Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

9 Φεβ 2023

ΤρΔΕφΚομ Α326/2022: Αστική ευθύνη του Δημοσίου για τραυματισμό οπλίτη

Οι κρινόμενες εφέσεις επιδιώκουν την εξαφάνιση της υπ’ αριθμ. 311/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας, δυνάμει της οποίας έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή του εφεσιβλήτου και αναγνωρίσθηκε ότι τα εκκαλούντα οφείλουν να καταβάλουν χρηματική αποζημίωση προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη, καθώς και χρηματική αποζημίωση για παράνομες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων τους, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στην περιοχή της Δράμας. Συγκεκριμένα, κατά την άσκηση των καθηκόντων του εφεσιβλήτου, υπηρετούντος ως κληρωτού οπλίτη-στρατιώτη την στρατιωτική του θητεία στην περιοχή της Δράμας, ο ίδιος δέχθηκε την εισβολή ενός ξένου σώματος στον αριστερό οφθαλμό του, γεγονός που τον οδήγησε σε επαναλαμβανόμενες ιατρικές εξετάσεις από το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Αναφορικά με την ευθύνη του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή των άλλων Ν.Π.Δ.Δ., προς αποζημίωση, σημειώνεται ότι η εν λόγω γεννάται όχι μόνο από την έκδοση μη νόμιμης εκτελεστής διοικητικής πράξης ή από τη μη νόμιμη παράλειψη έκδοσης τέτοιας πράξης, αλλά και από μη νόμιμες υλικές ενέργειες των οργάνων του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ή από παραλείψεις οφειλόμενων νόμιμων υλικών ενεργειών αυτών, με την προϋπόθεση ότι οι υλικές αυτές ενέργειες ή παραλείψεις συνάπτονται με την οργάνωση και τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών ή των υπηρεσιών του κατά περίπτωση Ν.Π.Δ.Δ.. Ο παράνομος χαρακτήρας της ζημιογόνου πράξης, παράλειψης ή υλικής ενέργειας αρκεί για να στοιχειοθετηθεί η ευθύνη του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ., χωρίς να απαιτείται και η διαπίστωση πταίσματος του οργάνου του, ενώ, ειδικώς για την επιδίκαση αποζημίωσης, απαραίτητη προϋπόθεση συνιστά η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της παράνομης πράξης ή παράλειψης ή υλικής ενέργειας ή παράλειψης υλικής ενέργειας του δημόσιου οργάνου ή του οργάνου του Ν.Π.Δ.Δ. και της ζημίας που επήλθε. Αναλυτικά, για τον υπολογισμό της χρηματικής παροχής του άρθρου 931 του ΑΚ δεν έχουν εφαρμογή τα ισχύοντα για την αξίωση του άρθρου 929 του ΑΚ, αφού η χρηματική παροχή του άρθρου 931 του ΑΚ δεν αποτελεί αποζημίωση προς ανόρθωση συγκεκριμένης μελλοντικής περιουσιακής ζημίας, αλλά δίδεται για το γεγονός και μόνο της αναπηρίας ή παραμορφώσεως και καθορίζεται κατά την εύλογη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας με βάση συγκεκριμένους προσδιοριστικούς παράγοντες. Περαιτέρω, ως «αναπηρία» θεωρείται κάποια έλλειψη της σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ακεραιότητας του προσώπου, ως «παραμόρφωση» νοείται κάθε ουσιώδης αλλοίωση της εξωτερικής εμφάνισης του προσώπου, η οποία καθορίζεται, όχι αναγκαίως κατά τις απόψεις της ιατρικής, αλλά κατά τις αντιλήψεις της ζωής, ενώ ως «μέλλον» νοείται η επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη του προσώπου. Εστιάζοντας στην ευθύνη του νοσοκομείου ως Ν.Π.Δ.Δ. προς αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη ασθενής από κάθε αμέλεια του ιατρικού προσωπικού αυτού, ακόμη και ελαφρά, τονίζεται ότι αυτή γεννάται εφόσον το όργανο του νοσοκομείου, κατά την εκτέλεση των ιατρικών του καθηκόντων, παρέβη την υποχρέωσή του να ενεργήσει σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της ιατρικής επιστήμης, επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια. Κατά τη σύμπραξη, δε, περισσοτέρων ισχύει κατά τον Αστικό Κώδικα ότι αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Μάλιστα, το δικαστήριο προσδιορίζει το μέτρο της μεταξύ τους ευθύνης ανάλογα με το βαθμό του πταίσματος καθενός, ενώ εάν δεν μπορεί να εξακριβωθεί ο βαθμός αυτός, η ζημία κατανέμεται μεταξύ όλων σε ίσα μέρη. Εν προκειμένω, υπαίτιος για την επέλευση του προπεριγραφέντος ατυχήματος και των συνεπειών του τυγχάνει ο ΕΠ.ΟΠ. Δεκανέας (ΠΣ) … …, όργανο του Ελληνικού Δημοσίου, διότι, κατά την εκτέλεση των ανατεθειμένων σε αυτόν καθηκόντων, στα πλαίσια άσκησης δημόσιας υπηρεσίας και, ειδικότερα, εργαζόμενος στο σιδηρουργείο της μονάδος που υπηρετούσε, ενήργησε αμελώς, μη επιδεικνύοντας την δέουσα σύνεση και προσοχή. Παράλληλα, συνυπαίτια για την επέλευση των συνεπειών του προπεριγραφέντος ατυχήματος είναι τα όργανα του εκκαλούντος Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, διότι, με δεδομένη την σοβαρότητα του τραυματισμού του εφεσιβλήτου, είχαν νομική υποχρέωση να παρέχουν σε αυτόν την κατάλληλη ιατρική βοήθεια, συνιστάμενη στην έγκαιρη εξέτασή του κατά την μετάβαση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Ν.Π.Δ.Δ. «Γενικό Νοσοκομείο Δράμας». Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η απώλεια οράσεως στον αριστερό οφθαλμό του εφεσιβλήτου συνιστά, παρά την διατήρηση του οφθαλμού, μόνιμη παραμόρφωση του σώματός του και, ιδίως λόγω του νεαρού της ηλικίας του (19 ετών), θα επιδράσει, κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων, δυσμενώς στο μέλλον του, και, ως εκ τούτου, απέρριψε τις κρινόμενες εφέσεις.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΤρΔΕφΚομ Α326/2022 - Πλήρες κείμενο