Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Χαρούλα Απαλαγάκη


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (4)

Συγγραφέας

Κ. Μακρίδου/Χ. Απαλαγάκη/Γ. Διαμαντόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 2η έκδ., 2018
Κ. Μακρίδου/Χ. Απαλαγάκη/Γ. Διαμαντόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 2016

Πρόλογος

Ι. Δούμπης, Άρθρα - Μελέτες - Ομιλίες, 2018

Επιστημονική επιμέλεια

Συλλογικό Έργο, Studia in Honorem Pelayia Yessiou-Faltsi, 2007

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (10)

Χ. Απαλαγάκη, Το νομικό πλαίσιο της διαχείρισης των επιχειρηματικών δανείων, σε: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο, 2019
Χ. Απαλαγάκη, Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης, 2019
Χ. Απαλαγάκη, AΚΥΡΗ Η ΑΔΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ. Το νομολογιακό ρήγμα στα άρθρο 933 και 940 παρ. 3 ΚΠολΔ (με αφορμή κυρίως την ΟλΑΠ 49/2005), σε: Νομική Σχολή ΑΠΘ/Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή, 2016
Χ. Απαλαγάκη, Οι πρόσφατες ρυθμίσεις του ν. 4335/2015 ως προς την ικανοποίηση των εργατικών απαιτήσεων στην (ατομική) αναγκαστική εκτέλεση (άρθρα 975 και 977 ΚΠολΔ), με ρητή αναφορά στο σύνολο των νομοθετικών ρυθμίσεων και νομολογιακών εξελίξεων, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Εργατικές διαφορές και νέες διατάξεις του ΚΠολΔ (ν. 4335/2015), 2016
Χ. Απαλαγάκη, Summary and conclusions, σε: Συλλογικό Έργο, Provisional measures in Italian and Greek Procedural Law, 2016
Χ. Απαλαγάκη, Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Δικονομικά ζητήματα του δικαίου προστασίας του καταναλωτή, 2014
Χ. Απαλαγάκη, Presentation of the Draft Reform of the Code of the Greek Civil Procedure Code (Ordinary and Special Proceedings of the Courts of First Instance), σε: Συλλογικό Έργο, Civil trial of first and second instance according to Swiss and Greek Law, 2014
Χ. Απαλαγάκη, Η ποινική προστασία της προσωρινής διαταγής κατά το άρθρο 232 Α του Ποινικού Κώδικα. Συνταγματικά ανεκτή και δικονομικά πρόσφορη η ρύθμιση;, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Χ. Απαλαγάκη, Προϋποθέσεις και λειτουργία της επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση μετά την ακύρωση της αναγκαστικής εκτελέσεως (άρθρο 940 § 3 ΚΠολΔ), σε: ΕλλΔνη 3/2003
Χ. Απαλαγάκη, Γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου. Δέσμευση του τρίτου από τη ρήτρα παρεκτάσεως που προλήφθηκε στη σύμβαση, σε: ΕλλΔνη 2/1993

Σχόλια σε αποφάσεις (8)

ΟλομΑΠ 10/2007, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Χ. Απαλαγάκη
ΕφΘεσ 323/1998, σε: ΕπισκΕΔ 2/1998, σχόλιο: Χ. Απαλαγάκη
ΠΠρΘεσ 18171/1997, σε: ΕπισκΕΔ 4/1997, σχόλιο: Κ. Παμπούκης, Χ. Απαλαγάκη
ΕφΑθ 7646/1996, σε: ΕπισκΕΔ 3/1997, σχόλιο: Α. Κιάντου-Παμπούκη, Χ. Απαλαγάκη
ΜΠρΘεσ 30404/1995, σε: ΕπισκΕΔ 1/1996, σχόλιο: Χ. Απαλαγάκη
ΕφΘεσ 3006/1995, σε: ΕπισκΕΔ 2/1996, σχόλιο: Χ. Απαλαγάκη
ΑΠ 1001/1994 Τμ. Α΄, σε: ΕπισκΕΔ 3/1995, σχόλιο: Χ. Απαλαγάκη
ΑΠ 1124/1994 Τμ. Α΄, σε: ΕπισκΕΔ 3/1995, σχόλιο: Χ. Απαλαγάκη