Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

28 Μαρ 2023

ΣτΕ 3/2023 Τμ.Δ: Αρμοδιότητα του Διοικ. Εφετείου για ακυρωτ. διαφορές από τη νομοθεσία περί ΟΤΑ που δεν αφορούν στην οργάνωση & λειτουργία των υπηρεσιών τους

Με την κρινόμενη αίτηση ζητήθηκε η ακύρωση: α. της υπ’ αριθμ. 18/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου, β. της υπ’ αριθμ. 399/38960/1.4.2020 απόφασης της Γεν. Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, γ. της υπ’ αριθμ. 9/2020 απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), δ. το υπ’ αριθμ. …/3.3.2020 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Μουζακίου και της παρεμβαίνουσας εταιρείας … ΕΠΕ και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως. Στην προσβαλλόμενη 18/2020 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου εμπεριέχεται μονομερής εκτελεστή ατομική διοικητική πράξη, εκδοθείσα κατ’ εφαρμογή της δημοτικής νομοθεσίας, με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο χορηγεί στην παρεμβαίνουσα εταιρεία άδεια για την χρήση κοινοχρήστου χώρου, ειδικότερα δε οδού, προς εκτέλεση των απαιτούμενων για την κατασκευή και λειτουργία του ως άνω υδροηλεκτρικού έργου συνοδών έργων. Οι αιτούντες, ισχυριζόμενοι ότι πρόκειται για παραχώρηση δικαιωμάτων επί κοινοχρήστου πράγματος που αναιρεί την κοινή χρήση και ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας στην επίμαχη οδό και η έγκριση εναλλακτικής διαδρομής προς εξυπηρέτηση του υδροηλεκτρικού έργου επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, πλήττουν την χορήγηση της άδειας αυτής στην παρεμβαίνουσα, όχι δε τα καθοριζόμενα στο οικείο σχέδιο σύμβασης τέλη διέλευσης και τον τρόπο καταβολής τους [άρθρα 4-5], για τα οποία δεν προβάλλουν αιτιάσεις. Υπό τα δεδομένα αυτά, από την αμφισβήτηση εκ μέρους τρίτων, μη συμβαλλομένων, των ως άνω ατομικού περιεχομένου ρυθμίσεων της 18/2020 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και της συναφούς διοικητικής σύμβασης, γεννάται ακυρωτική διοικητική διαφορά, αρμόδιο για την εκδίκαση της οποίας είναι το οικείο τριμελές διοικητικό εφετείο και όχι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τον ίδιο χαρακτήρα έχει η κρινόμενη διαφορά και καθ’ ό μέρος αμφισβητείται η νομιμότητα των επίσης προσβαλλόμενων πράξεων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και της Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3643/2006, εφόσον αυτές εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί εποπτείας και ελέγχου της νομιμότητας των πράξεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση, με την οποία πλήττονται ατομικές πράξεις, που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και δεν αφορούν οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών των οργανισμών αυτών, ανήκει, βάσει του άρθρου 47 παρ. 1 του ν. 3900/2010 [προσθήκη περίπτωσης ια΄ στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 702/1977], στην αρμοδιότητα του κατά τόπον αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΣτΕ 3/2023 Τμ.Δ - Πλήρες κείμενο