Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

16 Ιουν 2022

ΣτΕ 194/2022 Τμ.Δ: Σιωπηρή απόρριψη προδικαστικής προσφυγής & έλλειψη δυνατότητας πρωτογενούς εξέτασης ισχυρισμών από το Δικαστήριο. Αναπομπή στην ΑΕΠΠ

Με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα εταιρεία ζήτησε να ακυρωθούν: α. η σιωπηρή απόρριψη της από 20.5.2021 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης Α.Ε.Π.Π. .../21.5.2021 Προδικαστικής Προσφυγής της κατά της απόφασης του ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία εγκρίθηκε το με Αρ./Ημερ.: .../10.5.2021 Συμπληρωματικό Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και β) Της απόφασης του ΔΕΔΔΗΕ με την οποία εγκρίθηκε το με Αρ./Ημερ.: .../10.05.2021 Συμπληρωματικό Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως. Από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και του π.δ/τος 39/2017, σε συνδυασμό με τον θαλπόμενο από το ενωσιακό (άρθρο 1 παρ. 1 της οδηγίας 92/13/ΕΟΚ, η οποία έχει εφαρμογή εν προκειμένω) και το εθνικό δίκαιο σκοπό της ταχείας επιλύσεως των σχετικών διαφορών ώστε να μην παρακωλύεται κατά τρόπο υπερβαίνοντα το αναγκαίο μέτρο η εξέλιξη των διαδικασιών ανάθεσης της σύμβασης, προκύπτουν τα εξής: α) επιβάλλεται στην ΑΕΠΠ η υποχρέωση εξέτασης και απόφανσης επί των προδικαστικών προσφυγών εντός των τασσομένων, ρητώς οριζομένων ως αποκλειστικών προθεσμιών, β) στην περίπτωση κατά την οποία είτε η προδικαστική προσφυγή, για οποιονδήποτε λόγο, δεν εξετασθεί από την ΑΕΠΠ εντός της προθεσμίας των σαράντα (40) ημερών από την κατάθεσή της, είτε δεν εκδοθεί απόφαση επί της προσφυγής εντός της προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών από την εξέτασή της και, σε κάθε περίπτωση, εάν δεν εκδοθεί απόφαση επί της προσφυγής μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή της, αφενός η ΑΕΠΠ καθίσταται αναρμόδια κατά χρόνον να αποφασίσει επί της προσφυγής και αφετέρου συντελείται σιωπηρή απόρριψη αυτής, η οποία υπόκειται στα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στον ν. 4412/2016, όπως ρητώς ορίζει άλλωστε το άρθρο 18 παρ. 6 του π. δ/τος 39/2017, και γ) η προθεσμία προσβολής της σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου άρχεται την επομένη της συντελέσεώς της και δεν κινείται εκ νέου με την τυχόν έκδοση, μετά την συντέλεση της σιωπηρής απόρριψης, εγγράφου της ΑΕΠΠ με το οποίο πληροφορείται ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας ότι η προσφυγή του απερρίφθη σιωπηρώς. Δεν υφίσταται δυνατότητα πρωτογενούς εξέτασης ακόμη και των αμιγώς νομικών ισχυρισμών. Αντιθέτως, η ερμηνευτική εκδοχή, κατά την οποία επιβάλλεται η ακύρωση της σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την ΑΕΠΠ και η αναπομπή της υπόθεσης στην Ανεξάρτητη Αρχή προς αιτιολογημένη εξέταση συνάδει με τον σκοπό του νόμου, εναρμονίζεται δε με την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία γνωρίζει την ακύρωση παραλείψεων αποφάνσεως και αποτελεί νόμιμη άσκηση της δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών εφόσον δεν προσκρούει στις αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας. Η παράλειψη της ΑΕΠΠ να αποφανθεί με ρητή πράξη της επί προδικαστικής προσφυγής είναι ακυρωτέα στην περίπτωση παραδεκτής προσβολής της με το προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα, και τούτο ανεξαρτήτως των επί μέρους ισχυρισμών που προβάλλονται με την προσφυγή. Πράγματι, τυχόν ερμηνευτική εκδοχή, κατά την οποία, επί προσβολής της σιωπηρής απορρίψεως της προδικαστικής προσφυγής από την ΑΕΠΠ, το Δικαστήριο μπορεί να εξετάσει πρωτογενώς τα αμιγώς νομικά ζητήματα τα οποία ετέθησαν με την προσφυγή, δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Η εκδοχή αυτή, η οποία είχε υιοθετηθεί υπό το κράτος των προηγουμένων νομοθετημάτων 2522/1997 και 3886/2010 -τα οποία, όμως, δεν προέβλεπαν την άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον κεντρικής ανεξάρτητης διοικητικής αρχής- και η οποία έγινε δεκτή, υπό το κράτος του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος, με την απόφαση 293/2021 της Επιτροπής Αναστολών του Στ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανεξαρτήτως της δυσχέρειας που παρουσιάζει ενίοτε η διάκριση των αμιγώς νομικών ζητημάτων από τα λοιπά ζητήματα που τίθενται με τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής, δεν είναι πάντως σύμφωνη με τον σκοπό που επιδιώκει ο ν. 4412/2016, της επιλύσεως των διαφορών που αναφύονται κατά την προσυμβατική διαδικασία, με την αιτιολογημένη αντιμετώπιση όλων των σχετικών πραγματικών και νομικών ισχυρισμών, ήδη σε στάδιο προηγούμενο της ασκήσεως ενδίκων βοηθημάτων. Αντιθέτως, η ερμηνευτική εκδοχή, κατά την οποία επιβάλλεται η ακύρωση της σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την ΑΕΠΠ και η αναπομπή της υπόθεσης στην Ανεξάρτητη Αρχή προς αιτιολογημένη εξέταση, ανεξαρτήτως των προβληθέντων με την προσφυγή ισχυρισμών, συνάδει με τον κατά τα ανωτέρω σκοπό του νόμου, εναρμονίζεται δε με την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία γνωρίζει την ακύρωση παραλείψεων αποφάνσεως και αποτελεί νόμιμη άσκηση της δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών εφόσον δεν προσκρούει στις αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας. (Μειοψ.). Υπό αυτά τα δεδομένα, το ΣτΕ έκρινε ακυρωτέα την προσβαλλόμενη σιωπηρή απόρριψη της από 20.5.2021 προδικαστικής προσφυγής της αιτούσης κατά της απόφασης .../10.5.2021 του Γενικού Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ψηφιοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία εγκρίθηκε το «συμπληρωματικό πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» της οικείας Επιτροπής Διαγωνισμού. Έκρινε επίσης ότι η υπόθεση έπρεπε να αναπεμφθεί στην ΑΕΠΠ, η οποία οφείλει, εντός των τασσομένων από τον ν. 4412/2016 προθεσμιών, να εξετάσει την ανωτέρω προδικαστική προσφυγή και να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση επ’ αυτής. (Μειοψ.).

 

 

Σύνδεσμος

 
ΣτΕ 194/2022 Τμ.Δ - Πλήρες κείμενο