Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Δημήτριος Α. Τσικρικάς


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Δ. Τσικρικάς, Διαδικαστικές πράξεις, 2017

Πρόλογος

Κ. Παραβάντης, Η διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης, 2022

Συμβολές σε συλλογικά έργα (1)

Ν. Ρόκας, Δίκαιο Σημάτων, 2022
Συμβολές (1) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (30)

Δ. Τσικρικάς, Ζητήματα προθεσμιών της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως, σε: Συλλογικό Έργο, Οι αρχές του ίσου και του δικαίου, 2023
Δ. Τσικρικάς, Το ορισμένο των λόγων αναιρέσεως, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Η Αοριστία στην Πολιτική Δίκη, 2023
Δ. Τσικρικάς, Έννομες συνέπειες δικαστικών αποφάσεων σε σχέση με τρίτα κράτη – Διαφορές και ομοιότητες σε σύγκριση με την αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων στον ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο, σε: Lex&Forum 3/2022
Δ. Τσικρικάς, Διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων κρατών μελών της ΕΕ κατά τη διάταξη του άρθρου 7 αριθ. 2 Κανονισμού 1215/2012 (Βρυξέλλες Ια) για την εκδίκαση αδικοπρακτικών αξιώσεων λόγω διαφυγόντων κερδών μιας ναυτιλιακής επιχειρήσεως, σε: Συλλογικό Έργο, Εθνικός και Υπερεθνικός Δικαιικός Χώρος, 2022
Δ. Τσικρικάς, Ακύρωση διαταγής ειρηνοδίκη για την καταχώριση τροποποιήσεων καταστατικού σωματείου – Χρόνος επελεύσεως των εννόμων συνεπειών της δικαστικής αποφάσεως περί ακυρώσεως – Έκδοση προσωρινής διαταγής περί αναστολήςτων εν λόγω εννόμων συνεπειών –..., σε: ΕΠολΔ 5/2022
Δ. Τσικρικάς, Πεδίο εφαρμογής ρητρών παρεκτάσεως σε σύμβαση ομολογιακού δανείου, καθώς και σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων, σε: Lex&Forum 4/2022
Δ. Τσικρικάς, The aim of cassation and the conditions of filing a cassation (decisions subject to cassation, parties, time period) under Greek Law, σε: Συλλογικό Έργο, Cassation in French and Greek Civil Procedural Law, 2022
Δ. Τσικρικάς, Einige Gedanken über die Gerichtsstandsvereinbarungen und die europȁische Rechtshȁngigkeit, σε: Συλλογικό Έργο, Συγκριτικό δικονομικό δίκαιο και δικονομική ενοποίηση, 2021
Δ. Τσικρικάς, Ζητήματα από την αναγνώριση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στον ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο, σε: Συλλογικό Έργο, Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις, 2020
Δ. Τσικρικάς, Ενεργητική νομιμοποίηση των οργανισμών συλλογικής διαχειρίσεως και προστασίας προς επιδίωξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σε: Συλλογικό Έργο, Οικονομία - τεχνολογία - δίκαιο και εργασία, 2020
Δ. Τσικρικάς, Ζητήματα από την αναγνώριση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στον ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο, σε: ΕΠολΔ 3/2019
Δ. Τσικρικάς, Σκέψεις για την αποτελεσματικότητα της προσωρινής έννομης προστασίας - εσωτερική και διεθνής διάσταση, σε: Αρμ 6/2019
Δ. Τσικρικάς, Διασυνοριακή εκτέλεση στον Ευρωπαϊκό χώρο, σε: Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Δίκαιο χωρίς σύνορα, 2018
Δ. Τσικρικάς, Εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης κατά το άρθρο 724 § 1 ΚΠολΔ επί τη βάσει οριστικής δικαστικής αποφάσεως, η οποία εκδόθηκε πριν από την 1.1.2016, σε: ΕΠολΔ 3/2018
Δ. Τσικρικάς, Ζητήματα από την αναγνωριστική αγωγή, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Δ. Τσικρικάς, Ζητήµατα από την αναγνωριστική αγωγή, σε: ΕΠολΔ 5/2017
Δ. Τσικρικάς, Κατανομή του βάρους αποδείξεως επί δικών αποζημιώσεως λόγω προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Δ. Τσικρικάς, Ζητήματα από την κήρυξη ως εκτελεστών αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων που επιδικάζουν διατροφή, σε: Συλλογικό Έργο, Αίνος μνήμης καθηγητού Ηλία Κρίσπη, 2015
Δ. Τσικρικάς, Κατανομή του βάρους αποδείξεως επί δικών αποζημιώσεως λόγω προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σε: ΕΠολΔ 6/2014
Δ. Τσικρικάς, Η διεθνής και ευρωπαϊκή διάσταση των ασφαλιστικών μέτρων, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Ζητήματα Ασφαλιστικών Μέτρων, 2013
Δ. Τσικρικάς, Συνέπειες της εμφιλοχωρήσεως νομικών και πραγματικών ελαττωμάτων κατά τη διενέργεια εκούσιου πλειστηριασμού επί δικαστικής εκκαθαρίσεως κληρονομίας, σε: ΕΠολΔ 4/2011
Δ. Τσικρικάς, Les actions collectives en droit grec, σε: RHDI 1/2010
Δ. Τσικρικάς, Η εξέταση λόγων αναιρέσεως που παρέμειναν αδίκαστοι, σε: ΕΠολΔ 3/2009
Δ. Τσικρικάς, Ζητήματα από την ευρωπαϊκή δικονομική ενοποίηση, σε: ΕΠολΔ 5/2008
Δ. Τσικρικάς, The European dimension of provisional measures, σε: RHDI 1/2008
Δ. Τσικρικάς, Les actions collectives en droit grec, σε: Συλλογικό Έργο, Studia in Honorem Pelayia Yessiou-Faltsi, 2007
Δ. Τσικρικάς, Η ελευθερία του ενάγοντα προς επιλογή forum («άγρα δικαστηρίου»), σε: ΕλλΔνη 3/2006
Δ. Τσικρικάς, Προϋποθέσεις ισχύος των παρεπόμενων συνεπειών αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στην ημεδαπή έννομη τάξη, σε: ΕλλΔνη 4/2002
Δ. Τσικρικάς, Σκέψεις για την εφαρμογή της συγκριτικής μεθόδου κατά την ερμηνεία και τη διάπλαση του δικαίου, σε: ΕλλΔνη 6/1993
Δ. Τσικρικάς, Ανακοπή τρίτων κατά αποφάσεων του δικαστηρίου των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, σε: ΕλλΔνη 1/1990

Σχόλια σε αποφάσεις (7)

ΑΠ 590/2022 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2023, σχόλιο: Δ. Τσικρικάς
ΑΠ 1872/2022 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 3/2023, σχόλιο: Δ. Τσικρικάς
ΑΠ 1666/2014 Τμ. Α1, σε: ΕΠολΔ 6/2015, σχόλιο: Δ. Τσικρικάς
ΑΠ 531/2011 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 6/2012, σχόλιο: Δ. Τσικρικάς
ΜΠρΘεσ 2577/2010, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Δ. Τσικρικάς
ΑΠ 1117/2007 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Δ. Τσικρικάς
ΕφΑθ 4490/1992, σε: ΕλλΔνη 7/1995, σχόλιο: Δ. Τσικρικάς