Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

9 Φεβ 2024

ΣτΕ 97/2024 Τμ.Γ: Υπαλληλική προσφυγή κατά πειθαρχικής ποινής απόλυσης υπαλλήλου υπηρετούντος επί θητεία σε οργανική θέση του Πυροσβεστικού Σώματος

Με το κρινόμενο ένδικο βοήθημα, επιγραφόμενο ως «αίτηση ακυρώσεως», το οποίο παραπέμφθηκε με την 1075/2022 απόφαση (σε συμβούλιο) του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, λόγω αρμοδιότητας, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ο προσφεύγων, πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, ζήτησε την «ακύρωση» του 6/15.12.2021 πρακτικού του Δευτεροβάθμιου Ανακριτικού Συμβουλίου Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), με την οποία επιβλήθηκε σε αυτόν η πειθαρχική ποινή της απόλυσης, για τον λόγο ότι υπέπεσε στα πειθαρχικά παραπτώματα της αδικαιολόγητης αποχής από την άσκηση καθηκόντων και της παραμέλησης καθήκοντος. Κατά τα παγίως κριθέντα, ο υπάλληλος επί θητεία απολαύει κατά τη διάρκεια της θητείας του της ίδιας όπως και ο μόνιμος υπάλληλος συνταγματικής προστασίας, μη δυνάμενος να απολυθεί χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, που αποτελείται κατά τα δύο τρίτα τουλάχιστον από μονίμους υπαλλήλους, υποκείμενη σε προσφυγή ουσίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 103 του Συντάγματος. Επομένως, το κρινόμενο ένδικο βοήθημα που ασκήθηκε κατά της προαναφερθείσας απόφασης του Δευτεροβαθμίου Ανακριτικού Συμβουλίου Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών του Π.Σ., με την οποία επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της απόλυσης στον προσφεύγοντα, πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, ήτοι υπάλληλο υπηρετούντα επί θητεία σε οργανική θέση του Πυροσβεστικού Σώματος - δηλαδή, πολιτικής διοικητικής υπηρεσίας του Κράτους κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων  - έχει τον χαρακτήρα προσφυγής ουσίας. Για την εκδίκαση της προσφυγής αυτής αρμόδιο είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο αυτή νομίμως παραπέμφθηκε με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Με την κρινόμενη προσφυγή ο προσφεύγων ισχυρίστηκε ότι δεν απουσίασε αυθαιρέτως από την υπηρεσία, διότι ουδέποτε ενημερώθηκε εγγράφως για τη λήξη της διάθεσής του στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής και για την υποχρέωσή του να επιστρέψει στην οργανική του θέση στην Π.Υ. Σάμου. Ο ισχυρισμός αυτός είχε προβληθεί από τον προσφεύγοντα και με την ανωμοτί κατάθεσή του ενώπιον του διενεργούντος την ένορκη διοικητική εξέταση αξιωματικού. Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η διάθεση του προσφεύγοντος από την Π.Υ. Σάμου στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής είχε παραταθεί από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος με διαδοχικές αποφάσεις μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία (31.5.2020) και με τη ρητή επισήμανση της υποχρέωσης επιστροφής του στην οργανική του θέση στην Π.Υ. Σάμου την επομένη ημέρα της λήξης της διάθεσης χωρίς άλλη διαταγή, ενώ, στη συνέχεια, η διάθεσή του, όπως και των λοιπών διατεθέντων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, παρετάθη «μέχρι νεωτέρας», δηλαδή χωρίς να προσδιορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία έληγε η διάθεση αυτή. Από την ημερομηνία ανάρτησης της 36598 οικ.Φ.202.1/23.6.2020 απόφασης του Αρχηγού του Π.Σ. έληξε η ως άνω επ’ αόριστον παράταση της διάθεσης των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης που δεν αναφερόταν σε αυτήν ονομαστικά, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο προσφεύγων. Από τα στοιχεία όμως του φακέλου της υποθέσεως δεν προκύπτει ότι η ανωτέρω απόφαση κοινοποιήθηκε στον προσφεύγοντα. Τούτο δε, παρά το γεγονός ότι στην απόφαση αυτή δίδεται ρητώς η εντολή προς τις πυροσβεστικές υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται, να προβούν στις «απαραίτητες ανακοινώσεις και μεταβολές», δηλαδή να κοινοποιήσουν, μεταξύ άλλων, την απόφαση αυτή στους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης για τους οποίους εγκρίνεται η διάθεση ή η συνέχιση της διάθεσής τους, καθώς και σε όσους λήγει η διάθεση αυτή, λόγω παύσεως της ισχύος της προηγούμενης 34075 οικ. Φ.202.1/15.6.2020 απόφασης του Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου του Π.Σ., με την οποία είχε παραταθεί η διάθεσή τους «μέχρι νεωτέρας». Συνεπώς, δεν προκύπτει ότι ο προσφεύγων ενημερώθηκε εγγράφως για τη λήξη της διάθεσής του από την Π.Υ. Σάμου στην ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής και για την υποχρέωσή του να επιστρέψει σε συγκεκριμένη ημερομηνία στην οργανική του θέση στην Π.Υ. Σάμου, ούτε αποδεικνύεται κατά τρόπον αναμφήριστο ότι αυτός είχε αποκτήσει πλήρη γνώση του περιεχομένου της 36598 οικ.Φ.202.1/23.6.2020 απόφασης του Αρχηγού του Π.Σ. με άλλον τρόπο. Υπό τα δεδομένα αυτά, κρίθηκε ότι δεν στοιχειοθετούνται τα πειθαρχικά παραπτώματα της αδικαιολόγητης αποχής από την άσκηση καθηκόντων και της παραμέλησης καθήκοντος τα οποία απεδόθησαν στον προσφεύγοντα με την προσβαλλόμενη πειθαρχική απόφαση, λόγω της μη προσέλευσής του στην Π.Υ. Σάμου για την ανάληψη υπηρεσίας από 22.9.2022, διότι τα πειθαρχικά αυτά παραπτώματα προϋποθέτουν καθορισμένο και γνωστό στον υπάλληλο χρονικό σημείο, από το οποίο αρχίζει η υποχρέωσή του για ανάληψη υπηρεσίας. (Μειοψ.). Το Δικαστήριο δέχτηκε την προσφυγή.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΣτΕ 97/2024 Τμ.Γ - Πλήρες κείμενο