Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

2 Οκτ 2023

ΤρΔΕφΑθ 1759/2023: Μη συνδρομή των προϋποθέσεων εκλογής στο πρόσωπο του εκλεγέντος σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή ΑΕΙ

Η προσβαλλόμενη υπ’ αριθ. .../22.8.2019 πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α., με τη οποία διορίστηκε, αντί του αιτούντος, ο παρεμβαίνων δεν δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεδομένου ότι δεν είχε εκδοθεί και περιληφθεί στο προοίμιό της η πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που βεβαιώνει την ύπαρξη πρόβλεψης στον Προϋπολογισμό. Κατόπιν αυτού, εκδόθηκε η .../2019 πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. περί διορισμού του παρεμβαίνοντος στην επίμαχη θέση, στο προοίμιο της οποίας περιλήφθηκε η .../4.11.2019 βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου και το .../2.10.2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους). Με την τελευταία πράξη διορισμού ανακλήθηκε η .../22.8.2019 πράξη του Πρύτανη περί διορισμού του παρεμβαίνοντος. Με την .../12.11.2019 πράξη του Πρύτανη περί διορισμού του παρεμβαίνοντος στην επίμαχη θέση ολοκληρώθηκε η σύνθετη διοικητική ενέργεια εκλογής αυτού σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή και ενσωματώθηκαν σ’ αυτήν όλες οι προηγούμενες πράξεις της διαδικασίας πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ, οι οποίες, ως εκ τούτου, απέβαλαν την εκτελεστότητά τους αλλά ελέγχονται στο πλαίσιο ελέγχου του κύρους της ως άνω τελικής πράξης διορισμού. Μεταξύ δε των πράξεων αυτών περιλαμβάνεται και η από 21.5.2019 απόφαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής και Εξέλιξης, κατά της οποίας, κατ’ εκτίμηση του περιεχομένου της κρινόμενης αίτησης και των κατατεθέντων υπομνημάτων, στρέφεται αυτή, με αποτέλεσμα να μην ασκεί επιρροή στο παραδεκτό της αίτησης αυτής το γεγονός ότι προσβάλλεται ρητά μία ανυπόστατη διοικητική πράξη. Συνεπώς, η .../12.11.2019 πράξη του Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. θεωρείται συμπροσβαλλόμενη και μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη. Ως προς τους λόγους ακυρώσεως, ο αιτών δεν επικαλείται συγκεκριμένα την ύπαρξη μελών ΔΕΠ του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της ένδικης θέσης, τα οποία ήταν εγγεγραμμένα στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και δεν εντάχθηκαν στα μητρώα εξωτερικών μελών της αλλοδαπής προκειμένου να επιλεχθούν και να ορισθούν ως μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής τα ορισθέντα με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Και τούτο ανεξαρτήτως αν μπορούν να ελεγχθούν παρεμπιπτόντως στο πλαίσιο της δίκης οι πράξεις των πανεπιστημιακών αρχών σχετικά με την κατάρτιση και την επικαιροποίηση των μητρώων των εσωτερικών και εξωτερικών μελών που τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης καθηγητών Α.Ε.Ι., ως πράξεις μη εντασσόμενες στη σύνθετη διοικητική ενέργεια της επίδικης εκλογής. Επίσης, δεν προβλέπεται ότι πρέπει να αιτιολογείται ειδικά η συγκρότηση των μητρώων όσον αφορά το λόγο που περιλήφθηκαν σε αυτά όσοι περιλήφθηκαν και το λόγο που παραλείφθηκαν άλλα μέλη ΔΕΠ, τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν κατονομάζονται από τον αιτούντα, ενώ οι διατάξεις που αναφέρει ότι παραβιάστηκαν (άρθρο 19 παρ. 3 εδ. β του ν.4009/2011) αφορούν τον ορισμό των μελών της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής και όχι των μητρώων.  Επιπλέον, στην προκειμένη περίπτωση η Ειδική Επταμελής Επιτροπή συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 4009/2011, αφού ορίστηκαν σε αυτήν τρία εσωτερικά και τέσσερα εξωτερικά μέλη, από τα οποία τα δύο προέρχονταν από το μητρώο εξωτερικών μελών της αλλοδαπής και επομένως τηρήθηκε το αριθμητικό όριο που τέθηκε από την ως άνω διάταξη όσον αφορά τα εξωτερικά μέλη της Επιτροπής. Από τα μέλη αυτά, τα δύο εσωτερικά και τα δύο εξωτερικά είχαν γνωστικό αντικείμενο την Ακίνητη προσθετική και τα υπόλοιπα είχαν συναφή αντικείμενα. Η συγκρότηση αυτή έγινε με νόμιμη αιτιολογία σύμφωνα και με τα πρακτικά της από 6.4.2017 συνέλευσης, ενώ δεν ήταν δυνατή η συμπερίληψη στην Επιτροπή και άλλων μελών ΔΕΠ με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο (Ακίνητη προσθετική) αντί για τα μέλη που επιλέχθηκαν με το συναφές, αφού δεν υπήρχαν στα μητρώα από τα οποία επιλέχθηκαν άλλα μέλη με αντικείμενο Ακίνητη προσθετική. Τέλος, στο άρθρο 19 παρ. 3 του ν. 4009/2011 ρητώς προβλέπεται ότι οι Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές απαρτίζονται από καθηγητές ή ερευνητές με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή αν δεν υπάρχει συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης, καθώς και ότι τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ορίζονται και δημοσιοποιούνται μαζί με τα βιογραφικά τους σημειώματα με αιτιολογημένη απόφαση του κοσμήτορα ύστερα από γνώμη της Κοσμητείας με βάση το επιστημονικό τους έργο και ιδίως με βάση το πρόσφατο επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων. Επομένως προέχον στοιχείο για τη δυνατότητα μέλους ΔΕΠ να καταστεί μέλος Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής είναι το επιστημονικό του έργο και ιδίως με βάση το πρόσφατο επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, έννοια δηλαδή κατά πολύ ευρύτερη της έννοιας του γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, η συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής, που έλαβε χώρα κατά τη συνεδρίαση της Συνέλευσης στις 6.4.2017 εγκρίθηκε από την Κοσμητεία στις 4.5.2017 και κατόπιν σχετικού αιτήματος παροχής σύμφωνης γνώμης από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Με την ως άνω έγκριση, η οποία δόθηκε επίκαιρα, εκπληρώθηκε ο σκοπός του νόμου περί συμμετοχής της Κοσμητείας στη διαδικασία εκλογής με παροχή σύμφωνης γνώμης όσον αφορά τα μέλη που επέλεξε η Συνέλευση για τη συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής. Τέλος, ενόψει του ότι ο αιτών δεν εξελέγη δεύτερος καταλληλότερος και δεν προέβαλε οποιαδήποτε αιτίαση σε σχέση με την απόφαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής κατά το μέρος που αυτή έκρινε ότι δεν εκλέγεται ως δεύτερος καταλληλότερος, χωρίς έννομο συμφέρον επικαλέστηκε λόγους που πλήττουν την κρίση της Επιτροπής σε σχέση με την εκλογή του παρεμβαίνοντος, οι οποίοι ως εκ τούτου απορρίφθηκαν ως απαράδεκτοι

 

 

Σύνδεσμος

 
ΤρΔΕφΑθ 1759/2023 - Πλήρες κείμενο