Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

13 Φεβ 2020

ΣτΕ 1913/2019 Τμ.Δ΄: Προϋποθέσεις για αλλαγή επωνύμου

Από το άρθρο μόνο του ν.δ. 2573/1953 και τις συνάδουσες διατάξεις προκύπτει ότι το επώνυμο αποτελεί μεν στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου, πλην η πρόσκτηση ή η αλλαγή του δεν απόκειται στην ιδιωτική βούληση, αλλά ενδιαφέρει τη δημόσια τάξη, ως θέμα συναπτόμενο με την ασφάλεια των συναλλαγών και των εννόμων εν γένει σχέσεων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ατόμου, χωρεί δε κατ’ αρχήν διά της διοικητικής οδού. Το αρμόδιο διοικητικό όργανο οφείλει σε κάθε περίπτωση, προπαντός, να εκτιμά τους λόγους που επικαλείται ο αιτών τη μεταβολή του επωνύμου του και να αποφαίνεται εν όψει της σοβαρότητας των λόγων αυτών, εάν ενδείκνυται ή όχι να εγκριθεί η ζητούμενη μεταβολή, αιτιολογώντας ειδικά, από την άποψη αυτή, την απόφασή του. Η διαγραφόμενη εξάλλου στις ανωτέρω διατάξεις, διοικητική διαδικασία για την αλλαγή επωνύμου, έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το επώνυμο του οποίου ζητείται η αλλαγή είχε κτηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα (ΑΚ 1505, 1506, 1562 επ.), ακόμη κι αν με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα, όπως η κτήση επωνύμου αναγνωρισθέντος (1506 ΑΚ) ή υιοθετηθέντος τέκνου (1562 ΑΚ επ.). Προϋποτίθεται πάντως, η συνδρομή των απαιτουμένων συγκεκριμένων και σοβαρών προς τούτο λόγων, των οποίων η εκτίμηση ανήκει στην αρμόδια διοικητική Αρχή. Η ερμηνεία αυτή επιβάλλεται ενόψει της κατοχυρώσεως, με το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, του δικαιώματος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας. Εν προκειμένω, η προβαλλόμενη απόφαση δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη, διότι το εκδόν όργανο (Δήμαρχος) θεώρησε ότι κατά το νόμο δεν είχε αρμοδιότητα να αποφανθεί επί του αιτήματος της αιτούσας πλην όμως, η διοικητική διαδικασία, βάσει της οποίας ζήτησε η αιτούσα την αλλαγή επωνύμου του τέκνου της, δεν αποκλείεται από τον Αστικό Κώδικα αλλά έχει εφαρμογή και στην περίπτωση που το επώνυμο τέκνου γεννηθέντος εκτός γάμου έχει κτηθεί κατά τις οικείες διατάξεις του ΑΚ. Κατόπιν αυτών, αφού ο Δήμαρχος δεν άσκησε στην προκειμένη περίπτωση την κατά το άρθρο μόνο του ν.δ. 2573/1953 αρμοδιότητά του, δεν εξέτασε δηλαδή αν με βάση τους λόγους που εξέθεσε η αιτούσα, ήταν ή όχι ενδεδειγμένη η μεταβολή του επωνύμου του ανήλικου υιού της, ώστε να δεχθεί ή να απορρίψει το αίτημα με ειδική αιτιολογία, η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να ακυρωθεί και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου ο αρμόδιος Δήμαρχος να αποφανθεί αιτιολογημένα επί του επιδίκου αιτήματος.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΣτΕ 1913/2019 Τμ.Δ΄ - Πλήρες κείμενο