Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πρόσφατη νομολογία


 

13 Ιαν 2020

ΣτΕ 1762/2019 Τμ.Β΄: Διαφορά που γεννάται από την προσβολή πράξης της Φορολογικής Αρχής περί μεταβολής στο φορολογικό μητρώο έχει ακυρωτικό χαρακτήρα

Η διαφορά που γεννάται από την προσβολή εκ μέρους της αιτούσης της πράξεως της φορολογικής αρχής περί μεταβολής στο φορολογικό μητρώο των μελών της κοινωνίας δικαιώματος που εκμεταλλεύεται την ξενοδοχειακή μονάδα “…” είναι ακυρωτική, καθ' όσον δεν συνάπτεται στενώς και αναγκαίως με σχετική ατομική φορολογική υποχρέωσή της (πρβλ. ΣτΕ 1215/2017, 1032/2016, 3829, 4603/2012, 2106/2015, πρβλ. ΣτΕ 2062/1968 Ολ., 236/1998, 834/2010 Ολ., 1185/2010, καθώς και ΣτΕ 2560, 3617/2004, 582/2011). Επομένως, η κατ’ άρθρον 63 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, που προβλέπεται για την περίπτωση άσκησης προσφυγής ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (άρθρο 63 παρ. 8), δεν ισχύει για την περίπτωση άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως, όπως εν προκειμένω, απορριπτομένων ως αβασίμων των περί του αντιθέτου προβαλλομένων εκ μέρους των παρεμβαινουσών. Περαιτέρω, η προσβαλλόμενη πράξη, με την οποία στο μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ διεγράφη από την επωνυμία της κοινωνίας, η οποία εκμεταλλεύεται το ξενοδοχείο, η αιτούσα εταιρεία, είναι πλημμελώς αιτιολογημένη. Και τούτο, διότι, ναι μεν τα πολιτικά δικαστήρια έκριναν, με βάση τα πραγματικά στοιχεία που είχαν τεθεί υπόψη του Πρωτοδικείου Ηρακλείου (απόφαση Πρωτοδικείου …/2000) και του Εφετείου Κρήτης (απόφαση Εφετείου …/2011), αμετακλήτως, ότι με το υπ’ αριθμ. …/1998 συμβόλαιο δεν μεταβιβάστηκε στην αιτούσα και στον … ποσοστό επί της επιχειρήσεως του ξενοδοχείου και ότι, το γεγονός ότι ο …, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτούσας, διορίστηκε το 1998 συνδιαχειριστής του ξενοδοχείου, χωρίς να αποδειχθεί ότι άσκησε πράγματι συνδιαχείριση με τον πραγματικό διαχειριστή …, δεν είναι στοιχείο ικανό να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η αιτούσα και ο … κατέστησαν συνεκμεταλλευτές του ξενοδοχείου, η φορολογική, όμως, αρχή, προκειμένου να προβεί το 2016 σε μεταβολή στην, αφορώσα την εκμεταλλευόμενη το ξενοδοχείο επιχείρηση, εγγραφή στο φορολογικό μητρώο [η οποία (μεταβολή) πρέπει να αποτυπώνει την πράγματι υφιστάμενη κατάσταση ως προς τον φορέα της επιχειρήσεως κατά τον χρόνο της μεταβολής] έπρεπε να ερευνήσει -συνεκτιμώντας και, ενδεχομένως, υπάρχοντα στο πληροφοριακό σύστημα Taxisnet φορολογικά στοιχεία ως προς την εν λόγω επιχείρηση και τους εμφανιζομένους ως εκμεταλλευομένους αυτήν- αν τυχόν, με βάση στοιχεία μεταγενέστερα του ανωτέρω συμβολαίου, μεταβιβάσθηκε στη συνέχεια στην αιτούσα από τους κληρονόμους των … και … το φερόμενο ως ανήκον στους τελευταίους ποσοστό της επίμαχης επιχειρήσεως, ή αν πράγματι οι εν λόγω κληρονόμοι εξακολουθούν να έχουν ποσοστό στην επιχείρηση του ξενοδοχείου και να ασχολούνται με την εκμετάλλευση αυτής.

 

 

Σύνδεσμος

 
ΣτΕ 1762/2019 Τμ.Β΄ - Πλήρες κείμενο