Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Αναστάσιος Βαλτούδης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (5)

Συγγραφέας

Α. Βαλτούδης, Αδικαιολόγητος πλουτισμός στις τριμερείς σχέσεις, ιδίως του τραπεζικού δικαίου, 2018
Α. Βαλτούδης, Σύγχρονα ζητήματα ενοχικού Δικαίου στην εθνική και την ευρωπαϊκή τους διάσταση, 2012
Α. Βαλτούδης, Η σύμβαση έργου κατά τον ΑΚ, 2010
Α. Βαλτούδης, Πώληση επιχείρησης, 2005
Α. Βαλτούδης, Η ευθύνη από τα ελαττωματικά προϊόντα, 1999

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (27)

Α. Βαλτούδης, Κορωνοϊός (COVID-19) και ειδικές συμβατικές σχέσεις, σε: ΕλλΔνη 2/2020
Α. Βαλτούδης, Υπερημερία δανειστή και οριοθέτηση από τις λοιπές μορφές ανώμαλης εξέλιξης… της σύμβασης, σε: ΕΔΕΚΑ/Ένωση Αστικολόγων, Το Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο σε ανοικτό διάλογο, 2019
Α. Βαλτούδης, Τριμερείς σχέσεις τραπεζικού δικαίου: Βασικά γνωρίσματα, σε: ΕλλΔνη 4/2018
Α. Βαλτούδης, Έννομες συνέπειες από την εκποίηση απαίτησης εξασφαλισμένης με τις χρηματοοικονομικές ασφάλειες του ν. 3301/2004, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Α. Βαλτούδης, Η αναλογική εφαρμογή των λόγων ευθύνης από διακινδύνευση, σε: ΕλλΔνη 2/2016
Α. Βαλτούδης, Ζητήματα μερικής μη εκπλήρωσης της παροχής στο ιδιωτικό δίκαιο, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Α. Βαλτούδης, Υπολογισμός της αποζημίωσης για μη εκπλήρωση στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις κατά τις ΑΚ 382 και 383, σε: ΕλλΔνη 1/2015
Α. Βαλτούδης, Ζητήματα μερικής μη εκπλήρωσης της παροχής στο ιδιωτικό δίκαιο, σε: ΕλλΔνη 3/2015
Γ. Δέλλιος/Α. Βαλτούδης, Συμβάσεις δανείων σε ελβετικό φράγκο. Κύρος γενικών όρων συναλλαγών και συναφή ζητήματα, σε: ΕπισκΕΔ 1-2/2015
Α. Βαλτούδης, Η έννοια των ασυμβίβαστων δικαστικών αποφάσεων των άρθρων 34 αρ. 3 και 45 εδ. α΄ Κανονισμού 44/2001 (με αφορμή την απόφαση του ΔΕΕ, 26.9.2013, Salzgitter/Laminorul, C-157/12), σε: ΕΠολΔ 3/2014
Α. Βαλτούδης, Διαζευκτική συρροή δικαιωμάτων και ανάλωση του δικαιώματος επιλογής, σε: ΕλλΔνη 1/2014
Α. Βαλτούδης, Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας του τόπου εκπλήρωσης της παροχής κατά το άρθρο 5 § 1 Καν. 44/2001, (με αφορμή την απόφαση του ΔΕΕ, 9.6.2011, Electrosteel, C-87/10, σε: ΕΠολΔ 1/2012
Α. Βαλτούδης, LAUDATIO ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΙΑΝΟ ΚΑΡΑΣΗ ΟΜΟΤ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΟΜΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΚΑΙ ΑΝΤ. ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, σε: Α. Βαλτούδης, Σύγχρονα ζητήματα ενοχικού Δικαίου στην εθνική και την ευρωπαϊκή τους διάσταση, 2012
Α. Βαλτούδης, ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚ 374. ΣΩΡΕΥΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, σε: Α. Βαλτούδης, Σύγχρονα ζητήματα ενοχικού Δικαίου στην εθνική και την ευρωπαϊκή τους διάσταση, 2012
Α. Βαλτούδης, Ευθύνη εργολάβου για ελλείψεις του έργου και ένσταση της ΑΚ 374. Σώρευση υπαναχώρησης εργοδότη και αποζημίωσης, σε: ΕλλΔνη 1/2011
Α. Βαλτούδης, Η σύμβαση ανέγερσης οικοδομής με «αντιπαροχή», σε: ΕπισκΕΔ 1/2011
Α. Βαλτούδης, Αποζημίωση αγοραστή για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας – Σώρευση υπαναχώρησης και αποζημίωσης, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα του πράγματος και γενικό ενοχικό δίκαιο, 2011
Α. Βαλτούδης, Κατάσχεση επιχείρησης, σε: ΕΠολΔ 1/2010
Α. Βαλτούδης, Κατάσχεση επιχείρησης (με αφορμή την Ολομέλεια ΑΠ 7/2009), σε: ΕλλΔνη 1/2010
Α. Βαλτούδης, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, σε: Ένωση Αστικολόγων, Πνευματική ιδιοκτησία στην Ελληνική θεωρία και νομολογία, 2010
Α. Βαλτούδης, Η επικουρικότητα της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού, σε: ΕλλΔνη 6/2008
Α. Βαλτούδης, Πώληση επιχείρησης. Η ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης, σε: ΕλλΔνη 3/2007
Α. Βαλτούδης, Ζητήματα περιεχομένου και έκτασης της αποζημίωσης στην προσυμβατική ευθύνη, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Α. Βαλτούδης, Αδικαιολόγητος πλουτισμός στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, σε: ΕλλΔνη 5/2005
Α. Βαλτούδης, Η προσυμβατική ευθύνη στην πώληση επιχείρησης, σε: ΕπισκΕΔ 1/2003
Α. Βαλτούδης, Ζητήματα από την αξίωση μετεκπλήρωσης του αγοραστή στο νέο δίκαιο της πώλησης, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Το νέο δίκαιο των πραγματικών ελαττωμάτων στην πώληση (Ν. 3043/2002), 2003
Α. Βαλτούδης, Η επίδραση των κοινοτικών οδηγιών στην ερμηνεία του εθνικού δικαίου, σε: ΕλλΔνη 4/1999

Σχόλια σε αποφάσεις (10)

ΜΕφΑθ 1000/2018, σε: ΕλλΔνη 5/2018, σχόλιο: Α. Βαλτούδης, Ε. Αθανασόπουλος
ΟλΑΠ 5/2018, σε: ΕλλΔνη 6/2018, σχόλιο: Α. Βαλτούδης
ΕφΑθ 658/2012, σε: ΕλλΔνη 3/2013, σχόλιο: Α. Βαλτούδης
ΑΠ 22/2012 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Α. Βαλτούδης
ΑΠ 746/2012 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2013, σχόλιο: Α. Βαλτούδης
ΑΠ 257/2012 Β1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2012, σχόλιο: Α. Βαλτούδης
ΠΠρΘεσ 10223/2012, σε: ΕλλΔνη 6/2012, σχόλιο: Α. Βαλτούδης
ΑΠ 844/2011 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Α. Βαλτούδης
ΕφΑθ 3877/2011, σε: ΕλλΔνη 5/2012, σχόλιο: Α. Βαλτούδης
ΠΠρΑθ 2418/2008, σε: ΕλλΔνη 1/2009, σχόλιο: Α. Βαλτούδης