Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

1 Απρ 2024

ΣτΕ 266/2024 Τμ.Ε: Απόρριψη αίτησης του Δήμου Αθηναίων για μη νομιμότητα του Π.Δ. τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στην Ακαδημία Πλάτωνος

Ο αιτών Δήμος, εντός της περιφέρειας του οποίου βρίσκεται η περιοχή στην οποία τροποποιείται το ρυμοτομικό σχέδιο και είχε ταχθεί υπέρ της επανεπιβολής της αιρόμενης με το προσβαλλόμενο Π.Δ. απαλλοτρίωσης, ζητεί την ακύρωση του από 8.3.2017 Π.Δ. με τίτλο «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) και ειδικότερα στο Ο.Τ. χ και ψ περιοχής της Ακαδημίας Πλάτωνος, με άρση απαλλοτρίωσης σε τμήμα κοινοχρήστων χώρων και επιβολή προκηπίου». Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτησίες ως προς τις οποίες ήρθη εν μέρει, με το προσβαλλόμενο Π.Δ., η επιβληθείσα στο παρελθόν απαλλοτρίωση βρίσκονται στην Ακαδημία Πλάτωνος του Δήμου Αθηναίων (4ο διαμέρισμα) και είχαν ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως, κατά ένα τμήμα ως οικοδομήσιμοι χώροι και, κατ’ άλλο τμήμα, ως οδοί. Με την υπ’ αριθ. 3/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οι δικαιοπάροχοι των παρεμβαινόντων αναγνωρίσθηκαν συνδικαιούχοι της σχετικής αποζημίωσης. Επιπρόσθετα, με την έκδοση της υπ’ αριθ. 13456/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου, ορισμένοι από τους παρεμβαίνοντες υπέβαλαν αιτήσεις προς το Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την άρση της απαλλοτρίωσης. Η Διοίκηση εισηγήθηκε προς το ΚΕΣΥΠΟΘΑ να αποχαρακτηρισθούν ο χώρος παιδικής χαράς του τμήματος του Ο.Τ. χ και ένα τμήμα της προβλεπόμενης «οδού …», να δημιουργηθεί νέο Ο.Τ. χ Α, να αποχαρακτηρισθεί εν μέρει τμήμα του Ο.Τ. ψ από χώρος πρασίνου και να δημιουργηθούν πεζόδρομοι και κοινόχρηστο πράσινο, αφού ληφθούν υπόψη οι συνολικότερες προτάσεις της πολεοδομικής μελέτης αναπλάσεως του Δήμου Αθηναίων. Περαιτέρω, η τροποποίηση εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, μετά από βεβαιωθείσα αυτοδίκαιη ανάκληση επιβληθείσης απαλλοτρίωσης ή σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης, γίνεται με την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 154 του από 14.7.1999 Π.Δ. του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας. Συνάμα, η Διοίκηση, όταν διαπιστώνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή ρυμοτομικού βάρους, είτε κατά την εξέταση αιτήματος του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη, που έχει υποβληθεί δια της διοικητικής οδού, είτε ύστερα από τη δικαστική απόφαση που ακυρώνει την άρνηση της Διοίκησης να ικανοποιήσει το σχετικό αίτημα, οφείλει να επιληφθεί προκειμένου να προβεί στην άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή του ρυμοτομικού βάρους και, ταυτοχρόνως, να ρυθμίσει εκ νέου το πολεοδομικό καθεστώς του συγκεκριμένου ακινήτου, ενόψει της υποχρέωσης που απορρέει από τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη προστασία της ιδιοκτησίας, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων του άρθρου 24 του Συντάγματος. Ακολούθως, η Διοίκηση οφείλει να κρίνει εάν η ιδιοκτησία πρέπει να παραμείνει εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού ή να δεσμευθεί εκ νέου, με την επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή ρυμοτομικού βάρους, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η δυνατότητα άμεσης αποζημίωσης των θιγόμενων ιδιοκτητών, ή να καταστεί οικοδομήσιμη, είτε με τους γενικούς όρους δόμησης είτε με ειδικούς όρους, που πρέπει να καθορισθούν. Εν προκειμένω, προκειμένου η Διοίκηση να άρει εν μέρει τις επιβληθείσες απαλλοτριώσεις στις ιδιοκτησίες των παρεμβαινόντων, να ρυθμίσει εκ νέου το πολεοδομικό καθεστώς τους, να τροποποιήσει το ρυμοτομικό σχέδιο και να χαρακτηρίσει κοινοχρήστους χώρους ως οικοδομήσιμους, δεν αρκέστηκε στη δικαστική απόφαση 13456/2010 του Διοικ. Πρωτοδικείου Αθηνών, αλλά έλαβε υπόψη και τις πολεοδομικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής, όπως αυτές αποτυπώνονται στην πολεοδομική μελέτη ανάπλασης της Ακαδημίας Πλάτωνος. Η προσβαλλόμενη εν μέρει άρση και μη επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες των παρεμβαινόντων, επειδή δεν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις του νόμου (σοβαροί πολεοδομικοί λόγοι - πρόθεση και οικονομική δυνατότητα άμεσης καταβολής της αποζημίωσης στους δικαιούχους, που αποδεικνύεται με την εγγραφή της προσήκουσας αποζημίωσης σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό του Δήμου), κρίνεται σύμφωνη με τον νόμο, εφόσον μάλιστα δεν αμφισβητούνται με ειδικότερους ισχυρισμούς οι ανωτέρω παραδοχές και κρίσεις της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και του ΣΥΠΟΘΑ, ούτε προβάλλεται αντίθεση προς υπερκείμενο σχεδιασμό. Περαιτέρω, διάταξη νόμου ορίζει ότι τα ιδιωτικά ακίνητα αποκτούν την ιδιότητα του κοινοχρήστου χωρίς την καταβολή αποζημίωσης, εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως ως κοινόχρηστοι χώροι και η κοινοχρησία είναι αποτέλεσμα της βούλησης του ιδιοκτήτη, ρητής ή συναγόμενης εμμέσως από ενέργειές του, ή προκύπτει από πραγματική κατάσταση διατηρηθείσα επί μακρό χρόνο με την ανοχή του ιδιοκτήτη. Με το προσβαλλόμενο Π.Δ. η οδός Η... εξακολουθεί να προβλέπεται ως κοινόχρηστος χώρος και, επομένως, δεν αίρεται η επιβληθείσα απαλλοτρίωση κατά το μέρος αυτό, ούτε βεβαίως η διανοιγμένη οδός καθίσταται οικοδομήσιμος χώρος αποδιδόμενος στην ιδιοκτησία των παρεμβαινόντων ή άλλων παρόδιων ιδιοκτητών. Τονίζεται ότι δεν αρκεί η αναφορά στα συμβόλαια κτήσης ότι οι μεταβιβαζόμενες εκτάσεις έχουν πρόσωπο επί της «οδού Η...» ούτε το μεμονωμένο απόσπασμα που επικαλείται ο αιτών Δήμος, περί οδών «που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση αυτοδικαίως επί σειρά δεκαετιών και ως προς τις οποίες έχει συντελεστεί η ρυμοτομία», «με βάση την πραγματική κατάσταση που δημιουργήθηκε αναφορικά με τη διάνοιξή τους, προεχόντως διότι οι εν λόγω οδοί δεν κατονομάζονται. Τέλος, κατά τη διοικητική διαδικασία που προηγήθηκε της έκδοσης του Π.Δ., ο αιτών Δήμος δεν προσδιόρισε το χρόνο διάνοιξης της οδού Η..., ούτε με την κρινόμενη αίτηση προβάλλονται συναφείς προς το ζήτημα αυτό ισχυρισμοί. Το Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση και έκανε την παρέμβαση δεκτή.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΣτΕ 266/2024 Τμ.Ε - Πλήρες κείμενο