Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

27 Φεβ 2024

ΤρΕφΑνΚρ 7/2024: Συνέπειες άπρακτης παρόδου προθεσμίας άσκησης αίτησης οριστικού καθορισμού αποζημίωσης απαλλοτρίωσης που προσδιορίστηκε προσωρινά

Απαλλοτρίωση· η πάροδος της προθεσμίας του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 2882/2001, μέσα στην οποία πρέπει να ζητηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο ο οριστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης συνεπάγεται: α) την απώλεια του δικαιώματος άσκησης αίτησης για οριστικό προσδιορισμό αποζημίωσης, καθιστάμενης έκτοτε οριστικής της προσδιορισθείσης προσωρινά από το Μονομελές Πρωτοδικείο (ήδη Εφετείο) και β) την απόρριψη ως απαράδεκτης της αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος, που κατατίθεται στη Γραμματεία του Εφετείου μετά τη συμπλήρωσή της· απαλλοτρίωση για την εφαρμογή σχεδίου πόλεως· σε περίπτωση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης κατά το σύστημα του Ν. 1337/1983, η διοικητική πράξη δυνάμει της οποίας κηρύσσεται η απαλλοτρίωση είναι η εγκριτική της ρυμοτόμησης απόφαση· η τροποποίηση δε του Διατάγματος της ρυμοτομίας αποτελεί νέα κήρυξη της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και πρέπει να θεωρηθεί ότι καλύπτει όλες τις ιδιοκτησίες που καταλαμβάνει το τροποποιητικό διάταγμα ανεξάρτητα αν ορισμένες ιδιοκτησίες δεν θίγονται από την τροποποίηση· εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση προσωρινού καθορισμού αποζημίωσης και πολύ περισσότερο έχει εκδοθεί απόφαση που προσδιόρισε αποζημίωση που κατέστη πλέον οριστική, είναι απαράδεκτη κατ’ άρθρο 21 § 1 του ν. 2882/2001 η νεότερη αίτηση που αφορά το ίδιο ακίνητο επικαλείται την ίδια πράξη κήρυξης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης αλλά νεότερη διορθωτική Πράξη Εφαρμογής· αν, ενόψει εκδόσεως Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής, ανακύπτουν διαφορές από τον καθορισμό της αξίας και την καταβολή της αποζημίωσης επί της απαλλοτριωθείσας έκτασης, για τα οποία δεν καθορίστηκε αποζημίωση από τα πολιτικά δικαστήρια, λόγω εσφαλμένων αναγραφών του κτηματολογικού πίνακα, αυτές εκδικάζονται σε πρώτο και δεύτερο βαθμό από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, τα οποία εφαρμόζουν τους δικονομικούς κανόνες του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΤρΕφΑνΚρ 7/2024 - Πλήρες κείμενο