Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Χρήστος Π. Δετσαρίδης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (4)

Συγγραφέας

Χ. Δετσαρίδης, Η προδικαστική προσφυγή στο στάδιο ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων, 2019
Χ. Δετσαρίδης, Η έννομη προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση, 2011
Χ. Δετσαρίδης, Το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων, 2006
Χ. Δετσαρίδης, Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό δίκαιο, 2003

Συμβολές σε συλλογικά έργα (2)

Φ. Σπυρόπουλος/Ξ. Κοντιάδης/Χ. Ανθόπουλος/Γ. Γεραπετρίτης, Σύνταγμα, 2017
Συμβολές (2) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (18)

Χ. Δετσαρίδης, Περί του εννόµου συµφέροντος (και πάλι) αποκλεισθέντος υποψηφίου αναδόχου. Ο νοµολογιακός διάλογος ΣτΕ και ΔΕΕ συνεχίζεται. Σκέψεις µε αφορµή τη ΔΕΕ 5.9.2019, Lombardi SRL, υπόθ. C-333/18, σε: ΔιΔικ 1/2021
Χ. Δετσαρίδης, Ελλείμματα έννομης προστασίας στη διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ν. 4412/2016 ενώπιον της ΑΕΠΠ, σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), Δημόσιες συμβάσεις - Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις, 2021
Χ. Δετσαρίδης, Η κατ’ άρθρο 89 § 2 Συντ. άσκηση δικαιοδοτικού έργου από δικαστές ως πτυχή της δικαστικής ανεξαρτησίας, σε: ΔιΔικ 2/2020
Χ. Δετσαρίδης, Η πιθανολόγηση της ευδοκίμησης της προδικαστικής προσφυγής κατά τη λήψη των μέτρων του άρθρου 366 ν. 4412/2016, σε: ΔιΔικ 4/2019
Χ. Δετσαρίδης, Η υποκατάσταση ανάδοχου και η αρχή της νοµιµότητας των δηµοσίων συµβάσεων, σε: ΔιΔικ 3/2015
Χ. Δετσαρίδης, Η συγκέντρωση του διοικητικού αυτοελέγχου επί των δημοσίων συμβάσεων και η ΕΑΑΔΗΣΥ: ρόλος-αρμοδιότητες-προκλήσεις, σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 2015
Χ. Δετσαρίδης, Η μη δέσμευση της διοίκησης από τις αθωωτικές αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων ως ένα σύμπτωμα ασυμβίβαστο με τη σύγχρονη έννοια του κράτους δικαίου, σε: ΕφημΔΔ 6/2015
Χ. Δετσαρίδης, O έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο των δημοσίων συμβάσεων. Είναι αναγκαία η αναθεώρηση του άρθρου 98 παρ. 1 β΄ Σ;, σε: Β. Τζέμος/Μ.-Η. Πραβίτα, Συνταγματική Αναθεώρηση, 2015
Χ. Δετσαρίδης, Η διαφθορά στη δημόσια διοίκηση και η αντιμετώπισή της μέσω του διοικητικού αυτοελέγχου, σε: ΔιΔικ 2/2014
Χ. Δετσαρίδης, Η θέση μελών ΔΕΠ σε αυτοδίκαιη αργία κατ’ εφαρμογή του άρθρου 103 ΥΚ και του ν. 4093/2012, σε: ΔιΔικ 5/2014
Χ. Δετσαρίδης, Η συνδρομή συγγνωστής πλάνης της αναθέτουσας αρχής ως κριτήριο ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων, σε: ΕφημΔΔ 5/2014
Χ. Δετσαρίδης, Φορολογικό απόρρητο και δημοσιοποίηση φορολογικών στοιχείων οφειλετών του Δημοσίου υπό το πρίσμα του εθνικού και ενωσιακού νομοθέτη, σε: ΕφημΔΔ 4/2012
Χ. Δετσαρίδης, Ζητήματα συνταγματικότητας των διατάξεων του ν. 3900/2010 που ρυθμίζουν τις φορολογικές διαφορές (οι τροποποιήσεις των άρθρων 6, 79 και 277 ΚΔΔ), σε: ΕφημΔΔ 3/2011
Χ. Δετσαρίδης, Ο εθνικός δικαστής ως εγγυητής της κοινοτικής νομιμότητας., σε: ΔιΔικ 4/2009
Χ. Δετσαρίδης, Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις:, σε: ΕφημΔΔ 6/2008
Χ. Δετσαρίδης, Προβλήματα συνταγματικότητας και εν γένει συμβατότητας με τους κοινοτικούς και διεθνείς κανόνες του άρθρου 20 του ν. 3301/2004 σχετικά με τη διαταγή πληρωμής ως εκτελεστό τίτλο σε βάρος του δημοσίου, σε: ΔιΔικ 5/2008
Χ. Δετσαρίδης, Διοικητική απέλαση και ανέφικτη ή ανεπίτρεπτη απέλαση για ορισμένες ομάδες, σε: ΔιΔικ 2/2007
Χ. Δετσαρίδης, Η προσωρινή δικαστική προστασία στην ανάκληση άδειας παραμονής - εργασίας αλλοδαπού και η επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος, σε: ΔιΔικ 5/2001

Σχόλια σε αποφάσεις (44)

ΔΕφΑθ 2021/2020, σε: ΔιΔικ 6/2020, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης, Μ. Κιτσάκη
ΕπΑνΣτΕ 56/2020 Τμ. ∆΄, σε: ΔιΔικ 3/2021, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΣτΕ 2036/2018 Στ΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 4/2019, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΣτΕ 675/2017 Β΄ Τμ. (7μελές), σε: ΔιΔικ 2/2017, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης, Ε. Γιαννακάκις
ΣτΕ 1282/2016 (7μελές), σε: ΔιΔικ 5/2016, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΣτΕ ΕΑ 215/2016 Β΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 6/2016, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΣτΕ 661/2015 Γ΄ Τμ. (7μελές), σε: ΔιΔικ 4/2015, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΔΕφΑθ 1101/2015, σε: ΔιΔικ 1/2016, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΣτΕ 2297/2015 Β΄ Τµ., σε: ΔιΔικ 2/2016, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΣτΕ 2805/2015 Β΄ Τµ., σε: ΔιΔικ 2/2016, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΟλΣτΕ 3369/2015, σε: ΔιΔικ 3/2016, σχόλιο: Σ. Βλαχόπουλος, Χ. Δετσαρίδης
ΣτΕ 229/2014 Ολομέλεια, σε: ΔιΔικ 2/2014, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΣτΕ 1501/2014 Ολομέλεια, σε: ΔιΔικ 4/2014, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΣτΕ 3316/2014 Ολομέλεια, σε: ΔιΔικ 1/2015, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΔΕΕ της 6.11.2014, C-42/13, Cartiera dell’Adda SpA κατά CEM Ambiente SpA, σε: ΔιΔικ 1/2015, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΣτΕ 4003/2014 Ολομέλεια, σε: ΔιΔικ 2/2015, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΣτΕ ΕΑ 136/2013 Ολομέλεια, σε: ΔιΔικ 3/2013, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΣτΕ 460/2013 Ολομέλεια, σε: ΔιΔικ 4/2013, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΔΕφΑθ 85/2013 (Συμβ), σε: ΔιΔικ 6/2014, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΣτΕ 2115/2013 Β΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2014, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΣτΕ 2180/2013 Α΄ Τμ. (7μελές), σε: ΔιΔικ 1/2014, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΣτΕ 601/2012 Ολομέλεια, σε: ΔιΔικ 3/2012, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΔΕφΑθ 1656/2012, σε: ΔιΔικ 2/2013, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΔΕφΑθ 281/2012 (Συμβ-ουσ), σε: ΔιΔικ 2/2013, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΔΕφΠατρ 312/2012, σε: ΔιΔικ 5/2012, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΔΕφΑθ 6/2012 (Συμβ-ουσίας), σε: ΔιΔικ 6/2012, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΔΕφΑθ 13/2012 (Συμβ-ακυρ.), σε: ΔιΔικ 6/2012, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΜΔΠρΘεσ 270/2012, σε: ΔιΔικ 4/2013, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΔΕΕ του 2012, C-72/10, Marcello Costa, και C-77/10, Ugo Cifone, Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις, σε: ΔιΔικ 2/2013, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΣτΕ 85/2011 Γ΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 2/2012, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΔΕφΑθ 1891/2011, σε: ΔιΔικ 1/2013, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΔΕφΑθ 3158/2011, σε: ΔιΔικ 3/2012, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΔΕφΑθ 3121/2011, σε: ΔιΔικ 3/2012, σχόλιο: Σ. Βλαχόπουλος, Χ. Δετσαρίδης
ΔΕφΑθ 104/2011 (Συμβ), σε: ΔιΔικ 3/2012, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΔΕφΑθ 3447/2011, σε: ΔιΔικ 5/2012, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΔΕφΑθ 4122/2011, σε: ΔιΔικ 5/2012, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΔΕφΑθ 1891/2011, σε: ΔιΔικ 3/2013, σχόλιο: Σ. Βλαχόπουλος, Χ. Δετσαρίδης
ΣτΕ ΕΑ 496/2011, σε: ΕφημΔΔ 4/2011, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης, Η. Κοκκίνης
ΔΕφΑθ 1457/2010, σε: ΔιΔικ 2/2012, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΔΕφΑθ 2009/2010, σε: ΔιΔικ 2/2012, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΔΕφΑθ 3089/2010, σε: ΔιΔικ 2/2012, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΔΕφΑθ 150/2010 (Συμβ), σε: ΔιΔικ 3/2012, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΣτΕ 1825/2010 Στ΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 5/2012, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης
ΔΕφΤριπ 133/2009, σε: ΕφημΔΔ 4/2009, σχόλιο: Χ. Δετσαρίδης