Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Απόστολος Καραγκουνίδης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Α. Καραγκουνίδης, Προστασία του επενδυτή, 2007

Συμβολές σε συλλογικά έργα (1)

Β. Αντωνόπουλος/Σ. Μούζουλας, Ανώνυμες Εταιρίες, τόμ. 2, 2013
Συμβολές (1) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (16)

Α. Καραγκουνίδης, Δάνεια μετόχων στην ανώνυμη εταιρία και μεταχείρισή τους στην πτώχευση, σε: ΕπισκΕΔ 2/2018
Α. Καραγκουνίδης, Η ατελέσφορη ρύθμιση των ανυπόστατων αποφάσεων της Γ.Σ. στην Ανώνυμη Εταιρία. (Υπό το πρίσμα των ΑΠ 1340/2017 και ΕφΘεσ 549/2016), σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Α. Καραγκουνίδης, Το κύρος των καταστατικών ρητρών καθορισμού της αξίας των εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Επετειακός Τόμος, 2017
Α. Καραγκουνίδης, Η προστασία του ασφαλισμένου από την αφερεγγυότητα της ασφαλιστικής επιχείρησης, σε: ΕπισκΕΔ 3/2013
Α. Καραγκουνίδης, Η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ΕΠΕΥ για εκτέλεση των εντολών των πελατών τους με τους πλέον ευνοϊκούς όρους (best execution), σε: ΕπισκΕΔ 2/2009
Α. Καραγκουνίδης, Το οικονομικό δίκαιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης – Μία εισαγωγική θεώρηση, σε: ΕφημΔΔ 5/2008
Α. Καραγκουνίδης, Η διοίκηση της ανώνυμης εταιρίας μετά το Ν. 3604/2007 – Οι ρυθμίσεις σχετικά με την εκλογή και τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου, σε: ΕπισκΕΔ 2/2008
Α. Καραγκουνίδης, Η προστασία του αποδέκτη υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ως δικαιούχου «Καθολικής Υπηρεσίας» και ως καταναλωτή, σε: Τμ. Ναυτιλίας-Επιχ/κών Υπηρ. Σχολή Επιστημών & Διοίκ.-Παν. Αιγαίου, Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες - Απελευθέρωση – Ανταγωνισμός, 2006
Α. Καραγκουνίδης, Αναγνώριση και εγκατάσταση κεφαλαιουχικών εταιριών στον κοινοτικό χώρο υπό το πρίσμα της κοινοτικής και της ελληνικής έννομης τάξης - Ο έλεγχος της εφαρμογής εθνικών κανόνων συγκρούσεως από το ΔΕΚ., σε: ΕλλΔνη 5/2005
Α. Καραγκουνίδης, Η προστασία του αποδέκτη υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ως δικαιούχου της «καθολικής υπηρεσίας» και ως καταναλωτή, σε: ΕπισκΕΔ 2/2005
Α. Καραγκουνίδης, Αναγνώριση και εγκατάσταση κεφαλαιουχικών εταιριών στον κοινοτικό χώρο υπό το πρίσμα της κοινοτικής και της ελληνικής έννομης τάξης -Ο έλεγχος της εφαρμογής εθνικών κανόνων συγκρούσεως από το ΔΕΚ. (Το παράδειγμα της ναυτικής εταιρίας του ν...., σε: Τμ. Ναυτιλίας-Επιχ/κών Υπηρ. Σχολή Επιστημών & Διοίκ.-Παν. Αιγαίου, Ναυτική εταιρία - Σύγχρονα ζητήματα, 2004
Α. Καραγκουνίδης, Ζητήματα καταγγελίας και αποζημιώσεως στη σύμβαση διανομής, σε: ΕπισκΕΔ 2/2003
Α. Καραγκουνίδης, Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου από την αυτοτέλεια της τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, σε: ΕπισκΕΔ 2/2002
Α. Καραγκουνίδης, Σύγκρουση πλοίων. Αστική ευθύνη του πλοιάρχου και του πλοιοκτήτη. Ιδίως, ευθύνη από την παραβίαση κανονισμών αποφυγής συγκρούσεων. (Με αφορμή την Εφετείου Θεσσαλονίκης 1502/1998), σε: ΕπισκΕΔ 4/1998
Α. Καραγκουνίδης, Έλλειψη εννόμου συμφέροντος και κατάχρηση δικονομικής δυνατότητας στην αίτηση πτωχεύσεως, σε: ΕπισκΕΔ 1/1997
Α. Καραγκουνίδης, «Ηθελημένη κακή διαχείριση» και «ισοδύναμο πταίσμα» στο δίκαιο της διεθνούς οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων - Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 29 και 32 § 1 εδ. β΄ CMR, σε: ΕπισκΕΔ 2/1995

Σχόλια σε αποφάσεις (12)

ΑΠ 1825/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Α. Καραγκουνίδης
ΕφΘεσ 1876/2002, σε: ΕπισκΕΔ 2/2003, σχόλιο: Κ. Παμπούκης, Α. Καραγκουνίδης
ΕφΑθ 7303/2002, σε: ΕπισκΕΔ 2/2003, σχόλιο: Κ. Παμπούκης, Α. Καραγκουνίδης
ΕφΘεσ 1950/2000, σε: ΕπισκΕΔ 4/2000, σχόλιο: Α. Καραγκουνίδης
ΟλΑΠ 18/1998, σε: ΕπισκΕΔ 2/1998, σχόλιο: Α. Καραγκουνίδης
ΕφΠατρ 629/1998, σε: ΕπισκΕΔ 2/1999, σχόλιο: Α. Καραγκουνίδης
ΕφΔωδ 279/1997, σε: ΕπισκΕΔ 3/1998, σχόλιο: Α. Καραγκουνίδης
ΕφΘεσ 201/1997, σε: ΕπισκΕΔ 3/1997, σχόλιο: Α. Καραγκουνίδης
ΕφΘεσ 282/1996, σε: ΕπισκΕΔ 1/1998, σχόλιο: Α. Καραγκουνίδης
ΔΕΚ της 19.11.1996, C-42/95 Siemens AG κατά Henry Nold, σε: ΕπισκΕΔ 2/1997, σχόλιο: Α. Καραγκουνίδης, Κ. Παμπούκης
ΠΠρΘεσ 16973/1996, σε: ΕπισκΕΔ 4/1996, σχόλιο: Α. Καραγκουνίδης
ΕφΘεσ 180/1994, σε: ΕπισκΕΔ 1/1995, σχόλιο: Α. Καραγκουνίδης