Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Απόστολος Μ. Άνθιμος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (5)

Συγγραφέας

Α. Άνθιμος, Επιδόσεις στο εξωτερικό, 2η έκδ., 2023
Α. Άνθιμος, Αλλοδαπές δικαστικές και διαιτητικές αποφάσεις, 2014
Α. Άνθιμος, Επιδόσεις στο εξωτερικό, 2013
Α. Άνθιμος, Η μεταβολή της βάσης της αγωγής στην πολιτική δίκη, 2012
Α. Άνθιμος, Αναγνώριση και εκτέλεση ερήμην αλλοδαπών αποφάσεων, 2002

Συμβολές σε συλλογικά έργα (17)

Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 - Κανονισμός Βρυξέλλες Ια, 2020
Συμβολές (7) +
Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007 (Κανονισμός επιδόσεων), 2018
Συμβολές (10) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (54)

Α. Άνθιμος, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2020/1784 – ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19–, σε: Συλλογικό Έργο, Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Α. Άνθιμος, Ζητήματα από την αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων υιοθεσίας στην Ελλάδα, σε: Αρμ 4/2022
Α. Άνθιμος, Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο σε υποθέσεις διορισμού επιτρόπου αλλοδαπού ασυνόδευτου τέκνου, σε: Αρμ 5/2022
Α. Άνθιμος, Αίτηση άρνησης εκτέλεσης κατά τον Κανονισμό 1215/2012 - Τα πρώτα νομολογιακά δείγματα στην Ελλάδα -, σε: Αρμ 10/2022
Α. Άνθιμος, Ζητήματα από την εφαρμογή της σύμβασης της Νέας Υόρκης, σε: Αρμ 11/2022
Α. Άνθιμος, The Public Policy Defence in the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Greece, σε: Συλλογικό Έργο, Εθνικός και Υπερεθνικός Δικαιικός Χώρος, 2022
Α. Άνθιμος, Το δικαίωμα ακρόασης του τέκνου σε υποθέσεις επιστροφής κατά τη Σύμβαση της Χάγης του 1980 και το ενωσιακό διεθνές οικογενειακό δίκαιο. Με αφορμή την ΜονΕφΘεσ 17/2022, σε: Αρμ 12/2022
Α. Άνθιμος, Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων διατροφής κατά τον Κανονισμό 4/2009, σε: Αρμ 1/2021
Α. Άνθιμος, Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων - 60 χρόνια εφαρμογής της Σύμβασης της Νέας Υόρκης στην Ελλάδα, σε: Αρμ 3/2021
Α. Άνθιμος, Αναγνώριση και εκτέλεση αγγλικών αποφάσεων στην Ελλάδα. - Οι επιπτώσεις του Brexit -, σε: Lex&Forum 1/2021
Α. Άνθιμος, Επίδοση στην αλλοδαπή και άρθρο 215§2 ΚΠολΔ -Απόπειρα ανάγνωσης υπό το πρίσμα του Κανονισμού 1393/2007-, σε: Αρμ 5/2021
Α. Άνθιμος, Διασυνοριακές επιδόσεις στην ΕΕ – Ο νέος Κανονισμός 2020/1784, σε: Lex&Forum 2/2021
Α. Άνθιμος, Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων κατά τη διμερή σύμβαση Ελλάδας - πρώην Σοβιετικής Ένωσης, σε: Αρμ 6/2021
Α. Άνθιμος, Αναγνώριση αλλοδαπών διαδικασιών αφερεγγυότητας στην Ελλάδα, σε: Αρμ 8/2021
Α. Άνθιμος, Ζητήματα προσφυγικού ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου, σε: Αρμ 12/2021
Α. Άνθιμος, Mutatio & Ementatio Libelli, σε: Συλλογικό Έργο, Συγκριτικό δικονομικό δίκαιο και δικονομική ενοποίηση, 2021
Α. Άνθιμος, Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής στην πράξη, σε: Αρμ 2/2020
Α. Άνθιμος, Η εφαρμογή του άρθρου 15 της Σύμβασης της Χάγης για τις διασυνοριακές επιδόσεις στην πράξη, σε: Αρμ 6/2020
Α. Άνθιμος, Η έννοια του «εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου» κατά τον Κανονισμό 1393/2007- με αφορμή την απόφαση του ΔΕΕ της 27.2.2020, C-25/19, Corporis Sp. z o.o. v Gefion Insurance A/S–, σε: ΕΠολΔ 2/2020
Α. Άνθιμος, Αλλαγή επωνύμου στην αλλοδαπή και αναγνώριση στην Ελλάδα, σε: Αρμ 1-2/2019
Α. Άνθιμος, Αποκλειστικές και μη αποκλειστικές ρήτρες παρέκτασης μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και πιστούχων, σε: Αρμ 3-4/2019
Α. Άνθιμος, Λήψη στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών κατά το άρθρο 14 Κανονισμού 655/2014 [Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού], σε: Αρμ 9-10/2019
Α. Άνθιμος, Εφαρμοστέο δίκαιο στις διασυνοριακές – ενωσιακές υποθέσεις διατροφής, σε: Αρμ 7/2019
Α. Άνθιμος, Προσβολή προσωπικότητας στο διαδίκτυο - Η δικονομική διάσταση, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Α. Άνθιμος, Ζητήματα μετάβασης από τον Κανονισμό 44/2001 στον Κανονισμό 1215/2012 στο πεδίο της εκτέλεσης, σε: Αρμ 5/2018
Α. Άνθιμος, Διεθνής δικαιοδοσία και ασφαλιστικά μετρά κατά τον κανονισμό 2201/2003, σε: Αρμ 11/2018
Α. Άνθιμος, Ψηφιακή επίλυση διαφορών. Το παράδειγμα του .eu ADR Court, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Επετειακός Τόμος, 2017
Α. Άνθιμος, II. Γαμικές διαφορές μη κοινοτικών υπηκόων ενώπιον ελληνικών δικαστηρίων- Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 605 ΚΠολΔ -, σε: Αρμ 1/2017
Α. Άνθιμος, Πότε επιβάλλεται επίδοση στην Αλλοδαπή;, σε: Αρμ 12/2017
Α. Άνθιμος, Πλασματικές επιδόσεις στον κοινοτικό χώρο, σε: ΕλλΔνη 2/2016
Α. Άνθιμος, Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων γονικής μέριμνας στην Ελλάδα. Νομοθετικό καθεστώς και νομολογιακές εφαρμογές, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Το διαζύγιο και οι συνέπειές του στις οικογενειακές έννομες σχέσεις, 2016
Α. Άνθιμος, Επισκόπηση νομολογίας κοινοτικού δικονομικού διεθνούς δικαίου, σε: ΕΠολΔ 2/2015
Α. Άνθιμος, Αναγνώριση Αλλοδαπών Αποφάσεων (Με αφορμή την ΜονΠρΘεσ 22513/2012), σε: Αρμ 3/2015
Α. Άνθιμος, Exequatur proceedings according to the Brussels I Regulation in Greece, σε: RHDI 2/2014
Α. Άνθιμος, Ζητήματα δικονομικού διεθνούς οικογενειακού δικαίου στην ελληνοπολωνική δικαστική αρωγή [Με αφορμή την απόφαση του ΕΔΑΔ της 7.11.2013, υπόθεση 47268/06 (Ματράκας και λοιποί / Πολωνίας και Ελλάδας), σε: Αρμ 2/2014
Α. Άνθιμος, Αντιρρήσεις και συνέχιση διαδικασίας κατά τα άρθρα 16-17 καν. 1896/2006 (Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής) - Πρώτα νομολογιακά πορίσματα, σε: Αρμ 11/2014
Α. Άνθιμος, Τροποποιήσεις στο κεφάλαιο για την αναγνώριση και εκτέλεση, σε: Αρμ 11/2013
Α. Άνθιμος, Διαμεσολάβηση: Το «άγουρο» μήλο της έριδος., σε: ΕπισκΕΔ 2/2012
Α. Άνθιμος, Τυχερά παιγνίδια και Κοινοτικό Δίκαιο - Πορίσματα από την πρόσφατη νομολογία του ΔΕυρΕ, σε: Αρμ 1/2011
Α. Άνθιμος, Η έλευση ενός «νέου» θεσμού – διαμεσολάβηση, σε: Αρμ 4/2010
Α. Άνθιμος, Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 261/2004, σε: Αρμ 7/2010
Α. Άνθιμος, Πρόσφατη νομολογία του ΔΕυρΕ σχετικά με τον Κανονισμό 1346/2000, σε: Αρμ 10/2010
Α. Άνθιμος, Eξώδικη επίλυση διαφορών. H συμβολή του άρθρου 214A KΠολΔ στην πολιτική δίκη, σε: Αρμ 12/2009
Α. Άνθιμος, Σκέψεις σχετικά με τη δυνατότητα προδικαστικής παραπομπής από το διαιτητικό δικαστήριο της Τσεχίας επί υποθέσεων κοινοτικού ονόματος χώρου (EU), σε: Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Η πολιτική δίκη υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ, 2008
Α. Άνθιμος, Πρώτες νομολογικές οριοθετήσεις του καν. 2201/2003 από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [υποθέσεις 435/06 και 68/07 (Kerstin Sundelind Lopez κ. / Miguel Enrique Lopez Lizazo)], σε: Αρμ 2/2008
Α. Άνθιμος, Η ΡΗΤΡΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, σε: Τμ. Ναυτιλίας-Επιχ/κών Υπηρ. Σχολή Επιστημών & Διοίκ.-Παν. Αιγαίου, Ναυτιλία και θαλάσσια ασφάλιση, 2007
Α. Άνθιμος, Κατάσχεση σήματος, σε: ΕπισκΕΔ 4/2004
Α. Άνθιμος, Η κοινοτικοποίηση του δικονομικού διεθνούς δικαίου στο πεδίο των οικογενειακών διαφορών, σε: Αρμ 6/2004
Α. Άνθιμος, Η «ηλεκτρονική» Γενική Συνέλευση, σε: ΕπισκΕΔ 4/2003
Α. Άνθιμος, Εξωδικαστική επίλυση διαφορών επί ονομάτων διαδικτύου (Η ενιαία πολιτική επίλυσης διαφορών της ICANN), σε: Αρμ 11/2001
Α. Άνθιμος, Καθορισμός τής διεθνούς δικαιοδοσίας στις καταναλωτικές συμβάσεις που συνάπτονται μέσω ίντερνετ, σε: Αρμ 12/2001
Α. Άνθιμος, Η διασφάλιση των διακριτικών γνωρισμάτων στο Διαδίκτυο. Ο κίνδυνος από τα domain names, σε: ΕπισκΕΔ 3/2000
Α. Άνθιμος, Η ερμηνεία του άρθρου 27 αριθ. 2 της Σύμβασης των Βρυξελλών από το δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε: Συλλογικό Έργο, Η σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων, 2000
Α. Άνθιμος, Προστασία διακριτικών γνωρισμάτων στον Κυβερνοχώρο, σε: ΕπισκΕΔ 4/1999

Σχόλια σε αποφάσεις (578)

ΜΠρΠειρ 211/2023, σε: ΕΠολΔ 1/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΘεσ 4476/2023, σε: Αρμ 10/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 68/2023 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 4/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΠειρ 525/2023, σε: Αρμ 12/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 12897/2023, σε: ΕΠολΔ 5/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΠειρ 294/2023, σε: ΕΠολΔ 6/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 154/2022, σε: Αρμ 7/2022, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΠειρ 567/2022, σε: ΕΠολΔ 5/2022, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 15.11.2022, C-646/20, Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht κατά TB, παρισταμένων των: Standesamt Mitte von Berlin, RD, σε: Lex&Forum 4/2022, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 7378/2022, σε: Αρμ 2/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 902/2022, σε: Αρμ 3/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 6706/2022, σε: Αρμ 4/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 11327/2022, σε: ΕπισκΕΔ 1/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 10720/2022, σε: Αρμ 5/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 3198/2022, σε: ΕΠολΔ 1/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 1791/2022, σε: Αρμ 6/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΠειρ 69/2022 (Ναυτικό Τμήμα), σε: ΕπισκΕΔ 2/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΠειρ 939/2022, σε: Αρμ 7/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 1154/2022, σε: Αρμ 8/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 6090/2022, σε: Αρμ 9/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 15552/2022, σε: Lex&Forum 2/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΠειρ 3787/2022, σε: ΕΠολΔ 3/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 699/2022, σε: ΕπισκΕΔ 3/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 4296/2022, σε: Αρμ 11/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 5340/2022, σε: Αρμ 1/2024, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΑθ 381/2022, σε: Αρμ 3/2024, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΠειρ 646/2022, σε: Αρμ 4/2024, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 907/2021, σε: Αρμ 9/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΘεσ 586/2021, σε: Αρμ 11/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 910/2021, σε: Αρμ 11/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 820/2021 Τμ.Α1, σε: Lex&Forum 4/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος, Κ. Βουλγαράκης
ΜΕφΘεσ 75/2021, σε: ΕΠολΔ 4/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 1573/2021, σε: Αρμ 3/2022, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 462/2021 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1814/2021, σε: ΕΠολΔ 6/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 13175/2021, σε: Αρμ 6/2022, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 503/2021, σε: Αρμ 6/2022, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 4087/2021, σε: Αρμ 6/2022, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΤρΕφΑθ 3165/2021, σε: ΕπισκΕΔ 2/2022, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 95/2021, σε: Αρμ 8/2022, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 577/2021, σε: Αρμ 9/2022, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 2193/2021, σε: Αρμ 9/2022, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 30/2021 Τμ.Δ, σε: Lex&Forum 4/2022, σχόλιο: Α. Άνθιμος
Γερμανικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο 29.9.2021, υπόθεση XII ZB 309/21, σε: Lex&Forum 4/2022, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 12894/2021, σε: Αρμ 3/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 13245/2021, σε: Αρμ 4/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 640/2021, σε: Αρμ 6/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΠειρ 1720/2021, σε: Αρμ 7/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘρακ 13/2021, σε: Αρμ 8/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 9769/2021, σε: ΕπισκΕΔ 4/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 1393/2021, σε: Αρμ 2/2024, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΠειρ 89/2020, σε: ΕΠολΔ 4/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 1089/2020, σε: ΕπισκΕΔ 3/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 662/2020 (Τμ. Α2), σε: Lex&Forum 1/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1110/2020, σε: Αρμ 4/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1299/2020, σε: Αρμ 4/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1979/2020, σε: Αρμ 7/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 711/2020 Τµ.Γ, σε: ΕΠολΔ 6/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1213/2020, σε: Αρμ 9/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΠειρ 510/2020 (Τμήμα Ναυτικών Διαφορών), σε: ΕπισκΕΔ 3/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 172/2020, σε: ΕΠολΔ 3/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΠειρ 585/2020 (Τμήμα Ναυτικών Διαφορών), σε: ΕπισκΕΔ 4/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΘεσ 3075/2020, σε: Αρμ 2/2022, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 5370/2020, σε: Αρμ 2/2022, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 1127/2020 Τμ.Α2, σε: Lex&Forum 1/2022, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 113/2020, σε: Αρμ 7/2022, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 1567/2020, σε: Αρμ 8/2022, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 3563/2020, σε: Αρμ 2/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 6340/2020, σε: Αρμ 6/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 8971/2020, σε: Αρμ 7/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 153/2019 Τµ.Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΠειρ 371/2019, σε: ΕΠολΔ 4/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΑθ 1204/2019, σε: ΕπισκΕΔ 3/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 579/2019 Τµ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΤρΕφΘεσ 73/2019, σε: ΕπισκΕΔ 4/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΠειρ 3106/2019, σε: ΕΠολΔ 6/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 8458/2019, σε: Αρμ 3/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 2019/2019, σε: Αρμ 5/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 7006/2019, σε: Αρμ 7/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΕδεσ 38/2019, σε: Αρμ 7/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΣυρ 25/2019, σε: Αρμ 8/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΜυτ 214/2019, σε: Αρμ 8/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 3257/2019, σε: Αρμ 8/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 10540/2019, σε: Αρμ 9/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 201/2019, σε: ΕπισκΕΔ 2/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 770/2019, σε: Αρμ 10/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ 8.5.2019, C-25/18, Kerr, (πρώτο τμήμα), σε: Αρμ 10/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 7151/2019, σε: Αρμ 11/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 5859/2019, σε: Αρμ 12/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΤρΕφΘεσ 872/2019, σε: ΕπισκΕΔ 1/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΕδεσ 280/2019, σε: ΕπισκΕΔ 2/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 2313/2019, σε: Αρμ 7/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΠειρ 626/2019, σε: ΕΠολΔ 6/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 1028/2019, σε: Αρμ 9/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 767/2019 Τμ.Α2, σε: Lex&Forum 3/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΠειρ 2/2019, σε: Αρμ 10/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 470/2019 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 2572/2019, σε: Αρμ 11/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 11417/2019, σε: Αρμ 2/2022, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρωτΧίου 226/2019, σε: Αρμ 6/2022, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 102/2019, σε: Αρμ 7/2022, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 1138/2019, σε: Αρμ 8/2022, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 2517/2019, σε: Αρμ 1/2023, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 129/2018, σε: ΕΠολΔ 2/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 1402/2018 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 4/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 1852/2018, σε: ΕΠολΔ 1/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 1395/2018 Τµ.Δ, σε: ΕΠολΔ 3/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 17993/2018, σε: Αρμ 3/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΑθ 620/2018, σε: Αρμ 3/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 1431/2018, σε: Αρμ 1-2/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕιρΛαγκ 34/2018, σε: Αρμ 7/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1769/2018, σε: Αρμ 4/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 534/2018, σε: Αρμ 4/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1711/2018, σε: Αρμ 1/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΑθ 2466/2018, σε: Αρμ 1/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 2743/2018, σε: Αρμ 1/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΔυτΜακ 81/2018, σε: Αρμ 8/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 2262/2018, σε: Αρμ 9/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 244/2018, σε: Αρμ 9/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΑμαλ 82/2018, σε: Αρμ 10/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 12352/2018, σε: Αρμ 5/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 5503/2018, σε: Αρμ 5/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 15253/2018, σε: Αρμ 5/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΘεσ 17740/2018, σε: Αρμ 5/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 7964/2018, σε: Αρμ 7/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΔωδ 274/2018, σε: Αρμ 8/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1360/2018, σε: Αρμ 8/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1367/2018, σε: Αρμ 8/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 13346/2018, σε: Αρμ 9/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 14485/2018, σε: Αρμ 10/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΠειρ 5326/2018, σε: Αρμ 10/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 8501/2018, σε: Αρμ 12/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΠειρ 455/2018, σε: ΕΠολΔ 5/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜονΠρΛειβ 28/2018, σε: Αρμ 9/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 8197/2018, σε: Αρμ 3/2022, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΑγρ 193/2018, σε: Lex&Forum 2/2022, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΓυθείου 7/2017, σε: ΕΠολΔ 1/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΧαλκιδικ 5/2017, σε: ΕΠολΔ 2/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 13226/2017, σε: ΕΠολΔ 4/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΧαλκ 6/2017, σε: ΕπισκΕΔ 4/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 16175/2017, σε: ΕπισκΕΔ 1/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 855/2017, σε: ΕπισκΕΔ 2/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 1357/2017, σε: ΕπισκΕΔ 3/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 1357/2017, σε: ΕπισκΕΔ 3/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 1484/2017, σε: ΕπισκΕΔ 4/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 1938/2017 Τµ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 2903/2017, σε: ΕπισκΕΔ 1/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 2172/2017, σε: ΕΠολΔ 1/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 10291/2017, σε: ΕπισκΕΔ 1/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 2105/2017, σε: Αρμ 2/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 14729/2017, σε: Αρμ 2/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΑθ 600/2017, σε: Αρμ 3/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 2504/2017, σε: Αρμ 4/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕιρΘεσ 6074/2017, σε: Αρμ 4/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 14798/2017, σε: Αρμ 6/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1513/2017, σε: Αρμ 7/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 133/2017, σε: Αρμ 1/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 2933/2017, σε: Αρμ 1/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΑθ 2355/2017, σε: Αρμ 5/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΚαβ 10/2017, σε: Αρμ 5/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕιρΘεσ 2275/2017, σε: Αρμ 5/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 5018/2017, σε: Αρμ 5/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1626/2017, σε: Αρμ 3-4/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕιρΘεσ 104/2017, σε: Αρμ 8/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 4496/2017, σε: Αρμ 10/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 18104/2017, σε: Αρμ 11/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 3348/2017, σε: Αρμ 7/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 2305/2017, σε: Αρμ 6/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕιρΘεσ 1290/2017, σε: Αρμ 6/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 14729/2017, σε: Αρμ 8/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1292/2017, σε: Αρμ 8/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1900/2017, σε: Αρμ 8/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΘεσ 12461/2017, σε: Αρμ 9/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1905/2017, σε: Αρμ 11/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 733/2017, σε: Αρμ 11/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 1130/2017 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 3/2020, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 2532/2017, σε: Αρμ 2/2021, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 230/2016 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 2-3/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 1207/2016, σε: ΕΠολΔ 5-6/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 3208/2016, σε: ΕπισκΕΔ 2/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 20/2016, σε: ΕΠολΔ 5/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 472/2016, σε: ΕΠολΔ 6/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕιρΦλωρ 35/2016, σε: Αρμ 3/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 822/2016, σε: Αρμ 3/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 305/2016, σε: Αρμ 6/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 2041/2016, σε: Αρμ 6/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 408/2016, σε: Αρμ 10/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕιρΛερ 22/2016, σε: Αρμ 3/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΓυθείου 36/2016, σε: Αρμ 4/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕιρΘεσ 3510/2016, σε: Αρμ 5/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 521/2016, σε: Αρμ 12/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 813/2016, σε: Αρμ 12/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΣυρ 163/2016, σε: Αρμ 6/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 910/2016, σε: Αρμ 6/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΧαλκ 115/2016, σε: Αρμ 7/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 602/2016, σε: Αρμ 4/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΧαλκ 54/2016, σε: Αρμ 3-4/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 1946/2016, σε: Αρμ 5/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΑθ 2857/2016, σε: Αρμ 10/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 8037/2016, σε: Αρμ 10/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΧαλκιδικ 64/2016, σε: Αρμ 5/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΧαλκιδικ 36/2016, σε: Αρμ 5/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕιρΕδεσ 4/2016, σε: Αρμ 11/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 313/2015 Τμ. Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 1042/2015, σε: ΕΠολΔ 3/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 780/2015, σε: ΕΠολΔ 6/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 9102/2015, σε: ΕπισκΕΔ 3-4/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 940/2015, σε: ΕπισκΕΔ 4/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 5963/2015, σε: ΕΠολΔ 4/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΘεσ 12686/2015, σε: Αρμ 2/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 1227/2015, σε: Αρμ 7/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 6027/2015, σε: Αρμ 9/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘηβ 304/2015, σε: Αρμ 3/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 5132/2015, σε: Αρμ 12/2018, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΤρικ 33/2015, σε: Αρμ 3/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 149/2015, σε: Αρμ 3/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΧαλκ 216/2015, σε: Αρμ 3/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΧίου 114/2015, σε: Αρμ 4/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΔυτΜακ 84/2015, σε: Αρμ 3-4/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΘεσ 15188/2015, σε: Αρμ 5/2016, σχόλιο: Σ. Χριστοφορίδης, Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 2116/2015, σε: Αρμ 8/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 5484/2015, σε: Αρμ 6/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 345/2015, σε: Αρμ 7/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 2254/2015, σε: Αρμ 7/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 266/2015, σε: Αρμ 8/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 712/2015, σε: Αρμ 8/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΑθ 1202/2015, σε: Αρμ 9/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΕδεσ 162/2015, σε: Αρμ 9/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘρ 16977/2015, σε: Αρμ 11/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 2407/2015, σε: Αρμ 5/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 671/2015, σε: Αρμ 8/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΚαρδ 12/2015, σε: Αρμ 8/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΑλεξ 97/2015, σε: Αρμ 9/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 68/2015, σε: Αρμ 10/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 4228/2015, σε: Αρμ 12/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 12879/2014, σε: ΕΠολΔ 4/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΒερ 57/2014, σε: ΕΠολΔ 5/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1377/2014, σε: ΕΠολΔ 6/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΡεθ 209/2014, σε: ΕΠολΔ 1/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 6458/2014, σε: ΕπισκΕΔ 2/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΣερ 104/2014, σε: ΕΠολΔ 6/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΘεσ 18250/2014, σε: ΕπισκΕΔ 2/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕιρΘεσ 3007/2014, σε: Αρμ 2/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΘεσ 14604/2014, σε: Αρμ 2/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 12223/2014, σε: Αρμ 2/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 12911/2014, σε: Αρμ 1-2/2019, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΧαλκ 35/2014, σε: Αρμ 3/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΘεσ 11792/2014, σε: Αρμ 7/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 2029/2014, σε: Αρμ 4/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΑθ 6050/2014, σε: Αρμ 5/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 631/2014, σε: Αρμ 6/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 7484/2014, σε: Αρμ 2/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 18373/2014, σε: Αρμ 4/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 20154/2014, σε: Αρμ 4/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1476/2014, σε: Αρμ 6/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΞανθ 37/2014, σε: Αρμ 6/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΑθ 7508/2014, σε: Αρμ 9/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 20769/2014, σε: Αρμ 7/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 731/2014, σε: Αρμ 11/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΚω 443/2014, σε: Αρμ 10/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΧαλκιδικ 35/2014, σε: Αρμ 9/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 9312/2014, σε: Αρμ 12/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 4487/2014, σε: Αρμ 10/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 2567/2014, σε: Αρμ 12/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 7528/2013, σε: ΕΠολΔ 1/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 26.9.2013, C-157/12, Salzgitter Mannesmann Handel GmbH κατά SC Laminorul SA (Τέταρτο Τμήμα), σε: ΕπισκΕΔ 3/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕιρΑθ 248/2013, σε: Αρμ 1/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 2001/2013, σε: Αρμ 7/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 24637/2013, σε: Αρμ 1/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕιρΚατ 256/2013, σε: Αρμ 1/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 210/2013, σε: Αρμ 11/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 7333/2013, σε: Αρμ 2/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 552/2013, σε: Αρμ 5/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 8120/2013, σε: Αρμ 4/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΕυρυτ 17/2013, σε: Αρμ 4/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 21438/2013, σε: Αρμ 5/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΕυρυτ 159/2013, σε: Αρμ 6/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 884/2013, σε: Αρμ 6/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕιρΘεσ 3567/2013, σε: Αρμ 3/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 5753/2013, σε: Αρμ 8/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 162/2013, σε: Αρμ 4/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 7013/2013, σε: Αρμ 7/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΑθ 10053/2013, σε: Αρμ 12/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 13432/2012, σε: ΕΠολΔ 3/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 14083/2012, σε: ΕΠολΔ 4-5/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 22340/2012, σε: ΕπισκΕΔ 1/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΔυτΜακ 18/2012, σε: ΕπισκΕΔ 4/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕιρΒολ 194/2012, σε: Αρμ 1/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΘεσ 14226/2012, σε: Αρμ 2/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 12534/2012, σε: Αρμ 2/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΑθ 6187/2012, σε: Αρμ 5/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 19429/2012, σε: Αρμ 9/2017, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΚαλ 10/2012, σε: Αρμ 8/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 21906/2012, σε: Αρμ 3/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 7606/2012, σε: Αρμ 7/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΘεσ 3278/2012, σε: Αρμ 1/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 415/2012, σε: Αρμ 3/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 18026/2012, σε: Αρμ 7/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΘεσ 20115/2012, σε: Αρμ 12/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 19448/2012, σε: Αρμ 12/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1986/2012, σε: Αρμ 2/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΚερκ 130/2012, σε: Αρμ 4/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 1517/2012, σε: Αρμ 3/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 26360/2012, σε: Αρμ 3/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 4964/2012, σε: Αρμ 3/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1133/2012, σε: Αρμ 5/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΠειρ 3365/2012, σε: Αρμ 7/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΕφΘεσ 1467/2012, σε: Αρμ 9/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
Εφθεσ 1287/2012, σε: Αρμ 9/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1927/2012, σε: Αρμ 8/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 20/2012, σε: Αρμ 8/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΠειρ 542/2012, σε: Αρμ 11/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1549/2012, σε: Αρμ 10/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 19.4.2012, C-213/10, F‑Tex SIA κ. / Lietuvos-Anglijos UAB «JadecloudVilma», σε: Αρμ 8/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 15.3.2012, C-453/10, Jana Pereničová, Vladislav Perenič κ. / spol financ spol. s r. o., σε: Αρμ 9/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 26.4.2012, C-472/10, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság κ. / Invitel Távközlési Zrt, σε: Αρμ 9/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 15.3.2012, C-135/10, Società Consortile Fonografici (SCF) κ. / Marco Del Corso, σε: Αρμ 10/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 15.3.2012, C-162/10, Phonographic Performance (Ireland) Limited κ. / Ιρλανδίας, Attorney General, σε: Αρμ 10/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 1.3.2012, C-604/10, Football Dataco Ltd, κλπ. κ. / Yahoo! UK Ltd, κλπ., σε: Αρμ 10/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΖακυνθ 272/2012, σε: Αρμ 12/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1259/2011, σε: ΕΠολΔ 6/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕιρΘεσ 4694/2011, σε: Αρμ 6/2015, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 21787/2011, σε: Αρμ 1/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1694/2011, σε: Αρμ 4/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΘεσ 17330/2011, σε: Αρμ 5/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΔυτΜακ 88/2011, σε: Αρμ 7/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 2630/2011, σε: Αρμ 7/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 22101/2011, σε: Αρμ 8/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΛαρ 112/2011, σε: Αρμ 6/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 17831/2011, σε: Αρμ 12/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 6.9.2011, C-163/10, Aldo Patriciello, σε: Αρμ 1/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕΔΔΑ Προσφυγή αρ. 38110/08, Απόφαση 6.1.2011, Γεώργιος Σακελλαρόπουλος κ. / Ελλάδας, σε: Αρμ 2/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕΔΔΑ Προσφυγή αρ. 40049/08, Απόφαση 3.2.2011, Φουντής και λοιποί κ. / Ελλάδας, σε: Αρμ 2/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 7.4.2011, C-291/09, Francesco Guarnieri & Cie κ. / Vandevelde Eddy VOF, σε: Αρμ 5/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 9.6.2011, C-87/10, Electrosteel Europe SA κ. / Edil Centro SpA, σε: Αρμ 6/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 12.5.2011, C-144/10, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts κ. / JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch, σε: Αρμ 6/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 18.10.2011, C-406/09, Realchemie Nederland BV κ. / Bayer CropScience AG, σε: Αρμ 6/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 17.11.2011, C-327/10, Hypotecni banka a.s. κ. / Udo Mike Lindner, σε: Αρμ 6/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 17.11.2011, C-112/10, Procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen κ. / Zaza Retail BV, σε: Αρμ 8/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 15.12.2011, C-191/10, Rastelli Davide e C. Snc κ. / Jean-Charles Hidoux, σε: Αρμ 8/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 20.10.2011, C-396/09, Interedil Srl, υπό εκκαθάριση κ. / Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti SpA, σε: Αρμ 8/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 12.4.2011, C-235/09, DHL Express France SAS κ. / Chronopost SA, σε: Αρμ 7/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 12.7.2011, C-324/09, L’Oréal SA, κλπ. κ. / eBay International AG, κλπ., σε: Αρμ 7/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 24.11.2011, C-70/10, Scarlet Extended SA κ. / Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), σε: Αρμ 7/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕΔΔΑ Προσφυγή αρ. 56759/08, Απόφαση 3.5.2011, Νικόλαος Νεγρεπόντης-Γιαννίσης κ. / Ελληνικής Δημοκρατίας, σε: Αρμ 11/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΕΚ της 15.7.2011, T-108/08, Zino Davidoff SA / ΓΕΕΑ, καθού, Ι. Κλεινάκης και Σία OE, αντίδικος κατά τη διαδικασία ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ και παρεμβαίνουσα ενώπιον του Πρωτοδικείου [νυν Γενικού Δικαστηρίου], σε: Αρμ 9/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΕΚ της 15.7.2011, T-108/08, Zino Davidoff SA / ΓΕΕΑ, καθού, Ι. Κλεινάκης και ΣΙΑ OE αντίδικος κατά τη διαδικασία ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ και παρεμβαίνουσα ενώπιον του Πρωτοδικείου [νυν Γενικού Δικαστηρίου], σε: Αρμ 10/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΑθ 6028/2010, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 310/2010, σε: ΕΠολΔ 1/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 434/2010, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΟλομΑΠ 6/2010, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ 7.12.2010 C-585/08, Peter Pammer κατά Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG, σε: ΕΠολΔ 4/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 164/2010, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΘεσ 2063/2010, σε: Αρμ 5/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 2253/2010, σε: Αρμ 6/2014, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 416/2010, σε: Αρμ 2/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 125/2010, σε: Αρμ 2/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 28/2010, σε: Αρμ 1/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 147/2010, σε: Αρμ 5/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1075/2010, σε: Αρμ 6/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 105/2010, σε: Αρμ 8/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 29.7.2010, C-377/09, Françoise-Eléonor Hanssens-Ensch, υπό την ιδιότητά της ως συνδίκου πτωχεύσεως της Agenor SA κ. / Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σε: Αρμ 1/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 18.3.2010, C-136/09, Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Δημιουργών Θεατρικών και Οπτικοακουστικών Έργων / Διβάνη Ακρόπολις Ανώνυμη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρία, σε: Αρμ 1/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕΔΔΑ Προσφυγή αρ. 45312/07, Απόφαση 14.10.2010, Ιωάννης Τσώκος και Ελευθέριος Τσώκος κ. / Ελλάδας, σε: Αρμ 2/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 2.12.2010, C-422/09, C-425/09 και C-426/09, Βασιλική Βανδώρου (422/09), Βασίλειος Γιανκούλης (425/09), Ιωάννης Ασκοξυλάκης (426/09) κ. / Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε: Αρμ 5/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 2.12.2010, C-108/09, Ker-Optika bt κ. / ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete, σε: Αρμ 5/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 22.12.2010, C-245/09, Omalet NV κ. / Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, σε: Αρμ 4/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 22.12.2010, C-208/09, Ilonka Sayn-Wittgenstein κ. / Landeshauptmann von Wien, σε: Αρμ 4/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 22.12.2010, C-279/09, DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH κ. / Bundesrepublik Deutschland, σε: Αρμ 3/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1/2010, σε: Αρμ 12/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΓΔΕΕ 12.5.2010, T-148/08, Beifa Group Co. Ltd κ. / ΓΕΕΑ αντίδικος κατά τη διαδικασία ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ και παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG, σε: Αρμ 3/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 5.10.2010, C-400/10 PPU), J. McB. κ. / L. E., σε: Αρμ 2/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 17.6.2010, C-312/09, Γιώργος Μιχαλιάς κ. / Χριστίνας Α. Ιωάννου-Μιχαλιά, σε: Αρμ 2/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕΔΔΑ της 14.1.2010, Popovitsi κ. Ελλάδας, Προσφυγή αρ. 53451/07, σε: Αρμ 5/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕΔΔΑ της 11.2.2010, Συγγελίδης κ. Ελλάδας, Προσφυγή αρ. 24895/07, σε: Αρμ 5/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 25.2.2010, C-381/08, Car Trim GmbH κ. / KeySafety Systems Srl, σε: Αρμ 7/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 20.32010, C-111/09, Ceská podnikatelská pojišt’ovna as, Vienna InsuranceGroup κ. / Michal Bilas, σε: Αρμ 7/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 26.1.2010, C-118/08, Transportes Urbanos y Servicios Generales SALk κ. / Administratión del Estado, σε: Αρμ 8/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 29.6.2010, C-28/08 P, Ευρωπαϊκή Επιτροπή / The Bavarian Lager Co. Ltd, σε: Αρμ 12/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 17.6.2010, C-31/09, Nawras Bolbol / Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, σε: Αρμ 12/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 8.7.2010, C-246/09, Susanne Bulicke / Deutsche Büro Service GmbH, σε: Αρμ 12/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 6.5.2010, C-63/09, Axel Walz / Clickair SA, σε: Αρμ 12/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 3.6.2010 C-69/08, Internetportal und Marketing GmbH κ. / Richard Schlicht, σε: Αρμ 9/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 1.6.2010, C-570/07 και 571/07, José Manuel Blanco Pérez, María del Pilar Chao Gómez κ. / Consejeria de Salud y Servicios Sanitarios (570/07), Principado de Asturias (571/07), σε: Αρμ 12/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 8.7.2010, C-558/08, Portakabin Ltd, Portakabin BV κ. / Primakabin BV, σε: Αρμ 12/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 25.10.2011, C-509/09, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ 17.12.2009 C-227/08, Eva Martín Martín κατά EDP Editores SL, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 10.2.2009, C-185/07, Allianz SpA, Generali Assicurazioni Generali SpA κατά West Tankers Inc., σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 7/2009 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΟλομΑΠ 22/2009, σε: ΕΠολΔ 6/2009, σχόλιο: Κ. Καλαβρός, Α. Άνθιμος, Ν. Δαβράδος
ΜΠρΘεσ 19802/2009, σε: Αρμ 1/2016, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΘεσ 25108/2009, σε: Αρμ 1/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 6.10.2009, C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones SL κ. / Maria Cristina Rodríguez Nogueira, σε: Αρμ 3/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 2.12.2009, C-358/08, Aventis Pasteur SaK. κ. / OB, σε: Αρμ 3/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΕΚ της 15.10.2009, Τ-459/07, Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd κ. / Συμβουλίου της ΕE (διάταξη), σε: Αρμ 3/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕΔΔΑ της 15.10.2009, Τσουρλάκης κ. Ελλάδας, Προσφυγή αρ. 5079/07, σε: Αρμ 5/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 20.1.2009, C-240/07, Sony Music Entertainment (Germany) GmbH κ. / Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH, σε: Αρμ 6/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 19.2.2009, C-557/07, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH κ. / Tele2 Telecommunication GmbH (διάταξη), σε: Αρμ 6/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 17.9.2009, C-347/08, Vorarlberger Gebietskrankenkasse κ. / WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG, σε: Αρμ 7/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΕΚ της 20.5.2009, T-405/07 και T-406/07, Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) κ. ΓΕΕΑ, καθού, σε: Αρμ 9/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 6.10.2009, C-301/07, PAGO International GmbH / Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, σε: Αρμ 9/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΕΚ της 29.10.2009, T-212/06, Bowland Dairy Products Ltdk / Επιτροπής των ΕΚ, σε: Αρμ 8/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 6.10.2009, C-301/07, PAGO International GmbH / Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH, σε: Αρμ 10/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕΔΔΑ της 4.6.2009, Πιστόλης και λοιποί κ. / Ελλάδας, Αρ. προσφυγής 54594/07, σε: Αρμ 2/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕΔΔΑ της 16.4.2009, Βλαστός κ. / Ελλάδας, Αρ. προσφυγής 28803/07, σε: Αρμ 2/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕΔΔΑ της 26.3.2009, Γεωργίου Θεοχάρη κ. / Ελλάδας, Αρ. προσφυγής 32821/07, σε: Αρμ 2/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 14.5.2009, C-180/06, Renate Ilsinger κατά Martin Dreschers, σε: Αρμ 1/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 2.4.2009, C-394/07, Marco Gambazzi κατά DaimlerChrysler Canada Inc., CIBC Mellon Trust Company, σε: Αρμ 1/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 5.3.2009, C-545/07, Apis-Hristovich EOOD κ. / Lakorda AD, σε: Αρμ 5/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 16.7.2009, C-168/08, Laszlo Hadadi κατά Csilla Marta Mesko, συζ. Hadadi, σε: Αρμ 4/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 23.12.2009, C-403/09 PPU, Jasna Deticek κατά Maurizio Sgueglia, σε: Αρμ 4/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 2.4.2009, C-523/07, A, σε: Αρμ 4/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 6.10.2009, C-123/08, Dominic Wolzenburg, σε: Αρμ 6/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 26.3.2009, C-348/07, Turgay Semen κατά Deutsche Tamoil GmbH, σε: Αρμ 8/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 24.3.2009, C-525/06, De Nationale Loterij NV / Customer Service Agency BVBA (διάταξη), σε: Αρμ 9/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΓΔΕΕ της 15.12.2009, T-107/06, Inet Hellas Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληροφοριών ΕΠΕ (Inet Hellas) κ. / Ευρωπαϊκής Επιτροπής (διάταξη), σε: Αρμ 9/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 30.4.2009, C-75/08, The Queen, κατόπιν αιτήσεως του: Christopher Mellor κ. / Secretary of State for Communities and Local Government, σε: Αρμ 11/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 10.12.2009, C-345/08, Krzysztof Peśla κ. / Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern, σε: Αρμ 11/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 10.9.2009, C-199/08, Erhard Eschig κ. / UNIQA Sachversicherung AG, σε: Αρμ 11/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 19.2.2009, C-321/07, Karl Schwarz, σε: Αρμ 5/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 23.4.2009, C-261/07 και C-299/07, VTB-VAB NV (C-201/07) / Total Belgium NV και Galatea BVBA (C-299/07) / Sanoma Magazines Belgium NV, σε: Αρμ 8/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 4.6.2009, C-243/08, Pannon GSM Zrt κ. / Erzsébet Sustikné Györfi, σε: Αρμ 8/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 4.6.2009, C-285/08, Moteurs Leroy Somer κ. / Dalkia France, Ace Europe, σε: Αρμ 8/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 17.2.2009, C-483/07 P, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG κ / Επιτροπής ΕΚ Διάταξη, σε: Αρμ 11/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 17.2.2009, C-465/07, Meki Elgafaji, Noor Elgafaji κ. / Staatssecretaris van Justitie, σε: Αρμ 9/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 29.1.2009, C-19/08, Migrationsverket κ. / Edgar Petrosian κλπ., σε: Αρμ 9/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 10.3.2009, C-345/06, Gottfried Heinrich, σε: Αρμ 9/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΠειρ 730/2008, σε: ΕΠολΔ 1/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 787/2008, σε: Αρμ 1/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΑθ 6228/2008, σε: Αρμ 5/2013, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 2281/2008, σε: Αρμ 11/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 357/2008, σε: Αρμ 12/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 16.7.2008, C-5/08, Infopaq International A / S κ. / Danske Dagblades Forening, σε: Αρμ 6/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 27.10.2008, C-115/08, Land Oberösterreich κ. / ČEZ as, σε: Αρμ 8/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΕΚ της 20.5.2008, T-405/07 και T-406/07, Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) / ΓΕΕΑ, καθού, σε: Αρμ 10/2011, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕΔΔΑ της 4.12.2008, Μουσταφά Αππά κ. / Ελλάδας, Αρ. προσφυγής 36091/06, σε: Αρμ 2/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 10.7.2008, C-54/07, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding κ. / Firma Feryn NV, σε: Αρμ 3/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 1.4.2008, C-267/06, Tadao Maruko κ. / Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, σε: Αρμ 3/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 24.4.2008, C-55/07 και 56/07, Othmar Michaeler (55/07 και 56/07), Subito GmbH (55/07 και 56/07), Ruth Volgger (56/07) κ. / Amt für sozialen Arbeitsschutz, πρώην Arbeitsinspektorat der Autonomen Provinz Bozen, Autonome Provinz Bozen, σε: Αρμ 3/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 16.10.2008, C-298/07, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV κ. / deutsche Internet Versicherung AG, σε: Αρμ 5/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 16.12.2008, C-524/06, Heinz Huber κ. / Bundesrepublik Deutschland, σε: Αρμ 5/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 11.7.2008, C-195/08 PPU, Inga Rinau, σε: Αρμ 4/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 14.10.2008, C-353/06, Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul, παρισταμένων των: Leonhard Matthias Grunkin-Paul κατά Standesamt Niebüll, σε: Αρμ 8/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 11.12.2008, C-380/06, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας, σε: Αρμ 8/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 1.7.2008, C-39/05 και 52/05 Ρ, Βασίλειο της Σουηδίας κ. / Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Maurizio Turco / Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε: Αρμ 1/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕΔΔΑ της 21.2.2008, Κανελλόπουλος κ. / Ελλάδας, Προσφυγή αρ. 11325/06, σε: Αρμ 3/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕΔΔΑ της 21.2.2008, Ανώνυμος Τουριστική Εταιρία Ξενοδοχεία Κρήτης κ. / Ελλάδας, Προσφυγή αρ. 35332/05, σε: Αρμ 3/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕΔΔΑ της 5.2.2008, Κακαμούκας και λοιποί κ. / Ελλάδας, Προσφυγή αρ. 38311/02, σε: Αρμ 3/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔικΔημΔιοικΕΕ της 24.4.2008, F 74/06, Παύλος Λογγινίδης κατά Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), σε: Αρμ 2/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 3.4.2008, C-306/06, 01051 Telecom GmbH κ. / Deutsche Telekom AG, σε: Αρμ 4/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 17.4.2008, C-404/06, Quelle AG κ. / Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, σε: Αρμ 4/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 10.4.2008, C-412/06, Annelore Hamilton κ. / Volksbank Filder eG, σε: Αρμ 4/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 17.4.2008, C-456/06, Peek & Cloppenburg KG κ. / Cassina SpA, σε: Αρμ 5/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 17.7.2008, C-66/08, Szymon Koztowski, σε: Αρμ 7/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 14.5.2008, C-109/07, Jonathan Pilato κ. / Jean-Claude Bourgault, σε: Αρμ 7/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 25.7.2008, C-152/08, Real Sociedad de Fútbol SAD, Nihat Kahveci κ. / Consejo Superior de Deportes, Real Federación Española de Fútbol, σε: Αρμ 7/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 13.3.2008, C-446/05, loannis Doulamis, σε: Αρμ 10/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 16.9.2008, C-468/06 έως 478/06, Σωτ. Λέλος και Σια EE κ.λπ. κατά GlaxoSmithKline ΑΕΒΕ Φαρμακευτικών Προϊόντων, πρώην Graxowellcome ΑΕΒΕ, σε: Αρμ 10/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΕΚ της 25.6.2008, T-268/06, Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες ΑΕ κ. / Επιτροπής ΕΚ, σε: Αρμ 10/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 2.10.2008, C-144/07 P, K-Swiss Inc. κ. / ΓΕΕΑ, σε: Αρμ 11/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 19.12.2008, C-551/07, Deniz Sahin κ. / Bundesminister für Inneres (Διάταξη), σε: Αρμ 9/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 23.10.2008, C-274/05, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κ. / Ελληνικής Δημοκρατίας, σε: Αρμ 12/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 4.12.2008, C-151/07, Θεολόγος-Γρηγόριος Χατζηθανάσης κ. / Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (OEEK), σε: Αρμ 12/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 2.10.2008, C-36/08, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κ. / Ελληνικής Δημοκρατίας, σε: Αρμ 12/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 13.3.2008, C-81/07, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κ. / Ελληνικής Δημοκρατίας, σε: Αρμ 5/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 8.5.2008, C-14/07, Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR κ. / Industrie- und Handelskammer Berlin, σε: Αρμ 7/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
CAS 1525/2008 Apollon Kalamarias FC v / HFF & Olympiakos FC, σε: Αρμ 7/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 17.1.2008, C-19/07, Κληρονόμοι Paul Chevassus-Marche κ. / Groupe Danone, Société Kro beer brands SA (BKSA), Société Évian eaux minérales d’Évian SA (SAEME), σε: Αρμ 8/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 22.5.2008, C-462/06, Glaxosmithkline κλπ. / Jean-Pierre Rouard, σε: Αρμ 10/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 26.2.2008, C-132/05, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κ. / Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, σε: Αρμ 11/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 31.1.2008, C-264/07, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κ. / Ελληνικής Δημοκρατίας, σε: Αρμ 12/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 28.2.2008, C-2/07, Paul Abraham κλπ. κ. / Région wallonne κλπ., σε: Αρμ 12/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΑΠ 1654/2007 Τμ.A2, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΜεσολ 193/2007, σε: Αρμ 11/2012, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΕ της 13.9.2007, C-439/05 P και 454/05 P, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις, Land Oberösterreich, Δημοκρατία της Αυστρίας κ. / Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε: Αρμ 11/2010, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΕΚ της 8.11.2007, Τ-194/04, The Bavarian Lager Co. Ltd κ. / Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε: Αρμ 1/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 18.12.2007, C-64/05 Ρ, Βασίλειο της Σουηδίας & IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH κ. / Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε: Αρμ 1/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔικΔημΔιοικΕΕ της 20.11.2007, F 120/05, Αντώνης Κυριαζής κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε: Αρμ 2/2009, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 11.9.2007, C-76/05, Herbert Schwarz, Marga Gootjes-Schwarz κ. / Finanzamt Bergisch Gladbach, σε: Αρμ 2/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔικΔημΔιοικΕΕ της 22.11.2007, F-67/05, Χρήστος Μιχαήλ κ. / Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε: Αρμ 2/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 5.6.2007, C-170/04, Klas Rosengren κλπ. κ. / Riksåklagaren., σε: Αρμ 3/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 3.5.2007, C-386/05, Color Drack GmbH κ. / Lexx International Vertriebs GmbH, σε: Αρμ 3/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΕΚ της 23.5.2007, T-223/06, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ. / Ole Eistrup (αναιρετικό τμήμα), σε: Αρμ 3/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕΔΔΑ της 21.6.2007, Ροϊδάκης κατά Ελλάδας, αρ. προσφ. 7629/05, σε: Αρμ 4/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕΔΔΑ της 31.5.2007, Παπαστεριάδης κατά Ελλάδας, αρ. προσφ. 2189/05, σε: Αρμ 4/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕΔΔΑ της 26.7.2007, Δογγάκης κατά Ελλάδας, αρ. προσφ. 527/05, σε: Αρμ 4/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 18.10.2007, C-195/06, Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) κ. / Österreichischer Rundfunk (ORF), σε: Αρμ 5/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 6.3.2007, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-338/04, Massimiliano Placanica, C-359/04, Christian Palazzese και C-360/04 Angelo Sorricchio, σε: Αρμ 5/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 11.10.2007, C-98/06, Freeport pic κ. / Olle Arnoldsson, σε: Αρμ 7/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 4.10.2007, C-429/05, Max Rampion, Marie-Jeanne Godard, σύζυγος Rampion κ. / Franfinance SA, K par K SAS, σε: Αρμ 8/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 15.11.2007, C-319/05, Επιτροπή ΕΚ κ. / Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, σε: Αρμ 9/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 29.11.2007, C-404/05, Επιτροπή ΕΚ κ. / Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, σε: Αρμ 9/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 13.12.2007, C-463/06, FBTO Schadeverzekeringen NV κ. / Jack Odenbreit, σε: Αρμ 9/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 11.9.2007, C-431/05, Merck Genéricos - Produtos Farmacêuticos Lda κ. / Merck & Co. Inc. Merck Sharp & Dohme Ldu, σε: Αρμ 10/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 21.6.2007, C-231/06 έως C-233/06, Office national des pensions / Emilienne Jonkman (C-231/06), Helene Vercheval (C-232/06), και Noelle Permesaen (C-233/06) / Office national des pensions, σε: Αρμ 10/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΕΚ της 13.12.2007, T-134/06, Xentral LLC κ. / Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ), σε: Αρμ 11/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 25.10.2007, C-334/04, Επιτροπή ΕΚ κ. / Ελληνικής Δημοκρατίας, σε: Αρμ 12/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 11.10.2007, C-460/06, Nadine Paquay κ. / Société d’architectes Hoet + Minne SPRL, σε: Αρμ 6/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 15.2.2007, C-292/05, Ειρήνη Λεχουρίτου κλπ. κ / Δημοσίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, σε: Αρμ 6/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 15.2.2007, C-270/05, Αθηναϊκή Χαρτοποιία ΑΕ κ / Λ. Παναγιωτίδη κλπ., σε: Αρμ 8/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 18.1.2007, C-359/05, Estager SA κ / Receveur principal de la recette des douanes de Brive, σε: Αρμ 10/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΕΚ της 25.4.2007, T-264/04, WWF European Policy Programme κ / Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, υποστηριζόμενου από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παρεμβαίνουσα, σε: Αρμ 10/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 19.4.2007, C-444/05, Αικατερίνη Σταματελάκη κ / ΟΑΕΕ, σε: Αρμ 10/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΕΚ της 7.2.2007, C-317/05, Kustom Musical Amplification, Inc. / ΓΕΕΑ, σε: Αρμ 11/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 9.1.2007, C-1/05, Yunying Jia κ / Migrationsverket, σε: Αρμ 12/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 11.1.2007, C-437/05, Jan Vorel κ / Nemocnice Cesku Krumlov, σε: Αρμ 12/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 19.4.2007, C-381/05, De Landtsheer Emmanuel SA κ / Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicguot Ponsardin SA, σε: Αρμ 12/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 28.9.2006, C-467/04, Giuseppe Francesco Gasparini κλπ., σε: Αρμ 1/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 7.12.2006, C-306/05, Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) κ. / Rafael Hoteles SA, σε: Αρμ 1/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 23.11.2006, C-238/05, Asnef-Equifax, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, SL Administration del Estado κ. / Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)., σε: Αρμ 5/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 14.9.2006, C-82/05, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κ / Ελληνικής Δημοκρατίας, σε: Αρμ 1/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 13.7.2006, C-221/05, Sam Me Cauley Chemists (Blackpool) Ltd, Mark Sadja κ / Pharmaceutical Society of Ireland, Minister for Health and Children, Ireland, Attorney General, σε: Αρμ 1/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 3.10.2006, C-17/05, Β. F. Cadman κ. / Health & Safety Executive, σε: Αρμ 6/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 11.7.2006 C-13/05, Sonia Chacon Navas κ. / Eurest Colectividades SA, σε: Αρμ 6/2008, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 18.7.2006, C-519/04, David Meca-Medina, Igor Majcen κ / Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δημοκρατία της Φινλανδίας, σε: Αρμ 3/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 26.10.2006, C-192/05, K. Tas-Hagen, R. A. Tas κ / Raadskamer WUBO van de Pensioenen Uitkeringsraad, σε: Αρμ 6/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 5.12.2006, C-94/04 και 202/04, Federico Cipolla (94/04) κ / Rosaria Portolese, συζ. Fazari Stefano Macrino, Claudia Capodarte (202/04) κ / Roberto Meloni, σε: Αρμ 6/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 26.10.2006, C-65/05, Επιτροπή ΕΚ κ / Ελληνικής Δημοκρατίας, σε: Αρμ 4/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 26.10.2006, C-168/05, Elisa Maria Mostaza Claro κ / Centro Movil Milenium SL, σε: Αρμ 4/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 26.10.2006, C-302/05, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κ / Ιταλικής Δημοκρατίας, σε: Αρμ 4/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 26.10.2006, C-371/04, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κ / Ιταλικής Δημοκρατίας, σε: Αρμ 8/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 7.9.2006, C-81/05, Anacleto Cordero Alonso κ / Fondo de Garantie Salarial, σε: Αρμ 8/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 7.9.2006, C-484/04, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κ / Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, σε: Αρμ 8/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 6.7.2006 C-53/05, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κ / Πορτογαλικής Δημοκρατίας, σε: Αρμ 5/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 14.12.2006, C-283/05, ASML Netherlands BV κ / Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS), σε: Αρμ 5/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 19.9.2006, C-193/05, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κ / Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, σε: Αρμ 5/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 7.9.2006, C-125/05, VW Audi Forhandlerforeningen, η οποία ενεργεί ως εντολοδόχος της Vulcan Silkeborg Α / S κ / Skandinavisk Motor Co. A / S, σε: Αρμ 9/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΕΚ 16.3.2006, C-322/03, Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH κ / ΓΕΕΑ, σε: Αρμ 11/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 10.1.2006, C-98/03, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κ / Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, σε: Αρμ 4/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 10.1.2006, C-402/03, Skov AEg κ / Bilka Lavprisvarehus Α / S, και Bilka Lavprisvarehus A / S κ / Jette Mikkelsen, Michael Due Nielsen, σε: Αρμ 4/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 9.2. 2006, C-473/04, Plumex κ / Young Sports NV, σε: Αρμ 4/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 17.1.2006, C-1/04, Susanne Staubitz-Schreiber, σε: Αρμ 3/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 16.2.2006, C-3/05, Gaetano Verdoliva κ / J. Μ. Van der Hoeven BV, Banco di Sardegna και San Paolo IMI SpA, σε: Αρμ 5/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 30.3.2006, C-10/05, Cynthia Mattern, Hajrudin Cikotic κ / Ministre du Travail et de l’Emploi, σε: Αρμ 6/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 23.2.2006, C-59/05, Siemens AG κ / VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeβautomatisierung mbH, σε: Αρμ 7/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 9.2.2006, C-127/04, Declan O’Byrne κ / Sanofi Pasteur MSD Ltd, πρώην Aventis Pasteur MSD Ltd, Sanofi Pasteur SA, πρώην Aventis Pasteur SA, σε: Αρμ 10/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 4.5.2006, C-431/04, Massachusetts Institute of Technology, σε: Αρμ 10/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 1.6.2006, C-169/05, Uradex SCRL κ / Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD), Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (BRUTELE), σε: Αρμ 10/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 13.6.2006, C-173/03, Traghetti del Mediterraneo SpA κ / Repubblica italiana, σε: Αρμ 11/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΕΚ της 31.5.2006, T-15/05, Wim De Waele κ / Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς, σε: Αρμ 11/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 18.5.2006, C-343/04, Land Oberösterreich κ / CEZ as, σε: Αρμ 11/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 19.1.2006, C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos κ / Administration del Estado, σε: Αρμ 8/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 10.1.2006, C-344/04, The Queen κ / Department for Transport, σε: Αρμ 8/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΕΚ της 30.3.2006, T-367/03, Yedas Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS, με έδρα το ümraniye, Κωνσταντινούπολη (Τουρκία) κ / Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε: Αρμ 8/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 27.4.2006, C-96/04, Standesamt Stadt Niebüll, σε: Αρμ 9/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 16.3.2006, C-234/04, Rosmarie Kapferer κ / Schlank & Schick GmbH, σε: Αρμ 9/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 2.5.2006, C-341/04, Eurofood IFSC Ltd, σε: Αρμ 9/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 15.6.2006, C-466/04, Manuel Acereda Herrera κ / Servicio Cantabro de Salud, σε: Αρμ 12/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 7.9.2006, C-53/04, Cristiano Marrosu, Gianluca Sardino κ / Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova και Cliniche Universitarie Convenzionate, σε: Αρμ 12/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΕΚ της 26.6.2006, C-453/05, Vonage Holdings Corporation κ / (ΓΕΕΑ), σε: Αρμ 12/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 26.4.2007, C-392/05, Γεώργιος Αλεβίζος κ / Υπουργού Οικονομικών, σε: Αρμ 9/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 25.10.2005, C-465/02 και C-466/02, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας κ / Επιτροπή ΕΚ Βασίλειο της Δανίας κ / κ Επιτροπή ΕΚ, σε: Αρμ 1/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 20.10.2005, C-327/03 και C-328/03, Bundesrepublik Deutschland κ / ISIS Multimedia Net GmbH und Co. KG (C-327/03) και Bundesrepublik Deutschland κ / Firma 02 (Germany) GmbH und Co. ΟHG (C-328/03), σε: Αρμ 1/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 22.11.2005, C-144/04, Werner Mangold κ / Rüdiger Helm, σε: Αρμ 1/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 13.10.2005, C-522/03, Scania Finance France SA κ / Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co., σε: Αρμ 1/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 30.6.2005, C-537/03, Katja Candolin κλπ. / Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola κλπ., σε: Αρμ 2/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 30.6.2005, C-28/04, Tod’s SpA, Tod’s France SARL / Heyraud SA, σε: Αρμ 2/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 7.7.2005, C-353/03, Société des produits Nestlé SA / Mars UK Ltd, σε: Αρμ 2/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 15.12.2005, C-232/04 και 233/04, Nurten Güney-Görres (C-232/04), Gul Demir (C-233/04) κ / Securicor Aviation (Germany) Ltd, Kötter Aviation Security GmbH & Co. KG, σε: Αρμ 4/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 21.7.2005, C-207/04, Paolo Vergani κ / Agenzia delle Entrate Ufficio di Arona, σε: Αρμ 3/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΠΠρΠειρ 2469/2005, σε: Αρμ 3/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 6.10.2005, C-120/04, Medion AG κ / Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, σε: Αρμ 5/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 25.10.2005, C-229/04, Crailsheimer Volksbank eG κ / Klaus Conrads, Frank Schulzke και Petra Schulzke-Lösche, Joachim Nitschke, σε: Αρμ 6/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της13.10.2005, C-73/04, Brigitte και Marcus Klein k / Rhodos Management Ltd, σε: Αρμ 6/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 1.12.2005, C-14/04, Abdelkader Dellas, Confédération générale du travail, Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT, Fédération nationale de I’action sociale Force ouvrière κ / Premier ministre, Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, σε: Αρμ 7/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 14038/2005, σε: Αρμ 8/2005, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 18.7.2006, C-406/04, Gérald De Cuyper κ / Office national de I’emploi, σε: Αρμ 3/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 23.2.2006, C-441/04, A-Punkt Schmuckhandels GmbH κ / Claudia Schmidt, σε: Αρμ 7/2006, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΠειρ 126/2003 (Ναυτικού Τμήματος), σε: ΕπισκΕΔ 3/2004, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΔΕΚ της 13.7.2006, C-4/03, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG κ / Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, σε: Αρμ 3/2007, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΑθ 7307/2002, σε: ΕπισκΕΔ 1/2003, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΑθ 1554/2002, σε: ΕπισκΕΔ 1/2002, σχόλιο: Κ. Παμπούκης, Α. Άνθιμος
ΜΠρΚατ 123/2002, σε: Αρμ 5/2002, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 8198/2001, σε: ΕπισκΕΔ 1/2001, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 139/2001, σε: Αρμ 4/2001, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 3299/2000, σε: Αρμ 3/2001, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΕφΘεσ 1312/1999, σε: ΕλλΔνη 3/2000, σχόλιο: Α. Άνθιμος
ΜΠρΘεσ 7569/1997, σε: ΕπισκΕΔ 1/2001, σχόλιο: Α. Άνθιμος