Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

18 Σεπ 2019

ΤρΔΠρΘεσ 6211/2019: Μη εκτελεστότητα πράξεως περί σφραγίσεως που εκδίδεται λόγω της αυτοδίκαιης άρσης του ανασταλτικού αποτελέσματος απόφασης αναστολής

Στο άρθρο 63 παρ.1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ορίζεται ότι με το ένδικο βοήθημα της προσφυγής προσβάλλονται μόνον οι εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις των διοικητικών αρχών, από τις οποίες δημιουργούνται κατά νόμο διοικητικές διαφορές ουσίας. Περαιτέρω, στο άρθρο 70 παρ.1 του ίδιου Κώδικα ότι είναι απαράδεκτη δεύτερη προσφυγή κατά της ίδιας πράξης, εκτός εάν η πρώτη έχει απορριφθεί για τυπικούς λόγους. Εν προκειμένω, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε μετά την αυτοδίκαιη άρση του ανασταλτικού αποτελέσματος της 709/2012 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου (Στ΄ Τμήμα), λόγω της παραβίασης του όρου που είχε τεθεί με την απόφαση αυτή. Η πράξη δε αυτή δεν είναι εκτελεστή, αφού εκδόθηκε για την εκτέλεση της αρχικής πράξης, δυνάμει της αυτοδίκαιης ανάκλησης του ανασταλτικού αποτελέσματος της ως άνω αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, με την προσβαλλόμενη απόφαση απλώς διατάσσεται η εκτέλεση της με αριθμ.πρωτ. …/... 2011 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ήτοι πρόκειται για απλή πράξη εκτελέσεως της ίδιας της διαταγής σφραγίσεως, κι ως εκ τούτου, στερούμενη εκτελεστότητας και για τον λόγο αυτόν προσβάλλεται απαραδέκτως. Εξάλλου, ακόμη κι αν προσδίδετο καθ’ ερμηνεία σ’ αυτή εκτελεστότητα ή η ένδικη προσφυγή ερμηνευόταν ότι στρέφεται κατά της αρχικώς εκδοθείσας πράξης, θα έπρεπε η κρινόμενη προσφυγή να θεωρηθεί και πάλι απαράδεκτη, διότι η πράξη αυτή έχει ήδη προσβληθεί με προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, εκδόθηκε δε η 7831/2018 απόφασή του με την οποία αυτή τροποποιήθηκε. Ως εκ τούτων, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΤρΔΠρΘεσ 6211/2019 – Πλήρες κείμενο