Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

14 Σεπ 2023

ΣτΕ 922/2023 Τμ.Γ: Συνταγματική η αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων Ανώτερων Σπουδών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί έως τις 10.6.2003 με πτυχίο ΤΕΙ

Με την υπό κρίση αίτηση ζητήθηκε η ακύρωση της ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/374216/1287/25.8.2018 Κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ισοτιμίας των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του ν. 1158/1981 (Α΄ 127) όπως ισχύει». Ως συμπροσβαλλόμενη κρίθηκε ότι έπρεπε να θεωρηθεί και η εκδοθείσα μετά την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/345446/903/26.6.2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των ίδιων διατάξεων, με την οποία το Παράρτημα Α΄ της προσβαλλομένης, στο οποίο περιλαμβάνονται οι Σχολές Δραματικής Τέχνης και Χορού τις οποίες αφορά η επίδικη ρύθμιση, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. Στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 79 του ν. 4481/2017 καθορίζονται, κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο, τα θέματα που δύναται να ρυθμίσει ο κανονιστικός νομοθέτης, ήτοι α) τον καθορισμό των συγκεκριμένων Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της εξουσιοδοτικής διατάξεως, οι οποίες κατά την εξουσιοδοτική διάταξη διέπονται από τις ρυθμίσεις του ν. 1158/1981 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, καθώς και β) τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναγνωρίσεως - από τον οριζόμενο στον νόμο ως το αρμόδιο όργανο Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) - της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών που χορηγούσαν αυτές μέχρι 10.6.2003 με τα πτυχία Τ.Ε.Ι. της ίδιας περιόδου. Δεν εξουσιοδοτείται δηλαδή ο αρμόδιος Υπουργός, όπως αβασίμως προβαλλόταν, να καθορίσει ελευθέρως τις υπαγόμενες στην ρύθμιση του ν. 4481/2017 Σχολές χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν κανένα ειδικότερο κριτήριο, έτσι ώστε αυτός να μπορεί να προβεί στην ένταξη «απροσδιόριστου αριθμού» Σχολών καλλιτεχνικής εκπαιδεύσεως, αλλά πρέπει να κινηθεί εντός των ορίων που θέτουν ο ν. 1159/1981 και οι σχετικές κανονιστικές πράξεις. Συνεπώς, η εξουσιοδοτική διάταξη (άρθρο 79 του ν. 4481/2017) δεν παραβιάζει το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος. Περαιτέρω, κρίθηκε ότι ανεξαρτήτως του εάν η αρμοδιότητα αναγνωρίσεως της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών που είχαν χορηγηθεί από Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως είχε ανατεθεί ποτέ στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, κατά τις διέπουσες αυτόν διατάξεις είναι αρμόδιος για την αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλων ανώτατης εκπαιδεύσεως πανεπιστημίων της αλλοδαπής, ενώ η εξεταζόμενη ρύθμιση δεν αφορά ούτε τίτλους σπουδών αλλοδαπών πανεπιστημίων ούτε τίτλους ανώτατης εκπαιδεύσεως), πάντως, στην προκειμένη περίπτωση, η αμφισβητούμενη αρμοδιότητα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν προβλέφθηκε με την προσβαλλόμενη κ.υ.α. αλλά με τη διάταξη του άρθρου 79 του ν. 4481/2017. Τέλος, η εκ του νόμου αναγνώριση αρμοδιότητας υπέρ ενός διοικητικού οργάνου και όχι υπέρ άλλου δεν μπορεί, κατ’ αρχήν, να ελεγχθεί ακυρωτικώς, εφ’ όσον η επιλογή του νομοθέτη δεν παρίσταται καταδήλως απρόσφορη για την επίτευξη του σκοπού στον οποίον αποβλέπει, ούτε είναι αντίθετη σε υπέρτερη τυπικής ισχύος κανόνα δικαίου. Με το δεδομένο αυτό, κρίθηκε απορριπτέος ως αβάσιμος ο σχετικός εξεταζόμενος λόγος κατά το μέρος που στρεφόταν κατά της εκ του νόμου αναγνωρίσεως της επίδικης αρμοδιότητας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, κατά τον ιδρυτικό νόμο του, έχει συναφείς αρμοδιότητες. Επίσης, η προσβαλλόμενη απόφαση δεν περιέχει ρύθμιση σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ένδικων Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, αλλά επιτρεπτώς εξειδικεύει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της αναγνωρίσεως ισοτιμίας των τίτλων σπουδών των εν λόγω αποφοίτων με τα πτυχία των Τ.Ε.Ι. πριν από την ολοκλήρωση της εντάξεως αυτών στην ανώτατη εκπαίδευση, εν πάση δε περιπτώσει, η αναγνώριση αυτή δεν αφορά ειδικώς το ζήτημα του διορισμού ή της προσλήψεως στην δημόσια εκπαίδευση αλλά αφορά κάθε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η κατοχή τίτλου σπουδών Τ.Ε.Ι., πριν από την ανωτατοποίηση αυτών, και τίτλων σπουδών ισότιμων προς αυτόν. Περαιτέρω, ούτε ο δημόσιος χαρακτήρας της τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως και το κύρος του δημόσιου πανεπιστήμιου προσβάλλονται, δεδομένου ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν τίθεται ζήτημα αναγνωρίσεως ισοτιμίας τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαιδεύσεως που έχουν χορηγηθεί από ιδιωτικούς φορείς, αλλά αναγνωρίσεως ισοτιμίας τίτλων σπουδών ανώτερης εκπαιδεύσεως προς τίτλους που χορηγούσαν τα Τ.Ε.Ι. με τον προαναφερθέντα χρονικό περιορισμό, τους οποίους επιτρεπτώς κατά το άρθρο 16 παρ. 7 του Συντάγματος είναι δυνατόν να χορηγούν και ιδιωτικοί φορείς, η λειτουργία των οποίων βρίσκεται υπό έντονο έλεγχο και εποπτεία εκ μέρους του Κράτους και οι οποίοι κατά τον νόμο (άρθρο 1 του ν. 1158/1981) ανήκουν «εις την τρίτην βαθμίδα εκπαιδεύσεως». Επιπλέον, με την επίμαχη εξουσιοδότηση και την προσβαλλόμενη κανονιστική ρύθμιση δεν παραβιάζονται οι αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, διότι δεν προβλέπεται αναγνώριση ισοτιμίας των πτυχίων των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως του ν. 1158/1981 με πτυχία σχολών που ανήκουν στη βαθμίδα της ανώτατης εκπαιδεύσεως, ούτε ευθέως ούτε εμμέσως, αλλά προβλέπεται η αναγνώριση της ισοτιμίας με πτυχία που ανήκαν στην ίδια βαθμίδα εκπαιδεύσεως, ήτοι την ανώτερη. Συνεπώς, δεν πρόκειται για αυθαίρετη εξομοίωση ανόμοιων περιπτώσεων. Τέλος κρίθηκε ότι δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός περί της επί ίσοις όροις προσβάσεως, των αποφοίτων των Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως του ν. 1158/1981, με τους απόφοιτους θεατρικών σπουδών των Α.Ε.Ι., σε θέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, διότι η εξουσιοδοτική διάταξη και η προσβαλλόμενη κανονιστική πράξη δεν αφορούν την πρόσβαση εν λόγω αποφοίτων σε θέση εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαιδεύσεως. Είναι διαφορετικό το ζήτημα του καθορισμού των προσόντων για πρόσληψη ή διορισμό στην πρωτοβάθμια κι δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, το οποίο ρυθμίζεται από άλλες διατάξεις και όχι από την προσβαλλόμενη κ.υ.α. ή τις διατάξεις του ν. 4481/2017.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΣτΕ 922/2023 Τμ.Γ - Πλήρες κείμενο