Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

26 Μαΐ 2023

ΣτΕ 551/2023 Τμ.ΣΤ: Καταχώρηση στο ΓΕΜΗ & νομιμοποίηση διαδίκων

Με την κρινόμενη αίτηση ζητήθηκε η αναίρεση της 1411/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, με την οποία απορρίφθηκε έφεση της αναιρεσείουσας κατά της 6298/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς. Με την τελευταία αυτή απόφαση, είχε απορριφθεί η από 14.4.2014 ανακοπή της αναιρεσείουσας κατά του από 31.3.2014 κατασχετηρίου εγγράφου εις χείρας της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «… Α.Ε.», με το οποίο είχε επιβληθεί σε βάρος της αναγκαστική κατάσχεση για οφειλή 2.833.209,44 ευρώ, δυνάμει του πρώτου εκτελεστού απογράφου της 579/2005 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς και της από 17.1.2014 επιταγής προς εκτέλεση. Από τον συνδυασμό των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και του ν. 2190/1920, καθώς και των διατάξεων του ν. 3419/2005, προκύπτει ότι, για τη νομιμοποίηση ανώνυμης εταιρείας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στην περίπτωση που δεν έχει προσκομισθεί ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο περί παροχής πληρεξουσιότητας προς τον υπογράφοντα το ένδικο βοήθημα ή μέσο δικηγόρο, αρκεί η προσκομιδή της προβλεπόμενης από το άρθρο 30 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας εξουσιοδότησης (ή γενικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου) προς τον ανωτέρω δικηγόρο και η προσκομιδή του καταστατικού της εταιρείας, ώστε να αποδεικνύεται αφενός μεν ότι το ένδικο βοήθημα ή μέσο ασκήθηκε μετά από απόφαση του αρμόδιου προς τούτο οργάνου της εταιρείας, αφετέρου δε ότι ο δικηγόρος, ο οποίος εμφανίσθηκε στο ακροατήριο ως πληρεξούσιος της εταιρείας, είχε πράγματι ορισθεί από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, είτε αμέσως από το όργανο αυτό είτε εμμέσως, δηλαδή δυνάμει πληρεξουσιότητας χορηγηθείσης από πληρεξούσιο δικηγόρο, στον οποίο είχε παρασχεθεί η σχετική εξουσία από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Περαιτέρω, η μη προσκομιδή του καταστατικού της εταιρείας, στην περίπτωση αυτή, νομίμως αναπληρώνεται από την προσκομιδή είτε της ανακοίνωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. του καταστατικού της, είτε της ανακοίνωσης στο Γ.Ε.ΜΗ. της αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου αυτής, με την οποία διορίζεται το όργανο της εταιρείας, στο οποίο έχει ανατεθεί η εξουσία για την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου και το οποίο όρισε, με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας εξουσιοδότηση, τον δικηγόρο που παραστάθηκε ενώπιον του τακτικού διοικητικού δικαστηρίου ως πληρεξούσιος της εταιρείας. Τέλος, τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα, ως διαδικαστικά έγγραφα, υπόκεινται στον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, δικάζοντος κατ’ αναίρεση. Στην προκειμένη περίπτωση, η αναιρεσείουσα, κατά την εκδίκαση της ανακοπής της ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, προσκόμισε προς νομιμοποίησή της, μεταξύ άλλων α) την από 26.2.2018 ειδική εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της … …, η οποία έφερε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από δημόσια υπηρεσία, προς τον υπογράφοντα το δικόγραφο της ανακοπής δικηγόρο, με την οποία εξουσιοδοτείτο αυτός να παραστεί, ως πληρεξούσιος αυτής, κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση της υποθέσεως στις 6.3.2018 και β) την …/21.9.2016 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του από 10.8.2016 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της, με το οποίο ο ανωτέρω … … ορίζετο ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της αναιρεσείουσας, έχων την εξουσία να εκπροσωπεί δικαστικώς την εταιρεία και να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους. Συνεπώς, υπό τα ανωτέρω δεδομένα, η αναιρεσείουσα είχε νομιμοποιηθεί προσηκόντως ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς και, επομένως, μη νομίμως κρίθηκε με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ότι ορθώς το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε την ανακοπή της αναιρεσείουσας ως απαράδεκτης, λόγω μη νομιμοποιήσεως του υπογράφοντος το δικόγραφο αυτής δικηγόρου.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΣτΕ 551/2023 Τμ.ΣΤ - Πλήρες κείμενο