Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Ευαγγελία Ν. Ποδηματά


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (6)

Συγγραφέας

Ε. Ποδηματά, Μελέτες Ιστορίας, Μεθοδολογίας και Δογματικής του Δικονομικού Δικαίου, 2019
Ε. Ποδηματά, Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής, 2011
Ε. Ποδηματά, Δεδικασμένο, τόμ. 1, 2002
Ε. Ποδηματά, Δεδικασμένο, τόμ. 2, 2002
Ε. Ποδηματά, Ζητήματα εφαρμογής των άρθρων 933 και 936 ΚΠολΔ, 2η έκδ., 1991
Ε. Ποδηματά, Η καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως κατά το Άρθρο 949 ΚΠολΔ, 1989

Συμβολές σε συλλογικά έργα (91)

Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ - Συμπλήρωμα, 2003
Συμβολές (14) +
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ, τόμ. 2, 2000
Συμβολές (77) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (18)

Ε. Ποδηματά, Η αρχή της αναλογικότητας (25 παρ. 1 εδ. δ Συντ.) στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου, σε: Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Δίκαιο χωρίς σύνορα, 2018
Ε. Ποδηματά, Κατάχρηση του θεσμού της ανώνυμης εταιρίας και υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Ε. Ποδηματά, Αστικό Δικονοµικό Δίκαιο και Γενική Θεωρία του Δικαίου: η καταστατική συµβολή του Γεωργίου Γ. Μητσοπούλου, σε: ΕΠολΔ 4/2018
Ε. Ποδηματά, Η αρχή της αναλογικότητας (25 § 1 εδ. δ΄ Συντ.) στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου. Από την ΟλΑΠ 6/2009 στην ΟλΑΠ 9/2015: αποτίμηση μιας πολυκύμαντης και επισφαλούς πορείας με αφορμή το ζήτημα της «εύλογης» ικανοποίησης κατ’ ΑΚ 932, σε: ΕλλΔνη 4/2017
Ε. Ποδηματά, ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ ΩΣ «ΑΜΑΧΗΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑΣ», σε: Νομική Σχολή ΑΠΘ/Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή, 2016
Ε. Ποδηματά, Ικανότητα δικαίου χωρίς νομική προσωπικότητα;, σε: ΕΠολΔ 1/2016
Ε. Ποδηματά, Το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 650/2012 (της 04.07.2012), σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Ε. Ποδηματά, Διαφορές από την οικογένεια, τον γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Ε. Ποδηματά, Παρατηρήσεις επί των νέων άρθρων 623 έως 646 («Διαταγές») του Σχεδίου ΚΠολΔ 2014, σε: ΕΠολΔ 2/2014
Ε. Ποδηματά, Καθήκον δικαστικής καθοδηγήσεως και συζητητικό σύστημα. Μία δικαιοπολιτική και δογματική αποτίμηση μετά τον ν. 3994/2011, σε: ΕΠολΔ 1/2013
Ε. Ποδηματά, Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής κατά τον Κανονισμό (ΕΚ) 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σε: ΕΠολΔ 6/2009
Ε. Ποδηματά, Σκέψεις για την ερμηνευτική αρχή της αναλογικότητας κατά τη νομολογία του ΕυρΔΔΑ και τον αντίκτυπό της στην ημεδαπή νομολογία, σε: Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Η πολιτική δίκη υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ, 2008
Ε. Ποδηματά, Ο Μύθος των Δαναΐδων στις Ικέτιδες του Αισχύλου και ο αττικός θεσμός της επικλήρου, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Ε. Ποδηματά, Το δεδικασμένο στο πεδίο της διοικητικής δικονομίας, σε: ΕλλΔνη 2/2006
Ε. Ποδηματά, Η ερημοδικία και τα τακτικά ένδικα μέσα επί ερήμην αποφάσεων μετά τον ν. 2915/2001, σε: ΕλλΔνη 1/2002
Ε. Ποδηματά, Σκέψεις για το δεδικασμένο και την εκτελεστότητα των αποφάσεων του ΕυρΔΔΑ στην ημεδαπή έννομη τάξη, σε: ΕλλΔνη 2/2000
Ε. Ποδηματά, Ζητήματα από την κατάσχεση στα χεριά τρίτου κατά τον ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974), σε: ΕλλΔνη 6/2000
Ε. Ποδηματά, Ενστάσεις στην αναγκαστική εκτέλεση, σε: ΕλλΔνη 6/1990