Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Δημήτριος Γ. Γούλας


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (4)

Συγγραφέας

Δ. Γούλας, Η απαγόρευση διακρίσεων κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, 2019
Δ. Γούλας, Οι διακρίσεις λόγω θρησκευτικών συμβόλων στον χώρο εργασίας, 2019
Δ. Γούλας, Εργασιακές σχέσεις αθλητών, 2014

Επιστημονική επιμέλεια

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ελευθερία των συμβάσεων και απαγόρευση των διακρίσεων, 2019

Συμβολές σε συλλογικά έργα (6)

Β. Σκουρής, Συνθήκη της Λισσαβώνας, 2020
Συμβολές (6) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (7)

Δ. Γούλας, Η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας στο πεδίο της εργασίας, κατά το ενωσιακό και το ελληνικό δίκαιο, σε: Συλλογικό Έργο, Οικονομία - τεχνολογία - δίκαιο και εργασία, 2020
Δ. Γούλας, Οι προτιμήσεις τρίτων προσώπων (πελατών, εργαζομένων, μετόχων κ.λπ.) και η απαγόρευση των διακρίσεων, σε: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ελευθερία των συμβάσεων και απαγόρευση των διακρίσεων, 2019
Δ. Γούλας, Η έννοια του σπουδαίου λόγου στη σύμβαση εργασίας, σε: ΕΔΕΚΑ/Ένωση Αστικολόγων, Το Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο σε ανοικτό διάλογο, 2019
Δ. Γούλας, Η κατανομή του βάρους απόδειξης στο πεδίο της απαγόρευσης των διακρίσεων κατά το Ενωσιακό Δίκαιο. Ένα παράδειγμα της σημασίας των αποδεικτικών διευκολύνσεων για την προστασία των ουσιαστικών δικαιωμάτων, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Επετειακός Τόμος, 2017
Δ. Γούλας, Η υπαγωγή στο Εργατικό Δίκαιο των αθλητών που χαρακτηρίζονται «ερασιτέχνες» κατά το Ν. 2725/1999: Με αφορμή τις αποφάσεις ΜονΕφΘεσ 649/2015 και ΕιρΑθ 176/2016, σε: Αρμ 6/2016
Δ. Γούλας, Η αξίωση πληροφόρησης απορριφθέντος υποψήφιου προς πρόσληψη και η μετατόπιση του βάρους απόδειξης στις περιπτώσεις αθέμιτων διακρίσεων - Ταυτόχρονα ένα σχόλιο στην απόφαση του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της υπόθεσης C-415/10, Meister, σε: Αρμ 3/2013
Δ. Γούλας, Οι «κατ’ αποκοπήν» ή «κατά μονάδα παραγωγής» αμειβόμενοι μισθωτοί (Ζητήματα νομικού χαρακτηρισμού της σύμβασης, προσδιορισμού του ελάχιστου ορίου προστασίας και υπολογισμού των δευτερογενών μισθολογικών παροχών), σε: Αρμ 6/2007

Σχόλια σε αποφάσεις (110)

ΕιρΘεσ 23/2022, σε: Αρμ 6/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΠρΠειρ 634/2022, σε: Αρμ 10/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΕιρΘεσ 121/2022, σε: Αρμ 10/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΑθ 212/2021, σε: Αρμ 5/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 193/2021, σε: Αρμ 9/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 53/2021, σε: Αρμ 10/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΠρΛασ 266/2021, σε: Αρμ 1/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 51/2021, σε: Αρμ 2/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 45/2021, σε: Αρμ 2/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 110/2021, σε: Αρμ 4/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΠρΘεσ 2021/2021, σε: Αρμ 4/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΑΠ 1091/2021, σε: Αρμ 5/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΑθ 4786/2021, σε: Αρμ 5/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 74/2021, σε: Αρμ 7/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 578/2021, σε: Αρμ 7/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 639/2021, σε: Αρμ 7/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 708/2021, σε: Αρμ 8/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 204/2021, σε: Αρμ 9/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 757/2021, σε: Αρμ 9/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 798/2021, σε: Αρμ 9/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 749/2021, σε: Αρμ 11/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 828/2021, σε: Αρμ 12/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΠρΠειρ 213/2020, σε: Αρμ 5/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΠρΚαρδ 24/2020, σε: Αρμ 8/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΠρΑθ 909/2020, σε: Αρμ 10/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 50/2020, σε: Αρμ 12/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 1196/2020, σε: Αρμ 1/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 92/2020, σε: Αρμ 1/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 117/2020, σε: Αρμ 1/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΠρΘεσ 8568/2020, σε: Αρμ 1/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 223/2020, σε: Αρμ 2/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 1170/2020, σε: Αρμ 3/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 1289/2020, σε: Αρμ 3/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 524/2020, σε: Αρμ 3/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 279/2020, σε: Αρμ 4/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 333/2020, σε: Αρμ 4/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 914/2020, σε: Αρμ 4/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΠρΣερ 66/2020, σε: Αρμ 4/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 853/2020, σε: Αρμ 5/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 399/2020, σε: Αρμ 5/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 1039/2020, σε: Αρμ 6/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΔωδ 50/2020, σε: Αρμ 6/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 650/2020, σε: Αρμ 6/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΑθ 3056/2020, σε: Αρμ 6/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΕιρΑμαρ 149/2020, σε: Αρμ 6/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΔωδ 15/2020, σε: Αρμ 7/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 170/2020, σε: Αρμ 7/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 828/2020, σε: Αρμ 7/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 1830/2020, σε: Αρμ 7/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 1481/2020, σε: Αρμ 8/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΠρΗρακλ 344/2020, σε: Αρμ 8/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΠρΑθ 1682/2020, σε: Αρμ 8/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 2109/2020, σε: Αρμ 9/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 1909/2020, σε: Αρμ 9/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 1263/2020, σε: Αρμ 10/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 2108/2020, σε: Αρμ 11/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 1610/2020, σε: Αρμ 11/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 2281/2020, σε: Αρμ 11/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 2312/2020, σε: Αρμ 12/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 1952/2020, σε: Αρμ 2/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΔωδ 257/2020, σε: Αρμ 8/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 1173/2020, σε: Αρμ 11/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 1766/2019, σε: Αρμ 1/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΑΘ 6375/2019, σε: Αρμ 2/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 647/2019, σε: Αρμ 2/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 892/2019, σε: Αρμ 2/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 296/2019, σε: Αρμ 3/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 822/2019, σε: Αρμ 3/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 908/2019, σε: Αρμ 4/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 980/2019, σε: Αρμ 4/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΠρΘεσ 14545/2019, σε: Αρμ 4/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 955/2019, σε: Αρμ 5/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 1394/2019, σε: Αρμ 5/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 1398/2019, σε: Αρμ 5/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 931/2019, σε: Αρμ 6/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 932/2019, σε: Αρμ 6/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 1092/2019, σε: Αρμ 6/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΑΠ 447/2019, σε: Αρμ 5/2019, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΠρΘεσ 721/2019, σε: Αρμ 5/2019, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 1408/2019, σε: Αρμ 7/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 1414/2019, σε: Αρμ 7/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 195/2019, σε: Αρμ 9-10/2019, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 295/2019, σε: Αρμ 9-10/2019, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΠρΘεσ 11140/2019, σε: Αρμ 6/2019, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΠρΡοδοπ 63/2019, σε: Αρμ 6/2019, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 2/2019, σε: Αρμ 7/2019, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 76/2019, σε: Αρμ 7/2019, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 176/2019, σε: Αρμ 7/2019, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 194/2019, σε: Αρμ 7/2019, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 1705/2019, σε: Αρμ 8/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 1860/2019, σε: Αρμ 8/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 1872/2019, σε: Αρμ 8/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 15/2019, σε: Αρμ 8/2019, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 34/2019, σε: Αρμ 8/2019, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 117/2019, σε: Αρμ 8/2019, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 170/2019, σε: Αρμ 8/2019, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 190/2019, σε: Αρμ 8/2019, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 1874/2019, σε: Αρμ 9/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 2104/2019, σε: Αρμ 9/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 2279/2019, σε: Αρμ 9/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 2334/2019, σε: Αρμ 10/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 2221/2019, σε: Αρμ 11/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 1185/2019, σε: Αρμ 12/2020, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 1361/2019, σε: Αρμ 3/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 2144/2019, σε: Αρμ 6/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΠρΑθ 2482/2019, σε: Αρμ 10/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 769/2019, σε: Αρμ 3/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΕφΘεσ 2542/2019, σε: Αρμ 3/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΠρΛασ 478/2019, σε: Αρμ 6/2022, σχόλιο: Δ. Γούλας
ΜΠρΑθ 3375/2016, σε: Αρμ 6/2021, σχόλιο: Δ. Γούλας