η προστασία της (Κατά το Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»), σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Tο άρθρ. 11 Ν. 2737/1999 «περί μεταμοσχεύσεων ανθρωπίνων ιστών και οργάνων» και η σχέση του προς το άρθρ. 105 ΕισΝΑΚ, σε: ΕπισκΕΔ 2/2003
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Κ. Φουντεδάκη, Eκτελεστής διαθήκης. Διαχείριση της κληρονομικής μερίδας δικαιοπρακτικά ανίκανου κληρονόμου, στην οποία περιλαμβάνονται και εταιρικά μερίδια E.Π.E. Περισσότεροι εκτελεστές, σε: ΕλλΔνη 1/2001
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Εικονική μεταβίβαση μετοχών ανώνυμης εταιρείας, σε: ΕλλΔνη 7/1999
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Τεκμήριο ακριβείας των κτηματολογικών εγγράφων και δημόσια πίστη (άρθρ. 13. Ν. 2664/1998), σε: ΕλλΔνη 8/1999
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Ενεχύραση συναλλαγματικής, σε: ΕπισκΕΔ 3/1999
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Η ευθύνη στο πεδίο των δικαιοπραξιών που επιχειρούνται στο όνομα άλλου χωρίς πληρεξουσιότητα, σε: ΕλλΔνη 3/1994
Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Άρνηση έγκρισης, σε: ΕλλΔνη 1/1993