Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

8 Νοε 2019

ΤρΔΠρΑθ 13940/2019: Αποζημίωση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης

Δεδομένου ότι ο …/1996 ονομαστικός τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης (Μ.Σ.Δ.), καθώς και ο εκδοθείς υπέρ των εναγουσών σε αντικατάστασή του λόγω κληρονομικής διαδοχής …/...2001 ονομαστικός τίτλος Μ.Σ.Δ., που χορηγήθηκαν, κατά τις διατάξεις του ν. 2300/1995, δυνάμει της …/...1996 πράξης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., κατόπιν ένταξης στο σχέδιο πόλεως … και χαρακτηρισμού ως κοινόχρηστου χώρου του προαναφερόμενου ακινήτου ήταν αρχήθεν παράνομοι και άκυροι και παρέμειναν παράνομοι και άκυροι και υπό το καθεστώς του ν. 3044/2002, με αποτέλεσμα, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 του Συντάγματος και του άρθρου πρώτου του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) που αποκλείουν τη στέρηση ιδιοκτησίας/περιουσίας προσώπου χωρίς την προηγούμενη καταβολή σε αυτόν αποζημίωσης, να μην καταβληθεί αποζημίωση για τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση του ένδικου ακινήτου, οι ενάγουσες δικαιούνται αποζημίωσης από το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο, προς αποκατάσταση της θετικής ζημίας που υπέστησαν από την παράνομη έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης και έκδοσης σχετικού ονομαστικού τίτλου υπέρ αυτών, ίση με την αντικειμενική αξία του εν λόγω ακινήτου έκτασης … τ.μ., κατά το κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο έκδοσης της εγκριτικής της μεταφοράς συντελεστή δόμησης πράξης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δεδομένου όμως, ότι, αφενός μεν κατά το με αρ.πρωτ. …/22.7.2014 έγγραφο της …, Αντιδημάρχου …, το ένδικο ακίνητο ανήκει στη Γ΄ Ζώνη του εν λόγω Δήμου, για την οποία η τιμή υπολογισμού ΤΑΠ ετών 2009-2014 ανέρχεται στο ποσό των 375 ευρώ/τ.μ. για τα οικόπεδα έναντι 1.700 ευρώ/τ.μ. για τα κτίσματα και δεν υπάρχουν στοιχεία για προγενέστερα έτη, αφετέρου δε, κατά το προσκομιζόμενο από τις ενάγουσες ως υπ. αρίθμ. 17 «έντυπο 3 Αύγουστος 1995 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΟΔΟΣ … ΔΗΜΟΣ … ΖΩΝΗ Γ΄» για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας του ένδικου οικοπέδου αναγράφεται το ποσό των 375 ευρώ και ενόψει του ότι οι ενάγουσες κανένα στοιχείο δεν προσκομίζουν όσον αφορά το κληρονομούμενο από αυτές ποσοστό 2/8 λόγω θανάτου της μητέρας τους …, κρίνει ότι πρέπει καθεμία των εναγουσών να λάβει ως αποζημίωση το ποσό των 191.671,87 ευρώ. Εξάλλου, ο ισχυρισμός του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου περί μη ύπαρξης αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της παρανομίας και της ζημίας των εναγουσών είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, δεδομένου ότι η …/..1996 πράξη του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., επί της οποίας ερείδεται και ο ανωτέρω υπέρ των εναγουσών εκδοθείς ονομαστικός τίτλος Μ.Σ.Δ., εκδόθηκε αντί αποζημίωσης του προπεριγραφόμενου ρυμοτομούμενου ακινήτου. Ομοίως, απορριπτέος ως αβάσιμος είναι ο ισχυρισμός του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου περί παραγραφής της ένδικης αξίωσης. Και τούτο διότι οι επιζήμιες συνέπειες της ανωτέρω παράνομης συμπεριφοράς των οργάνων του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου, επήλθαν μεταγενεστέρως, με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 8134/2013 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, από το τέλος δε του οικονομικού έτους 2013 έως την κατάθεση (5.12.2014, σχετικώς οικεία πράξη κατάθεσης) και επίδοση στο εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο (8.12.2014, σχετικώς η με αριθμό πρωτοκόλλου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους …/8.12.2014 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών …) της κρινόμενης αγωγής δεν παρήλθε πενταετία. Οι ενάγουσες από την ανωτέρω παρανομία των οργάνων του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου υπέστησαν ηθική βλάβη, συνιστάμενη στην πρόκληση σε αυτές συναισθημάτων άγχους και αβεβαιότητας για την τύχη της περιουσίας τους και την οικονομική τους κατάσταση και στην ταλαιπωρία τους εξαιτίας της εμπλοκής τους σε μακροχρόνιες διενέξεις με τη διοίκηση, για την ικανοποίηση της οποίας, ενόψει ιδίως του χρόνου κατά τον οποίο οι ενάγουσες απέκτησαν τον …/26.7.2001 ονομαστικό τίτλο, πρέπει να καταβληθεί, ως δίκαιο και εύλογο, το ποσό των 10.000 ευρώ σε καθεμία από αυτές. Τέλος, δεδομένου ότι η έγκριση της Μ.Σ.Δ. κατά τις διατάξεις του ν. 2300/1995 (…/...1996 πράξη του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) και η έκδοση των αντίστοιχων …/1996 και …/...2001 ονομαστικών τίτλων δικαιώματος Μ.Σ.Δ. έγινε από όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, η κρινόμενη αγωγή είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, κατά το μέρος που στρέφεται κατά του Δήμου.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΤρΔΠρΑθ 13940/2019 - Πλήρες κείμενο