Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ευγενία Πρεβεδούρου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (4)

Συγγραφέας

Ε. Πρεβεδούρου, Κανόνες soft law στο Διοικητικό Δίκαιο, 2017
Ε. Πρεβεδούρου, Η κατάργηση της διοικητικής δίκης, 2012
Ε. Πρεβεδούρου, Η σύνθετη διοικητική ενέργεια, 2005

Επιστημονική επιμέλεια

Συλλογικό Έργο, Το Δικαστήριο της ΕΕ. Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών, 2016

Συμβολές σε συλλογικά έργα (34)

Ι. Σαρμάς/Ξ. Κοντιάδης/Χ. Ανθόπουλος, ΕΣΔΑ, 2021
Συμβολές (3) +
Β. Σκουρής, Συνθήκη της Λισσαβώνας, 2020
Συμβολές (31) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (31)

Ε. Πρεβεδούρου, Η ανάθεση διοικητικού έργου σε ιδιώτες: αποδυνάμωση ή αναζωογόνηση του διοικητικού δικαίου;, σε: Ελληνική Εταιρία Δικαίου του Περιβάλλοντος, Το βιώσιμο Κράτος, 2022
Ε. Πρεβεδούρου, Το νέο «υβριδικό» ένδικο βοήθημα του νόμου 4782/2021, σε: ΔιΔικ 3/2022
Ε. Πρεβεδούρου, Οι ελαττωματικές διοικητικές πράξεις, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, τόμ. 2, 2022
Ε. Πρεβεδούρου, Η σχέση των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε: ΔιΔικ 4/2022
Ε. Πρεβεδούρου, Νέες μορφές διοικητικών πράξεων και ο δικαστικός έλεγχος αυτών, σε: Εταιρεία Διοικητικών Μελετών, Ενενήντα έτη Εταιρείας Διοικητικών Μελετών, 2022
Ε. Πρεβεδούρου, Συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα (άρθρο 12 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και του ν. 4412/2016), σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), Δημόσιες συμβάσεις - Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις, 2021
Ε. Πρεβεδούρου, Προβλήματα συμμόρφωσης της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις. Διοικητική δυστροπία ή δικαστικός μαξιμαλισμός;, σε: ΔτΑ 90/2021
Ε. Πρεβεδούρου, Η δυνατότητα των υποχρεωτικών ενδιάμεσων φορέων να προβαίνουν σε συμβιβασμό με τη ΔΕΗ ως προς την καταβολή τόκων υπερημερίας που τους οφείλει για ρυθμιζόμενες χρεώσεις που τη βαρύνουν, σε: Ενέργεια&Δίκαιο 31/2020
Ε. Πρεβεδούρου, Προβλήματα συμμόρφωσης της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις: διοικητική δυστροπία ή δικαστικός μαξιμαλισμός;, σε: Εταιρεία Διοικητικών Μελετών, Τόμος εις μνήμην Καθηγήτριας Δήμητρας Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, 2020
Ε. Πρεβεδούρου, Η σχέση των άρθρων 19 ΣΕΕ και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ υπό το πρίσμα της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας της δικαστικής προστασίας, σε: ΔιΔικ 6/2019
Ε. Πρεβεδούρου, Η νοµική φύση της εγγραφής, εκ µέρους του ΑΔΜΗΕ, της Μονάδας «Μεγαλόπολη V» στο Μητρώο Μονάδων του άρθρου 4 ΚΔΣ που τηρεί ως Διαχειριστής του Συστήµατος, µε καθαρή ισχύ 500 MW αντί της αληθούς καθαρής ισχύος αυτής που ανέρχεται σε 811 MW, σε: Ενέργεια&Δίκαιο 30/2019
Ε. Πρεβεδούρου, Νομολογία ΕΔΔΑ, σε: ΔιΔικ 2/2018
Ε. Πρεβεδούρου, Σχέση προδικαστικής παραπομπής και ελέγχου συνταγματικότητας εθνικών διατάξεων, σε: ΔιΔικ 4/2018
Ε. Πρεβεδούρου, Ο διάλογος ΔΕΕ και ΕΔΔΑ, σε: Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΕΔΛ-ΣτΕ), Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε διαρκή διάλογο - νεότερες εξελίξεις, 2018
Ε. Πρεβεδούρου, Η Nομική φύση σύστασης ΡΑΕ προς τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ – Έννομη προστασία, σε: Ενέργεια&Δίκαιο 26/2017
Ε. Πρεβεδούρου, Le dialogue entre le Conseil d’État hellénique et la Cour européenne des Droits de l’Homme concernant l’application du principe ne bis in idem, σε: AIDH 9/2017
Ε. Πρεβεδούρου, Ο σεβασμός της εθνικής ταυτότητας ως αρχή του Ενωσιακού Δικαίου, σε: Συλλογικό Έργο, Το Δικαστήριο της ΕΕ. Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών, 2016
Ε. Πρεβεδούρου, ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ, σε: Ελληνική Εταιρία Δικαίου του Περιβάλλοντος, Ο Δικαστής, ο Νόμος και το Περιβάλλον, 2016
Ε. Πρεβεδούρου, Η ζημία των ιδιωτών κατόχων ελληνικών χρεογράφων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους δεν καταλογίζεται στην ΕΚΤ. ΓεΔΕΕ της 7ης Οκτωβρίου 2015, Τ-79/13, Alessandro Accorinti κατά ΕΚΤ, σε: ΔτΑ 68/2016
Ε. Πρεβεδούρου, Επέμβαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στον διάλογο μεταξύ εθνικού δικαστή και Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΔΔΑ της 8ης Απριλίου, 17120/09, Dhabi κατά Ιταλίας), σε: ΔιΔικ 2/2015
Ε. Πρεβεδούρου, Οι συμβάσεις παραχώρησης κατά την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε: ΔιΔικ 4/2015
Ε. Πρεβεδούρου, H προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η σχέση των δύο υπερεθνικών δικαστηρίων, σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 2015
Ε. Πρεβεδούρου/Σ. Κυβέλος, Νεότερες εξελίξεις ως προς τον περιορισμό της υποχρέωσης συμμόρφωσης της Διοίκησης προς ακυρωτική απόφαση, σε: ΔιΔικ 6/2014
Ε. Πρεβεδούρου, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: σχέση ανταγωνισμού ή αλληλοσυμπλήρωσης, σε: ΕφημΔΔ 2/2011
Ε. Πρεβεδούρου, Το νομικό καθεστώς των ερμηνευτικών εγκυκλίων, σε: ΕφημΔΔ 2/2010
Ε. Πρεβεδούρου, Περιορισμός των αναδρομικών αποτελεσμάτων δικαστικής αποφάσεως η οποία ακυρώνει ατομική διοικητική πράξη:, σε: ΕφημΔΔ 1/2009
Ε. Πρεβεδούρου, Οι κυρωτικοί νόμοι υπό το πρίσμα της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε: ΕφημΔΔ 2/2008
Ε. Πρεβεδούρου, Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ο «δικαστικός ακτιβισμός», σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Ε. Πρεβεδούρου, H εφαρμογή της αρχής της ασφάλειας δικαίου στην πρόσφατη νομολογία του Conseil d’Etat, σε: ΕφημΔΔ 1/2007
Ε. Πρεβεδούρου, Η σχέση διοικητικής διαδικασίας και δικαστικού ελέγχου στην κοινοτική έννομη τάξη, σε: ΕφημΔΔ 2/2006
Ε. Πρεβεδούρου, Η σύνθετη διοικητική ενέργεια στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε: Συμβούλιο της Επικρατείας, Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2004

Σχόλια σε αποφάσεις (11)

ΠΠρΑθ 373/2019, σε: Ενέργεια&Δίκαιο 31/2020, σχόλιο: Ε. Πρεβεδούρου
ΔΕΕ της 16.5.2017, C-682/15, Berlioz Investment Fund SA κατά Directeur de l’administration des contributions directes, σε: ΔιΔικ 5/2017, σχόλιο: Ε. Πρεβεδούρου
ΣτΕ 92/2016 Ε΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 1/2016, σχόλιο: Ε. Πρεβεδούρου
ΔΠρΘεσ 613/2016, σε: ΔιΔικ 3/2016, σχόλιο: Ε. Πρεβεδούρου
ΣτΕ 1566/2016 Γ΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 5/2016, σχόλιο: Ε. Πρεβεδούρου
ΣτΕ 1152/2015 Ε΄ Τµ. (7µελές), σε: ΔιΔικ 3/2015, σχόλιο: Ε. Πρεβεδούρου
ΣτΕ 2617/2015 Γ΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 5/2015, σχόλιο: Ε. Πρεβεδούρου
ΣτΕ 1373/2014 Β΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 3/2014, σχόλιο: Ε. Πρεβεδούρου, Σ. Κυβέλος
ΔΕΕ της 5.11.2014, C-166/13, Sophie Mukarubega κατά Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis, σε: ΔιΔικ 1/2015, σχόλιο: Ε. Πρεβεδούρου
ΕλΣυν 1393/2006 Tμ. Ι, σε: ΕφημΔΔ 4/2006, σχόλιο: Ε. Πρεβεδούρου
ΣτΕ 3262/2003, σε: Ενέργεια&Δίκαιο 4/2005, σχόλιο: Ε. Πρεβεδούρου