Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Δημοσθένης Λέντζης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Δ. Λέντζης, Ελεύθερη κυκλοφορία ευρωπαίων πολιτών και εθνικά συμφέροντα κρατών-μελών, 2017

Συμβολές σε συλλογικά έργα (9)

Β. Σκουρής, Συνθήκη της Λισσαβώνας, 2020
Συμβολές (9) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (12)

Δ. Λέντζης, Δοκιμάζοντας τις αντοχές της συμμετοχικής δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε: Συλλογικό Έργο, Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις, 2020
Δ. Λέντζης, Η έννοια της οικογένειας στο πλαίσιο της οδηγίας 2004/38/ΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Δ. Λέντζης, Η νομολογιακή περιστολή του δικαιώματος πρόσβασης του κοινού στα σχετικά με υποθέσεις ανταγωνισμού έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Παναγιώτη Ι. Κανελλόπουλο, 2015
Δ. Λέντζης, Η έννοια της οικογένειας στο πλαίσιο της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε: Αρμ 9/2014
Δ. Λέντζης/Α. Τζεδάκη, H απόδειξη ανυπαρξίας κωλύματος τέλεσης γάμου από αιτούντα άσυλο αλλοδαπό (Σχόλιο στη ΜονΠρΚω 390/2013), σε: Αρμ 11/2013
Δ. Λέντζης, Πράξεις δεκτικές προσφυγής στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης κρατικών ενισχύσεων. Σχόλιο στη ΔΕυρΕ 13.10.2011, C-463/10 Ρ και C-475/10 Ρ, Deutsche Post AG και Γερμανία κ. Επιτροπής, σε: Αρμ 5/2012
Δ. Λέντζης, Tα όρια της διασταλτικής ερμηνείας: H έννοια του Δικαστηρίου κράτους μέλους στο άρθρο 267 ΣΛΕΕ (Σχόλιο στην ΔΕυρΕ 14.6.2011, υπόθ. 196/09 Miles και λοιποί), σε: Αρμ 12/2011
Δ. Λέντζης, Αδασμολόγητη εισαγωγή αμυντικού εξοπλισμού και ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών, σε: Αρμ 8/2010
Δ. Λέντζης, Παράρτημα κανονισμού μη δημοσιευθέν στην Επίσημη Εφημερίδα και δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων(Παρατηρήσεις στη ΔΕυρΚ 10.3.2009, C-345/06 Heinrich), σε: Αρμ 9/2009
Δ. Λέντζης, Στη ζώνη του λυκόφωτος: Η ρύθμιση του εμπορίου αμυντικών εξοπλισμών μεταξύ εθνικής και κοινοτικής αρμοδιότητας, σε: ΕλλΔνη 5/2008
Δ. Λέντζης, Δευτερεύουσες υποχρεώσεις των κρατών μελών διαρκούσης της προθεσμίας για τη μεταφορά οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, σε: Αρμ 11/2008
Δ. Λέντζης, Η αρχή της καλής πίστης στο δημόσιο διεθνές και στο κοινοτικό δίκαιο, σε: Αρμ 8/2007

Σχόλια σε αποφάσεις (61)

ΔΕΕ της 25.02.2021, C-940/19, Les chirurgiens-dentistes de France κ.λπ., πρώτο τμήμα, σε: Αρμ 6/2021, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 11.02.2021, C-760/18 Μ.Β. κ.λπ., (έβδομο τμήμα), σε: Αρμ 7/2021, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 23.03.2021, C-28/20, Airhelp, (τμήμα μείζονος συνθέσεως), σε: Αρμ 7/2021, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 04.03.2021, C-193/19 Migrationsverket (τέταρτο τμήμα), σε: Αρμ 8/2021, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 15.04.2021, C-511/19, Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (τρίτο τμήμα), σε: Αρμ 9/2021, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 12.5.2021, C-11/20, Επιτροπή κ. Ελλάδος (έκτο τμήμα), σε: Αρμ 10/2021, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 15.7.2021, C-804/18 και C-349/19, WABE και ΜΗ Muller Handel (τμήμα μείζονος συνθέσεως), σε: Αρμ 11/2021, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 10.6.2021, C-65/20, KRONE – Verlag (πρώτο τμήμα), σε: Αρμ 11/2021, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 2.9.2021, C-66/20, ΧΚ (τέταρτο τμήμα), σε: Αρμ 12/2021, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 22.01.2020, C-175/18 Ρ, PTC Therapeutics International κ. Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, (τέταρτο τμήμα, σε: Αρμ 4/2020, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 21.01.2020, C-274/14, Banco de Santander, (τμήμα μείζονος συνθέσεως), σε: Αρμ 5/2020, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 27.02.2020, C-298/19, Επιτροπή κ. Ελλάδας, (ένατο τμήμα), σε: Αρμ 5/2020, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 2.4.2020, C-670/18, Comune di Gesturi, (όγδοο τμήμα), σε: Αρμ 6/2020, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 26.3.2020, C-244/18 P, Λάρκο κ. Επιτροπής, (δεύτερο τμήμα), σε: Αρμ 6/2020, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 23.4.2020, C-507/18, Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI, τμήμα μείζονος συνθέσεως, σε: Αρμ 7/2020, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 7.5.2020, C-641/18, Rina, πρώτο τμήμα, σε: Αρμ 7/2020, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 11.06.2020, C-581/18, TÜV Rheinland LGA Products και Allianz IARD (τμήμα μείζονος συνθέσεως), σε: Αρμ 8/2020, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 09.07.2020, C-575/18 Ρ, Τσεχία κ. Επιτροπής (τμήμα μείζονος συνθέσεως), σε: Αρμ 8/2020, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 9.7.2020, C-343/19, Verein für Konsumenteninformation (πρώτο τμήμα), σε: Αρμ 9/2020, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 3.9.2020, C-530/19, NIKI Luftfahrt (όγδοο τμήμα), σε: Αρμ 9/2020, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 3.9.2020, C-91/18 INT, Επιτροπή κ. Ελλάδας (έβδομο τμήμα) (διάταξη), σε: Αρμ 10/2020, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 9.9.2020, C-675/19 SA, Ραμόν κ. Επιτροπής, (πρώτο τμήμα) (διάταξη), σε: Αρμ 10/2020, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 17.9.2020, C-648/18, Hidroelectrica, (τέταρτο τμήμα), σε: Αρμ 11/2020, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 8.10.2020, C-602/19, kohlpharma, (τέταρτο τμήμα), σε: Αρμ 11/2020, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 29.10.2020, C-243/19, Veselības ministrija, (δεύτερο τμήμα), σε: Αρμ 12/2020, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 19.11.2020, C-663/18, BS και CA, (τέταρτο τμήμα), σε: Αρμ 1/2021, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 19.11.2020, C-454/19, Staatsanwaltschaft Heilbronn, Διεθνής απαγωγή παιδιών, σε: Αρμ 1/2021, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΓΔΕΕ της 23.11.2020, Τ-401/20, Ανθρακεύς κ. Επιτροπής, έβδομο τμήμα, διάταξη, σε: Αρμ 2/2021, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 17.12.2020, C-710/19, G.M.A., (πρώτο τμήμα), σε: Αρμ 2/2021, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 8.12.2020, C-584/19, Staatsanwaltschaft Wien (τμήμα μείζονος συνθέσεως), σε: Αρμ 3/2021, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 16.12.2020, C-597/18 P και C-598/18 Ρ Συμβούλιο κ. K. Chrysostomides & Co. κ.λπ. (τμήμα μείζονος συνθέσεως), σε: Αρμ 3/2021, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 17.12.2020, C-336/19, Centraal Israelitisch Consistorie van België κ.λπ. (τμήμα μείζονος συνθέσεως), σε: Αρμ 4/2021, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 17.12.2020, C-342/19 P, De Masi και Βαρουφάκης κ. ΕΚΤ (πρώτο τμήμα), σε: Αρμ 4/2021, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 17.12.2020, C-218/19, Onofrei (πρώτο τμήμα), σε: Αρμ 5/2021, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 23.5.2019, C-105/19 (έκτο τμήμα) (Διάταξη), σε: ΕπισκΕΔ 3/2019, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 11.7.2019, C-502/18, CS και λοιποί (ένατο τμήμα), σε: Αρμ 1/2020, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 11.7.2019, C-91/18, Επιτροπή κ. Ελλάδας (έβδομο τμήμα), σε: Αρμ 1/2020, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 24.09.2019, C-507/17, Google (τμήμα μείζονος συνθέσεως), σε: Αρμ 2/2020, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 10.09.2019, C-94/18, Chenchooliah (τμήμα μείζονος συνθέσεως), σε: Αρμ 2/2020, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 2.10.2019, C-93/18, Bajratari (πρώτο τμήμα), σε: Αρμ 2/2020, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 7.11.2019, C-349/18 έως C-351/18, Kanyeba κ.λπ. (πέμπτο τμήμα), σε: Αρμ 3/2020, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 10.10.2019, C-703/17, Krah, (δεύτερο τμήμα), σε: Αρμ 3/2020, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 12.12.2019, C-380/18, Ε.Ρ. (πρώτο τμήμα), σε: Αρμ 4/2020, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 22.1.2019, C-193/17, Cresco Investigation (τμήμα μείζονος συνθέσεως), σε: Αρμ 5/2019, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 15.1.2019, C-258/17 Ε.Β. (τμήμα μείζονος συνθέσεως), σε: Αρμ 5/2019, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 26.2.2019, C-497/17 ΟΑΒΑ (τμήμα μείζονος συνθέσεως), σε: Αρμ 6/2019, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 12.3.2019, C-4221/17 Tjebbes και λοιποί (τμήμα μείζονος συνθέσεως), σε: Αρμ 6/2019, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 26.3.2019, C-129/18 SM (τμήμα μείζονος συνθέσεως), σε: Αρμ 6/2019, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 24.6.2019, C-619/18, Επιτροπή κ. Πολωνίας, (τμήμα μείζονος συνθέσεως), σε: Αρμ 9-10/2019, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 26.7.2019, C-729/17, Επιτροπή κ. Ελλάδας, (τέταρτο τμήμα), σε: Αρμ 9-10/2019, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 4.4.2019, C-501/17, Germanwings (τρίτο τμήμα), σε: Αρμ 7/2019, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 7.5.2019, C-431/17, Μοναχός Ειρηναίος (τμήμα μείζονος συνθέσεως), σε: Αρμ 7/2019, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΓΔΕΕ της 23.5.2019, Τ-107/17 Steinhoff κ.λπ. κ. ΕΚΤ (τρίτο τμήμα), σε: Αρμ 7/2019, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 23.5.2019, C-105/19, Τράπεζα Πειραιώς (έκτο τμήμα), σε: Αρμ 8/2019, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 27.5.2019, C-508/18 και C-82/19 PPU, OG και PI (τμήμα μείζονος συνθέσεως), σε: Αρμ 8/2019, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΔΕΕ της 4.9.2014, C-452/13, Germanwings GmbH κ. / Ronny Henning, σε: Αρμ 12/2014, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΟλΑΠ 11/2013, σε: ΕπισκΕΔ 4/2013, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΜΠρΘεσ 24072/2012, σε: ΕπισκΕΔ 2/2013, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΕφΚαλ 16/2012, σε: Αρμ 3/2013, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΕφΑθ 179/2012, σε: Αρμ 9/2013, σχόλιο: Δ. Λέντζης
ΟλομΑΠ 11/2004, σε: Αρμ 8/2004, σχόλιο: Δ. Λέντζης