Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

23 Σεπ 2022

ΤρΔΕφΑθ 218/2021: Απόρριψη αίτησης ακυρώσεως κατά απόφασης του Τμήματος Προσωπικού ΝΠΔΔ, με την οποία απορρίφθηκε αίτημα περί μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία

Με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών ζήτησε την ακύρωση της .../1.8.2019 απόφασης του Τμήματος Προσωπικού του καθ’ ου ΝΠΔΔ με θέμα «Περί μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία». Κατά την έννοια των άρθρων 183 του Ν. 3584/2007, 20 § 3 του Ν. 3475/2006 και 26 § 8 του Ν.4325/2015, προκειμένου να μεταταγεί υπάλληλος Δήμου ή δημοτικού ΝΠΔΔ σε θέση ΤΕ Μουσικών απαιτείται, πέραν των απαιτουμένων τίτλων σπουδών του, να υπηρετεί σε θέση μουσικού οργανικά ενταγμένη στον εν λόγω Δήμο ή το οικείο ΝΠΔΔ, χωρίς να αρκεί το γεγονός ότι απασχολείται, κατά κύρια απασχόληση, ως μουσικός. Η ερμηνεία αυτή είναι σύμφωνη τόσο με το γράμμα του νόμου, όσο και με το σκοπό του νομοθέτη, όπως αυτός αποτυπώνεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 4325/2015, ο οποίος είναι να εξομοιώσει τους μουσικούς των ΟΤΑ με τους μουσικούς του τότε Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την κοινή υπαγωγή τους σε κλάδο ΤΕ Μουσικών, αναφερόμενος προφανώς σε όσους υπηρετούν με την ειδικότητα του μουσικού, αλλά και του Ν. 4604/2019, όπου γίνεται λόγος για «ιδιαιτερότητες του κλάδου των μουσικών». Η ερμηνεία αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τη συνταγματική αρχή της ισότητας, καθ’ όσον οι διορισθέντες σε θέση μουσικού δεν βρίσκονται σε ουσιωδώς όμοιες συνθήκες, όσον αφορά την υπηρεσιακή τους κατάσταση, με τους υπαλλήλους που διορίσθηκαν σε άλλες θέσεις των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ και υπό τη συνδρομή διαφορετικών, ενδεχομένως, προϋποθέσεων, αλλά απασχολούνται είτε περιστασιακά είτε αποκλειστικά ως μουσικοί. Εν προκειμένω, ο αιτών δεν είχε διορισθεί στο καθ’ ου ΝΠΔΔ με την ειδικότητα του μουσικού, αλλά αρχικώς σε οργανική θέση κλάδου ΥΕ Εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), εν συνεχεία δε μετατάχθηκε στον Κλάδο ΔΕ Διοικητικού ως κάτοχος απολυτηρίου 1ου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Ηλιούπολης. Ο ειδικότερος ισχυρισμός του αιτούντος ότι το σχετικό αίτημά του απορρίφθηκε κατά παράβαση της αρχής της ισότητας, δεδομένου ότι με τις αναφερόμενες στην αίτηση αποφάσεις του καθ’ ου κατατάχθηκαν στον κλάδο ΤΕ Μουσικών άλλοι υπάλληλοι που δεν κατείχαν ειδικότητα μουσικού, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, προεχόντως διότι δεν νοείται ισότητα στην παρανομία και, συνεπώς, ακόμη και αν η Διοίκηση κακώς εφήρμοσε τον νόμο σε άλλες περιπτώσεις, δεν υποχρεούται η ίδια ούτε τα Δικαστήρια να τον εφαρμόσουν κακώς και στο μέλλον, ενώ, εξάλλου, σε κάθε περίπτωση, ο αιτών δεν βρίσκεται στην αυτή κατάσταση με τους εν λόγω υπαλλήλους, καθ’ όσον αυτοί παρείχαν «υπηρεσίες σε προγράμματα διδασκαλίας βασικών στοιχείων μουσικής», σε αντίθεση με τον αιτούντα, τα καθήκοντα του οποίου, σύμφωνα με το .../13.10.2020 έγγραφο του καθ’ ου είναι η διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης, επιπροσθέτως δε απασχολήθηκε με τη διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Γνωριμία με τη μουσική». Περαιτέρω, δεν συντρέχουν ούτε οι προϋποθέσεις εφαρμογής της γενικής διάταξης του άρθρου 183 του Ν. 3584/2007 περί μετάταξης σε ανώτερη βαθμίδα, το οποίο αφορά το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ, καθ’ όσον ο αιτών δεν κατέχει τίτλο σπουδών ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας σε σχέση με την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία ανήκει η θέση την οποία κατέχει, ήτοι δεν κατέχει τίτλο σπουδών της εκπαιδευτικής βαθμίδας

 

 

Σύνδεσμος

 
ΤρΔΕφΑθ 218/2021 - Πλήρες κείμενο