Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

24 Μαΐ 2022

ΤρΔΕφΑθ 873/2022: Συνεκδίκαση λόγω συνάφειας αντίθετων εφέσεων επί διαφοράς αποζημίωσης του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ

Με τις κρινόμενες αντίθετες εφέσεις του Ελληνικού Δημοσίου και του ... ...: (α) το εκκαλούν Ελληνικό Δημόσιο ζητεί παραδεκτώς την εξαφάνιση της 15054/2019 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά το μέρος που έγινε εν μέρει δεκτή αγωγή (με χρονολογία κατάθεσης : 30.4.2010) του ... ..., και αναγνωρίστηκε, κατ’ άρθρο 105 ΕισΝΑΚ, όπως το αρχικώς καταψηφιστικό αίτημά της περιορίστηκε ακολούθως σε αναγνωριστικό, η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει στον ... ..., ως κληρονόμο του ... ... που απεβίωσε την 2.2.2013, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής στις 6.5.2010 έως την εξόφληση, το ποσό των 66.174,54 ευρώ ως αποζημίωση για την αποκατάσταση ζημίας που υπέστη λόγω της αντισυνταγματικότητας διατάξεων του ν. 3044/2002 και της μη δυνατότητας εκ του λόγου αυτού να πραγματοποιήσει ο ... ... τη μεταφορά συντελεστή δόμησης που του είχε εγκριθεί με την έκδοση σχετικής απόφασης υπέρ αυτού και (β) ο ... ... ζητεί παραδεκτώς την μεταρρύθμιση της 15054/2019 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ως προς το ύψος του ποσού που επιδικάστηκε. Οι δύο ανωτέρω εφέσεις είναι συνεκδικαστέες ως συναφείς, εφόσον στρέφονται κατά της ιδίας απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την απόφαση 2366/2007 της Ολομελείας του ΣτΕ έγινε δεκτό ότι η παρ.5 του άρθρου 4 του ν.3044/2002, η οποία επιτρέπει τη μεταφορά συντελεστή δόμησης σε περιοχές που έχουν ήδη καθορισθεί ως Ζ.Α.Σ. με προεδρικά διατάγματα, τα οποία είχαν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 880/1979 που κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές και μη εφαρμοστέες, καθώς και την πραγματοποίησή της, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς, που προβλέπονται στην πράξη καθορισμού τους, ανεξαρτήτως αν, εν τω μεταξύ, έχει τροποποιηθεί το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής, είναι και αυτή αντίθετη με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.1 και 2 του Συντάγματος. Οι προβαλλόμενοι από το Δημόσιο λόγοι εφέσεως απορρίφθηκαν, ενώ κρίθηκε ότι στοιχειοθετείται ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση του ενάγοντος. Αποδεικτικά στοιχεία για τον καθορισμό του ύψους της ζημίας, που ο εκκαλών προσκόμισε το πρώτον ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου δεν ελήφθησαν υπόψη. Το Δικαστήριο δέχτηκε εν μέρει την έφεση του εκκαλούντος ιδιοκτήτη, μεταρρύθμισε την πρωτόδικη απόφαση και αναγνώρισε την υποχρέωση του εφεσίβλητου Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει στον ζημιωθέντα υψηλότερο ποσό αποζημίωσης.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΤρΔΕφΑθ 873/2022 - Πλήρες κείμενο