Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

9 Απρ 2020

ΣτΕ 305/2020 Τμ.Δ΄: ΚΥΑ που καταργεί επιδότηση μισθολογικού κόστους παραμεθόριων περιοχών εκδίδεται καθ’ υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδότησης

Η προσβαλλόμενη κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία, στην πραγματικότητα, καταργήθηκε η καταβολή της προβλεπόμενης στο άρθρο 21 παρ. 1 του ν. 1767/1988 οικονομικής ενίσχυσης, εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση της δοθείσας με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου νομοθετικής εξουσιοδότησης και τούτο, διότι κατά την έννοια του άρθρου 21 του ν. 1767/1988, ο νομοθέτης θεσπίζει, με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, οικονομική ενίσχυση προς τις αναφερόμενες στη διάταξη αυτήν επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στην περιοχή Δ΄ και σε ορισμένους νομούς της περιοχής Γ΄ του αναπτυξιακού νόμου 1262/1982 καθώς και στις επαρχίες Καλαμάτας και Μεσσήνης του νομού Μεσσηνίας, η δε κανονιστικώς δρώσα διοίκηση εξουσιοδοτείται με την παρ.3 του ίδιου άρθρου να ρυθμίζει το ύψος, τον τρόπο παροχής, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ανωτέρω επιλογής του νομοθέτη. Η κανονιστικώς δρώσα διοίκηση δύναται, συνεκτιμώντας τις εκάστοτε ανάγκες των επιχειρήσεων των ως άνω περιοχών καθώς και τις συνθήκες και προτεραιότητες της οικονομίας εν γένει, να μεταβάλλει το ύψος και εν γένει τον τρόπο παροχής της ενίσχυσης. Δεν δύναται, όμως, να την καταργήσει είτε ρητώς είτε εν τοις πράγμασι, καθιστώντας τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 ανενεργό. Τούτο συνάγεται, άλλωστε, και από τη διατύπωση της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 («δίδεται» οικονομική ενίσχυση), η οποία δεν αφήνει περιθώρια στην κανονιστικώς δρώσα διοίκηση να χορηγεί ή μη την ενίσχυση, αλλά μόνο να ρυθμίζει το ύψος και εν γένει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της χορήγησής της. Η κατάργηση, όμως, με την προσβαλλόμενη κοινή υπουργική απόφαση των υπουργικών αποφάσεων που καθορίζουν τις προϋποθέσεις της χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης, χωρίς ταυτόχρονη θέσπιση, εν μέρει ή εν όλω, νέων προϋποθέσεων για τη χορήγηση αυτής, έχει ως συνέπεια η ρύθμιση να καθίσταται, μη νομίμως κατά τα προεκτεθέντα, ανενεργός. Λόγοι, εξάλλου, δημοσιονομικοί ή αναγόμενοι στο δημόσιο συμφέρον εν γένει, όπως η ανάγκη εξορθολογισμού των προγραμμάτων απασχόλησης και εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών, η οποία αναφέρεται, όπως έχει εκτεθεί, στο προοίμιο της προσβαλλόμενης πράξης, ή η τυχόν αντίθεση της ρύθμισης με το ενωσιακό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων, την οποία επικαλείται η Διοίκηση με τις απόψεις της προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, μπορούν να αντιμετωπισθούν με την κατάργηση της οικονομικής ενίσχυσης των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 με διάταξη τυπικού νόμου, όχι όμως με τη διατήρησή της μεν σε ισχύ, χωρίς όμως δυνατότητα εφαρμογής της λόγω της κατάργησης του συνόλου των αποφάσεων που καθιστούν δυνατή την υλοποίησή της. (Μειοψ.).

 

 

Σύνδεσμος

 
ΣτΕ 305/2020 Τμ.Δ΄ - Πλήρες κείμενο